ORDONANŢĂ nr. 92 din 26 august 2004
cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 4 decembrie 2003, rectificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 49/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 21 iulie 2004, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.


  Articolul 2

  Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, cu modificări, detaliată, la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexă.


  Capitolul II Structura şi regimul veniturilor bugetare


  Articolul 3

  La veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 se aprobă următoarele influenţe:
       
    VENITURI - TOTAL din care:- miliarde lei -
    +2.978,0
    - Contribuţii pentru asigurări sociale+1.211,7
    - Subvenţii primite din bugetul de stat+1.766,3


  Capitolul III Regimul şi destinaţiile cheltuielilor


  Articolul 4

  În structura economică, influenţele privind cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 se prezintă astfel:
       
    CHELTUIELI - TOTAL- miliarde lei -
    +2.978,0
    din care:  
    - Cheltuieli curente din acestea:+2.978,0
    a) cheltuieli materiale şi servicii-507,0
    b) transferuri+3.485,0


  Articolul 5

  (1) Cheltuielile social-culturale care se finanţează de la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 se majorează cu suma de 2.978,0 miliarde lei prin diminuarea cheltuielilor materiale şi servicii cu suma de 507,0 miliarde lei şi majorarea transferurilor cu suma de 3.485,0 miliarde lei.
  (2) Cheltuielile social-culturale, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 2.978,0 miliarde lei pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi alte indemnizaţii.


  Capitolul IV Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor pentru şomaj


  Articolul 6

  Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2004 se suplimentează cu suma de 49,3 miliarde lei la contribuţii pentru asigurări pentru şomaj.


  Articolul 7

  Creditele bugetare prevăzute în bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2004 la capitolul "Cheltuieli de administrare ale fondului", la articolul "Deplasări, detaşări, transferări", se majorează cu suma de 5,0 miliarde lei, din care: alineatul "deplasări, detaşări, transferări în ţară", cu 4,5 miliarde lei şi alineatul "deplasări, detaşări, transferări în străinătate", cu 0,5 miliarde lei, prin diminuarea cu aceeaşi sumă a creditelor bugetare la articolul "Investiţii ale instituţiilor publice", poziţia C "alte cheltuieli de investiţii".


  Articolul 8

  Transferurile consolidabile ale capitolului "Alte cheltuieli sociale" se majorează cu suma de 24,0 miliarde lei, din care: transferurile din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat, cu suma de 20,0 miliarde lei şi transferurile din bugetul asigurărilor pentru şomaj către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cu suma de 4,0 miliarde lei, prin diminuarea cu aceeaşi sumă a cheltuielilor materiale şi servicii ale capitolului "Alte acţiuni".


  Articolul 9

  Excedentul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2004 se suplimentează cu suma de 49,3 miliarde lei.


  Capitolul V Responsabilităţi în aplicarea ordonanţei


  Articolul 10

  Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările prevăzute în prezenta ordonanţă în volumul şi în structura bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2004.


  Articolul 11

  Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă modificările prevăzute la art. 7 în anexele: "Programul de investiţii publice" şi "Programul sectorial de investiţii publice".


  Capitolul VI Dispoziţii finale


  Articolul 12

  Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanţă.


  Articolul 13

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
  Dan Mircea Popescu
  Bucureşti, 26 august 2004.
  Nr. 92.


  Anexa
  BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
  pe anul 2004
  - SINTEZA -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Ti- tlu/ Ar- ti- col Ali- neat Denumire indicator Program actualizat Influenţe Program rectificat
  A B 1 2 3 = 1 + 2
  0001 04 0002 0003 0004 0904 02 03 07 08 1104 01 02 03 1900 04 2204 13 30 3700 04 3704 04 5004 01 02 20 38 39 40 49 70 84 85 01 02 5700 04 01 20 38 39 40 6004 01 20 21 38 40 05 09 80 6004 22 23 24 26 27 28 29 31 6104 01 38 39 17 6104 10 7100 04 01 02 20 70 84 85 01 02 7304 01 02 10 11 12 13 14 01 02 16 20 21 22 23 01 02 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 07 70 72 84 85 01 02 7304 03 50 8800 04 8904 01 49 51 02 8904 02 9904 VENITURI- TOTAL I. VENI- TURI CURENTE A. VENI- TURI FISCALE A1. IMPO- ZITE DIRECTE CONTRI- BUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE Contri- buţii pentru asigurări sociale datorate de angaja- tori Contri- buţii pentru asigurări sociale de stat datorate de sala- riaţi şi alte persoane asimilate Contri- buţii pentru asigurări sociale datorate de alte persoane asigurate Contri- buţii pentru asigurări sociale datorate de persoa- nele aflate în şomaj CONTRI- BUŢII DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIO- NALE Contri- buţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesio- nale datorate de angaja- tori Contri- buţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesio- nale datorate de alte persoane fizice care încheie asigurare Contri- buţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesio- nale pentru şomeri pe durata practicii profesio- nale B. VENI- TURI NEFISCALE DIVERSE VENITURI Contri- buţii pentru bilete de tratament şi odihnă Încasări din alte surse VI. SUB- VENŢII SUBVENŢII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT Subvenţii primite de bugetul asigu- rărilor sociale de stat BUGETUL ASIGU- RĂRILOR SOCIALE DE STAT CHELTU- IELI CURENTE CHELTU- IELI DE PERSONAL CHELTU- IELI MATERIALE ŞI SERVICII TRANSFE- RURI Transfe- ruri consoli- dabile Transfe- ruri neconso- lidabile DOBANZI CHELTU- IELI DE CAPITAL RAMBUR- SARI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBANZI ŞI COMI- SIOANE LA CREDITE Rambur- sări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comi- sioane la credite externe contrac- tate de ordona- torii de credite Rambur- sări de credite externe Plăţi de dobânzi şi comi- sioane Partea a III-a CHELTU- IELI SOCIAL- CULTURALE CHELTU- IELI CURENTE CHELTU- IELI MATERIALE ŞI SERVICII TRANSFE- RURI Transfe- ruri consoli- dabile Transfe- ruri neconso- lidabile ASISTENŢA SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNI- ZAŢII CHELTU- IELI CURENTE CHELTU- IELI MATERIALE ŞI SERVICII Drepturi cu caracter social TRANSFE- RURI Transfe- ruri neconso- lidate Pensii de asigurări sociale Alte ajutoare, alocaţii şi indemni- zaţii Alte transfe- ruri Pensii de asigurări sociale Indemni- zaţii pentru incapaci- tate temporară de muncă din cauză de boală sau accident Indemni- zaţii pentru concedii de materni- tate şi îngriji- rea copiilor Ajutoare acordate asigura- ţilor pentru decese şi proteze Ajutoare acordate pensio- narilor pentru decese şi proteze Tratament balnear şi odihnă Concediu plătit pentru creşterea copiilor până la 2 ani Compen- saţii pentru pensiile refugi- aţilor greci repatri- aţi ALTE CHELTU- IELI SOCIALE CHELTU- IELI CURENTE TRANSFE- RURI Transfe- ruri consoli- dabile Transfe- ruri din bugetul asigu- rărilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale reprezen- tând contri- buţia persoa- nelor aflate în concediu medical pt. sarcină şi lăuzie sau în concediu medical pt. îngriji- rea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani Contri- buţia pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoa- nele aflate în concediu medical, concediu medical pentru sarcină şi lăuzie sau în concediu medical pentru îngriji- rea copilului bolnav în vârsta de până la 7 ani Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI CHELTU- IELI CURENTE CHELTU- IELI DE PERSONAL CHELTU- IELI MATERIALE ŞI SERVICII CHELTU- IELI DE CAPITAL RAMBUR- SĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBANZI ŞI COMISI- OANE LA CREDITE Rambur- sări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisi- oane la credite externe contrac- tate de ordona- torii de credite Rambur- sări de credite externe Plăţi de dobânzi şi comisi- oane CHELTU- IELI DE ADMINIS- TRARE ALE FONDULUI CHELTU- IELI CURENTE CHELTU- IELI DE PERSONAL Cheltu- ieli cu salariile Contri- pentru asigurări sociale de stat Contri- buţii pentru asigu- rările de şomaj Contri- buţii pentru asigu- rările sociale de sănătate Deplasări detaşări, transfe- rări deplasări detaşări, transfe- rări în ţară deplasări detaşări, transfe- rări în străină- tate Contri- buţii pentru asigu- rările de accidente de muncă şi boli profesio- nale CHELTU- IELI MATERIALE ŞI SERVICII Drepturi cu caracter social Hrana Medica- mente şi materiale sanitare Medica- mente Materiale sanitare Cheltu- ieli pentru întreţi- nere şi gospodă- rie Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţio- nal Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipa- ment Reparaţii curente Reparaţii capitale Cărţi şi publică- ţii Alte cheltu- ieli Califi- carea, perfec- ţionarea şi speciali- zarea profesio- nală a salari- aţilor Protocol Protecţia muncii Transmi- terea dreptu- rilor Alte cheltu- ieli autori- zate prin dispozi- ţii legale CHELTU- IELI DE CAPITAL Investi- ţii ale institu- ţiilor publice RAMBUR- SĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBANZI ŞI COMISI- OANE LA CREDITE Rambur- sări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisi- oane la credite externe contrac- tate de ordona- torii de credite Rambur- sări de credite externe Plăţi de dobânzi şi comisi- oane Cheltu- ieli cu transmi- terea şi plata dreptu- rilor Alte cheltu- ieli Partea a XIII-a PLĂŢI DE DOBANZI ŞI ALTE CHELTU- IELI PLĂŢI DE DOBANZI CHELTU- IELI CURENTE DOBANZI Dobânda datorată trezore- riei statului Dobânda datorată trezore- riei statului EXCEDENT/ DEFICIT 152.189.471.189 136.212.580.742 135.124.293.242 135.124.293.242 133.360.383.563 89.917.482.984 39.901.659.096 1.250.568.144 2.290.673.339 1.763.909.679 1.732.586.079 30.693.600 630.000 1.088.287.500 1.088.287.500 688.987.500 399.300.000 15.976.890.447 15.976.890.447 15.976.890.447 150.308.266.510 149.993.593.170 539.805.323 4.659.043.176 144.258.932.275 217.166.802 144.041.765.473 535.812.396 260.000.000 54.673.340 54.673.340 23.436.840 31.236.500 146.870.744.429 146.870.744.429 2.611.812.154 144.258.932.275 217.166.802 144.041.765.473 146.653.577.627 146.653.577.627 2.611.812.154 2.611.812.154 144.041.765.473 144.041.765.473 137.725.779.248 6.150.836.225 165.150.000 137.725.779.248 1.208.600.410 668.834.400 30.428.625 1.854.475.000 2.611.812.154 2.388.497.790 165.150.000 217.166.802 217.166.802 217.166.802 217.166.802 217.166.802 217.166.802 2.901.709.685 2.587.036.345 539.805.323 2.047.231.022 260.000.000 54.673.340 54.673.340 23.436.840 31.236.500 2.901.709.685 2.587.036.345 539.805.323 401.200.244 88.264.054 12.036.007 28.084.017 8.215.000 6.000.000 2.215.000 2.006.001 2.047.231.022 2.100.000 4.660.000 4.530.000 2.530.000 2.000.000 114.396.770 1.689.950 7.053.500 39.741.715 10.445.735 990.000 1.861.623.352 1.600.000 50.000 50.000 1.836.072.900 23.850.452 260.000.000 260.000.000 54.673.340 54.673.340 23.436.840 31.236.500 1.836.072.900 1.065.636.785 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 1.881.204.679 2.978.026.423 1.211.726.423 1.211.718.923 1.211.718.923 1.211.718.923 1.086.174.638 -443.287.965 548.832.250 20.000.000 4.586.400 -4.586.400 7.500 7.500 -22.105.000 22.112.500 1.766.300.000 1.766.300.000 1.766.300.000 2.978.026.423 2.978.026.423 -507.000.000 3.485.026.423 3.485.026.423 2.978.026.423 2.978.026.423 -507.000.000 3.485.026.423 3.485.026.423 2.978.026.423 2.978.026.423 -507.000.000 -507.000.000 3.485.026.423 3.485.026.423 5.300.026.423 -1.815.000.000 5.300.026.423 -405.000.000 -202.000.000 -507.000.000 -1.208.000.000 155.167.497.612 137.424.307.165 136.336.012.165 136.336.012.165 134.572.102.486 91.003.657.622 39.458.371.131 1.799.400.394 2.310.673.339 1.763.909.679 1.737.172.479 26.107.200 630.000 1.088.295.000 1.088.295.000 666.882.500 421.412.500 17.743.190.447 17.743.190.447 17.743.190.447 153.286.292.933 152.971.619.593 539.805.323 4.152.043.176 147.743.958.698 217.166.802 147.526.791.896 535.812.396 260.000.000 54.673.340 54.673.340 23.436.840 31.236.500 149.848.770.852 149.848.770.852 2.104.812.154 147.743.958.698 217.166.802 147.526.791.896 149.631.604.050 149.631.604.050 2.104.812.154 2.104.812.154 147.526.791.896 147.526.791.896 143.025.805.671 4.335.836.225 165.150.000 143.025.805.671 803.600.410 466.834.400 30.428.625 1.854.475.000 2.104.812.154 1.180.497.790 165.150.000 217.166.802 217.166.802 217.166.802 217.166.802 217.166.802 217.166.802 2.901.709.685 2.587.036.345 539.805.323 2.047.231.022 260.000.000 54.673.340 54.673.340 23.436.840 31.236.500 2.901.709.685 2.587.036.345 539.805.323 401.200.244 88.264.054 12.036.007 28.084.017 8.215.000 6.000.000 2.215.000 2.006.001 2.047.231.022 2.100.000 4.660.000 4.530.000 2.530.000 2.000.000 114.396.770 1.689.950 7.053.500 39.741.715 10.445.735 990.000 1.861.623.352 1.600.000 50.000 50.000 1.836.072.900 23.850.452 260.000.000 260.000.000 54.673.340 54.673.340 23.436.840 31.236.500 1.836.072.900 1.065.636.785 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 1.881.204.679