ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 24 noiembrie 2004
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.154 din 7 decembrie 2004  Având în vedere recomandările Comisiei Europene cu privire la măsurile fiscale care trebuie implementate în vederea finalizării negocierilor la capitolul 6 "Politica în domeniul concurenţei",
  în vederea asigurării siguranţei circuitului civil prin stimularea înscrierii în cartea funciară a actelor translative de proprietate care au ca obiect terenuri fără construcţii,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 6, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (5), (6), (7) şi (8), cu următorul cuprins:
  "(5) Comisia fiscală centrală constituită în baza prevederilor prezentului articol are competenţa de a emite soluţii fiscale individuale anticipate, la solicitarea contribuabililor mari, definiţi astfel potrivit legii, iar de la 1 ianuarie 2007, şi la solicitarea celorlalţi contribuabili, în baza analizelor efectuate asupra documentaţiilor depuse de către aceştia. Criteriile şi documentele necesare pentru obţinerea soluţiei fiscale individuale anticipate vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  (6) Soluţia fiscală individuală anticipată este actul administrativ fiscal emis de Comisia centrală fiscală în vederea soluţionării unei cereri a contribuabilului referitoare la reglementarea unor situaţii fiscale de fapt viitoare.
  (7) Soluţia fiscală individuală anticipată este opozabilă şi obligatorie faţă de organele fiscale numai dacă situaţia de fapt ulterioară coincide cu prezentările şi documentele avute în vedere la emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate. În caz contrar, soluţia fiscală individuală anticipată se consideră desfiinţată cu efect retroactiv.
  (8) Soluţia fiscală individuală anticipată nu mai este valabilă dacă prevederile legale în baza cărora a fost luată decizia se modifică."
  2. Articolul 12^1 se abrogă.
  3. Alineatul (10) al articolului 38 va avea următorul cuprins:
  "(10) Societatea Comercială «Sidex» - S.A. beneficiază de scutire de la plata impozitului pe profit până la data de 31 decembrie 2004."
  4. La articolul 284, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:
  "(12) Taxele de timbru prevăzute de art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fără construcţii, se reduc la jumătate."
  5. La articolul 296^1 alineatul (1), litera a) se abrogă.
  6. La articolul 296^1 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
  "c) cu închisoare de la 6 luni la 2 ani cele prevăzute la lit. j) şi k);".


  Articolul II

  Aplicarea prevederilor alin. (5) al art. 221 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă până la data de 1 iulie 2005.


  Articolul III

  Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia prevederilor art. I pct. 1 şi 3, care intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 24 noiembrie 2004.
  Nr. 123.
  -------