ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 76 din 19 iulie 2018privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 19 iulie 2018
  Situația extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, constă în necesitatea reglementării de urgență a asigurării fondurilor pentru protejarea monumentelor istorice, proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, care se află într-o avansată stare de degradare și pentru care există riscul semnificativ de a dispărea în timp scurt.
  Având în vedere că, în condițiile actuale, respectiv în lipsa fondurilor necesare, Ministerul Culturii și Identității Naționale este practic în imposibilitatea de a exercita dreptul de preemțiune cu privire la imobile monumente istorice și bunuri culturale mobile clasate, statul român pierzând astfel șansa de a achiziționa bunuri de valoare inestimabilă pentru patrimoniul cultural, consecința imediată negativă constând în pierderea ireversibilă a posibilității îmbogățirii sau reîntregirii patrimoniului național,
  ținând cont că, potrivit prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 33/2015 privind aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării pentru perioada 2015-2019, promovarea identității naționale, inclusiv prin prezervarea și valorificarea patrimoniului cultural și natural, reprezintă obiectiv național de securitate,
  luând în considerare faptul că susținerea, protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural reprezintă priorități urgente asumate prin Programul de guvernare, fiind de natură a duce la conștientizarea valorii acestuia pentru comunitate și de a întări poziționarea culturii ca pilon al dezvoltării durabile, iar conservarea patrimoniului construit reprezintă una din principalele urgențe ale politicii publice culturale,
  având în vedere că Guvernul susține îmbunătățirea și modernizarea societății românești prin crearea unui sistem de priorități culturale, în funcție de obiectivele Programului de guvernare și de interesul național sistemului de achiziții de creații culturale, este necesară dezvoltarea unui sistem transparent și competitiv de achiziții care să înlesnească intrarea în patrimoniul național al creațiilor contemporane de valoare,
  ținând cont de importanța, complexitatea și diversitatea proiectelor destinate realizării, extinderii, reabilitării, modernizării și punerii în valoare a obiectivelor culturale și a monumentelor istorice, precum și de faptul că aceste proiecte sunt gestionate de către autorități ale administrației publice centrale și locale, cu regim de finanțare diferit, se impune crearea unui mecanism unitar de finanțare, care să asigure simplificarea procedurilor și accesarea rapidă a surselor financiare.
  Având în vedere prioritățile privind protejarea monumentelor istorice formulate de Comisia Națională a Monumentelor Istorice, necesitatea și oportunitatea lucrărilor de intervenție, reprezentativitatea obiectivelor alese și asigurarea echilibrului din punct de vedere categorial, tematic, regional și al valorii lor culturale,
  având în vedere complexitatea procedurilor referitoare la investiții, precum și durata de realizare în timp a acestora, se impune îmbunătățirea cadrului legal care să permită realizarea și finalizarea acestor obiective semnificative pentru domeniul culturii.
  Asigurarea funcționării mecanismului de finanțare și de coordonare la nivel național se impune a fi realizată în regim de urgență, dată fiind necesitatea derulării acestor proiecte începând cu anul 2018 și finanțării acestora cu celeritate.
  Prin asigurarea de urgență a unui mecanism de finanțare care să permită realizarea de investiții în domeniul culturii, se asigură realizarea interesului general care vizează respectarea principiului constituțional referitor la dreptul privind accesul la cultură.
  Ținând cont de faptul că neadoptarea în regim de urgență a acestui act normativ prin care se stabilește cadrul legal privind mecanismul de finanțare a realizării, extinderii, reabilitării, modernizării și punerii în valoare a obiectivelor culturale și a monumentelor istorice constituie un impediment în protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural,
  în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul 1
  (1) Se aprobă Programul de investiții în domeniul culturii, cu executare multianuală, denumit în continuare Program. (2) Programul are ca scop general finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli de investiții:
  a) achiziția de imobile monumente istorice și de bunuri culturale mobile clasate, prin exercitarea dreptului de preemțiune al statului, în condițiile legii;
  b) construirea de obiective culturale, reprezentând construcții cu destinație culturală sau în care se desfășoară activități în domeniul cultural, de informare și de educație permanentă, se oferă servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale și a accesului la informație;
  c) realizarea de lucrări de intervenție, reabilitare și/sau modernizare, consolidare, restaurare și punere în valoare a monumentelor istorice, definite la art. 3 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înscrise în Lista monumentelor istorice, actualizată, cu respectarea prevederilor respectivei legi;
  d) realizarea de lucrări de intervenție, reabilitare și/sau modernizare, consolidare, restaurare și punere în valoare a obiectivelor culturale, cum ar fi biblioteci, muzee, centre culturale, instituții de spectacole sau concerte și alte obiective cu destinație culturală.
  (3) Se aprobă în bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale, pentru implementarea Programului, alocarea de credite de angajament pentru perioada 2019-2026 în cuantum de 4,5 miliarde lei, în baza cărora se pot încheia contracte de finanțare multianuale. Alocările anuale destinate Programului se stabilesc în limita sumelor aprobate în bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale.


  Articolul 2

  Ministerul Culturii și Identității Naționale asigură coordonarea, finanțare și monitorizarea Programului, în conformitate cu prevederile legale.


  Articolul 3

  Finanțarea Programului se asigură din următoarele surse:
  a) sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale;
  b) alte surse legal constituite.


  Articolul 4
  (1) Beneficiarii Programului sunt:
  a) autoritățile administrației publice centrale, inclusiv Ministerul Culturii și Identității Naționale, precum și instituțiile aflate în subordinea acestora, indiferent de sistemul de finanțare;
  b) autoritățile administrației publice locale.
  (2) Obiectivele/Proiectele de investiții prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b)-d) se realizează pe terenuri și/sau construcții, după caz, aflate fie în proprietatea publică sau privată a statului și în administrarea autorităților și instituțiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), fie în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor județene/ locale ale acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 5

  Nu sunt considerate eligibile pentru finanțarea categoriilor de cheltuieli de investiții prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b)-d) aferente următoarelor:
  (la 06-05-2019, Partea introductivă a Articolului 5 a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 86 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 03 mai 2019 )

  a) monumente istorice sau obiectivele culturale aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat;
  b) monumente istorice sau obiectivele culturale neînscrise în cartea funciară sau pentru care solicitanții nu pot proba dreptul de proprietate sau de administrare;
  c) monumente istorice sau obiectivele culturale aflate sub sechestru asigurător, ipotecate, aflate în litigiu privitor la dreptul de proprietate;
  d) imobilele monumente istorice, bunuri culturale mobile clasate sau alte obiective care au beneficiat de alte finanțări nerambursabile ale acțiunilor, serviciilor și/sau lucrărilor aferente monumentelor istorice și obiectivelor culturale, care au beneficiat de alte finanțări rambursabile/nerambursabile ale acțiunilor, serviciilor și/sau lucrărilor aferente monumentelor istorice și obiectivelor culturale, indiferent de sursa de finanțare, în vederea evitării dublei finanțări;
  e) monumentele istorice înscrise în Lista monumentelor istorice, actualizată, aflate în proprietatea cultelor religioase recunoscute de lege;
  f) imobile cu același regim de proprietate ca cele prevăzute la lit. e), care fac parte din categoriile de monumente istorice ansamblu sau sit;
  g) obiective culturale incluse în Programul național de dezvoltare locală, prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare;
  h) monumente istorice incluse în Programul național de restaurare a monumentelor istorice, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului, cu modificările și completările ulterioare;
  i) obiectivele de investiții incluse în Programul național de construcții de interes public sau social, derulat în baza Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.“ - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 6
  (1) Sumele alocate prin bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale pentru realizarea Programului reprezintă 98% din valoarea totală a investiției, fără valoarea terenului.(2) Cota de 2% din valoarea totală a investiției este suportată de către beneficiar din surse financiare proprii, cu excepția bunurilor achiziționate sau a obiectivelor realizate și finanțate de către Ministerul Culturii și Identității Naționale ca beneficiar al Programului.(3) Modalitatea de finanțare care prevede analizarea, selectarea, implementarea, verificarea și monitorizarea derulării proiectelor, categoriile de lucrări și cheltuielile care se finanțează în cadrul fiecărui domeniu specific, precum și condițiile de eligibilitate și criteriile de prioritate ale obiectivelor/proiectelor prevăzute la art. 1 alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului culturii și identității naționale, aferent fiecărei categorii de obiective/proiecte, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 7
  (1) Pentru includerea în Program, beneficiarii transmit Ministerului Culturii și Identității Naționale propunerile de finanțare, însoțite de nota conceptuală și tema de proiectare, întocmite conform prevederilor legale, sau o notă de fundamentare care să conțină descrierea bunului de patrimoniu care urmează a fi achiziționat prin Program, datele de identificare ale proprietarului actual, precum și valoarea estimată de achiziție a acestuia, în baza dreptului de preemțiune prevăzut de lege.(2) Pentru anul 2018, solicitanții transmit documentele prevăzute la alin. (1) până la data de 1 noiembrie 2018.(3) Pentru perioada 2019-2026, sesiunea de depunere a propunerilor de finanțare se stabilește prin ordin al ministrului culturii și identității naționale.(4) Ministerul Culturii și Identității Naționale centralizează și evaluează eligibilitatea propunerilor de obiective/proiecte de investiții prevăzute la art. 1 alin. (2), pe care le transmite Comisiei pentru investiții în domeniul culturii, cu avizul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c).
  (la 06-05-2019, Alineatul (4) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 86 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 03 mai 2019 )
  (5) Pentru stabilirea listei obiectivelor/proiectelor prioritare de investiții se constituie Comisia pentru investiții în domeniul culturii, denumită în continuare Comisia, a cărei componență este formată din 9 specialiști în domeniul culturii.
  (la 06-05-2019, Alineatul (5) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 86 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 03 mai 2019 )
  (6) Membrii Comisiei sunt numiți prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului culturii și identității naționale.(7) Secretariatul Comisiei este asigurat de Ministerul Culturii și Identității Naționale.


  Articolul 8
  (1) Comisia are următoarele atribuții principale:
  a) stabilește, pe baza propunerilor centralizate și evaluate de Ministerul Culturii și Identității Naționale, lista obiectivelor/ proiectelor prioritare de investiții care se vor finanța din Program, în baza criteriilor de prioritate stabilite prin ordin al ministrului culturii și identității naționale;
  b) înaintează Guvernului lista obiectivelor/proiectelor prioritare de investiții propuse spre finanțare.
  (2) Lista obiectivelor/proiectelor prioritare de investiții care se finanțează potrivit art. 1 alin. (2) se aprobă de Guvern prin memorandum.(3) Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei se stabilește prin ordin al ministrului culturii și identității naționale.


  Articolul 9
  (1) Pentru obiectivele de investiții prevăzute la art. 8 alin. (2), în vederea încheierii contractelor de finanțare prevăzute la art. 11 alin. (1), beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. b) transmit Ministerului Culturii și Identității Naționale documentațiile tehnico-economice, întocmite și aprobate în condițiile legii, care sunt finanțate și aprobate de beneficiari. (2) În vederea încheierii contractelor de finanțare, analizarea documentațiilor tehnico-economice prevăzute la alin. (1) se face de către specialiști din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale.


  Articolul 10
  (1) În cazul beneficiarilor autorități ale administrației publice centrale, ai căror conducători sunt ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, precum și instituțiile aflate în subordinea acestora, indiferent de sistemul de finanțare, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe parcursul execuției bugetare, la propunerea Ministerului Culturii și Identității Naționale, să introducă modificările în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Culturii și Identității Naționale și a bugetelor ordonatorilor principali de credite, corespunzător valorii obiectivelor/ proiectelor prioritare de investiții aprobate.(2) Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului bugetar pentru obiectivele/proiectele prioritare de investiții aprobate finanțate potrivit alin. (1) se restituie la bugetul de stat, cu excepția celor neutilizate de către instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii.(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), ordonatorii de credite finanțați parțial din venituri proprii restituie sumele neutilizate din contul de venituri bugetare în care au fost încasate în contul de cheltuieli bugetare al ordonatorului de credite de la care au fost primite.(4) În aplicarea prevederilor alin. (1), creditele neutilizate la finele anului de către ordonatorii de credite finanțați integral de la bugetul de stat sunt anulate de drept, conform prevederilor art. 61 alin. (3) din Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(5) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) au obligația să transmită trimestrial Ministerului Culturii și Identității Naționale un raport privind stadiul obiectivelor/proiectelor prioritare de investiții derulate.


  Articolul 11
  (1) În cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. b), prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) și h) și alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se încheie contracte de finanțare multianuale între Ministerul Culturii și Identității Naționale și beneficiari, pentru obiectivele/proiectele prioritare aprobate prin memorandumul prevăzut la art. 8 alin. (2), pe o perioadă de maximum 4 ani, în limita creditelor de angajament aprobate și a creditelor bugetare aprobate și/sau estimate cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare. Pe durata de valabilitate a contractelor de finanțare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație nu sunt suficiente pentru finalizarea obiectivului/proiectului prioritar, durata contractelor de finanțare prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită până la maximum 2 ani.(3) Creditele bugetare aferente contractelor de finanțare încheiate conform alin. (1) se transferă beneficiarilor în limita bugetului anual al Ministerului Culturii și Identității Naționale aprobat cu această destinație, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate.(4) În situația în care solicitările de transfer depășesc 80% din creditele bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în buget, Ministerul Culturii și Identității Naționale procedează astfel:
  a) notifică beneficiarii contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1) cu privire la data-limită până la care aceștia mai pot depune solicitări;
  b) efectuează transferurile către beneficiari în limita creditelor bugetare disponibile, în ordinea cronologică a depunerii solicitărilor;
  c) în situația în care după solicitările depuse conform termenului prevăzut la lit. a) se constată că mai sunt sume disponibile, Ministerul Culturii și Identității Naționale prelungește termenul de depunere a solicitărilor până la utilizarea integrală a creditelor bugetare aprobate cu această destinație;
  d) în cazul în care solicitările depuse în termenele prevăzute la lit. a) și c) depășesc sumele aprobate în bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale cu această destinație, solicitările depuse după epuizarea creditelor bugetare vor fi restituite beneficiarilor.
  (5) După primirea notificării prevăzute la alin. (4) lit. a), beneficiarii dispun măsurile necesare evitării înregistrării de arierate, respectiv sistarea livrării de bunuri, prestarea de servicii, execuția de lucrări sau continuarea acestora din surse proprii sau alte surse legal constituite.(6) În situația suplimentării creditelor bugetare, Ministerul Culturii și Identității Naționale notifică beneficiarii cu privire la reluarea transferurilor de sume în condițiile alin. (3) și (4).(7) În situația în care beneficiarii prevăzuți la alin. (1) avansează/asigură sumele aferente contribuției de la bugetul de stat din surse proprii sau alte surse legal constituite, au dreptul să solicite decontarea acestora la Ministerul Culturii și Identității Naționale, care transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate în buget cu această destinație.(8) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1), în baza contractelor de finanțare încheiate în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, cuprind în bugetul propriu credite bugetare estimate în funcție de graficele de execuție a livrării de bunuri, prestării de servicii, execuției de lucrări.(9) În cazul în care beneficiarii prevăzuți la alin. (1) utilizează sumele transferate cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale, Ministerul Culturii și Identității Naționale notifică beneficiarii cu privire la prevederile încălcate și solicită restituirea în termen de 30 de zile calendaristice a sumelor decontate necuvenit, cu aplicarea prevederilor art. 73^1 din Legea nr. 500/2002.(10) În situația în care beneficiarii nu restituie sumele decontate necuvenit în termenul stabilit, Ministerul Culturii și Identității Naționale solicită în scris direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află beneficiarii respectivi sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. Alocarea și utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condițiile altor acte normative, se mențin.(11) După recuperarea sumelor de la beneficiari, Ministerul Culturii și Identității Naționale comunică în scris direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află beneficiarii respectivi, care dispun încetarea restricțiilor prevăzute la alin. (10).(12) La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin care se angajează să achite sumele decontate necuvenit prevăzute la alin. (9) și în care se menționează Ministerul Culturii și Identității Naționale ca beneficiar al sumelor și detaliile privind plata, directorii generali ai direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/directorul general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București/șefii de administrație ai administrațiilor județene ale finanțelor publice alimentează conturile acestora atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la nivelul sumelor solicitate pentru plata sumelor decontate necuvenit prevăzute la alin. (9).(13) În termen de două zile lucrătoare de la data alocării sumelor, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plată prin care achită sumele decontate necuvenit, prevăzute la alin. (9), potrivit celor menționate în cerere.(14) În cazul în care ordonatorii de credite nu prezintă documentele de plată în termenul prevăzut la alin. (13) sau în cazul în care acestea nu sunt întocmite potrivit destinației prevăzute la alin. (12), unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să retragă din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunzătoare documentelor de plată neprezentate sau întocmite eronat. Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să comunice de îndată ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale sumele care au fost retrase și motivele pentru care au fost retrase.(15) Ministerul Culturii și Identității Naționale transferă beneficiarilor, la solicitarea acestora, sumele necesare finanțării realizării obiectivului de investiții, în baza contractului de finanțare prevăzut la alin. (1).


  Articolul 12

  Beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (1) răspund, potrivit legii, de organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții de bunuri/servicii/lucrări în conformitate cu prevederile legale privind achizițiile publice, de respectarea prevederilor legale privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și de modul de utilizare a sumelor repartizate potrivit destinației pentru care au fost alocate.


  Articolul 13
  (1) Beneficiarii răspund de organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri/servicii/lucrări, în conformitate cu prevederile legale, precum și de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin program potrivit destinației pentru care au fost alocate.(2) Beneficiarii au obligația să transmită Ministerului Culturii și Identității Naționale documentele necesare monitorizării și finanțării prin program a obiectivelor de investiții și sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate.


  Articolul 14
  (1) Institutul Național al Patrimoniului gestionează fondurile destinate cercetării, expertizării și executării lucrărilor de consolidare-restaurare și punere în valoare a monumentelor istorice, alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, pentru finanțarea monumentelor istorice înscrise în Lista monumentelor istorice și a celor care fac parte din categoriile de monumente istorice ansamblu sau sit aflate în proprietatea cultelor religioase recunoscute de lege, precum și monumentelor istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, finanțate de la bugetul de stat și/sau al autorităților administrației publice locale.(2) Contractele de finanțare încheiate între Institutul Național al Patrimoniului și beneficiari în cadrul Programului național de restaurare a monumentelor istorice, aflate în derulare, se desfășoară potrivit dispozițiilor legale aflate în vigoare la data încheierii lor.


  Articolul 15

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din data de 20 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se vor modifica în mod corespunzător.


  Articolul 16

  Abrogat.
  (la 06-05-2019, Articolul 16 a fost abrogat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 86 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 03 mai 2019 )


  Articolul 17

  Abrogat.
  (la 06-05-2019, Articolul 17 a fost abrogat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 86 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 03 mai 2019 )

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și identității naționale,
  George Vladimir Ivașcu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 19 iulie 2018.
  Nr. 76.
  -----