ORDIN nr. 1.190 din 19 noiembrie 2014
pentru modificarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 noiembrie 2014  Având în vedere prevederile:
  - art. 9 lit. c) şi c^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  - art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare,
  ţinând seama de clarificările din:
  - Scrisoarea Comisiei Europene nr. Ares (2011)325.248 din 24 martie 2011 emisă de Direcţia Generală pentru Politică;
  - Scrisoarea Comisiei Europene nr. Ares (2013)2.548.289 din 1 iulie 2013 emisă de Direcţia Generală Piaţa Internă şi Servicii,
  în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul fondurilor europene emite următorul ordin:

  Articolul I

  Procedura simplificată aplicată de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 octombrie 2013, se modifică după cum urmează:
  - la capitolul VII, etapa 1 - Elaborarea specificaţiilor tehnice şi verificarea valorii estimate, textul prevăzut în caseta "Atenţie!" va avea următorul cuprins:
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ "Atenţie! │
  │ Dacă în urma elaborării specificaţiilor tehnice se constată că valoarea │
  │estimată la momentul demarării achiziţiei depăşeşte valoarea prevăzută în │
  │contractul de finanţare, beneficiarul privat poate suplimenta această valoare │
  │fie din bugetul proiectului, fie din bugetul propriu. │
  │ Beneficiarul privat poate suplimenta această valoare din bugetul │
  │proiectului, cu respectarea clauzelor contractului de finanţare şi numai dacă │
  │suplimentarea valorii estimate nu conduce la eludarea aplicării prevederilor │
  │referitoare la plafoanele specifice ajutorului de stat/pragurile stabilite │
  │prin O.U.G. nr. 34/2006 sau la nerespectarea prevederilor prezentului capitol.│
  │ În cazul în care suplimentarea valorii estimate se realizează din bugetul │
  │propriu al beneficiarului privat, fără a apela la realocări în cadrul │
  │contractului de finanţare, acesta poate efectua modificarea de buget fără │
  │aprobarea autorităţii de management/organismelor intermediare/operatorilor de │
  │program, dacă suplimentarea valorii estimate nu conduce la eludarea aplicării │
  │prevederilor referitoare la plafoanele specifice ajutorului de stat/pragurile │
  │stabilite prin O.U.G. nr. 34/2006 sau la nerespectarea prevederilor │
  │prezentului capitol. │
  │ Beneficiarul privat poate atribui contractul de achiziţie cu o valoare mai│
  │mare decât valoarea estimată prin suplimentarea acesteia din bugetul propriu, │
  │în condiţiile descrise mai sus, dacă justifică decizia în nota justificativă │
  │de atribuire. Suplimentarea valorii se poate face şi din economiile rezultate │
  │din bugetul proiectului, cu aprobarea prealabilă a autorităţii de management/ │
  │organismelor intermediare/operatorilor de program. │
  │ La momentul lansării procedurii simplificate se verifică întotdeauna dacă │
  │valoarea estimată se situează în continuare peste pragurile prevăzute la │
  │art. 19, dar sub pragul valoric prevăzut de art. 9 lit. c) şi c^1) din O.U.G. │
  │nr. 34/2006." │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
  p. Ministrul fondurilor europene,
  Alin-Sorin Mitrică,
  secretar de stat
  Bucureşti, 19 noiembrie 2014.
  Nr. 1.190.
  --------