PLAN NAȚIONAL din 31 octombrie 2018de acțiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 9 noiembrie 2018 Notă
  Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 861 din 31 octombrie 2018, publicată în Monitorul oficial, Partea I, nr. 949 din 9 noiembrie 2018.

  PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE

  Obiectiv general 1: Consolidarea și diversificarea demersurilor de prevenire a traficului de persoane

  Obiectiv specific 1.1:
  Creșterea nivelului de informare a populației în vederea conștientizării implicațiilor traficului de persoane

  Activitate

  Indicatori

  Termen

  Responsabili/Parteneri

  Resurse

  Organizarea și desfășurarea unor evenimente cu ocazia Zilei europene de luptă împotriva traficului de persoane

  Număr de activități de informare desfășurate
  Număr de beneficiari/participanți

  Anual

  Responsabili:
  ANITP
  Parteneri:
  MAE
  MRP
  ONG

  Buget ANITP
  Buget MAE
  Buget MRP
  Buget ONG
  Finanțare externă nerambursabilă

  Dezvoltarea și implementarea, inclusiv în mediul online, de campanii/proiecte/inițiative de informare și sensibilizare privind fenomenul traficului de persoane și riscurile la care sunt expuse victimele acestuia

  Număr de campanii/proiecte/inițiative de prevenire derulate
  Număr de beneficiari
  Număr de materiale informativ-preventive diseminate

  Anual

  Responsabili:
  ANITP
  MEN
  MTS
  Parteneri:
  MAE
  MRP
  MMJS prin ANOFM
  IGPR
  IGPF
  IGI
  DGASPC
  ONG

  Buget ANITP
  Buget MEN
  Buget MTS
  Buget MAE
  Buget MRP
  Buget ANOFM
  Buget IGPR
  Buget IGPF
  Buget IGI
  Buget DGASPC
  Buget ONG
  Finanțare externă nerambursabilă

  Implementarea de campanii/proiecte/inițiative de prevenire care au în vedere reducerea cererii care favorizează traficul de persoane

  Număr de campanii/proiecte/inițiative de prevenire derulate
  Număr de beneficiari

  Anual

  Responsabili:
  MT
  MMACA
  ANITP
  Parteneri:
  MMJS prin ANOFM
  ONG

  Buget MT
  Buget MMACA
  Buget ANITP
  Buget ANOFM
  Buget ONG
  Finanțare externă nerambursabilă

  Implementarea de campanii/proiecte/inițiative de informare în rândul comunităților românești din străinătate

  Număr de campanii/proiecte/inițiative de informare derulate
  Număr de beneficiari
  Număr de materiale informative diseminate

  Anual

  Responsabili:
  MAE
  MRP
  Parteneri:
  ANITP
  MMJS prin ANOFM
  ONG

  Buget MAE
  Buget MRP
  Buget ANITP
  Buget ANOFM
  Buget ONG
  Finanțare externă nerambursabilă

  Formarea cadrelor didactice în vederea derulării de activități de informare a părinților și copiilor cu privire la riscurile traficului de persoane

  Număr de sesiuni de formare
  Număr de cadre didactice participante

  Anual

  Responsabili:
  MEN
  Parteneri:
  ANITP
  IGPR
  DGASPC
  ONG

  Buget MEN
  Buget ANITP
  Buget IGPR
  Buget DGASPC
  Buget ONG
  Finanțare externă nerambursabilă

  Derularea de activități de informare și consiliere a părinților și elevilor asupra consecințelor traficului de persoane

  Număr de activități de informare și consiliere desfășurate
  Număr de beneficiari/participanți

  Anual

  Responsabili:
  MEN
  Parteneri:
  ANITP
  IGPR
  DGASPC
  ONG

  Buget MEN
  Buget ANITP
  Buget IGPR
  Buget DGASPC
  Buget ONG
  Finanțare externă nerambursabilă

  Încurajarea participării mass-mediei la promovarea mesajelor de informare a publicului cu privire la traficul de persoane/traficul de minori

  Număr de articole publicate în presă
  Număr de emisiuni tv/radio difuzate
  Număr de difuzări ale spoturilor video/radio

  Permanent

  Responsabili:
  ANITP
  MEN
  MAE
  MRP
  MTS
  MMACA
  MT
  Parteneri:
  IGPR
  IGPF
  IGI
  MMJS prin ANOFM
  Instituția prefectului
  ONG

  Bugetele instituțiilor responsabile
  Buget ONG
  Finanțare externă nerambursabilă

  Obiectiv specific 1.2:
  Reducerea factorilor de risc ce conduc la victimizare

  Activitate

  Indicatori

  Termen

  Responsabili/Parteneri

  Resurse

  Desfășurarea de activități educative în zona educației nonformale destinate elevilor din învățământul preuniversitar și studenților din învățământul universitar

  Număr de activități educative desfășurate
  Număr de beneficiari/participanți

  Anual

  Responsabili:
  MEN
  Parteneri:
  ONG

  Buget MEN
  Buget ONG
  Finanțare externă nerambursabilă

  Dezvoltarea unor activități de reducere a abandonului școlar în rândul copiilor și tinerilor

  Număr de copii și tineri beneficiari ai măsurilor de reducere a abandonului școlar

  Permanent

  Responsabili:
  MEN
  Parteneri:
  ONG

  Buget MEN
  Buget ONG
  Finanțare externă nerambursabilă

  Organizarea de cursuri de formare profesională a persoanelor din grupurile sociale vulnerabile și aplicarea de măsuri de stimulare a operatorilor economici care angajează victime ale traficului

  Număr de persoane cuprinse în programele de formare profesională organizate
  Numărul operatorilor economici beneficiari ai măsurilor de stimulare
  Număr de persoane angajate ca urmare a implementării măsurilor cuprinse în programul de ocupare

  Anual

  Responsabili:
  MMJS prin ANOFM
  MFP
  Parteneri:
  ONG

  Buget ANOFM
  Buget ONG
  Finanțare externă nerambursabilă

  Identificarea la nivelul fiecărei comunități locale a copiilor cu risc de traficare și acordarea formelor de sprijin prevăzute de lege

  Număr de copii aflați în situație de risc identificați
  Număr de copii beneficiari ai măsurilor de sprijin

  Permanent

  Responsabili:
  DGASPC
  Consiliile locale/Serviciul public de asistență socială
  Parteneri:
  ONG

  Buget DGASPC
  Buget consilii locale
  Buget ONG

  Dezvoltarea de campanii/proiecte pentru prevenirea discriminării grupurilor de risc

  Numărul campaniilor/proiectelor implementate
  Număr de materiale de campanie elaborate și diseminate

  Anual

  Responsabili:
  MMJS prin ANES
  ANR
  CNCD
  Parteneri:
  ONG

  Buget ANES
  Buget ANR
  Buget CNCD
  Buget ONG
  Finanțare externă nerambursabilă

  Obiectiv specific 1.3:
  Monitorizarea activității operatorilor economici din domeniile profesionale cu fluctuație mare a forței de muncă (construcții, agricultură, exploatarea lemnului, turism etc.)

  Activitate

  Indicatori

  Termen

  Responsabili/Parteneri

  Resurse

  Efectuarea de controale periodice în vederea prevenirii sau identificării situațiilor de trafic de persoane în scopul exploatării prin muncă

  Număr de controale efectuate
  Număr de angajatori verificați
  Numărul posibilelor cazuri de trafic constatate și sesizate IGPR

  Semestrial

  Responsabili:
  MMJS prin IM
  Parteneri:
  IGPR

  Buget IM
  Buget IGPR

  PROTECȚIA, ASISTENȚA ȘI REINTEGRAREA SOCIALĂ A VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE

  Obiectiv general 2: Îmbunătățirea calității protecției și asistenței acordate victimelor traficului de persoane în vederea reintegrării sociale

  Obiectiv specific 2.1:
  Consolidarea dialogului interinstituțional și a coordonării asistenței și protecției victimelor traficului de persoane și traficului de minori

  Activitate

  Indicatori

  Termen

  Responsabili/Parteneri

  Resurse

  Constituirea unui grup de lucru pentru monitorizarea implementării măsurilor de protecție și asistență a victimelor traficului de persoane și traficului de minori

  Grup de lucru constituit
  Regulament de organizare și funcționare elaborat

  Iunie 2019

  Responsabili:
  ANITP
  MAI - IGI, IGPR
  MMJS, ANPDCA, ANES,
  ANPD, ANOFM
  MS
  MJ
  MAE
  ANR
  Parteneri:
  ONG
  OIM

  Nu este cazul.

  Organizarea unor întâlniri periodice ale grupului de lucru pentru stabilirea și dezbaterea priorităților de intervenție, în baza normelor existente, a cazurilor evidențiate de practică și a recomandărilor adresate României

  Număr întâlniri organizate
  Listă probleme identificate și dezbătute
  Listă măsuri stabilite

  Trimestrial

  Responsabili:
  ANITP
  Grup de lucru constituit:
  MAI - IGI, IGPR
  MMJS, ANPDCA, ANES, ANPD, ANOFM
  MS
  MJ
  MAE
  ANR
  Parteneri:
  ONG
  OIM

  Buget ANITP

  Elaborarea și promovarea unor instrucțiuni privind integrarea și aplicarea unitară a prevederilor referitoare la asistența și protecția victimelor

  Instrucțiuni elaborate și transmise către instituțiile responsabile cu aplicarea

  Septembrie 2019

  Responsabili:
  ANITP
  Grup de lucru constituit:
  MAI - IGI, IGPR
  MMJS, ANPDCA, ANES, ANPD, ANOFM
  MS
  MAE
  ANR
  Parteneri:
  ONG

  Nu este cazul.

  Monitorizarea și evaluarea implementării instrucțiunilor elaborate

  Rapoarte de monitorizare și evaluare elaborate
  Listă de concluzii și recomandări

  Trimestrial

  Responsabili:
  ANITP
  Grup de lucru constituit:
  MAI - IGI, IGPR
  MMJS, ANPDCA, ANES, ANPD, ANOFM
  MS
  MJ
  MAE
  ANR
  Parteneri:
  ONG

  Nu este cazul.

  Evaluarea cadrului de reglementări legislative existent și identificarea nevoilor de amendare și completare a acestuia în vederea bugetării măsurilor de protecție și asistență a victimelor traficului de persoane aflate în situații de urgență

  Raport privind oportunitatea amendării și completării cadrului legislativ existent în vederea bugetării măsurilor de protecție și asistență a victimelor traficului de persoane aflate în situații de urgență
  Soluții propuse în vederea bugetării măsurilor de protecție și asistență a victimelor traficului de persoane aflate în situații de urgență, precum și metodologia de aplicare a acestora.

  Septembrie 2019

  Responsabili:
  MAI - ANITP, IGI
  MMJS prin ANPDCA, ANPD
  MFP
  MJ
  Parteneri:
  ONG

  Nu este cazul.

  Obiectiv specific 2.2:
  Creșterea capacității sistemului de asistență socială de răspuns la nevoile specifice victimelor traficului de persoane

  Activitate

  Indicatori

  Termen

  Responsabili/Parteneri

  Resurse

  Analiza modului de funcționare a centrelor și a locuințelor protejate pentru victimele traficului de persoane, înființate prin Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, cu modificările și completările ulterioare, și identificarea de soluții în vederea asigurării accesului victimelor traficului de persoane la servicii specializate, cu modificările și completările ulterioare

  Analiză realizată
  Soluții de asigurare a accesului victimelor traficului de persoane la servicii, identificate și implementate

  Ianuarie 2019

  Responsabili:
  MMJS prin ANPDCA, ANES, ANPD
  MDRAP
  Parteneri:
  ANITP
  Consilii județene

  Nu este cazul.

  Instruirea continuă a personalului de specialitate din cadrul sistemului de asistență socială cu privire la principiile de lucru cu victimele traficului de persoane

  Număr de sesiuni organizate
  Număr specialiști instruiți
  Listă teme abordate

  Semestrial

  Responsabili:
  ANITP
  Parteneri:
  MMJS, ANPDCA, ANES, ANPD
  DGASPC
  SPAS/DAS

  Buget ANITP
  Buget MMJS, ANPDCA, ANES, ANPD,
  Buget consilii locale

  Organizarea unor întâlniri periodice, la nivel județean, pentru dezbaterea modalităților specifice de intervenție în cazurile de trafic de persoane identificate

  Raport privind situația cazurilor identificate și a modalităților de intervenție elaborat și transmis către ANITP

  Trimestrial

  Responsabili:
  CR ANITP/echipe interinstituționale antitrafic județene
  Parteneri:
  ONG

  Buget ANITP

  Obiectiv specific 2.3:
  Asigurarea asistenței și protecției specifice principalelor categorii de victime identificate

  Activitate

  Indicatori

  Termen

  Responsabili/Parteneri

  Resurse

  Dezvoltarea unor indicatori de monitorizare și evaluare a implementării procedurilor cuprinse în cadrul MNIR (îmbunătățit)

  Indicatori elaborați
  Rapoarte de monitorizare și evaluare

  Iunie 2019
  Anual

  Responsabili:
  ANITP/Instituțiile responsabile cu implementarea MNIR
  Parteneri:

  Nu este cazul.

  Analiza periodică și, după caz, adaptarea măsurilor de intervenție în cazurile de trafic de minori

  Raport privind concluzii și recomandări
  Măsuri ajustate

  Semestrial

  Responsabili:
  ANPDCA
  Parteneri:
  ANITP
  ONG

  Buget ANPDCA
  Buget ANITP
  Buget ONG

  Analiza periodică și, după caz, adaptarea măsurilor de intervenție în funcție de prezența unor vulnerabilități specifice

  Raport privind concluzii și recomandări
  Măsuri ajustate

  Semestrial

  Responsabili:
  ANITP
  IGI
  MMJS prin ANES, ANPD, ANOFM
  MS
  ANR
  Parteneri:
  ONG

  Buget ANITP
  Buget IGI
  Buget ANES,
  ANPD, ANOFM
  Buget MS
  Buget ANR
  Buget ONG

  COMBATEREA TRAFICULUI DE PERSOANE

  Obiectiv general 3: Dezvoltarea capacității de investigare a infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de minori

  Obiectiv specific 3.1:
  Dezvoltarea și consolidarea cunoștințelor și competențelor profesionale prin formarea și pregătirea continuă, necesară și adaptată a profesioniștilor din domeniul judiciar antitrafic și a celor din cadrul celorlalte structuri de aplicare a legii

  Activitate

  Indicatori

  Termen

  Responsabili/Parteneri

  Resurse

  Organizarea de cursuri de specializare pentru dezvoltarea tacticii de investigare a infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de minori a specialiștilor din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate

  Număr de cursuri organizate Număr de polițiști formați/specializați

  Anual

  Responsabili: IGPR
  Parteneri:

  Buget IGPR

  Introducerea în programele de formare continuă a polițiștilor de la nivelul structurilor de combatere a criminalității organizate și a celorlalte structuri de aplicare a legii a unor teme privind identificarea, referirea, evaluarea de risc, repatrierea, acordarea perioadei de reflecție, asistența și protecția victimelor traficului, precum și a altor aspecte privind perspectiva victimologică a traficului de persoane

  Curriculă realizată

  Februarie 2019

  Responsabili: IGPR
  IGPF
  Parteneri: ANITP

  Nu este cazul.

  Introducerea în curricula realizată de INM pentru formarea auditorilor de justiție și a magistraților a unor noțiuni referitoare la identificarea, evaluarea de risc, referirea, asistența și protecția acordate victimelor traficului de persoane, precum și aspecte referitoare la perspectiva victimologică, victimizarea secundară, revictimizare și consecințele psihologice ale victimizării prin trafic de persoane

  Curriculă realizată
  Număr auditori de justiție informați

  Anual

  Responsabili: CSM - INM
  Parteneri:

  Nu este cazul.

  Instruirea profesioniștilor din diverse structuri care pot intra în contact cu victimele traficului de persoane cu privire la prevederile Mecanismului național de identificare și referire

  Număr de instruiri realizate
  Număr de profesioniști instruiți

  Semestrial

  Responsabili: ANITP
  Parteneri: DIICOT
  IGI
  IM
  MS
  MEN
  MJ
  DGASPC
  ONG

  Buget ANITP Buget DIICOT Buget IGI
  Buget IM
  Buget MS
  Buget MEN
  Buget MJ
  Buget consilii locale Buget ONG

  Organizarea de cursuri de sensibilizare a specialiștilor cu responsabilități în sfera combaterii traficului de persoane (polițiști, procurori, judecători, avocați), luând în considerare și aspecte privind perspectiva de gen

  Număr de întâlniri organizate Număr de specialiști participanți la întâlniri

  Anual

  Responsabili: ANITP
  Parteneri:
  ONG
  ANES
  DIICOT
  DCCO
  MJ
  UNBR

  Buget ANITP Buget ONG
  Buget ANES
  Buget DIICOT Buget DCCO Buget MJ
  Buget UNBR

  Organizarea de sesiuni în vederea promovării și extinderii standardelor și bunelor practici de audiere a minorilor victime ale traficului de persoane

  Număr de sesiuni realizate
  Număr de persoane instruite

  Iunie 2020

  Responsabili:
  DIICOT
  DCCO
  CSM
  Parteneri:
  ONG
  INM

  Proiect - finanțare externă nerambursabilă

  Obiectiv specific 3.2:
  Creșterea gradului de participare a victimelor traficului de persoane în procesul penal

  Activitate

  Indicatori

  Termen

  Responsabili/Parteneri

  Resurse

  Îmbunătățirea programului de coordonare a victimelor traficului de persoane în procesul penal existent

  Program de coordonare îmbunătățit

  Iunie 2019

  Responsabili:
  ANITP
  Parteneri:
  DIICOT
  DCCO
  IGJR
  IGPR - Oficiul Național pentru Protecția Martorului
  MJ
  IGI
  IGPF

  Proiect - finanțare externă nerambursabilă

  Organizarea de sesiuni de instruire a lucrătorilor din instituțiile cu responsabilități în implementarea programului de coordonare a victimelor traficului de persoane în procesul penal cu privire la prevederile programului de coordonare îmbunătățit

  Număr de sesiuni realizate
  Număr de lucrători instruiți

  Ianuarie 2020

  Responsabili:
  ANITP
  Parteneri:
  DIICOT
  DCCO
  IGJR
  MJ
  IGI
  IGPF

  Proiect - finanțare externă nerambursabilă

  Obiectiv specific 3.3:
  Dezvoltarea capacității de utilizare a investigațiilor financiare în cercetarea infracțiunii de trafic de persoane și trafic de minori, precum și în identificarea și urmărirea bunurilor și profiturilor obținute din săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane

  Activitate

  Indicatori

  Termen

  Responsabili/Parteneri

  Resurse

  Identificarea structurilor ce pot fi implicate în derularea de investigații financiare și stabilirea unei modalități de cooperare

  Structuri identificate și modalitatea de cooperare agreată

  Iulie 2019

  Responsabili: DIICOT
  DCCO
  Parteneri:
  MFP

  Nu este cazul.

  Realizarea de întâlniri periodice cu specialiști din domeniul investigațiilor financiare în scopul schimbului de bune practici și al dezbaterii modalităților de acțiune în cazurile concrete de trafic de persoane și trafic de minori identificate

  Număr de întâlniri realizate
  Număr de participanți

  Permanent

  Responsabili: DIICOT
  DCCO
  Parteneri:

  Buget DIICOT Buget DCCO

  Realizarea de sesiuni de formare a polițiștilor/procurorilor privind utilitatea și complementaritatea investigațiilor financiare în optimizarea rezultatelor investigative

  Număr de sesiuni realizate
  Număr de polițiști/procurori instruiți

  Anual

  Responsabili: DIICOT
  DCCO
  Parteneri:

  Buget DIICOT Buget DCCO

  Realizarea de schimb de bune practici cu structuri financiare din țările de tranzit și țările de destinație

  Schimb de bune practici realizat

  Permanent

  Responsabili: DIICOT
  DCCO
  Parteneri:

  Buget DIICOT Buget DCCO

  Obiectiv specific 3.4:
  Îmbunătățirea tehnicilor și instrumentelor de lucru în scopul optimizării identificării, urmăririi și confiscării bunurilor și profiturilor obținute din comiterea infracțiunii de trafic de persoane/minori

  Activitate

  Indicatori

  Termen

  Responsabili/Parteneri

  Resurse

  Stabilirea principalelor obstacole în identificarea, urmărirea și confiscarea bunurilor și profiturilor obținute din comiterea infracțiunii de trafic de persoane/minori și propuneri pentru surmontarea obstacolelor identificate

  Obstacole identificate
  Soluții propuse

  Decembrie 2019

  Responsabili:
  DCCO
  DIICOT
  MJ
  Parteneri:

  Proiect - finanțare externă nerambursabilă

  Implementarea soluțiilor propuse pentru surmontarea obstacolelor constatate în identificarea, urmărirea și confiscarea bunurilor și profiturilor obținute din comiterea infracțiunii de trafic de persoane/minori

  Soluții implementate

  Iunie 2020

  Responsabili: DIICOT
  DCCO
  CSM
  MJ
  Parteneri:

  Buget DIICOT Buget DCCO Buget CSM
  Buget MJ

  Realizarea de sesiuni de instruire cu privire la administrarea bunurilor indisponibilizate

  Număr de sesiuni realizate
  Număr de participanți

  Anual

  Responsabili: DIICOT
  DCCO
  Parteneri: ANABI

  Buget ANABI

  Obiectiv specific 3.5:
  Dezvoltarea cooperării judiciare dintre structurile din domeniile conexe traficului de persoane ce pot contribui la cercetarea infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de minori, la nivel național

  Activitate

  Indicatori

  Termen

  Responsabili/Parteneri

  Resurse

  Identificarea principalelor structuri din domeniile conexe traficului de persoane ce pot fi atrase în vederea creării unei echipe multidisciplinare și stabilirii unui mod de cooperare

  Domenii conexe identificate
  Structuri identificate din domeniile conexe
  Mod de cooperare stabilit

  Ianuarie 2019

  Responsabili: DIICOT
  Parteneri:

  Nu este cazul.

  Crearea unei echipe multidisciplinare de investigare aflate în coordonarea procurorului de caz

  Echipa multidisciplinară realizată

  Septembrie 2019

  Responsabili: DIICOT
  Parteneri:
  IGPR
  ANAF

  Nu este cazul.

  Obiectiv specific 3.6
  Consolidarea cooperării judiciare internaționale dintre structurile de combatere a criminalității organizate în domeniul traficului de persoane

  Activitate

  Indicatori

  Termen

  Responsabili/Parteneri

  Resurse

  Cooperarea cu Europol și Eurojust în vederea identificării activităților comune ce pot fi desfășurate pentru derularea cu operativitate a tragerii la răspundere a traficanților responsabili de săvârșirea unor infracțiuni de trafic de persoane sau trafic de minori pe teritoriul Europei

  Număr investigații comune desfășurate (JIT)
  Număr de participări la întâlniri operative/de coordonare organizate de Eurojust/Europol

  Permanent

  Responsabili: DIICOT
  DCCO
  Parteneri:

  Nu este cazul.

  Realizarea schimbului de date cu instituțiile de aplicare a legii de la nivel european și din afara Europei (Europol, Interpol, SELEC, Eurojust etc.)

  Număr de informări diseminate prin canalele de cooperare polițienească avute la dispoziție
  Număr de cereri de asistență internațională primite din partea partenerilor externi

  Permanent

  Responsabili:
  DIICOT
  DCCO
  Parteneri:

  Nu este cazul.

  MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA TRAFICULUI DE PERSOANE ȘI A IMPLEMENTĂRII POLITICILOR

  Obiectiv general 4: Creșterea calității informațiilor diseminate privind fenomenul traficului de persoane

  Obiectiv specific 4.1:
  Îmbunătățirea datelor colectate și a modului de colectare a datelor de către instituțiile cu responsabilități în domeniu

  Activitate

  Indicatori

  Termen

  Responsabili/Parteneri

  Resurse

  Organizarea unor întâlniri periodice de lucru în scopul adaptării și îmbunătățirii colectării datelor cu relevanță în domeniul traficului de persoane, deținute de instituții în raport cu atribuțiile specifice privind prevenirea, combaterea și asistența victimelor

  Număr de întâlniri efectuate Rezultate ale întâlnirilor realizate

  Anual

  Responsabili: ANITP
  CSM
  DCCO
  IGI
  DIICOT
  Parteneri: MMJS, ANPDCA, IM

  Buget ANITP

  Actualizarea permanentă a indicatorilor potrivit evoluției fenomenului

  Număr de indicatori actualizați, modificați, eliminați

  Permanent

  Responsabili: ANITP
  CSM
  DCCO
  IGI
  DIICOT
  Parteneri: MMJS, ANPDCA, IM

  Nu este cazul.

  Adaptarea sistemelor de colectare a datelor la specificațiile traficului (SIMEV, ECRIS, SIMISC etc.)

  Număr de adaptări realizate

  Permanent

  Responsabili:
  ANITP
  CSM
  DCCO
  IGI
  DIICOT
  Parteneri:
  MMJS, ANPDCA, IM

  Buget ANITP Buget CSM
  Buget DIICOT Buget DCCO Buget IGI
  Buget MMJS - ANPDCA, IM

  Obiectiv specific 4.2:
  Îmbunătățirea cunoștințelor referitoare la dimensiunea fenomenului traficului de persoane

  Activitate

  Indicatori

  Termen

  Responsabili/Parteneri

  Resurse

  Realizarea de studii/analize/cercetări cu privire la evoluția fenomenului

  Studii/analize/cercetări efectuate

  Anual

  Responsabili:
  ANITP
  IGPR - DCCO, UCAI
  Parteneri:
  ONG-uri

  Buget ANITP Buget IGPR - DCCO, UCAI
  Buget ONG Finanțare externă nerambursabilă

  COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ

  Obiectiv general 5:
  Dezvoltarea și extinderea procesului de cooperare între actorii relevanți, naționali și internaționali, implicați în lupta împotriva traficului de persoane, precum și dinamizarea eforturilor de acțiune diplomatică de prevenire și combatere a traficului de persoane și de protejare a cetățenilor români în țările de destinație

  Obiectiv specific 5.1:
  Consolidarea cooperării dintre instituțiile relevante cu responsabilități în prevenirea și combaterea traficului de persoane și în oferirea de asistență și protecție victimelor traficului de persoane

  Activitate

  Indicatori

  Termen

  Responsabili/Parteneri

  Resurse

  Reorganizarea GIL pentru coordonarea și evaluarea măsurilor de prevenire și combatere a traficului de persoane

  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane

  Octombrie 2019

  Responsabili:
  DCCO
  Parteneri:
  ANITP
  MJ
  MAE
  MP
  MMJS
  MEN
  MDRAP
  MS
  MTS
  MCIN
  MRP
  ANPDCA

  Nu este cazul.

  Organizarea întâlnirilor periodice ale Comitetului național director pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă (CND)

  Număr de întâlniri desfășurate

  Semestrial

  Responsabili:
  ANDPCA
  Parteneri:
  Guvern
  MMJS
  MS
  MEN
  MAI - ANITP, IGPR
  ONG

  Buget
  ANPDCA

  Organizarea de întâlniri ale echipelor interinstituționale antitrafic județene

  Număr de întâlniri desfășurate

  Permanent

  Responsabili:
  Instituția prefectului
  Parteneri:
  ANITP
  Autorități publice locale
  Instituții guvernamentale
  ONG

  Buget instituția prefectului
  Buget ANITP
  Buget instituții locale
  Buget ONG

  Organizarea de întâlniri ale echipelor interinstituționale locale (județene/de sector) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă (EIL)

  Număr de întâlniri desfășurate
  Număr de rapoarte aprobate de DGASPC și trimise la MMJS - ANPDCA

  Permanent

  Responsabili:
  DGASPC
  Parteneri:
  ANITP
  Autorități publice locale
  Instituții guvernamentale ONG

  Buget consilii locale
  Buget ANITP
  Buget ONG

  Instruirea/Informarea continuă a actorilor implicați în prevenirea, combaterea și oferirea de asistență și protecție victimelor traficului de persoane

  Număr de sesiuni de instruire/informare organizate
  Număr de lucrători instruiți/informați

  Permanent

  Responsabili:
  ANITP
  DCCO
  Parteneri:
  IGPR
  IGPF
  IGI
  DIICOT
  MS
  MAE
  MEN
  MJ
  ONG

  Buget ANITP
  Buget IGPR
  Buget IGPF
  Buget IGI
  Buget DIICOT
  Buget MS
  Buget MAE
  Buget MEN
  Buget MJ
  Buget ONG
  Finanțare externă nerambursabilă

  Obiectiv specific 5.2:
  Diversificarea colaborării în domeniul traficului de persoane între instituțiile publice, societatea civilă și reprezentanții sectorului privat

  Activitate

  Indicatori

  Termen

  Responsabili/Parteneri

  Resurse

  Încheierea de protocoale de colaborare/parteneriate/planuri de acțiune între instituțiile guvernamentale și reprezentanți ai societății civile (ONG, sindicate, asociații etc.) implicate în domeniul luptei împotriva traficului de persoane

  Număr de protocoale de colaborare/parteneriate/planuri de acțiune încheiate

  Permanent

  Responsabili:
  ANITP
  MAE
  MRP
  MEN
  MS
  MMACA
  MT
  MTS
  Parteneri:
  ONG

  Buget ANITP
  Buget MAE
  Buget MRP
  Buget MEN
  Buget MS
  Buget MMACA
  Buget MT
  Buget MTS
  Buget ONG

  Dezvoltarea de parteneriate public-privat

  Număr de parteneriate încheiate

  Permanent

  Responsabili:
  ANITP
  MRP
  MEN
  MS
  MMACA
  MT
  MTS
  Parteneri: Societăți comerciale private

  Buget ANITP
  Buget MRP
  Buget MEN
  Buget MS
  Buget MMACA
  Buget MT
  Buget MTS
  Buget societăți comerciale private

  Informarea categoriilor profesionale din rândul furnizorilor de servicii care pot veni în contact cu victimele traficului (notari publici, transportatori de persoane, personal hotelier etc.)

  Număr de acțiuni de informare Număr de beneficiari

  Anual

  Responsabili:
  ANITP
  Parteneri:
  MS - ANPS
  ONG

  Buget ANITP Buget MS - ANPS Buget ONG Finanțare externă nerambursabilă

  Obiectiv specific 5.3:
  Dezvoltarea relațiilor de cooperare internațională cu instituții similare din străinătate, organizații și organisme internaționale sau instituții/organisme ale UE

  Activitate

  Indicatori

  Termen

  Responsabili/Parteneri

  Resurse

  Participare la activitățile de cooperare internațională cu instituții similare din străinătate, organizații și organisme internaționale sau instituții/organisme ale UE

  Număr de întâlniri

  Permanent

  Responsabili:
  MAE
  ANITP
  IGPR
  DIICOT
  MJ
  Parteneri:

  Buget MAE
  Buget ANITP
  Buget IGPR
  Buget DIICOT
  Buget MJ

  Obiectiv specific 5.4:
  Aprofundarea cooperării cu statele de destinație în scopul coordonării acțiunilor și eforturilor de prevenire și descurajare a traficului de persoane și al asistenței acordate cetățenilor români

  Activitate

  Indicatori

  Termen

  Responsabili/Parteneri

  Resurse

  Dezvoltarea parteneriatelor cu statele de destinație ale traficului de persoane

  Număr de întâlniri desfășurate
  Număr documente semnate

  Permanent

  Responsabili:
  ANITP
  MAE
  Parteneri:
  IGPR
  DIICOT
  MJ
  ONG

  Buget MAE
  Buget ANITP
  Buget IGPR
  Buget DIICOT
  Buget MJ
  Buget ONG

  Instruirea diplomaților români cu privire la aspecte ce țin de problematica traficului de persoane, precum și angrenarea acestora în activitățile de informare și descurajare a traficului în țările de destinație, în cooperare cu instituții și organizații din aceste țări

  Număr de diplomați instruiți
  Număr activități de prevenire în cooperare cu instituțiile și organizațiile din țările de destinație realizate

  Permanent

  Responsabili:
  MAE
  ANITP
  Parteneri:

  Buget MAE
  Buget ANITP

  Obiectiv specific 5.5:
  Continuarea politicii de atragere a fondurilor externe nerambursabile

  Activitate

  Indicatori

  Termen

  Responsabili/Parteneri

  Resurse

  Implementarea cu succes a proiectelor aflate în derulare

  Numărul proiectelor și parteneriatelor aflate în implementare

  Permanent

  Responsabili:
  ANITP
  IGPR
  DIICOT
  Parteneri:
  ONG

  Buget ANITP
  Buget IGPR
  Buget DIICOT
  Buget ONG
  Finanțare externă nerambursabilă

  Elaborarea și fundamentarea propunerilor de proiecte

  Număr propuneri de proiecte elaborate

  Permanent

  Responsabili:
  ANITP
  IGPR
  DIICOT
  Parteneri:
  ONG

  Buget ANITP Buget IGPR
  Buget DIICOT Buget ONG Finanțare externă nerambursabilă

  Lista abrevierilor utilizate în text
  ANABIAgenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
  ANAFAgenția Națională de Administrare Fiscală
  ANESAgenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați
  ANITPAgenția Națională împotriva Traficului de Persoane
  ANOFMAgenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
  ANPDAutoritatea pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități
  ANPDCAAutoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție
  ANPSAgenția Națională pentru Programe de Sănătate
  ANRAgenția Națională pentru Romi
  CNCDConsiliul Național pentru Combaterea Discriminării
  CSMConsiliul Superior al Magistraturii
  CR ANITPCentrul Regional ANITP
  DCCODirecția de combatere a criminalității organizate
  DGASPCDirecția generală de asistență socială și protecția copilului
  DIICOTDirecția de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism
  DASDirecția de asistență socială
  EUROPOLOficiul European de Poliție
  EUROJUSTOrgan al Uniunii Europene instituit în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate
  GILGrup interministerial de lucru
  IGIInspectoratul General pentru Imigrări
  IGPFInspectoratul General al Poliției de Frontieră
  IGPRInspectoratul General al Poliției Române
  IMInspecția Muncii
  INMInstitutul Național al Magistraturii
  INTERPOLOrganizația Internațională de Poliție Criminală
  IPJInspectoratul de poliție județean
  MAEMinisterul Afacerilor Externe
  MAIMinisterul Afacerilor Interne
  MENMinisterul Educației Naționale
  MFPMinisterul Finanțelor Publice
  MDRAP Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
  MJMinisterul Justiției
  MMACAMinisterul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
  MMJSMinisterul Muncii și Justiției Sociale
  MNIRMecanism Național de Identificare și Referire
  MPMinisterul Public
  MRPMinisterul pentru Românii de Pretutindeni
  MSMinisterul Sănătății
  MTMinisterul Turismului
  MTSMinisterul Tineretului și Sportului
  MCINMinisterul Culturii și Identității Naționale
  OIMOrganizația Internațională pentru Migrație
  ONGOrganizație neguvernamentală
  SELECCentrul de Aplicare a Legii în Sud-Estul Europei
  SPASServiciul Public de Asistență Socială
  UCAIUnitatea Centrală de Analiza Informațiilor
  UEUniunea Europeană
  UNBRUniunea Națională a Barourilor din România

  -----