HOTĂRÂRE nr. 149 din 13 februarie 2008
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Articolul 13 se abrogă.
  2. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - (1) Baza lunară de calcul asupra căreia angajatorii au obligaţia de a reţine şi de a vira contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform art. 27 alin. (1) din lege, este reprezentată de venitul brut realizat lunar de persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevăzute la art. 19 din lege, constituit, după caz, din următoarele elemente:
  a) salariul de bază lunar brut, corespunzător timpului efectiv lucrat, la care se adaugă, după caz: indemnizaţia de conducere, salariul de merit, precum şi alte drepturi salariale care, potrivit actelor normative ori contractelor colective sau individuale de muncă, fac parte din salariul de bază;
  b) indemnizaţia brută lunară pentru persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective, precum şi pentru persoanele care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti;
  c) solda brută lunară, indemnizaţiile, primele, premiile, sporurile şi alte drepturi ale soldaţilor şi gradaţilor voluntari, acordate şi suportate, potrivit legii, de unităţi;
  d) drepturile băneşti în valoare brută realizate lunar de persoanele care au raport de muncă în calitate de membru cooperator;
  e) remuneraţia directorilor şi membrilor directoratului societăţilor pe acţiuni, numiţi în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  f) sporurile, adaosurile şi drepturile băneşti, acordate potrivit legii ori contractelor colective sau individuale de muncă, sub formă de procent din elementele prevăzute la lit. a)-d) ori ca sume fixe, indiferent dacă au caracter permanent sau nu;
  g) indemnizaţiile pentru concedii, indemnizaţiile pentru perioadele de incapacitate temporară de muncă, suportate de unităţi, conform legii, în situaţia în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă, dacă aceasta nu depăşeşte 30 de zile, precum şi orice alte indemnizaţii acordate salariaţilor şi suportate de unităţi, potrivit legii;
  h) sumele rezultate prin plata cu ora, gărzi, indemnizaţii clinice;
  i) drepturile băneşti acordate potrivit legii ori contractelor colective sau individuale de muncă sub formă de stimulente, premii şi prime;
  j) orice alte sume plătite din fondul de salarii.
  (2) Nu se includ în baza de calcul prevăzută la alin. (1) sumele reprezentând:
  a) prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
  b) diurne de deplasare şi de delegare, indemnizaţii de delegare, detaşare şi transfer;
  c) drepturi de autor;
  d) participarea salariaţilor la profit;
  e) compensaţiile acordate în condiţiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de muncă, salariaţilor concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor;
  f) veniturile brute realizate de persoanele care nu se mai regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 19 din lege, dar încasează venituri ca urmare a faptului că au deţinut calitatea de asigurat obligatoriu prin efectul legii.
  (3) În situaţia personalului român trimis în misiune permanentă în străinătate, salariile de bază prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt salariile de bază corespunzătoare funcţiilor în care persoanele respective sunt încadrate în ţară.
  (4) În lunile în care raporturile de muncă sau de serviciu se stabilesc, încetează, se suspendă, respectiv se reiau, cu excepţia suspendării pentru incapacitate temporară de muncă, dacă aceasta nu depăşeşte 30 de zile, contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzută la art. 27 din lege, se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege pentru contribuţia individuală asupra bazei de calcul prevăzute la alin. (1) corespunzătoare timpului efectiv lucrat în luna respectivă."


  Articolul II

  Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul muncii,
  familiei şi egalităţii de şanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 13 februarie 2008.
  Nr. 149.
  _________