ORDIN nr. 881 din 3 iunie 2010
privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 881 din 3 iunie 2010
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 547 din 3 iunie 2010
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 4 iunie 2010  Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 5.891/3.06.2010 al Serviciului pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 534/3.06.2010 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anul 2010,
  în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul I

  Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 şi 205 bis din 1 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La secţiunea A, capitolul II "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2010" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  *Font 9*
                                                                               "mii lei
  Denumire program Buget de stat Venituri proprii Buget total Din care transfer FNUASS
  I. Programele naţionale privind bolile transmisibile, din care:
  Credite de angajament 22.593 148.948 171.541 758
  Credite bugetare 22.593 148.948 171.541 758
  II. Programul Naţional de Monitorizare a Factorilor Determinanţi din Mediul de Viaţă, din care:
  Credite de angajament 0 5.022 5.022 0
  Credite bugetare 0 5.022 5.022 0
  III. Programele naţionale privind bolile netransmisibile, din care:
  Credite de angajament 334.200 969.281 1.303.481 1.159.593
  Credite bugetare 334.200 969.281 1.303.481 1.159.593
  IV. Programul Naţional de Promovare a Sănătăţii şi Educaţiei pentru Sănătate, din care:
  Credite de angajament 0 8.183 8.183 0
  Credite bugetare 0 8.183 8.183 0
  V. Programul Naţional de Sănătate a Femeii şi Copilului, din care:
  Credite de angajament 76.173 866 77.039 0
  Credite bugetare 76.173 866 77.039 0
  VI. Programul Naţional de Administraţie Sanitară
  Credite de angajament 68 189 257 0
  Credite bugetare 68 189 257 0
  VII. Programul Naţional de Tratament în Străinătate, din care:
  Credite de angajament 35.000 0 35.000 0
  Credite bugetare 35.000 0 35.000 0
  VIII. Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor 0 0 104.500
  Credite de angajament 0 104.500 104.500 104.500
  Credite bugetare 0 104.500 104.500 104.500
  IX. Programul Naţional de Asistenţă Medicală Comunitară
  Credite de angajament 0 273 273 0
  Credite bugetare 0 273 273 0
  TOTAL PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE, din care:
  Credite de angajament 468.034 1.237.262 1.705.296 1.264.851
  Credite bugetare 468.034 1.237.262 1.705.296 1.264.851"

  2. La secţiunea A, capitolul III, la "I. Programele naţionale privind bolile transmisibile", punctul 2, subpunctul 2.1. "Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare", titlul "Activităţi", litera a), după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 15, cu următorul cuprins:
  "15. asigură plata probelor de laborator specifice efectuate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru prevenirea şi controlul bolilor transmisibile, cu respectarea protocoalelor de diagnostic şi a definiţiilor de caz pentru bolile infecţioase cuprinse în supravegherea epidemiologică;".
  3. La secţiunea A, capitolul III, la "I. Programele naţionale privind bolile transmisibile", punctul 2, subpunctul 2.1. "Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare", nota se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "NOTĂ:
  Diagnosticul etiologic al bolilor transmisibile se asigură de către INSP din fondurile alocate programului, la capitolul "bunuri şi servicii", pe baza fundamentărilor transmise de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în cazurile solicitate/indicate de medicul epidemiolog pentru situaţii considerate cu risc epidemiologic crescut.
  Investigarea etiologică a cazurilor suspecte de boală infecţioasă/transmisibilă care nu sunt cuprinse în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile şi ale Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.466/2008 pentru aprobarea circuitului informaţional al fişei unice de raportare a bolilor transmisibile nu poate fi asigurată de către laboratoarele DSP şi INSP din fondurile alocate programului. Pentru furnizorii de servicii medicale cu paturi care nu pot asigura diagnosticul etiologic, DSP şi INSP prin CRSP pot furniza diagnosticul de laborator, pe baza unui contract de prestări de servicii. Fondurile alocate programului nu pot fi folosite pentru derularea unor programe de cercetare.
  Toate vaccinurile şi materialele sanitare necesare desfăşurării activităţilor acestui obiectiv se achiziţionează la nivel local."
  4. La secţiunea A, capitolul III, la "I. Programele naţionale privind bolile transmisibile", punctul 2, subpunctul 2.2 "Subprogramul de supraveghere şi control al infecţiei HIV", titlul "Natura cheltuielilor - capitolul «Bunuri şi servicii»" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Natura cheltuielilor:
  Capitolul «Bunuri şi servicii» şi capitolul «Transferuri»:
  a) Materiale sanitare: teste HIV rapide şi ELISA, eprubete, vacuumtainere cu ace, criotuburi, vată, alcool sanitar, mănuşi, recipiente pentru colectare seringi şi ace folosite, recipiente pentru depozitare - transport de probe, substanţe dezinfectante;
  b) consumabile şi dotări cu mică valoare pentru sistemul informaţional şi informatic, servicii de întreţinere şi exploatare dotări pentru comunicare-informare, prestări servicii tipografie pentru editare şi tipărire de ghiduri şi buletine informative;
  c) prestări servicii pentru organizarea de instruiri metodologice şi cursuri de scurtă durată;
  d) plata pentru examenele de confirmare în laboratoarele de referinţă (Institutul «Cantacuzino», INBI «Matei Balş»);
  e) plata drepturilor salariale ale consilierilor HIV/SIDA."
  5. La secţiunea A, capitolul III, la "III. Programele naţionale de sănătate privind bolile netransmisibile", punctul 1 "Programul naţional de boli cardiovasculare", titlul "Coordonare tehnică", litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) Societatea Română de Cardiologie".
  6. La secţiunea A, capitolul III, la "III. Programele naţionale de sănătate privind bolile netransmisibile", punctul 1, subpunctul 1.2 "Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "1.2. Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut
  Organizarea, monitorizarea şi evaluarea subprogramului de tratament invaziv al infarctului miocardic acut se realizează prin comisia naţională şi comisiile regionale de organizare, monitorizare şi evaluare a subprogramului, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.
  Activităţile, indicatorii, natura cheltuielilor şi unităţile care derulează subprogramul 1.2 sunt prevăzute în secţiunea B din prezentele norme tehnice."
  7. La secţiunea A, capitolul III, la "III. Programele naţionale de sănătate privind bolile netransmisibile", punctul 9 "Programul naţional de urgenţă prespitalicească", titlul "Activităţi", după punctul 2) se introduce un nou punct, punctul 3), cu următorul cuprins:
  "3) Formarea continuă a personalului de specialitate din cadrul serviciilor de urgenţă prespitaliceşti."
  8. La secţiunea A, capitolul III, la "III. Programele naţionale de sănătate privind bolile netransmisibile", punctul 9 "Programul naţional de urgenţă prespitalicească", titlul "Indicatori de evaluare" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Indicatori de evaluare:
  1) Indicatori fizici:
  a) număr de dispecerate: 41;
  b) număr de centre de permanenţă: 80;
  c) număr de persoane formate în domeniul medicinii de urgenţă: 45.
  2) Indicatori de eficienţă:
  a) cost mediu/dispecerat: 2.500 lei;
  b) cost mediu/centru de permanenţă: 3.218 lei;
  c) cost mediu/persoană/training: 10.000 lei.
  3) Indicatori de rezultat:
  a) creşterea accesului populaţiei la servicii de urgenţă."
  9. La secţiunea A, capitolul III, la "III. Programele naţionale de sănătate privind bolile netransmisibile", punctul 9 "Programul naţional de urgenţă prespitalicească", titlul "Unităţi care derulează programul" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Unităţi care derulează programul:
  a) direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
  b) servicii de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov al municipiului Bucureşti şi al Judeţului Ilfov;
  c) centre de permanenţă."
  10. La secţiunea A, capitolul III, la "III. Programele naţionale de sănătate privind bolile netransmisibile", punctul 10 "Programul naţional de monitorizare activă a bolnavilor cu dizabilităţi de ambulaţie", titlul "Unităţi care derulează programul", litera u) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "u) Centrul de Recuperare Neuromotorie Gura Ocniţei;".
  11. La secţiunea A, capitolul III, la "IV. Programul naţional de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate", punctul 3 "Subprogramul de combatere a consumului de tutun" titlul "Activităţi", după punctul 2) se introduce un nou punct, punctul 3), cu următorul cuprins:
  "3) Participă la organizarea simpozionului pentru implementarea convenţiei-cadru privind controlul tutunului în regiunea Europa a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în perioada 7-9 iunie 2010."
  12. La secţiunea A, capitolul III, la "V. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului", punctul 2, subpunctul 2.8 "Screening pentru depistarea precoce a scoliozei la copii", titlul "Unităţi care derulează intervenţia" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Unităţi care derulează intervenţia:
  a) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu»;
  b) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara;
  c) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca;
  d) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Maria» Iaşi;
  e) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;
  f) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bacău;
  g) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa;
  h) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;
  i) Spitalul de Copii «Petru şi Pavel» Ploieşti;
  j) Spitalul de Pediatrie Piteşti;
  k) Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea;
  l) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj Napoca."
  13. La secţiunea B, capitolul III "Decontarea medicamentelor şi/sau a materialelor sanitare specifice programelor naţionale de sănătate", articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Casele de asigurări de sănătate vor analiza, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primire, situaţiile prezentate de unităţile sanitare şi gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior, precum şi stocurile cantitativ-valorice şi vor deconta lunar, în limita sumei prevăzute în contract şi a fondurilor disponibile cu această destinaţie, contravaloarea facturii prezentate în copie de unitatea prestatoare de servicii medicale pentru medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice programelor/subprogramelor de sănătate."
  14. La secţiunea B, capitolul VII "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2010" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  *Font 9*
                                                                            "mii lei
  Denumire program de sănătate Credite bugetare an 2010, din care: Total tran- sferuri an 2010
  I. Programe naţionale de sănătate cu scop curativ, din care: 2.141.252 1.098.351
  1. Programul naţional de boli transmisibile, din care: 163.758 758
  1.1. Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere 148.000
  1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză 15.758 758
  2. Programul naţional de boli cardiovasculare, din care: 70.500 70.500
  2.1. Subprogramul de tratament al pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare 55.500 55.500
  2.2. Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut 15.000 15.000
  3. Programul naţional de oncologie, din care: 796.608 581.225
  3.1 Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice 786.608 571.225
  3.2. Subprogramul de monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice***) 10.000 10.000
  4. Programul naţional de boli neurologice, din care: 5.000 5.000
  4.1. Subprogramul de tratament al sclerozei multiple *)
  4.2. Subprogramul de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) 5.000 5.000
  5. Programul naţional de diabet zaharat 353.000 234.296
  6. Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever 170.000 160.372
  6.1. Subprogramul de tratament al bolilor rare, din care **): 160.500 150.872
  Tratament al bolilor rare 83.435 83.435
  Tratament al bolnavilor cu scleroză multiplă 77.065 67.437
  6.2. Subprogramul de tratament al sepsisului sever 9.500 9.500
  7. Programul naţional de boli endocrine 5.200
  8. Programul naţional de ortopedie 30.800
  9. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană 50.700 46.200
  10. Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică 493.686
  11. Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice 2.000
  II. Programele naţionale de sănătate profilactice ***) 62.000 62.000
  1. Programul naţional de depistare precoce activă a afecţiunilor oncologice - Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin 62.000 62.000
  Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor ***) 104.500 104.500
  TOTAL GENERAL: 2.307.752 1.264.851

  ------- Notă *) Subprogramul de tratament al sclerozei multiple s-a derulat în trimestrul I al anului 2010 din FNUASS în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare, suma aferentă trimestrului I 2010 fiind cuprinsă în suma de la pct. 6.1 din tabel. Notă **) Începând cu trimestrul II al anului 2010, fondurile necesare pentru tratamentul bolnavilor cu scleroză multiplă se asigură în cadrul Subprogramului de tratament al bolilor rare. Notă ***) Sumele prevăzute la «Subprogramul de monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice», «Programele naţionale de sănătate profilactice» şi la «Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor» sunt cuprinse în anexa «Program naţional privind asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate» de la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010."
  15. La anexa nr. 3 la normele tehnice "Contract pentru finanţarea programelor/subprogramelor din cadrul programului naţional cu scop curativ în anul 2010", articolul 4, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Casa de asigurări de sănătate decontează în baza cererilor justificative transmise de unitatea sanitară, în limita sumei prevăzute în contract şi a sumelor disponibile cu această destinaţie, ţinând cont de stocurile cantitativ-valorice, contravaloarea facturii, prezentată în copie, pentru medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice, necesare tratamentului din luna curentă."


  Articolul II

  Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, farmaciile cu circuit deschis care derulează programe de sănătate, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Preşedintele
  Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Nicolae Lucian Duţă
  -------