LEGE nr. 9 din 9 ianuarie 2007
pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protectia persoanelor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protectia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:
  1. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 16. - Persoanele fizice sau juridice care deţin, cu orice titlu, terenuri agricole îşi pot organiza, în asociere sau individual, paza de camp, prin una dintre formele de paza prevăzute de lege."
  2. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 17. - Paza cailor ferate, a pădurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor de vânătoare şi de pescuit, a conductelor pentru transportul hidrocarburilor şi al produselor petroliere, a sistemelor de irigatii, a retelelor telefonice şi de transport al energiei electrice se asigura de către operatorii economici de profil, în formele prevăzute de lege."
  3. La articolul 18, alineatele (2)-(5) vor avea urmatorul cuprins:
  "(2) Primarul este obligat sa ia măsuri pentru a asigura paza bunurilor publice şi ale cetatenilor şi raspunde pentru intocmirea planului de paza a comunei.
  (3) Intocmirea planului de paza, instruirea şi controlul personalului de paza din localităţile rurale se efectueaza de către organele locale de politie sau de structurile implicate în activitatea de paza.
  (4) Modalitatile de efectuare a pazei în mediul rural se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, după consultarea prealabila a locuitorilor, în formele prevăzute de lege.
  (5) Plata serviciilor de paza în mediul rural, precum şi procurarea de echipamente de protecţie, insemne şi mijloace de aparare sau utilitare, necesare bunei executari a serviciului de paza, se asigura din bugetul local. Pentru plata serviciilor de paza, consiliile locale pot institui taxe speciale, conform legii."
  4. La articolul 18, alineatele (6)-(10) se abroga.
  5. Articolul 19 se abroga.
  6. La articolul 55, litera a) va avea urmatorul cuprins:
  "a) avizeaza planurile de paza ale unităţilor la care paza nu este asigurata cu efective de jandarmi şi stabileste, după caz, necesitatea dotarii personalului implicat cu armament şi munitie aferenta, în condiţiile existentei documentelor care atesta dreptul de proprietate sau, după caz, dreptul de folosinţă asupra obiectivului;".
  7. Articolul 59 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 59. - Implicarea conducătorilor unităţilor cu paza proprie, ai societatilor specializate de paza şi protecţie, a personalului propriu în: desfăşurarea de acţiuni de forta, executari silite, recuperari de debite, conflicte de muncă ori de opunere la desfăşurarea acţiunilor de restabilire a ordinii de drept de către autorităţile publice competente, precum şi nerespectarea dispoziţiilor art. 21 se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani, dacă fapta nu constituie o infractiune mai grava."
  8. La articolul 61, literele a)-c) vor avea urmatorul cuprins:
  "a) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, contraventiile prevăzute la lit. g)-m);
  b) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, contraventiile prevăzute la lit. a)-d) şi f);
  c) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, contraventia prevăzută la lit. e)."
  Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.
  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  BOGDAN OLTEANU
  p. PRESEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Bucureşti, 9 ianuarie 2007.
  Nr. 9.
  ----------