GHID OPERAŢIONAL din 29 martie 2011
pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban din cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
 • MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2011  1. Cadrul general al Programului
  Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban, denumit în continuare Program, instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 118/2006, reprezintă o iniţiativă a Guvernului României, dedicată creşterii calităţii vieţii culturale în mediul rural şi mic urban prin extinderea şi susţinerea infrastructurii culturale existente şi prin diversificarea ofertei culturale.
  Programul are ca principale obiective proiectarea, construirea şi dotarea sediilor pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţii, reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban şi finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban.
  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va implementa obiectivele Programului prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea acestuia, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  Finanţarea se va realiza din sume alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile şi din alte surse, în condiţiile legii, conform prevederilor art. 21 alin. (1) din O.U.G. nr. 118/2006.
  Pentru realizarea şi implementarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în temeiul prevederilor art. 23 alin. (4) din O.U.G. nr. 118/2006, elaborează prezentul ghid operaţional, aprobat prin ordin comun al ministrului culturii şi patrimoniului naţional şi al ministrului dezvoltării regionale şi turismului.
  Prezentul ghid operaţional stabileşte reguli pentru elaborarea, depunerea, evaluarea, selectarea şi implementarea proiectelor finanţate prin Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban.
  Durata de implementare a Programului este până la data de 31 decembrie 2015.
  2. Glosar de termeni
  În sensul prezentului ghid operaţional, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
  a) aşezămintele culturale, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 118/2006, sunt persoane juridice de drept public sau privat, indiferent de forma de organizare şi finanţare, care desfăşoară activităţi în domeniul cultural, de informare şi de educaţie permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale şi a accesului comunitar la informaţie;
  b) solicitant, autoritate publică locală din mediul mic urban, singură sau în parteneriat cu alte instituţii publice ori cu organizaţii neguvernamentale din ţară sau din străinătate, care solicită reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea unui aşezământ cultural în cadrul Programului;
  c) cererea pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban, denumită în continuare cerere, reprezintă documentul prin care solicitantul cere reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezământului cultural în sensul prezentului ghid operaţional;
  d) Comisia pentru evaluarea şi selecţia proiectelor, denumită în continuare Comisia, instituită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 118/2006, selectează proiectele depuse de solicitanţi şi propune Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului finanţarea celor care întrunesc criteriile stabilite prin prezentul ghid operaţional;
  e) criteriile de eligibilitate reprezintă elementele/principiile în baza cărora cererea poate fi admisă în etapa de evaluare şi selecţie;
  f) mediul mic urban, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 118/2006, este alcătuit din localităţile urbane de rangul III, oraşe definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare;
  g) lucrările de intervenţii reprezintă lucrările de reabilitare, modernizare şi dotare a aşezămintelor culturale, denumite în continuare lucrări;
  h) proiect - documentaţia de eligibilitate care va însoţi cererea, conform pct. 6.1;
  i) Secretariatul Comisiei este format din specialişti numiţi de către ministrul dezvoltării regionale şi turismului, prin ordin, primeşte şi verifică conformitatea administrativă a proiectelor şi asigură lucrările Comisiei.
  Secretariatul va funcţiona la sediul Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
  3. Implementarea Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban
  Implementarea Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban se realizează de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea acestuia.
  Activitatea de selecţie şi evaluare a proiectelor se realizează de către Comisie.
  Preşedinţia Comisiei este asigurată de către un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, desemnat prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului.
  Componenţa, rolul şi atribuţiile Comisiei sunt stabilite în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi selecţia proiectelor, prevăzut în anexa nr. 1.
  4. Înscrierea şi participarea la selecţie a proiectelor
  Programul - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban are ca scop principal creşterea accesului populaţiei din mediul mic urban la informaţie, educaţie, cultură şi coeziune socială, reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban şi va lua în considerare potenţialul comunităţii de a susţine pe termen lung atât funcţionarea şi destinaţia clădirii, cât şi derularea unor activităţi specifice.
  Solicitanţi în cadrul Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban pot fi autorităţile administraţiei publice locale ale localităţilor din mediul mic urban, singure sau în parteneriat cu alte autorităţi publice ori cu organizaţii neguvernamentale din ţară sau din străinătate, alcătuite din localităţile urbane de rang III, oraşe definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în care există un aşezământ cultural care necesită reabilitare, modernizare sau dotare.
  5. Criterii de eligibilitate
  Criteriile de eligibilitate sunt condiţii obligatorii care trebuie să fie îndeplinite de către solicitant, precum şi de către proiectul acestuia pentru a participa la selecţie în vederea acordării unei contribuţii financiare de la bugetul de stat.
  Cele două criterii de eligibilitate sunt:
  a) eligibilitatea solicitantului;
  b) eligibilitatea proiectului.
  5.1. Eligibilitatea solicitantului
  Pentru a fi eligibili, solicitanţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la pct. 4, precum şi obligaţia asigurării unei finanţări, din resurse proprii sau atrase, de minimum 10% din valoarea totală a proiectului, în conformitate cu prevederile pct. 6.1.4 lit. e) corelate cu prevederile pct. 5.4.
  În relaţia cu Comisia solicitantul este reprezentat de primarul unităţii administrativ-teritoriale (UAT), care va semna cererea, sau de un înlocuitor al acestuia, numit prin dispoziţie a primarului.
  5.2. Eligibilitatea proiectului
  Sunt eligibile proiectele pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban.
  5.3. Durata lucrărilor de execuţie
  Durata lucrărilor de execuţie a obiectivelor de investiţii aferente Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban nu poate fi mai mare de 18 luni de la data precizată în ordinul de începere a lucrărilor.
  5.4. Valoarea maximă eligibilă
  În cadrul Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban, valoarea maximă eligibilă care se va aloca de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, este de 3.000.000 lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată (TVA).
  Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie poate să depăşească suma alocată de la bugetul de stat, şi anume 3.000.000 lei. În această situaţie, solicitantul va asigura finanţarea diferenţei dintre valoarea totală şi suma maximă ce poate fi alocată prin Program din alte surse legal constituite.
  5.5. Cheltuieli neeligibile
  Reprezintă cheltuieli neeligibile:
  a) cumpărarea, închirierea sau luarea în leasing a clădirilor existente, indiferent dacă leasingul are ca rezultat trecerea în proprietate a celui care ia în leasing sau nu;
  b) cheltuieli operaţionale, inclusiv cheltuieli de întreţinere şi chirie;
  c) comisioane bancare, cheltuielile cu garanţiile şi cheltuieli similare;
  d) cheltuieli efectuate de administraţia publică şi, în special, cheltuieli de regie, chirii şi salarii ale personalului angajat în activităţi de management, implementare, monitorizare şi control;
  e) achiziţionarea de mijloace de transport;
  f) cheltuieli cu panourile publicitare, respectiv panouri pentru afişare temporară şi plăci pentru amplasare permanentă;
  g) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor;
  h) cheltuieli cu expertiza tehnică/energetică.
  6. Condiţii de participare a solicitanţilor
  6.1. Conţinutul dosarului de participare la preselecţie Solicitanţii trebuie să depună/să transmită la adresa unde îşi desfăşoară activitatea Secretariatul Comisiei, prevăzută la pct. 6.2, un dosar pentru solicitarea efectuării lucrărilor de reabilitare, modernizare a infrastructurii culturale şi dotare a unui aşezământ cultural din mediul mic urban, care va conţine cel puţin următoarele documente:
  6.1.1. cererea pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, completată în limba română;
  6.1.2. dovada deţinerii terenului şi a aşezământului cultural, confirmată prin extras de carte funciară, cu precizarea exactă a tuturor elementelor de identificare. Aşezământul cultural şi terenul aferent trebuie să facă parte din domeniul privat al statului sau al UAT;
  6.1.3. planul de activitate cuprinzând programele şi proiectele culturale pentru următorii 3 ani de la darea în funcţiune a aşezământului cultural reabilitat, modernizat, dotat, care să conţină: activităţi culturale educative, informative, formative, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
  6.1.4. hotărârea consiliului local, cu referire la următoarele aspecte obligatorii:
  a) necesitatea, oportunitatea şi aprobarea reabilitării, modernizării infrastructurii culturale şi dotării aşezământului cultural din mediul mic urban;
  b) faptul că investiţia face parte din strategia de dezvoltare locală aprobată de către acesta;
  c) aprobarea planului de activitate pe următorii 3 ani de la darea în funcţiune;
  d) păstrarea destinaţiei clădirii timp de minimum 15 ani;
  e) asigurarea unei finanţări, din resurse proprii sau atrase, de minimum 10% din valoarea totală a proiectului, în corelaţie cu prevederile pct. 5.4;
  f) angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiei, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia a fost dată în exploatare;
  6.1.5. contractul de parteneriat, în cazul în care autorităţile administraţiei publice locale aplică la Program în parteneriat cu alte autorităţi publice ori cu organizaţii neguvernamentale din ţară sau din străinătate, din care să rezulte cota-parte de contribuţie, în procente, faţă de valoarea totală a proiectului;
  6.1.6. declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte:
  a) că aşezământul cultural care urmează să se reabiliteze şi terenul aferent sunt libere de orice sarcină, nu fac obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanţe judecătoreşti sau al vreunei revendicări pe cale administrativă ori juridică;
  b) că sunt asigurate sau, după caz, că vor asigura utilităţile aferente aşezământului cultural;
  c) numărul de locuitori ai UAT solicitante;
  d) anul construirii, aria desfăşurată a aşezământului cultural, regimul de înălţime;
  e) că vor pune la dispoziţia Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. expertiza tehnică şi energetică (construcţii şi instalaţii) a aşezământului cultural ce urmează a fi reabilitat, modernizat şi dotat, prin care să fie indicate şi propuse soluţiile tehnice de reabilitare;
  6.1.7. copie de pe actul de identitate (BI sau CI) al reprezentantului legal care semnează cererea de finanţare.
  6.2. Termenul de depunere a dosarelor
  Termenul de depunere a dosarelor pentru solicitarea lucrărilor de reabilitare, modernizare a infrastructurii culturale şi dotare a aşezămintelor culturale din mediul mic urban este de 30 de zile calendaristice de la anunţarea lansării Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban.
  Lansarea Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban se va aduce la cunoştinţa publicului prin publicarea ghidului operaţional pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, www.mdrt.ro, şi pe site-ul Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., www.cni.com.ro
  Vor fi luate în considerare doar dosarele care au data expediţiei (ştampila poştei) cuprinsă în cadrul perioadei precizate mai sus.
  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, prin acord comun, în funcţie de solicitări, vor putea organiza noi sesiuni de depunere a dosarelor.
  Deschiderea de noi sesiuni va fi adusă la cunoştinţa publicului pe site-ul www.mdrt.ro şi pe site-ul www.cni.com.ro
  Dosarele vor fi expediate prin poştă, în două exemplare originale, la Secretariatul Comisiei pentru evaluarea şi selecţia proiectelor, pe adresa de mai jos:
  "Compania Naţională de Investiţii
  Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban
  Secretariatul Comisiei pentru evaluarea şi selecţia proiectelor:
  Piaţa Naţiunilor Unite nr. 8, bl. 108, tronson 2, sectorul 5, Bucureşti"
  7. Evaluarea proiectelor
  7.1. Etapa I - Preselecţia - efectuată de Secretariatul Comisiei
  Secretariatul Comisiei verifică existenţa tuturor documentelor solicitate pentru constituirea dosarului, precum şi conformitatea administrativă a documentelor.
  Pentru această etapă de preselecţie se aplică următoarele criterii de eligibilitate:
  a) solicitantul este o autoritate publică locală definită conform pct. 4;
  b) dosarul conţine toate documentele solicitate.
  În urma preselecţiei, Secretariatul Comisiei stabileşte lista solicitanţilor eligibili, care va fi comunicată Comisiei.
  7.2. Etapa a II-a - Evaluarea - efectuată de Comisie
  Criteriile pe baza cărora vor fi evaluate proiectele sunt:
  a) criterii care ţin de aspectul formal al cererii - 10% din punctajul total:
  - completarea corectă şi integrală a cererii de finanţare;
  b) criterii privind calitatea proiectului depus/alte criterii - 90% din punctajul total:
  - relevanţa, calitatea, diversitatea activităţilor propuse în cadrul planului de activitate, pentru scopul general al Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban;
  - modul de asigurare a finanţării activităţilor şi asigurarea funcţionării aşezământului cultural după terminarea reabilitării şi dotării;
  - procentul de cofinanţare din partea autorităţii publice locale;
  - existenţa unui parteneriat cu alte autorităţi publice ori cu organizaţii neguvernamentale din ţară sau din străinătate, în funcţie de procentul cu care participă la reabilitarea aşezământului cultural;
  - numărul de locuitori ai UAT solicitante;
  - UAT solicitantă figurează în Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate.
  Aceste criterii de evaluare sunt detaliate în grila de evaluare pentru selecţia unui proiect depus în cadrul Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban, cuprinsă în anexa nr. 4.
  7.3. Etapa a II-a - Selecţia proiectelor - efectuată de Comisie
  Fiecare membru al Comisiei acordă un punctaj individual fiecărui proiect. Punctajul final se va obţine prin media aritmetică a tuturor punctajelor acordate de către fiecare membru al Comisiei.
  Comisia, prin Secretariat, va întocmi lista solicitanţilor selectaţi, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.
  Solicitanţii vor fi informaţi de către Comisie asupra rezultatelor evaluării şi selecţiei proiectelor, prin publicarea listei pe site-ul www.mdrt.ro
  Hotărârea Comisiei, bazată pe raportul de evaluare, este definitivă pentru sesiunea de evaluare la care se referă.
  Solicitantul poate depune o nouă cerere, într-o altă sesiune de selecţie, dacă se va mai organiza.
  8. Promovarea şi derularea investiţiilor
  8.1. Comisia va întocmi şi va transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului lista solicitanţilor selectaţi.
  8.2. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului aprobă lista solicitanţilor selectaţi şi o comunică Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., care, după preluarea aşezământului cultural şi a terenului aferent, pe bază de protocol, derulează investiţia în conformitate cu legislaţia în vigoare. Protocolul va conţine în anexă fişa de identificare a imobilului şi valoarea de inventar.
  8.3. Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. va contracta prin procedura de achiziţie publică, conform reglementărilor în vigoare, atât prestările de servicii de proiectare şi asistenţă tehnică, cât şi execuţia lucrărilor.
  8.4. După efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. predă beneficiarului, pe bază de protocol, cu titlu gratuit, aşezământul cultural reabilitat, modernizat şi dotat şi terenul aferent, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Protocolul va conţine şi valoarea totală a lucrărilor executate, indiferent de sursa de finanţare.
  8.5. Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, prin direcţiile pentru cultură şi patrimoniul naţional ale judeţelor, urmăreşte ca beneficiarii să păstreze în timp destinaţia obiectivului de investiţii, în conformitate cu dispoziţiile legale.
  8.6. Pentru reglementarea modului de derulare a Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va elabora norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului.
  8.7. Monitorizarea implementării Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban se realizează de către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., în condiţiile legii.
  8.8. Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. va transmite trimestrial Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului informări cu privire la stadiul derulării şi implementării Programului.
  9. Reguli de publicitate
  9.1. Orice demers publicitar efectuat de către solicitant, devenit beneficiar, în orice formă şi în orice mediu, trebuie să specifice că obiectivul de investiţii a fost realizat cu sprijinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban.
  9.2. Pentru semnalizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare a infrastructurii culturale şi dotare a aşezămintelor culturale din mediul mic urban şi pentru publicitatea scrisă se va utiliza panoul de identitate vizuală, elaborat în conformitate cu menţiunile prevăzute în anexa nr. 5.
  9.3. Pentru a face cunoscută implicarea Guvernului în finanţarea lucrărilor realizate în cadrul Programului, autoritatea publică pentru care se realizează investiţia are obligaţia ca, pe cheltuiala proprie, să amplaseze panouri publicitare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
  10. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ghid operaţional.

  Anexa 1
  la ghidul operaţional
  REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
  a Comisiei pentru evaluarea şi selecţia proiectelor
  Comisia pentru evaluarea şi selecţia proiectelor - componenţă, funcţionare

  Articolul 1

  Comisia pentru evaluarea şi selecţia proiectelor, denumită în continuare Comisie, are ca principal rol selectarea şi evaluarea cererilor pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban.


  Articolul 2

  (1) Comisia are următoarea componenţă:
  a) 2 reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, din care unul îndeplineşte funcţia de preşedinte al Comisiei;
  b) un reprezentant al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional;
  c) un reprezentant al Asociaţiei Comunelor din România;
  d) un reprezentant al Asociaţiei Oraşelor din România.
  (2) Membrii Comisiei din cadrul ministerelor sunt desemnaţi prin ordine ale miniştrilor de resort.
  (3) Reprezentanţii oraşelor/comunelor sunt numiţi la nivel de preşedinte/vicepreşedinte de asociaţie, prin decizie a preşedintelui asociaţiei oraşelor/comunelor.


  Articolul 3

  Preşedintele Comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii:
  a) convoacă, coordonează pregătirile şi conduce şedinţele Comisiei;
  b) reprezintă Comisia în relaţiile cu alţi parteneri implicaţi în implementarea Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban.


  Articolul 4

  (1) Atribuţiile Comisiei sunt următoarele:
  a) se reuneşte, ori de câte ori este necesar, pentru evaluarea şi selecţia proiectelor depuse în cadrul Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban;
  b) consultă, dacă se va considera necesar, orice fel de specialist pentru buna desfăşurare a procesului de evaluare; aceşti specialişti vor avea calitatea de invitaţi în şedinţele Comisiei;
  c) analizează proiectele depuse, în vederea selecţiei, pe baza rapoartelor întocmite de Secretariatul Comisiei;
  d) evaluează proiectele, conform grilei de evaluare prevăzute în anexa nr. 4 la ghidul operaţional;
  e) poate solicita, prin Secretariatul Comisiei, dacă este necesar, documentaţie suplimentară pentru buna desfăşurare a procesului de evaluare a proiectelor depuse;
  f) fiecare membru al Comisiei acordă un punctaj individual fiecărui proiect în parte. Punctajul final se va obţine prin media aritmetică a tuturor punctajelor acordate de către fiecare membru al Comisiei;
  g) elaborează lista solicitanţilor selectaţi, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute;
  h) transmite, prin Secretariatul Comisiei, lista solicitanţilor selectaţi la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;
  i) informează solicitanţii, prin Secretariatul Comisiei, asupra rezultatelor evaluării şi selecţiei proiectelor, prin publicarea listei pe site-ul www.mdrt.ro
  j) asigură realizarea transparenţei deciziilor, rezultatele şedinţelor Comisiei având caracter public;
  (2) În îndeplinirea atribuţiilor sale Comisia este sprijinită de un secretariat.


  Articolul 5

  Secretariatul Comisiei este format din minimum 5 membri, specialişti din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi din cadrul Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., desemnaţi prin ordin de către ministrul dezvoltării regionale şi turismului. Secretariatul Comisiei va funcţiona la sediul Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.


  Articolul 6

  Atribuţiile Secretariatului Comisiei sunt următoarele:
  a) primeşte şi înregistrează toate cererile, cu documentaţie specifică aferentă;
  b) verifică conformitatea administrativă a proiectelor;
  c) verifică proiectele şi întocmeşte pentru fiecare proiect un raport de verificare;
  d) solicită, în scris, documentaţii suplimentare necesare în procesul de evaluare a proiectului;
  e) întocmeşte şi arhivează procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei şi verifică dacă acestea au fost semnate de către toţi membrii Comisiei;
  f) organizează şi completează Registrul de evidenţă a hotărârilor Comisiei;
  g) asigură activităţile de registratură şi arhivare a documentelor destinate Comisiei.


  Anexa 2
  la ghidul operaţional
  CERERE
  pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii
  culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban
  - model -

  *Font 9*
   
  A. DATE DE ÎNREGISTRARE (Se completează de către Secretariatul tehnic al Comisiei.) Număr de înregistrare ........................................ Data înregistrării ........................................... Judeţul ...................................................... Unitatea administrativ-teritorială (UAT) ..................... Numele şi prenumele persoanei care înregistrează ............. Semnătura ............................


   
  B. INFORMAŢII DESPRE SOLICITANT (Se completează de către solicitant, autoritatea administraţiei publice locale.)


   
  1. Date despre solicitant


   
  1.1. Autoritatea administraţiei publice locale care solicită reabilitarea, modernizarea şi dotarea


   
  1.2. Persoana de contact Numele ......................... Prenumele ...................... Funcţia ........................ Telefon .............., fax ................. Mobil .............., e-mail ..................


   
  1.3. Reprezentantul legal (primarul UAT) Numele ........................ Prenumele ..................... Specimen de semnătură ...............


   
  1.4. Adresa solicitantului Judeţul ................... Localitatea ............... Codul poştal .............. Strada ........................ numărul .......... Telefon .........., fax ............, e-mail ......................


   
  C. DATE DESPRE PARTENERI


   
  În cazul în care lucrările de intervenţie se realizează în parteneriat, vă rugăm ca pentru fiecare partener să furnizaţi următoarele documente: - în cazul unui parteneriat public-privat: datele de contact, dovada şi cotele cofinanţărilor pentru fiecare partener în parte (cofinanţarea se exprimă în procente aplicate la valoarea totală a proiectului, conform pct. 5.4 din ghidul operaţional), precum şi rolul acestora în proiect; - în cazul unui parteneriat local: scrisoare de intenţie şi datele de contact ale partenerului, cota de cofinanţare în procente aplicate la valoarea totală a proiectului, conform pct. 5.4 din ghidul operaţional.


   
  D. DESCRIEREA PROIECTULUI PROPUS 1. Identificarea obiectivului de investiţie


   
  1.1. Indicarea obiectivului de investiţie: Reabilitare aşezământ cultural pentru o localitate din mediul mic urban Variantele de la pct. 5.2 din ghidul operaţional: a) reabilitarea şi dotarea aşezămintelor culturale; b) modernizarea şi dotarea aşezămintelor culturale; c) reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezămintelor culturale.


   
  1.2. Amplasarea proiectului Judeţul .................. Localitatea .............. Codul SIRUTA


   
  1.3. Obiectivul de investiţii (denumirea lucrării, amplasament, valoarea de inventar, suprafaţa desfăşurată etc.)


   
  1.4. Enumeraţi toate activităţile care se vor putea desfăşura ca urmare a realizării lucrărilor de reabilitare, modernizare şi dotare a aşezământului cultural, conform planului de activităţi culturale (anexa nr. 3 la ghidul operaţional).


   
  1.5. Numărul de locuitori ai UAT solicitante


   
  1.6. Cota de cofinanţare a UAT solicitante, % din valoarea totală a proiectului (conform pct. 5.4 din ghidul operaţional)


   
  1.7. Cum intenţionaţi să asiguraţi viabilitatea, sustenabilitatea activităţilor aşezământului cultural după finalizarea clădirii: salarizarea personalului, plata cheltuielilor de întreţinere a clădirii, utilităţi etc.? Din totalul cheltuielilor anuale necesare, sursele de finanţare vor fi asigurate din: a) bugetul local - %; b) altele (venituri proprii, sponsorizări) - %. TOTAL: 100%


   
  1.8. Localitatea figurează în Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate. DA [] NU []


   
  1.9. Indicaţi dacă arealul cultural în care se încadrează obiectivul de investiţii reprezintă un areal de conservare, protejare şi promovare a tradiţiilor, obiceiurilor, meşteşugurilor şi a altor elemente care definesc patrimoniul imaterial. Detaliaţi. DA [] NU []


   
  Certific prin semnătura mea corectitudinea datelor completate în acest formular. ................................................................................ Semnătura reprezentantului legal al autorităţii publice solicitante Ştampila Data ...................  Anexa 3
  la ghidul operaţional
  PLAN DE ACTIVITATE*1)
  - model -
  Unitatea administrativ-teritorială ............
  *Font 9*
   
  Nr. crt. Descrierea activităţilor Perioada de desfăşurare Buget estimat Număr estimat de participanţi Rezultate aşteptate
  ANUL 1
  1. CAP. I. Activităţi culturale
  2. CAP. II. Activităţi de informare
  3. CAP. III. Activităţi de educaţie permanentă

  ___________
  *1) Activităţile nu se limitează la cele cuprinse în model. Activităţile se pot completa cu cele prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Planul se întocmeşte pentru o perioadă de 3 ani.


  Anexa 4
  la ghidul operaţional
  GRILA DE EVALUARE
  pentru selecţia unui proiect depus în cadrul
  Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea
  infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale
  din mediul rural şi mic urban
  Pentru a fi declarat eligibil, un proiect trebuie să acumuleze minimum 50 de puncte din 100.
  Criteriile de eligibilitate şi punctajele pentru fiecare dintre ele sunt prezentate în tabelul de mai jos.
  *Font 8*
   
  Nr. crt. Criterii de evaluare Punctaj Observaţii
  1. Cererea are toate câmpurile completate. 10 puncte - Se acordă 10 puncte pentru cerere corect şi integral întocmită. - Se acordă 0 puncte pentru cerere întocmită greşit sau incomplet.
  2. Asigurarea unei cote de cofinanţare cuprinse între 10 şi 50% din valoarea totală a proiectului (conform pct. 5.4 din ghidul operaţional) Maximum 25 de puncte - Pentru cofinanţare mai mică de 10% se acordă 0 puncte. -Pentru cofinanţare între 10 şi 50% se acordă între 0 şi 25 de puncte, obţinute prin interpolare liniară. - Pentru cofinanţare mai mare de 50% se acordă 25 de puncte.
  3. Gradul de implicare/partici- pare, activitatea şi rolul partenerilor în realizarea obiectivelor privind finaliza- rea şi dotarea aşezământului cultural, cuprins între 10 şi 30% din valoarea totală a proiectului (conform pct. 5.4 din ghidul operaţional) Maximum 10 puncte - Pentru participare mai mică de 10% se acordă 0 puncte. - Pentru participare situată între 10 şi 30% se acordă între 0 şi 10 puncte, obţinute prin interpolare liniară; 10/30 x nr. de procente declarat (de exemplu: 10/30 x 20 = 6,66 puncte). - Pentru cofinanţare mai mare de 30% se acordă 10 puncte.
  4. Capacitatea solicitantului de a asigura întreţinerea şi funcţionalitatea aşezământului cultural Maximum 10 puncte - Dacă solicitantul asigură întreţinerea din bugetul local în proporţie mai mare de 50% din cheltuieli, se acordă 0 puncte. - Dacă procentul din bugetul local este mai mic de 50% din cheltuieli, se acordă 10 puncte.
  5. Numărul de locuitori ai unităţii administrativ- teritoriale Maximum 10 puncte - Pentru o localitate cu număr de locuitori mai mic de 5.000, se acordă 5 puncte. - Pentru o localitate cu număr de locuitori între 5.000 şi 36.000, se acordă între 5 şi 10 puncte, prin interpolare lineară, astfel: 10/36.000 x nr.de locuitori, calculat cu două zecimale (de exemplu: 10/36.000 x 20.000 = 5,55 puncte).
  6. Diversitatea şi adaptarea activităţilor cuprinse în planul de activitate la resur- sele culturale existente - în comunitatea locală unde funcţionează aşezământul cultural, detaliat în cererea pentru reabilitarea, moderni- zarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban la pct. D.1.2, pentru următorii 3 ani după darea în folosinţă Maximum 25 de puncte Pentru nr. de activităţi enumerate mai mic de 5, se acordă 0 puncte. Pentru nr. de activităţi enumerate între 5 şi 20, se acordă punctaj prin interpolare; 25/20 x nr. de activităţi (de exemplu: 25/20 x 15 = 18,75 puncte). Pentru nr. de activităţi mai mare de 20, se acordă 25 de puncte.
  7. Obiectivul de investiţii este amplasat într-o localitate cu obiective culturale şi turis- tice, conform Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate. 5 puncte Da = 5 puncte Nu = 0 puncte
  8. Obiectivul de investiţii este situat în areal de conservare, protejare şi promovare a tra- diţiilor, obiceiurilor şi meşteşugurilor. 5 puncte Da = 5 puncte Nu = 0 puncte
  Total: 100 de puncte

  Evaluator
  .........


  Anexa 5
  la ghidul operaţional
  PANOU DE IDENTITATE VIZUALĂ
  PANOURI PENTRU AFIŞARE TEMPORARĂ ŞI PLĂCI PENTRU AMPLASARE PERMANENTĂ
  A. Panouri pentru afişare temporară
  Panourile de publicitate privind finanţarea proiectelor din bugetul de stat vor fi amplasate într-un loc vizibil, în apropierea obiectivului de investiţii. Contractorul va identifica cele mai potrivite amplasamente (în condiţii de vizibilitate şi conform reglementărilor existente în România).
  Panoul va fi afişat pe perioada implementării proiectului şi încă 6 luni după finalizarea acestuia.
  Elementele de informare înscrise pe panou vor fi următoarele:
  - în partea stângă sus, stema României, având deasupra textul GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI, scris cu fontul Arial, 250, bold. Stema României va avea dimensiunile de L = 0,18 m, I = 0,14 m. În partea din mijloc sus, textul: PROIECT FINANŢAT PRIN "PROGRAMUL PRIORITAR NAŢIONAL PENTRU CONSTRUIREA DE SEDII PENTRU AŞEZĂMINTE CULTURALE ÎN LOCALITĂŢILE UNDE NU EXISTĂ ASEMENEA INSTITUŢII, PRECUM ŞI PENTRU REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE A AŞEZĂMINTELOR CULTURALE DE DREPT PUBLIC DIN MEDIUL RURAL ŞI MIC URBAN", scris cu fontul Arial, 200, bold şi italic. Sub acest text vor fi trecute, unele sub altele, următoarele: Denumirea beneficiarului, Titlul proiectului şi Anul realizării, cu fontul Arial, 200, bold. Caseta care va conţine elementele de mai sus va avea lăţimea de 0,35 m;
  - dedesubt se va întocmi un tabel, împărţit în 3 casete, având următoarele dimensiuni: caseta 1 - L = 0,40 m, I = 0,21 m; caseta 2 - L = 0,40 m, I = 0,21 m; caseta 3 - L = 0,40 m, I = 0,23 m. În aceste casete vor fi scrise în ordine următoarele: Obiectivul (denumirea obiectivului de investiţii), Valoarea (în lei) şi Termenul de execuţie (luna şi anul). Pentru categoriile Proiect, Valoare, Termen de execuţie se va folosi fontul Arial, 150, Normal, iar pentru descrierea categoriei, fontul Arial, 150, bold.
  Panoul va avea dimensiunile L = 3 m şi I = 1,8 m, fondul va fi alb, iar caracterele vor fi negre.
  Exemplu:
  GUVERNUL ROMÂNIEI PROIECT FINANŢAT PRIN "PROGRAMUL PRIORITAR NAŢIONAL PENTRU CONSTRUIREA COMUNA ......... MINISTERUL DE SEDII PENTRU AŞEZĂMINTE CULTURALE DEZVOLTĂRII ÎN LOCALITĂŢILE UNDE NU EXISTĂ ASEMENEA REGIONALE ŞI INSTITUŢII, PRECUM ŞI PENTRU REABILITAREA, STEMA UNITĂŢII TURISMULUI MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI FINALIZAREA ADMINISTRATIV- LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE A AŞEZĂMINTELOR TERITORIALE [stema] CULTURALE DE DREPT PUBLIC DIN MEDIUL RURAL ŞI MIC URBAN" Beneficiar: ORAŞUL .......................... Anul realizării:
  OBIECTIVUL DE INVESTIŢII:
  VALOAREA (LEI):
  TERMENUL DE EXECUŢIE:

  B. Plăci pentru amplasare permanentă
  Pentru a face cunoscută implicarea Guvernului României în finanţarea lucrărilor realizate în cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban vor fi amplasate panouri inscripţionate, în apropierea acestora.
  Elementele de informare afişate pe plăcuţe vor fi următoarele:
  - în partea stângă sus, stema României, având deasupra textul GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI, scris cu fontul Arial, 250, bold. Stema României va avea dimensiunile de L = 0,18 m, I = 0,14 m;
  - în partea dreaptă sus, stema unităţii administrativ-teritoriale, având deasupra textul ORAŞUL ..., scris cu fontul Arial, 250, bold. Stema unităţii administrativ-teritoriale va avea dimensiunile de L = 0,14 m, I = 0,18 m;
  - text care să reflecte contribuţia Guvernului României (de exemplu: "Acest aşezământ cultural a fost finalizat şi dotat cu sprijinul Guvernului României.").
  - caseta care va conţine elementele de mai sus va avea lăţimea de 0,35 m. Dedesubtul acesteia se va întocmi un tabel, al cărui capăt va fi împărţit în două casete, cu următoarele dimensiuni: caseta 1 - L = 0,40 m, I = 0,21 m; caseta 2 - L = 0,40 m, I = 0,21 m.
  - în aceste casete se vor scrie, în ordine, Proiectul: (denumirea investiţiei), Valoarea şi Anul realizării. Se va folosi fontul Arial, 150, Normal, bold.
  Panoul va avea dimensiunile L = 1,8 m şi I = 1 m, fondul va fi alb, iar caracterele vor fi negre.
  Exemplu:
  GUVERNUL ROMÂNIEI ACEST AŞEZĂMÂNT CULTURAL ORAŞUL ...... MINISTERUL A FOST REABILITAT, DEZVOLTĂRII MODERNIZAT ŞI DOTAT CU REGIONALE ŞI SPRIJINUL GUVERNULUI STEMA UNITĂŢII TURISMULUI ROMÂNIEI ADMINISTRATIV- TERITORIALE [stema]
  DENUMIREA INVESTIŢIEI: Valoare:
  ANUL REALIZĂRII:

  ----