ORDIN nr. 2.228 din 31 mai 2023pentru aprobarea modelului deciziei de finanțare prevăzut la art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027
EMITENT
 • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 7 iunie 2023
  Având în vedere dispozițiile:– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027;– Hotărârii Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, aprobată prin Legea nr. 277/2021, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;– Hotărârii Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale,
  luând în considerare Referatul de aprobare nr. 74 din 23.05.2023,
  în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027 și ale art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul investițiilor și proiectelor europene emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă modelul deciziei de finanțare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Autoritățile de management ale programelor cofinanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus și Fondul pentru o tranziție justă, în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică“ pentru perioada de programare 2021-2027, care conțin priorități de asistență tehnică și autoritatea de management a Programului Asistență tehnică au obligația de a modifica procedurile operaționale proprii, în sensul conformării acestora cu prevederile prezentului ordin, în termen de 30 de zile de la data intrării sale în vigoare.


  Articolul 3
  (1) Condițiile generale ale deciziei de finanțare prevăzute la art. 1 se completează cu Condițiile specifice adoptate prin decizia conducătorului autorităților de management prevăzute la art. 2, după caz.(2) Condițiile specifice constituie anexă la decizia de finanțare.


  Articolul 4

  Autoritățile de management prevăzute la art. 2 și Direcția coordonare SMIS și IT duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș

  București, 31 mai 2023.
  Nr. 2.228.

  ANEXĂ

  DECIZIE DE FINANȚARE
  - model -

  .........(persoana juridică)..........., în calitate de Autoritate de management pentru Programul ....................................., cu sediul în str. ........... nr. ....., localitatea ............, județul ......., România, codul poștal ......., telefon ..............., fax ....................., poștă electronică ................, codul fiscal ............., reprezentată legal prin ..........(persoana fizică, numele, prenumele, funcția deținută)......…., denumită în cele ce urmează AM,
  emite decizia pentru acordarea finanțării nerambursabile beneficiarului:
  ..........(persoana juridică)..........., codul de identificare fiscală ............................, înregistrată la ..........….. cu nr. ....../..../........, cu sediul în localitatea ...................., str. .......................... nr. ......, sectorul/județul ……......., România, telefon …......., fax ....., poștă electronică ....................., reprezentată legal prin ..........(persoana fizică, numele, prenumele, funcția deținută)............,
  în calitate de beneficiar al finanțării/lider de parteneriat, denumit în continuare beneficiar,
  în următoarele condiții:I. Precizări prealabile1. În prezenta decizie de finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
  a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
  b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
  c) termenul „zi“ reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel;
  d) termenul „beneficiar“ are înțelesul prevăzut de art. 2 pct. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2021/1.060;
  e) termenul „destinatar final“ are înțelesul prevăzut de art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;
  f) termenul „relocare“ are înțelesul prevăzut de art. 2 pct. 27 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;
  g) termenul „lider de parteneriat“ are înțelesul prevăzut de art. 2 alin. (4) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021;
  h) în înțelesul prezentei decizii de finanțare și al anexelor acesteia, trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente;
  i) în cazul în care oricare dintre prevederile prezentei decizii de finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi vor rămâne neafectate, iar AM și beneficiarul vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii deciziei de finanțare;
  j) în înțelesul prezentei decizii de finanțare, atunci când proiectul se implementează în parteneriat, prin „beneficiar“ se înțelege întregul parteneriat (lider de parteneriat și partenerii);
  k) în înțelesul prezentei decizii de finanțare, orice referire la decizie se va interpreta ca fiind făcută atât la decizie, cât și la anexele acesteia;
  l) în înțelesul prezentei decizii de finanțare, conform art. 2.552 din Codul civil, dacă prin acte normative nu se prevede altfel, termenele (inclusiv durata deciziei) se calculează după cum urmează: (i) când termenul este stabilit pe luni, el se împlinește în ziua corespunzătoare din ultima lună. Dacă ultima lună nu are o zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlinește în ultima zi a acestei luni;(ii) când termenul este stabilit pe zile, acesta începe să curgă în ziua intrării în vigoare a deciziei și se împlinește la ora 24.00 din ultima zi;(iii) când termenul este stabilit atât pe luni, cât și pe zile, termenul se calculează aplicând regulile stabilite la pct. (i), iar termenul pe zile curge în continuarea celui stabilit pe luni și se împlinește la ora 24.00 din ultima zi;(iv) dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit la sfârșitul primei zile lucrătoare care îi urmează;
  m) în înțelesul prezentei decizii de finanțare, perioada în care decizia de finanțare produce efecte reprezintă perioada cuprinsă între data emiterii deciziei de finanțare de către AM și data închiderii programului sau data expirării perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil sau sustenabilitatea/ durabilitatea proiectului, după caz, oricare intervine ultima.
  2. Finanțarea nerambursabilă acordată beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentei decizii de finanțare.
  II. Condiții generale

  Articolul 1

  Obiectul deciziei de finanțare(1) Obiectul deciziei de finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către (AM) ........, pentru implementarea proiectului cod SMIS .... intitulat: „.......“, denumit în continuare proiect, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezenta decizie de finanțare, inclusiv anexele care fac parte integrantă din aceasta.(2) Beneficiarul se angajează să implementeze proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezenta decizie, inclusiv anexele care fac parte din aceasta, și cu legislația europeană și națională aplicabilă.(3) AM se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele și în condițiile prevăzute în prezenta decizie și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabilă.


  Articolul 2

  Durata deciziei de finanțare(1) Decizia de finanțare produce efecte de la data semnării ei de către AM, după ce aceasta a fost semnată, în prealabil, de beneficiar/liderul de parteneriat.(2) Perioada de implementare a proiectului este de ........ luni, respectiv de la data [zz/ll/aaaa] și data [zz/ll/aaaa], la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea deciziei de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. (3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită cu aprobarea Autorității de management, în conformitate cu prevederile art. 10, cu încadrare în perioada de implementare maximă stabilită în Ghidul solicitantului, dacă a fost prevăzută, fără ca aceasta să depășească data de 31 decembrie 2029.(4) Decizia de finanțare produce efecte de la data semnării de către AM până la data închiderii programului sau data expirării perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil al proiectului, respectiv sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, oricare intervine ultima. (5) Beneficiarul are obligația asigurării caracterului durabil, sustenabilității/durabilității proiectului, după caz, cu respectarea prevederilor regulamentelor europene, în condițiile detaliate în Condiții specifice/prevăzute în Ghidul solicitantului.(6) Reducerea valorii eligibile acordate din fonduri europene și din bugetul național se calculează proporțional cu perioada pentru care nu este asigurat/ă caracterul durabil sau sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, după caz, așa cum este specificat la alin. (5), în condițiile Regulamentului (UE) 2021/1.060 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011.


  Articolul 3

  Valoarea deciziei de finanțare(1) Valoarea totală a deciziei de finanțare este de …….... lei (valoarea în litere), după cum urmează:
  Valoarea totală eligibilă a proiectului, inclusiv TVA eligibilValoarea eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR/FSE+/FC/FTJ)Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naționalValoare cofinanțare eligibilă beneficiarValoarea totală neeligibilă a proiectului, inclusiv TVA neeligibil^1Valoarea totală a proiectului
  (lei)(lei)(%)(lei)(%)(lei)(%)(lei)(lei)
  1 =2 + 3 + 422^133^144^156 = 1 + 5


  (Pentru proiectele implementate în parteneriat se va adăuga paragraful următor.)
  Valoarea totală eligibilă, respectiv valoarea deciziei de finanțare va fi angajată de către liderul de parteneriat și parteneri, în baza Acordului de parteneriat încheiat între beneficiar și parteneri care se constituie în anexa nr. 4 la prezenta decizie, după cum urmează:
  OrganizațiaValoare totală eligibilă a proiectului, inclusiv TVA eligibilValoarea eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR/FSE+/FC/FTJ)Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naționalValoare cofinanțare eligibilă beneficiarValoarea totală neeligibilă a proiectului, inclusiv TVA neeligibilValoarea totală a proiectului
  (lei)(lei)(%)(lei)(%)(lei)(%)(lei)(lei)
  01 = 2 + 3 + 422^133^144^156 = 1 + 5
  Lider de parteneriat
  Partener 1, dacă este cazul
  Partener n, dacă este cazul
  TOTAL

  ^1 TVA care nu se încadrează în prevederile art. 9 alin. (1) sau (2) din Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă.
  (2) AM acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de ………………. lei (valoarea în litere), echivalentă cu .........% din valoarea totală eligibilă aprobată.(3) Valoarea eligibilă nerambursabilă se poate majora, prin act adițional, fără ca diferența astfel rezultată să fie suportată de beneficiar, în funcție de necesități, pentru cazuri justificate, fără a fi necesară existența unui act normativ în acest sens, în condițiile art. 10 alin. (8).(4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de rambursare, precum și a cererilor de prefinanțare și plată în condițiile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, după caz, elaborate și transmise prin sistemul MySMIS 2021 în conformitate cu Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor care se constituie în anexa nr. 3 la prezenta decizie de finanțare, încărcat și actualizat de beneficiar în sistemul MySMIS2021.(5) În cazul în care valoarea totală autorizată la plată este mai mică decât valoarea eligibilă nerambursabilă (din partea fondurilor și din bugetul național) din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se reduce corespunzător, cu respectarea intensității intervenției corespunzătoare fiecărei activități/subactivități din cererea de finanțare.


  Articolul 4

  Eligibilitatea cheltuielilor(1) Cheltuielile angajate și plătite pe durata de implementare a proiectului sunt eligibile dacă sunt realizate în condițiile stabilite de:
  a) legislația națională și europeană aplicabilă;
  b) Ghidul solicitantului;
  c) prezenta decizie de finanțare.
  (2) Cheltuielile aferente proiectului sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în cererea de finanțare aprobată care constituie anexa nr. 1 la prezenta decizie și să fie efectuate în termenii și condițiile prezentei decizii de finanțare.(3) Aprobarea proiectului și emiterea deciziei de finanțare nu reprezintă, implicit, o confirmare a eligibilității cheltuielilor, aceasta urmând a fi stabilită în urma procesului de verificare a modului de utilizare a fondurilor de către beneficiar.(4) AM își rezervă dreptul de a declara, în orice moment, ca neeligibile, cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare și/sau de a aplica corecții financiare/reduceri procentuale ca urmare a verificării cererilor de rambursare/plată. Acest drept subzistă și în situația în care neconformitățile/ abaterile de la lege nu au fost sesizate cu ocazia încheierii actelor adiționale și, respectiv, notificărilor de modificare a deciziei de finanțare.
  (Prevederile referitoare la mecanismul prefinanțării se aplică doar pentru proiectele finanțate din programele regionale 2021-2027.)


  Articolul 5

  Mecanismul prefinanțării(1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat sau partenerii are/au dreptul de a primi prefinanțare cu respectarea legislației aplicabile și în conformitate cu prevederile prezentei decizii de finanțare.(2) Prefinanțarea se justifică în termenele și condițiile prevăzute la art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, cu respectarea metodologiei specifice detaliate în Condițiile specifice, după caz.(3) Recuperarea prefinanțării se realizează în conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, cu respectarea metodologiei specifice detaliate în Condițiile specifice, după caz.
  (Prevederile referitoare la mecanismul cererii de plată se aplică doar pentru proiectele finanțate din programele regionale 2021-2027.)


  Articolul 6

  Rambursarea/Plata cheltuielilor(1) Rambursarea sau plata cheltuielilor se va realiza de către AM în conformitate cu prevederile legale, pe baza cererilor de rambursare/plată transmise AM de beneficiar/liderul de parteneriat și în condițiile specificate în prezenta decizie de finanțare. (2) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii, după caz, răspund de legalitatea, realitatea și regularitatea cheltuielilor, în caz contrar fiind aplicabile prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011.(3) Autorizarea cheltuielilor/Efectuarea plăților se realizează de către AM, în condițiile prevăzute în legislația aplicabilă și cu respectarea Planului de monitorizare a proiectului, care constituie anexa nr. 2 la prezenta decizie de finanțare, sub rezerva sau în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a depăși perioada de 31 decembrie 2029.


  Articolul 7

  Drepturile și obligațiile beneficiarului(1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii, după caz, au responsabilitatea asigurării unui management financiar riguros și a asigurării resurselor financiare pentru cofinanțare și cheltuieli neeligibile, precum și pentru finanțarea cheltuielilor eligibile în concordanță cu prevederile prezentei decizii de finanțare și ale legislației europene și naționale aplicabile. Totodată, beneficiarul/liderul de parteneriat și partenerii, după caz, are/au responsabilitatea implementării proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite și a indicatorilor asumați, în concordanță cu prevederile prezentei decizii de finanțare și ale legislației europene și naționale aplicabile și instrucțiunile AM, dacă este cazul.(2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea deciziei de finanțare, după semnarea acesteia, și de a realiza toate activitățile prevăzute în cererea de finanțare, fără a depăși perioada de implementare specificată la art. 2 alin. (2) și (3). În situația în care constată că implementarea activităților proiectului prevăzute a fi realizate după semnare nu a început în termen de ....... (Se specifică de fiecare AM.)........... de la data specificată la art. 2 alin. (2), AM poate dispune rezilierea deciziei de finanțare.(3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului, urmând ca punctul de vedere al AM să fie furnizat în baza și în vederea executării clauzelor prezentei decizii de finanțare și a legislației aplicabile.(4) Beneficiarul/Partenerii va/vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare. Ceilalți beneficiari/parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituții de credit în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 829/2022.(5) Beneficiarul și/sau partenerii are/au obligația de a pune la dispoziția AM sau oricărui alt organism abilitat de lege, conform prevederilor art. 31 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termenul solicitat de AM, precum și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului. (6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), beneficiarul/liderul de parteneriat și partenerii se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului, pe suport hârtie sau în format electronic, în original. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și autoritățile menționate la alin. (5) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării de către AM/organismul abilitat și de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documente în locul respectiv.(7) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii se va/vor asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.(8) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii are/au obligația îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului în original, inclusiv copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în condițiile prevăzute la art. 31 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021. În situația arhivării electronice potrivit prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată, organizarea electronică a arhivei se va realiza la nivel de proiect sau pe categorii de documente, în funcție de specificul proiectelor, cu condiția ca documentele arhivate să fie ușor identificabile de către părțile interesate, inclusiv pentru organizarea misiunilor de audit/verificare/control. (9) Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a programului sau până la expirarea perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, respectiv a perioadei de sustenabilitate/durabilitate a proiectului, după caz, oricare intervine ultima. Termenul minim de asigurare a disponibilității documentelor nu poate fi mai mic de 5 ani începând cu data de 31 decembrie a anului în care a fost efectuată ultima plată de către AM către beneficiar, iar acest termen se întrerupe fie în cazul unor proceduri judiciare, fie la cererea Comisiei Europene, în condițiile prevăzute la art. 82 din Regulamentul (UE) 2021/1.060. (10) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5), (8) și (9), beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor lipsă, rambursată/plătită de AM în cadrul proiectului, reprezentând valoarea nerambursabilă eligibilă din fonduri europene și valoarea nerambursabilă eligibilă din bugetul național, iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (6), beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată/plătită de către AM aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente, în acord cu prevederile art. 31 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021. (11) Beneficiarul este obligat să încarce în MySMIS2021 toate documentele aferente implementării proiectului semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare.(12) Beneficiarul este obligat să prevadă/includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării proiectului, inclusiv asigurarea cofinanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile ce îi revin conform art. 3 și în vederea efectuării plăților în legătură cu implementarea proiectului, cu respectarea prevederilor legislației europene și naționale aplicabile și ale prezentei decizii de finanțare. (13) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. (14) În situația în care implementarea proiectului presupune achiziționarea de produse, servicii ori lucrări, beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației europene și naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/achizițiilor în domeniile apărării și securității sau dispozițiile legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, după caz.(15) Beneficiarul/Liderul de parteneriat are obligația întocmirii și transmiterii cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor de plată și a cererilor de prefinanțare și de a pune la dispoziția AM documentele justificative ce însoțesc cererea de rambursare/plată/prefinanțare, spre a fi verificate de către AM în vederea efectuării rambursării/plății.(16) Beneficiarul/Liderul de parteneriat are obligația respectării termenelor de transmitere a cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor de plată și a cererilor de prefinanțare, în condițiile prezentei decizii de finanțare și ale legislației aplicabile.(17) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea întocmirii și transmiterii rapoartelor de progres și a documentelor justificative care le însoțesc, în termenul prevăzut la art. 13 alin. (4).(18) Beneficiarul are obligația de a încărca, în sistemul MySMIS2021, dosarul aferent achizițiilor realizate, în format electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de achiziție/actelor adiționale la contractele de achiziție, în vederea realizării de către AM a verificării procedurii de achiziție.(19) Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform cererii de finanțare, în termenele stabilite prin prezenta decizie de finanțare.(20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile minime de informare și publicitate prevăzute la art. 50 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 și în Ghidul solicitantului, detaliate în Condițiile specifice, după caz, precum și să asigure respectarea prevederilor Ghidului de identitate vizuală 2021-2027 elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, sub sancțiunea aplicării de către AM a măsurilor prevăzute la art. 50 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.(21) Beneficiarul are obligația de a restitui AM orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite eronat de către AM în cadrul prezentei decizii de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. Nerespectarea termenului menționat anterior poate conferi AM dreptul de a solicita beneficiarului dobânda legală datorată, stabilită conform legislației în vigoare.(22) Beneficiarul este obligat să informeze AM despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării deciziei de finanțare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare.(23) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata deciziei de finanțare. AM va fi degrevată de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către beneficiar, ca urmare a executării prezentei decizii de finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acesteia.(24) În cazul în care se realizează verificări la fața locului, beneficiarul este obligat să participe și să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM.(25) Beneficiarul are obligația de a comunica cu AM în legătură cu prezenta decizie de finanțare, exclusiv prin intermediul sistemului MySMIS2021. În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS2021 sau al forței majore, beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate în format tipărit, prin poștă și/sau electronic, prin e-mail, în condițiile prevăzute la art. 21. Beneficiarul va încărca documentele respective în MySMIS2021, în termen de 15 zile calendaristice de la restabilirea funcționalității sistemului MySMIS2021 sau de la încetarea forței majore.(26) Beneficiarul are obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate prin proiect, la locul de desfășurare/locațiile de implementare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate, atât în perioada de implementare, cât și în perioada în care are obligația să asigure sustenabilitatea proiectului/caracterul durabil al proiectului, așa cum este acesta reglementat la art. 2 alin. (5).(27) Beneficiarul are obligația de a nu modifica locația bunurilor și echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului fără acordul prealabil al AM cu privire la acest fapt, solicitat cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte, fără ca această modificare să facă parte dintr-un proces de relocare.(28) Beneficiarul are obligația de a nu întreprinde acțiuni de relocare, precum și să nu înstrăineze și să nu închirieze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin program, atât în perioada de implementare a proiectului, cât și în perioada în care are obligația să asigure caracterul durabil al proiectului, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate, așa cum este aceasta reglementată la art. 2 alin. (5). (29) Beneficiarul are obligația de a nu schimba destinația/de a nu utiliza activele finanțate prin proiect în alte scopuri decât cele asumate prin proiect.(30) În cazul nerespectării prevederilor alin. (28) și (29), beneficiarul este obligat să restituie finanțarea nerambursabilă plătită pentru activele respective, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.(31) Beneficiarul are obligația de a pune în aplicare toate instrucțiunile emise de AM în legătură cu obiectul deciziei de finanțare la termenele și în condițiile stabilite prin acestea.(32) Beneficiarul are obligația de a asigura corespondența, precum și prezentarea documentelor în legătură cu implementarea/monitorizarea/cererile de prefinanțare/cererile de plată/cererile de rambursare, precum și orice alte categorii de documente exclusiv prin sistemul informatic MySMIS2021.(33) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării deciziei de finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum și după încetarea acesteia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor deciziei de finanțare și a legislației naționale și europene.(34) Beneficiarul are obligația de a asigura furnizarea către AM a următoarelor categorii de date privind utilizarea fondurilor: prenumele, numele și data nașterii beneficiarului real/ beneficiarilor reali al/ai destinatarului/destinatarilor fondurilor sau ale contractantului, astfel cum este definit la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.(35) Beneficiarul are obligația să se asigure că este respectat principiul DNSH „do no significant harm“ („a nu prejudicia în mod semnificativ“) pe tot parcursul implementării proiectului, inclusiv prin includerea de cerințe specifice în documentațiile și contractele de achiziții, acolo unde este cazul. (36) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii are/au responsabilitatea de a se asigura că nu solicită la decontare aceleași costuri incluse în cadrul proiectului din mai multe surse de finanțare publice naționale sau europene.


  Articolul 8

  Drepturile și obligațiile AM(1) AM are obligația de a informa beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea proiectului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data adoptării respectivei decizii, aceasta producând efecte de la data la care a fost comunicată beneficiarului prin intermediul sistemului MySMIS2021 și/sau prin publicare pe pagina web a AM.(2) AM are obligația de a informa beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact asupra proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană și/sau orice altă autoritate competentă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării/notificării/comunicării oficiale a respectivelor rapoarte/concluzii/recomandări, prin intermediul sistemului MySMIS2021.(3) AM are obligația de a răspunde în scris, conform competențelor stabilite, în termen de 10 zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea proiectului, cu excepția situațiilor pentru care legislația aplicabilă sau prezenta decizie de finanțare prevede alte termene.(4) AM are obligația de a procesa cererile de prefinanțare, cererile de rambursare și cererile de plată în conformitate cu legislația națională aplicabilă și cu prevederile prezentei decizii de finanțare.(5) AM are obligația de a efectua transferul prefinanțării, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă și în conformitate cu prevederile prezentei decizii de finanțare.(6) AM are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă și cu respectarea prevederilor art. 6.(7) AM are dreptul de a monitoriza și verifica din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului, pe baza deciziei de finanțare, a cererii de finanțare aprobate și a Planului de monitorizare, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor. În acest sens, AM va realiza vizite de monitorizare. (8) AM are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităților și cheltuielilor aferente implementării proiectului care face obiectul prezentei decizii de finanțare. (9) AM are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților și cheltuielilor aferente implementării proiectului, în conformitate cu prevederile deciziei de finanțare, asigurând cel puțin o vizită la fața locului pe durata de implementare a proiectului.(10) AM are obligația de a informa beneficiarul, prin MySMIS2021, asupra acțiunilor de verificare la fața locului a implementării proiectului/acțiunilor de monitorizare/acțiunilor de control din partea autorităților care desfășoară activități de audit și control, cu excepția vizitelor de monitorizare ad-hoc și a cazurilor în care informarea prealabilă ar putea prejudicia obiectul verificărilor.(11) AM are obligația de a asigura comunicarea cu beneficiarul, prin sistemul informatic MySMIS2021, în ceea ce privește solicitarea și/sau primirea documentelor/informațiilor în legătură cu proiectul în tot ceea ce privește aspectele referitoare la implementare/monitorizare/cereri de prefinanțare/cereri de plată/cereri de rambursare/verificare achiziții/control. (12) AM are obligația de a informa beneficiarul asupra rezultatelor aferente fiecărei etape a procesului de verificare și autorizare a cererilor de prefinanțare/cererilor de rambursare/cererilor de plată, precum și rapoartelor de progres/rapoartelor de vizită la fața locului.(13) AM are obligația de a informa beneficiarul asupra rezultatelor verificării procedurilor de achiziție care implică o reducere procentuală/corecție financiară, respectiv asupra emiterii actelor de constatare a neregulilor, dar și cu privire la sesizările formulate în legătură cu existența unor indicii de fraudă, cu excepția cazurilor în care informarea prealabilă ar putea prejudicia obiectul verificărilor.(14) În situația în care, în urma verificărilor pe care le realizează, AM constată existența unor indicii de fraudă, are obligația să sesizeze Parchetul European/DLAF/organul de urmărire penală, devenind incidente prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011.(15) AM are obligația de a monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă și sprijină beneficiarul pentru a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă și pentru buna implementare a proiectelor care fac obiectul deciziei de finanțare. (16) AM are dreptul să aplice, în situația neîndeplinirii de către beneficiar a indicatorilor de etapă la termenele prevăzute în Planul de monitorizare a proiectului, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, măsurile corective prevăzute la art. 13. (17) AM va informa despre data închiderii oficiale/parțiale al programului prin intermediul mijloacelor publice de informare.


  Articolul 9

  Contractarea și cesiunea(1) În cazul externalizării unor activități din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine beneficiarului/partenerului în cauză, în conformitate cu dispozițiile legale.(2) Prezenta decizie de finanțare, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acesteia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau al oricărui alt mecanism de transmisiune și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor.


  Articolul 10

  Modificări și completări(1) AM și beneficiarul au dreptul, pe durata implementării prezentei decizii de finanțare, de a conveni modificări, prin act adițional, încheiat în aceleași condiții de legalitate și valabilitate ca și decizia de finanțare.(2) În cazul în care propunerea de modificare a deciziei de finanțare este inițiată de către beneficiar, acesta are obligația de a o transmite AM cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.(3) AM răspunde solicitării de modificare a deciziei prin act adițional, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii solicitării de modificare a deciziei de finanțare. În interiorul acestui termen pot fi solicitate clarificări de către AM care suspendă termenul de aprobare sau de respingere a actului adițional, fără ca această perioadă de suspendare să depășească 5 zile lucrătoare.(4) În cazul propunerilor de modificări prin acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinsă prin proiect, valoarea totală eligibilă a proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate.(5) Modificarea Planului de monitorizare a proiectului, temeinic justificată, se realizează prin act adițional. (6) Modificarea duratei de implementare, temeinic justificată, se realizează prin act adițional, fără ca perioada de implementare să depășească 31 decembrie 2029. (7) Suspendarea implementării proiectului, pentru motive întemeiate, se realizează prin act adițional. Pe perioada suspendării, beneficiarul poate depune la AM responsabilă solicitări de modificări ale deciziei și cereri de prefinanțare/plată/rambursare, precum și cereri de rambursare aferente cererilor de plată care cuprind cheltuieli angajate și plătite de beneficiar anterior începerii perioadei de suspendare, precum și cheltuieli angajate anterior începerii perioadei de suspendare și care sunt plătite în perioada de suspendare. Cheltuielile efectuate de beneficiar/liderul de parteneriat/ parteneri pe parcursul perioadei de suspendare a proiectului, aferente perioadei de suspendare, nu vor fi acoperite din finanțarea acordată proiectului. Suspendarea se realizează cu asigurarea condițiilor necesare ca finalizarea implementării proiectului să nu depășească data de 31 decembrie 2029.(8) Valoarea eligibilă nerambursabilă a deciziei, după caz, se poate majora prin acte adiționale, în funcție de necesități, pentru cazuri justificate. Beneficiarul poate efectua cheltuieli în condițiile modificate prin act adițional, dar le poate solicita la rambursare numai după intrarea în vigoare a actului adițional. În cazul în care propunerea de modificare trimisă de beneficiar nu este aprobată de AM, respectivele cheltuieli efectuate de beneficiar nu vor fi considerate eligibile de către AM.(9) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către AM, după ce a fost semnat în prealabil de către beneficiar/liderul de parteneriat. Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în decizia de finanțare care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților/beneficiarilor. (10) Prin excepție de la prevederile alin. (1), decizia de finanțare poate fi modificată de către AM, unilateral, prin notificare, în următoarele situații:
  a) modificări necesare determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil deciziei de finanțare cu respectarea principiilor și regulilor programului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor aduse cadrului normativ, cu excepția majorării valorii eligibile nerambursabile prevăzute la art. 3 alin. (4);
  b) în caz de dezangajare a fondurilor rămase neutilizate ca urmare a finalizării contractului/contractelor de achiziție din cadrul proiectului, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea informării de la beneficiar cu privire la sumele rămase neutilizate ca urmare a finalizării contractelor de achiziție și care nu vor face obiectul unor realocări în cadrul bugetului proiectului.
  (11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), decizia de finanțare poate fi modificată de beneficiar prin notificare, care nu face obiectul aprobării de către AM, cu respectarea condițiilor de eligibilitate stabilite prin Ghidul solicitantului, în următoarele situații:
  a) modificări apărute în legătură cu datele de identificare ale beneficiarului sau partenerilor, respectiv schimbarea denumirii și/sau a adresei sediului beneficiarului;
  b) schimbarea contului special deschis pentru proiect;
  c) înlocuirea reprezentantului legal;
  d) modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul aceleiași categorii de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat pentru respectiva categorie de cheltuieli, cu respectarea condiționalităților stabilite prin Ghidul solicitantului, cu excepția proiectelor finanțate din Fondul social european Plus pentru care se aplică prevederile alin. (14) lit. j) din prezentul articol;
  e) modificări intervenite în graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor, cu respectarea condiționalităților stabilite prin Ghidul solicitantului și detaliate în Manualul beneficiarului sau, după caz, prin Condițiile specifice ale prezentei decizii de finanțare.
  (12) Netransmiterea notificării prevăzute la alin. (11) atrage după sine imposibilitatea modificării clauzelor deciziei de finanțare.(13) Modificările prevăzute la alin. (11) se aduc la cunoștința AM, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor, sub sancțiunea inopozabilității acestora față de AM.(14) Prin excepție de la prevederile alin. (1), decizia de finanțare poate fi modificată prin notificare, cu justificare adecvată și temeinică, adresată AM în următoarele situații:
  a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului între categoriile de cheltuieli în limita a 10% din categoria de cheltuială din care se transferă, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în Ghidul solicitantului, în limitele finanțării nerambursabile și ale indicatorilor de proiect, după caz;
  b) modificarea secțiunii „Justificare“ din cadrul bugetului, în condițiile în care nu se modifică valoarea liniei bugetare;
  c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a proiectului, acolo unde este cazul;
  d) înlocuirea managerului de proiect;
  e) modificarea activităților previzionate și a graficului de implementare, dacă aceasta nu are impact asupra obiectului deciziei de finanțare, cuantumului finanțării nerambursabile, a indicatorilor de rezultat, a duratei de implementare și asupra Planului de monitorizare;
  f) îndreptarea unor erori materiale identificate în cererea de finanțare;
  g) corelarea de informații din cadrul secțiunilor cererii de finanțare;
  h) modificarea planului de achiziții dacă aceasta nu are impact asupra obiectului deciziei de finanțare, cuantumului finanțării nerambursabile, perioadei de implementare și, după caz, a indicatorilor de rezultat ai proiectului, cu respectarea prevederilor legale privind procedurile de achiziție;
  i) modificări ale cererii de finanțare, în scopul actualizării caracteristicilor tehnice pentru echipamentele și dotările ce urmează a fi achiziționate, fără a conduce la o diminuare a caracteristicilor tehnice, având în vedere progresul tehnologic înregistrat de la momentul scrierii cererii de finanțare și până în momentul lansării procedurii de achiziție, cu condiția ca aceste modificări să nu afecteze bugetul proiectului, indicatorii, valoarea achiziției, perioada de implementare și să respecte prevederile legale în vigoare;
  j) modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul aceleiași categorii de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat pentru respectiva categorie de cheltuieli, cu respectarea condiționalităților stabilite prin Ghidul solicitantului în cazul proiectelor finanțate din Fondul social european Plus.
  (15) Aprobarea sau respingerea notificării prevăzute la alin. (14) se realizează de către AM, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia, prin informare privind aprobarea/respingerea notificării, prin sistemul MySMIS2021. În interiorul acestui termen pot fi solicitate clarificări de AM care suspendă termenul de aprobare sau de respingere a notificării, fără ca această perioadă de suspendare să depășească 5 zile lucrătoare.(16) Notificarea prevăzută la alin. (14) intră în vigoare și produce efecte de la data transmiterii de către AM a unei informări privind aprobarea notificării, cu respectarea termenului specificat la alin. (15). Decizia de finanțare nu se modifică în cazul respingerii notificării de către AM. Respingerea notificării trebuie comunicată beneficiarului, însoțită de motivele respingerii, în termenul prevăzut la alin. (15).


  Articolul 11

  Conflictul de interese și incompatibilități(1) Reprezintă conflict de interese sau incompatibilitate orice situație definită ca atare în legislația națională și europeană. (2) AM și beneficiarul se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a identifica și evita orice conflict de interese sau incompatibilitate definită de legislația europeană și națională în vigoare și să se informeze reciproc, cu celeritate și cu respectarea eventualelor termene prevăzute în decizia de finanțare, în legătură cu orice situație de conflict de interese sau incompatibilitate, potențială, actuală sau consumată.(3) AM și beneficiarul se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform art. 61 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 și art. 10-16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, precum și în conformitate cu alte reglementări naționale și europene aplicabile.(4) AM și beneficiarul din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, în materia conflictului de interese și a incompatibilităților.(5) Beneficiarii care au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale.(6) Beneficiarii care nu au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzut la art. 14 și 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, precum și celelalte prevederi legale aplicabile.(7) AM și beneficiarul se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice incompatibilitate/conflict de interese care apare în decursul implementării și/sau duratei deciziei de finanțare și să se informeze reciproc, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unei astfel de situații.(8) Dispozițiile menționate la alin. (1)-(7) se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor și angajaților beneficiarului, precum și angajaților AM implicați în realizarea prevederilor prezentei decizii de finanțare.(9) AM își rezervă dreptul de a verifica orice situații care dau naștere sau sunt posibile să dea naștere unei situații de incompatibilitate/unui conflict de interese și de a lua măsurile necesare impuse de legislația aplicabilă, dacă este cazul.


  Articolul 12

  Nereguli(1) AM și beneficiarul se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011.(2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată, AM identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislației naționale și europene în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale, respectiv a prevederilor legislației privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, înainte de efectuarea plății, AM aplică măsurile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011.(3) Dacă în urma sesizării Parchetului European/ DLAF/organelor de urmărire penală ca urmare a constatării unor indicii de fraudă, procurorul dispune trimiterea în judecată și sesizează instanța, până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată, AM suspendă autorizarea la plata/ rambursarea sumelor solicitate de beneficiar aferente contractelor economice/deciziei de finanțare/componentei din cadrul deciziei de finanțare, pentru care a fost formulată sesizarea. (4) În situația prevăzută la alin. (3), la solicitarea beneficiarului, se poate aplica drept măsură subsecventă și suspendarea aplicării prevederilor deciziei de finanțare în vederea prelungirii perioadei de implementare, fără ca aceasta să depășească data de 31 decembrie 2029.(5) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată, nejustificate prin cereri de rambursare, sau a cheltuielilor constatate ca neeligibile, beneficiarul/partenerii va/vor fi notificat/notificați de către AM cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 (cinci) zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011.


  Articolul 13

  Monitorizare și raportare(1) Monitorizarea proiectului care face obiectul deciziei de finanțare este realizată de către AM în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prevederile prezentei decizii de finanțare.(2) AM realizează monitorizarea proiectelor:
  a) prin urmărirea și validarea îndeplinirii indicatorilor de etapă din Planul de monitorizare a proiectului, pe baza documentelor justificative transmise de beneficiar și, după caz, a constatărilor din teren, cu ocazia vizitelor la fața locului efectuate;
  b) prin verificarea rapoartelor de progres elaborate de beneficiar, disponibile în MySMIS2021, și a documentelor justificative care însoțesc raportul de progres, în scopul urmăririi progresului proiectelor și stadiului îndeplinirii indicatorilor de realizare și rezultat;
  c) prin vizite de monitorizare pentru a verifica progresul fizic al activităților și stadiul realizării indicatorilor, îndeplinirea indicatorilor de etapă;
  d) prin vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, postimplementare, pe perioada în care beneficiarul/liderul de parteneriat are obligația de a asigura sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, respectiv caracterul durabil al operațiunilor, după caz.
  (3) Pentru a furniza informațiile necesare AM pentru monitorizarea proiectului, beneficiarul elaborează rapoarte de progres, cu o frecvență de ........(Se va indica de către fiecare AM perioada de raportare aplicabilă fiecărui/fiecărei program/ priorități/apel de proiecte.)............ în conformitate cu prevederile prezentei decizii de finanțare.(4) raportul de progres se generează prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către beneficiar și se transmite AM în 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.(5) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM vor verifica și confirma îndeplinirea indicatorilor de etapă, în conformitate cu Planul de monitorizare a proiectului.(6) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM întreprinde măsuri de sprijinire a beneficiarului pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește atingerea indicatorilor de etapă prin activitățile curente de monitorizare, respectiv prin acțiuni și măsuri consolidate de monitorizare, în funcție de riscurile identificate, pentru buna implementare a deciziei de finanțare, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.(7) În situația nerealizării, la termen, a indicatorilor de etapă, AM adoptă și implementează, în funcție de riscurile identificate, acțiuni și măsuri de monitorizare consolidată care sunt detaliate în Condițiile specifice ale prezentei decizii de finanțare.(8) În completarea măsurilor consolidate de monitorizare, AM poate să aplice una sau mai multe din următoarele măsuri corective pentru cheltuielile aferente perioadei de raportare solicitate la rambursare în cazul nerespectării repetate a termenului de depunere a raportului care conduce la apariția de decalaje între progresul fizic la nivelul țintelor asumate și stadiul din rapoartele de progres: ..........(Se va preciza de către fiecare AM. Se va detalia în Condițiile specifice, după caz.)............(9) AM elaborează raportul de vizită care se generează prin sistemul informatic MySMIS2021 în termen de 10 zile lucrătoare de la data vizitei efectuate la fața locului. Raportul de vizită poate include acțiuni corective și recomandări adresate beneficiarului, precum și termenele de realizare care sunt obligatorii de respectat pentru beneficiar.(10) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM va urmări implementarea recomandărilor și acțiunilor corective, pe baza rapoartelor prezentate de beneficiar și/sau a vizitelor la fața locului, după caz.(11) Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la termenele prevăzute în Planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, în completarea acțiunilor și măsurilor consolidate de monitorizare, AM are dreptul să aplice, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, următoarele măsuri^2:
  ^2 Aceste prevederi sunt detaliate în Condițiile specifice.
  a) întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanțare/cererile de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare;
  b) respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în condițiile art. 25 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. a);
  c) aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în funcție de valoarea resurselor financiare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cererii sau ca procent în limita a 5% din valoarea eligibilă a deciziei de finanțare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile beneficiarului/liderului de parteneriat și/sau partenerilor;
  d) suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă;
  e) rezilierea deciziei de finanțare de către AM, cu recuperarea sumelor plătite beneficiarului, dacă este cazul;
  f) alte măsuri specifice, în conformitate cu prevederile naționale și regulamentele europene aplicabile: ........(Se va preciza de către fiecare AM în Condițiile specifice, după caz.)......
  (12) Măsurile corective specificate la alin. (11) și condițiile de aplicare a acestora sunt detaliate în Condițiile specifice ale deciziei de finanțare.(13) În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare, în decurs de 6 luni de la finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile beneficiarului, precum și în situația unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin decizia de finanțare, AM poate proceda la rezilierea deciziei de finanțare și recuperarea sumelor deja plătite beneficiarului.


  Articolul 14

  Forța majoră(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, intervenit după data semnării deciziei de finanțare, care împiedică executarea în tot sau în parte a deciziei de finanțare și care exonerează de răspundere pe cel care o invocă. Forța majoră se constată de o autoritate competentă.(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: crize medicale pandemice, calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă. Nu este considerat eveniment de forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care însă, fără a crea o imposibilitate de executare, face doar extrem de costisitoare executarea obligațiilor pentru AM/beneficiar.(3) AM/Beneficiarul care invocă forța majoră are obligația de a notifica beneficiarului/AM cazul de forță majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariției, și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data comunicării acestuia. În mod similar, încetarea situației de forță majoră se comunică, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la intervenirea încetării.(4) AM și beneficiarul au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor cazului de forță majoră.(5) Dacă structura care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte structuri prin lipsa notificării.(6) Executarea deciziei de finanțare va fi suspendată prin decizia AM de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin AM și beneficiarului anterior apariției cazului de forță majoră.(7) În cazul în care executarea deciziei de finanțare este suspendată pentru o perioadă mai mare de 3 luni sau dacă se poate demonstra că executarea acesteia a devenit imposibilă, AM și beneficiarul se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de 3 luni sau de la data constatării imposibilității de executare a deciziei de finanțare, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a deciziei de finanțare. Dacă o înțelegere a AM și a beneficiarului asupra modului de continuare, modificare sau încetare a deciziei de finanțare nu se materializează, oricare dintre aceștia poate să îi notifice celeilalte structuri încetarea deciziei, în mod unilateral, fără alte formalități și fără dreptul de a solicita despăgubiri din acest motiv.


  Articolul 15

  Încetarea deciziei de finanțare și recuperarea sumelor plătite ca urmare a unor nereguli(1) AM poate decide rezilierea prezentei decizii de finanțare prin decizie de reziliere fără intervenția instanței sau a oricăror alte formalități, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, precum și a dobânzilor și penalităților aferente potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în următoarele cazuri:
  a) în situația în care beneficiarul nu a început executarea deciziei potrivit art. 7 alin. (2) din prezenta decizie de finanțare;
  b) dacă beneficiarul încalcă prevederile art. 9 alin. (2) din prezenta decizie de finanțare;
  c) în cazul neîndeplinirii indicatorilor de etapă în condițiile prevăzute la art. 13 alin. (11) lit. e) și alin. (13) din prezenta decizie de finanțare;
  d) beneficiarul nu pune în aplicare recomandările/acțiunile corective prevăzute în rapoartele de vizită la fața locului și/sau rapoartele și recomandările Autorității de Audit, Curții de Conturi, Comisiei Europene/auditului Comisiei Europene sau ale Curții Europene de Conturi, în termenele și condițiile prevăzute în acestea.
  (2) Decizia de reziliere emisă de AM prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda națională constituie titlu de creanță în condițiile legii.(3) Decizia de finanțare poate înceta prin acordul dintre AM și beneficiar, cu condiția restituirii finanțării acordate.(4) Beneficiarul/Liderul de parteneriat, de comun acord cu partenerii, poate solicita încetarea deciziei de finanțare prin acord, când nici AM și nici beneficiarul nu au început executarea obligațiilor asumate prin decizia de finanțare.


  Articolul 16

  Soluționarea litigiilor
  AM și beneficiarul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentei decizii de finanțare.


  Articolul 17

  Transparență(1) Decizia de finanțare, inclusiv anexele sale, precum și informațiile și documentele vizând executarea acestora constituie informații de interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea excepțiilor prevăzute de aceasta și a celor stabilite prin prezenta decizie de finanțare.(2) Următoarele elemente, așa cum rezultă acestea din decizia de finanțare și anexele acesteia, inclusiv, dacă este cazul, din notificările și actele adiționale prin care se aduc modificări deciziei de finanțare sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidențial:
  a) denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului și, dacă aceștia există, a partenerilor, data de începere și cea de finalizare ale proiectului, date de contact - minimum o adresă de e-mail și număr de telefon - funcționale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului - localitate, județ, regiune și, dacă proiectul include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul proiectului;
  b) valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și valoarea plăților efectuate, prioritate/obiectiv specific, denumire/cod apel și cod SMIS;
  c) dimensiunea și caracteristicile grupului-țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului;
  d) informații privind resursele umane din cadrul proiectului: denumirea postului, timpul de lucru;
  e) rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii stabiliți;
  f) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de lucrări contractați în cadrul proiectului, precum și obiectul deciziei, valoarea acesteia și plățile efectuate;
  g) elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului, informații conform deciziei de finanțare, respectiv conform condițiilor prevăzute în art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060.
  (3) O serie de informații prevăzute de decizia de finanțare și anexele acesteia, inclusiv, dacă este cazul, din actele adiționale prin care se aduc modificări deciziei de finanțare sau anexelor sale, vor fi publicate pe site-ul AM, în condițiile prevederilor art. 49 alin. (3) și (4) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.


  Articolul 18

  Confidențialitate(1) AM și beneficiarul convin prin prezenta decizie de finanțare asupra existenței și duratei caracterului confidențial al documentelor, secțiunilor, respectiv informațiilor din proiect a căror publicare ar putea aduce atingere principiului concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale aplicabile.(2) AM și beneficiarul înțeleg să utilizeze informațiile aferente deciziei de finanțare doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezenta decizie de finanțare.(3) AM și beneficiarul sunt exonerați de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informații stabilite ca fiind confidențiale dacă:
  a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte structuri pentru o asemenea dezvăluire;
  sau

  b) structura/partenerii a fost obligată/au fost obligați în mod legal să dezvăluie informația;
  sau

  c) informația devine notorie/publică.


  Articolul 19

  Protecția datelor cu caracter personal(1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii, după caz, își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor rezultate pe parcursul derulării deciziei de finanțare, precum și după încetarea acesteia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor deciziei și a legislației naționale și europene aplicabile.(2) Prezenta decizie de finanțare reprezintă un acord ferm pentru AM și beneficiar în ceea ce privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin decizie, în condițiile specificate la art. 4 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.(3) Datele cu caracter personal ale grupului-țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului, ale resurselor umane din cadrul proiectului și ale subcontractanților nu pot fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului acestora, în condițiile legii.(4) Măsurile de interoperabilitate, schimbul de date, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către autoritățile implicate în gestionarea fondurilor europene, în temeiul art. 4 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, exclusiv în legătură cu cererea de finanțare, decizia de finanțare, în limitele de responsabilitate și pentru exercitarea responsabilităților și atribuțiilor care le revin în implementarea și managementul programelor finanțate în cadrul politicii de coeziune 2021-2027, care fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027.


  Articolul 20

  Publicarea datelor
  În situația în care informațiile de la art. 17 alin. (2) reprezintă informații cu caracter personal, beneficiarul/liderul de parteneriat și partenerii își vor da acordul cu privire la publicarea acestora și vor face dovada îndeplinirii obligației prevăzute la art. 19 alin. (2) și (3) din prezenta decizie de finanțare.


  Articolul 21

  Comunicarea(1) Întreaga comunicare dintre AM și beneficiar legată de prezenta decizie de finanțare se va face, în scris, exclusiv prin MySMIS2021.(2) În mod excepțional, în eventualitatea unui caz de forță majoră, a funcționării defectuoase a sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau a întreruperii legăturii cu acesta pentru o perioadă care depășește o zi lucrătoare, în ultima săptămână înainte de termenul-limită obligatoriu pentru transmiterea prin sistemul informatic a documentelor sau timp de 5 zile lucrătoare consecutive în alte perioade, schimbul de informații între AM și beneficiar poate avea loc prin e-mail și/sau pe suport hârtie la următoarele adrese:
  a) pentru beneficiar: ........................... (inclusiv adresă poștală, adresă de e-mail);
  b) pentru AM: .......................................... (inclusiv adresă poștală, adresă de e-mail).
  AM poate comunica precizări referitoare la modele și formate de formulare care pot fi utilizate pentru aplicarea prevederilor prezentei decizii de finanțare.


  Articolul 22

  Legea aplicabilă și limba utilizată(1) Legea care guvernează această decizie de finanțare și în conformitate cu care este interpretată este legea română și regulamentele europene direct aplicabile.(2) Limba acestei decizii de finanțare este limba română.


  Articolul 23

  Anexele deciziei de finanțare(1) Următoarele documente sunt anexe la prezenta decizie de finanțare și constituie parte integrantă a acesteia, având aceeași forță juridică:
  a) anexa nr. 1 - Cererea de finanțare;
  b) anexa nr. 2 - Planul de monitorizare a proiectului;
  c) anexa nr. 3 - Graficul cererilor de prefinanțare/ plată/rambursare;
  d) anexa nr. 4 - Acordul de parteneriat încheiat între liderul de parteneriat și parteneri (dacă este cazul);
  e) anexa nr. 5 - Condiții specifice ale deciziei de finanțare (dacă este cazul).
  (2) Anexele nr. 3, 4 și 5 au formatul stabilit de AM în funcție de specificul programului sau al apelului de proiecte.


  Articolul 24

  Clauze rezolutorii și suspensive
  .................................................................................................
  (Dacă este cazul, se vor stabili de către AM la nivel de apel de proiecte.)


  Articolul 25

  Dispoziții finale(1) Condițiile generale ale prezentei decizii de finanțare se completează cu Condițiile specifice adoptate prin decizia conducătorului AM, care se constituie în anexa nr. 5 la prezenta decizie de finanțare.(2) Prin Condițiile specifice, AM completează și, după caz, detaliază modul de aplicare a Condițiilor generale ale prezentei decizii de finanțare.(3) Condițiile specifice ale deciziei de finanțare prevalează față de Condițiile generale, precum și asupra celorlalte anexe, dar nu pot conține prevederi contrare legislației naționale și europene aplicabile.(4) Pentru buna implementare și management al proiectului, AM pune la dispoziția beneficiarului/liderului de parteneriat și partenerilor, după caz, Manualul beneficiarului, în condițiile prevederilor art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023.
  (Dacă este cazul.)
  (5) În condițiile în care lansarea apelurilor de proiecte, emiterea deciziei de finanțare și implementarea proiectului se realizează înainte de operaționalizarea modulelor specifice ale sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, apelurile de proiecte/operațiunile prevăzute a fi derulate prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ vor fi derulate prin sistemul informatic MySMIS2014/SMIS2014+, urmând ca AM să asigure, cu sprijinul unității de coordonare SMIS din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, transferul informațiilor și documentelor aferente proiectelor depuse/selectate/în implementare în sistemul MySMIS2021/SMIS2021+, în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023.(6) Prezenta decizie de finanțare se emite într-un singur exemplar, este semnată electronic de AM și beneficiar și este transmisă prin sistemul MySMIS2021.

  Pentru Autoritatea de management
  Numele: ..................................................
  Funcția: ...................................................
  Semnătura:
  Data:

  Pentru beneficiar
  Numele: .................................................
  Funcția: ..................................................
  Semnătura:
  Data:

  Anexa nr. 1. - Cererea de finanțare
  (Se atașează cererea de finanțare aprobată.)

  Anexa nr. 2. - Plan de monitorizare - format-cadru
  Nr. crt.
  Indicator
  de etapă/
  Cod indicator

  Tip indicator
  de etapă (calitativ/
  cantitativ/valoric)
  Descriere
  Criteriu
  de validare

  Termen
  de realizare

  Documente/
  Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor

  Țintă finală - indicator
  de realizare

  Țintă finală - indicator
  de rezultat
  Anexa nr. 3. - Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare
  (Se atașează Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare generat de sistemul informatic MySMIS2021.)

  Anexa nr. 4. - Acordul de parteneriat
  (Se atașează Acordul de parteneriat semnat, dacă este cazul.)

  Anexa nr. 5. - Condiții specifice ale deciziei de finanțare
  (Se atașează de AM, pentru fiecare apel de proiecte, dacă este cazul.)

  -----