LEGE nr. 95 din 11 mai 2016privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 13 mai 2016
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1
  (1) În vederea asigurării unei administrări unitare și eficiente a ariilor naturale protejate reglementate prin dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se înființează Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat și din venituri proprii, aflată în subordinea autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor.(2) Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate asigură cadrul necesar pentru managementul ariilor naturale protejate prin:
  a) structuri teritoriale ale Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, fără personalitate juridică, organizate la nivel de direcție sau serviciu, cu rol de administrare a ariilor naturale protejate;
  b) structuri de administrare special constituite aflate în relație contractuală, în coordonarea agenției;
  (la 19-07-2018, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 19 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 19 iulie 2018 )
  Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 214 din 9 aprilie 2019 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 3 iunie 2019, s-a admis obiecția de neconstituționalitate, constatându-se că Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor, precum și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2018 sunt neconstituționale, în ansamblul lor.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonantele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data 3 iunie 2019, modificarea adusă prin pct. 1, art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 19 iulie 2018, se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice incepând cu data de 18 iulie 2019, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
  (3) Abrogat.
  (la 12-03-2018, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018 )
  (4) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate se substituie în toate drepturile și obligațiile ce decurg din contractele, convențiile, înțelegerile, protocoalele privitoare la administrarea ariilor natural protejate încheiate de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, apelor și pădurilor*).(5) Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, prin structurile sale teritoriale, va asigura administrarea ariilor naturale protejate neatribuite.
  (la 12-03-2018, Alineatul (5) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018 )


  Articolul 2

  Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate are următoarele atribuții principale:
  a) propune spre elaborare strategii și programe în domeniul ariilor naturale protejate, al speciilor de floră și faună protejate;
  b) verifică și avizează măsurile de conservare, planurile de management și regulamentele ariilor naturale protejate, pe care le înaintează, conform prevederilor legale, la autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, apelor și pădurilor, în vederea aprobării;
  c) coordonează și verifică implementarea de către structurile de administrare a planurilor de management și activităților aferente ariilor naturale protejate, asigurând monitorizarea specifică a capitalului natural, printr-un sistem unitar, informatizat de gestionare și actualizare a bazei de date electronice;
  d) stabilește și pune în practică criterii de performanță pentru evaluarea administratorilor ariilor naturale protejate;
  (la 19-07-2018, Litera d) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 19 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 19 iulie 2018 )
  Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 214 din 9 aprilie 2019 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 3 iunie 2019, s-a admis obiecția de neconstituționalitate, constatându-se că Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor, precum și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2018 sunt neconstituționale, în ansamblul lor.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonantele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data 3 iunie 2019, modificarea adusă prin pct. 2, art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 19 iulie 2018, se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice incepând cu data de 18 iulie 2019, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.

  e) asigură suportul tehnic necesar pentru fundamentarea actelor normative, a strategiilor și politicilor privind ariile naturale protejate, precum și armonizarea cu acquis-ul comunitar, convențiile, acordurile și tratatele la care România este parte.


  Articolul 3
  (1) Conducerea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate este asigurată de un președinte, cu rang de secretar de stat, și doi vicepreședinți, cu rang de subsecretar de stat, numiți prin ordin al prim-ministrului.(2) Structura organizatorică, atribuțiile și competențele Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 4

  Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate este organizată astfel: aparat central și structuri teritoriale organizate la nivel de direcții sau servicii, aflate în cadrul acesteia.
  (la 14-07-2018, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 162 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 )


  Articolul 5

  În cadrul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate se înființează și funcționează Colegiul Științific Național pentru Ariile Naturale Protejate, cu rol de autoritate științifică.


  Articolul 6

  Numărul maxim de posturi alocate Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate este de 490.
  (la 12-03-2018, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018 )


  Articolul 7

  Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, apelor și pădurilor va asigura integrarea strategiei de administrare a Rezervației Biosferei "Delta Dunării" cu politicile Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate.


  Articolul 8

  Calitatea de administrator poate fi dobândită doar de persoane juridice.
  (la 19-07-2018, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 19 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 19 iulie 2018 )
  Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 214 din 9 aprilie 2019 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 3 iunie 2019, s-a admis obiecția de neconstituționalitate, constatându-se că Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor, precum și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2018 sunt neconstituționale, în ansamblul lor.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonantele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data 3 iunie 2019, modificarea adusă prin pct. 3, art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 19 iulie 2018, se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice incepând cu data de 18 iulie 2019, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.


  Articolul 9

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 17 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, pentru ariile naturale protejate, declarate prin lege, prin hotărâre a Guvernului sau prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor;
  2. La articolul 18 alineatul (1), literele a)-c) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) structurile teritoriale din cadrul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate;
  (la 12-03-2018 Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 18 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018)

  b) structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică, aflate în coordonarea/subordinea, după caz, a unor regii autonome, companii și societăți naționale, autorități ale administrației publice locale, servicii descentralizate ale administrației publice centrale, instituții științifice de cercetare și de învățământ din sectorul public și privat, muzee, organizații neguvernamentale, constituite potrivit legii și aflate în relație contractuală cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate;
  (la 12-03-2018 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 18 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018)

  b^1) structuri de administrare special constituite în cadrul instituțiilor de învățământ superior, al institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, al stațiunilor didactice experimentale, precum și al altor structuri de cercetare științifică din sectorul public și privat și al muzeelor, create în termen de maximum 6 luni de la atribuirea în administrare uneia dintre entitățile menționate anterior, și aflate în relație contractuală cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate;
  c) structuri de administrare constituite în baza unor parteneriate publice sau public-private, în care Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate este partener; structurile de administrare se află în relație contractuală cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate;
  (la 12-03-2018 Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 18 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018)
  3. La articolul 18 alineatul (1), literele d) și e) se abrogă.

  Articolul 18
  (1) Administrarea ariilor naturale protejate și a celorlalte bunuri ale patrimoniului natural aflate în rețeaua națională de arii naturale protejate se face, potrivit legii, prin:
  a) structurile teritoriale din cadrul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate;
  b) structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică, aflate în coordonarea/subordinea, după caz, a unor regii autonome, companii și societăți naționale, autorități ale administrației publice locale, servicii descentralizate ale administrației publice centrale, instituții științifice de cercetare și de învățământ din sectorul public și privat, muzee constituite potrivit legii și aflate în relație contractuală cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate.
  (2) În cazul rezervațiilor științifice, rezervațiilor naturale, monumentelor naturii, siturilor de importanță comunitară, ariilor speciale de conservare, ariilor de protecție specială avifaunistică și al celorlalte bunuri ale patrimoniului natural supuse unui regim special de protecție, care nu sunt cuprinse în perimetrele rezervațiilor biosferei, ale parcurilor naționale sau ale parcurilor naturale, administrarea se poate asigura prin oricare dintre modalitățile prevăzute la alin. (1), după caz.(3) În cazul rezervațiilor științifice, rezervațiilor naturale, monumentelor naturii, siturilor de importanță comunitară, ariilor speciale de conservare, ariilor de protecție specială avifaunistică și al celorlalte bunuri ale patrimoniului natural supuse unui regim special de protecție, care sunt cuprinse total sau parțial în perimetrele rezervațiilor biosferei, ale parcurilor naționale și ale parcurilor naturale, administrarea se asigură de către structurile de administrare ale acestora.(4) Modul de atribuire a administrării ariilor naturale protejate se stabilește printr-o metodologie care se elaborează de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.
  (la 19-07-2018 Articolul 18, Sectiunea a 3-a , Capitolul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 19 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 19 iulie 2018)
  Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 214 din 9 aprilie 2019 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 3 iunie 2019, s-a admis obiecția de neconstituționalitate, constatându-se că Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor, precum și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2018 sunt neconstituționale, în ansamblul lor.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonantele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data 3 iunie 2019, modificarea adusă prin pct. 3, art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 19 iulie 2018, se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice incepând cu data de 18 iulie 2019, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
  4. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 20
  Abrogat
  5. La articolul 20, alineatele (2) și (3) se abrogă.

  Articolul 20

  De la data înființării structurilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, atribuțiile custozilor vor fi preluate de către acestea.
  (la 19-07-2018 Articolul 20, Sectiunea a 3-a , Capitolul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 19 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 19 iulie 2018)
  Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 214 din 9 aprilie 2019 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 3 iunie 2019, s-a admis obiecția de neconstituționalitate, constatându-se că Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor, precum și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2018 sunt neconstituționale, în ansamblul lor.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonantele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data 3 iunie 2019, modificarea adusă prin pct. 4, art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 19 iulie 2018, se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice incepând cu data de 18 iulie 2019, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
  6. La articolul 56, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 56
  (1) De la data înființării Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, în subordinea autorității publice centrale pentru protecția mediului apelor și pădurilor, atribuțiile legate de administrare vor fi preluate de către aceasta.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 11 mai 2016.
  Nr. 95.
  -----