HOTĂRÂRE nr. 764 din 29 octombrie 1998
pentru modificarea şi completareaHotărârii Guvernului nr. 244/1997privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 3 noiembrie 1998  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Hotărârea Guvernului nr. 244/1997privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 3 iunie 1997, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 2, după punctul 22 se adauga punctele 22^1 - 22^4, cu următorul cuprins:
  "22^1. pe perioada cat exercita, potrivit Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, atribuţiile Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, asigura implementarea sistemului de asigurări sociale de sănătate şi creează condiţiile organizatorice materiale şi financiare pentru constituirea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, caselor de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
  22^2. organizează constituirea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
  22^3. exercita controlul aplicării şi respectării legislaţiei în întregul sistem sanitar;
  22^4. aproba reorganizarea unităţilor sanitare ca unităţi cu personalitate juridică."
  2. Alineatul (3) al articolului 3 va avea următorul cuprins:
  "(3) Numărul maxim de posturi este de 225, exclusiv demnitarii, cu respectarea numărului maxim de posturi aprobat Ministerului Sănătăţii prin Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998."
  3. Alineatul (5) al articolului 3 se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "(5) Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat şi ale secretarului general se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii."


  Articolul 2

  Anexele nr. 1-3 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 4

  Hotărârea Guvernului nr. 244/1997privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătăţii,
  Hajdu Gabor
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  Ministrul muncii şi
  protecţiei sociale,
  Alexandru Athanasiu


  Anexa 1

                                                 Numărul maxim de posturi: 225 (exclusiv demnitarii)

      MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

                                     ┌-------------------------------------------------------------------─┐
                  ┌────────────────┐ | ┌───────────────────────────────────────┐|
                  │Serviciul pentru│ | ┌─────────────────────┐ ┌┤ Direcţia de medicină preventivă │|
             ┌─┬──┤ probleme │ |┌─┤Direcţia generală de ├─┤└───────────────────────────────────────┘|
             │ │ │speciale şi NATO│ |│ │ sănătate publică │ │┌───────────────────────────────────────┐|
             │ │ └────────────────┘ |│ └─────────────────────┘ ││ Direcţia de promovare a sănătaţii şi │|
             │ │ ┌────────────────┐ |│ └┤ sănătate comunitară │|
             │ └──┤Biroul de presă │ |│ └───────────────────────────────────────┘|
             │ └────────────────┘ |│ ┌───────────────────────────────────────┐|
             │ ┌────────────────┐ |│ ┌─────────────────────┐ │ Direcţia de asistenţă medicală şi │|
             │ │SECRETAR DE STAT│ |├─┤Direcţia generală de │ ┌┤ îngrijiri de urgenţă │|
             │ ┌──┤DEPARTAMENTUL DE├-┤│ │ asistenţă medicală ├─┤└───────────────────────────────────────┘|
             │ │ │SĂNĂTATE PUBLICĂ│ |│ └─────────────────────┘ │┌───────────────────────────────────────┐|
             │ │ └───────┬────────┘ |│ └┤Direcţia asistenţei femeii şi copilului│|
             │ │ ┌────┴────┐ |│ └───────────────────────────────────────┘|
             │ │ │Consilier│ |│ ┌───────────────────────────────────────┐|
             │ │ └─────────┘ |│ ┌┤ Direcţia buget de stat │|
             │ │ |│ │└───────────────────────────────────────┘|
             │ │ |│ ┌─────────────────────┐ │┌───────────────────────────────────────┐|
             │ │ |├─┤ Direcţia generală a ├─┼┤ Direcţia contabilitate şi metodologie │|
             │ │ |│ │ bugetului de stat │ │└───────────────────────────────────────┘|
             │ │ |│ └─────────────────────┘ │┌───────────────────────────────────────┐|
             │ │ |│ ┌─────────────────────┐ └┤Direcţia de dotare tehnico─materială şi│|
             │ │ |├─┤Direcţia farmaceutică│ │ licitaţii │|
             │ │ |│ └─────────────────────┘ └───────────────────────────────────────┘|
             │ │ |│ ┌──────────────────────────┐ |
             │ │ |├─┤Inspecţia sanitară de stat│ |
             │ │ |│ └──────────────────────────┘ |
             │ │ └┼------------------------------------------------------------------─┘
             │ │ │ ┌──────────────────────────────────────────────┐
             │ │ ├─┤ Direcţia legislaţie şi contencios │
             │ │ │ └──────────────────────────────────────────────┘
  ┌────────┐ │ │ ┌────────────────┐ │ ┌──────────────────────────────────────────────┐
  │MINISTRU├─┼─┼─┤SECRETAR GENERAL├───┼─┤ Direcţia de informatică, protocol, relaţii │
  └────────┘ │ │ └────────────────┘ │ │ publice şi administrativ │
             │ │ │ └──────────────────────────────────────────────┘
             │ │ │ ┌──────────────────────────────────────────────┐
             │ │ ├─┤Direcţia resurse umane şi formare profesională│
             │ │ │ └──────────────────────────────────────────────┘
             │ │ ┌─────────┐ ┌┼-------------------------------------------------------------------┐
             │ │ │Consilier│ |│ ┌──────────────────────────────────────┐|
             │ │ └────┬────┘ |│ ┌─┤ Direcţia servicii medicale │|
             │ │ ┌───────┴────────┐ |│ │ └──────────────────────────────────────┘|
             │ │ │SECRETAR DE STAT│ |│ │ ┌──────────────────────────────────────┐|
             │ │ │DEPARTAMENTUL DE│ |│ ┌─────────────────────┐ ├─┤ Direcţia organizare │|
             │ └─┤ ASIGURĂRI ├--┤│ │ Direcţia generală a │ │ └──────────────────────────────────────┘|
             │ │ SOCIALE DE │ |├─┤asigurărilor sociale ├─┤ ┌──────────────────────────────────────┐|
             │ │ SĂNĂTATE │ |│ │ de sănătate │ ├─┤ Direcţia buget─contabilitate │|
             │ └────────────────┘ |│ └─────────────────────┘ │ └──────────────────────────────────────┘|
             │ ┌────────────────┐ |│ ┌─────────────────────┐ │ ┌──────────────────────────────────────┐|
             │ ┌─┤ CONSILIERI │ |│ │ Direcţia strategie, │ └─┤ Direcţia relaţii cu furnizorii de │|
             │ │ └────────────────┘ |├─┤ dezvoltare si │ │ servicii │|
             │ │ ┌────────────────┐ |│ │ management │ └──────────────────────────────────────┘|
             │ │ │Direcţia control│ |│ └─────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────┐|
             └─┼─┤ financiar │ |│ ┌─────────────────────┐ ┌─┤ Direcţia de privatizare şi reformă │|
               │ │ propriu │ |│ │ Direcţia generală │ │ └──────────────────────────────────────┘|
               │ └────────────────┘ |└─┤politici de sănătate ├─┤ ┌──────────────────────────────────────┐|
               │ ┌────────────────┐ | │ şi dezvoltare │ └─┤ Direcţia de integrare europeană şi │|
               └─┤Direcţia relaţii│ | └─────────────────────┘ │ programe │|
                 │ internaţionale │ | └──────────────────────────────────────┘|
                 └────────────────┘ └--------------------------------------------------------------------┘


  Anexa 2


               LISTA
  cuprinzând unităţile subordonate Ministerului Sănătăţii
    Nr. crt.Denumirea unităţii
    1.Direcţiile sanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti
    2.Inspectoratele de sănătate publică judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti
    3.Institutul de Sănătate Publică Bucureşti
    4.Institutul de Sănătate Publică Cluj-Napoca
    5.Institutul de Sănătate Publică Iaşi
    6.Institutul de Sănătate Publică Timişoara
    7.Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate Bucureşti
    8.Institutul Oncologic Bucureşti
    9.Institutul de Medicină Legală "Prof. Dr. Mina Minovici" Bucureşti
    10.Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" Bucureşti
    11.Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" Bucureşti
    12.Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucureşti
    13.Institutul "Cantacuzino" Bucureşti
    14.Institutul "Victor Babeş" Bucureşti
    15.Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca
    16.Institutul de Medicină Fizică, Balneoclimatologie şi Recuperare Medicală Bucureşti
    17.Institutul de Fiziologie Normală şi Patologică "D. Danielopolu" Bucureşti
    18.Institutul de Endocrinologie "C.I. Parhon" Bucureşti
    19.Institutul de Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu" Bucureşti
    20.Institutul de Boli Cerebrovasculare Bucureşti
    21.Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti
    22.Institutul de Cardiologie "Prof. Dr. C. Iliescu" Bucureşti
    23.Institutul Inimii Cluj-Napoca
    24.Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti
    25.Institutul pentru Controlul de Stat al Medicamentului şi Cercetării Farmaceutice "Petre Ionescu Stoian" Bucureşti
    26.Centrul Medical de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. "Prof. Dr. Dorin Hociotă" Bucureşti
    27.Centrele de cardiologie din Târgu Mureş, Timişoara, Iaşi
    28.Centrul de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor şi Farmaciştilor Bucureşti
    29.Centrul de Perfecţionare şi Pregătire de Specialitate a Asistenţilor Medicali Bucureşti
    30.Centrul pentru Controlul de Stat al Produselor Biologice de Uz Uman Bucureşti
    31.Centrul de Calcul şi Statistică Sanitară Bucureşti
    32.Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti
    33.Oficiul Central de Stocare Bucureşti
    34.Staţia Centrală de Salvare
    35.Staţia de Verificare şi Întreţinere a Aparaturii Medicale
    36.Regia Autonomă "Unifarm" Bucureşti


  Anexa 3


                    LISTA
  unităţilor sanitare care trec din subordinea Ministerului Sănătăţii în subordinea unor direcţii sanitare
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSediulDirecţia sanitară în subordinea căreia trece unitatea
    localitatea judeţul
    1.Spitalul Clinic FundeniBucureşti -Direcţia Sanitară a Municipiului Bucureşti
    2.Spitalul de Recuperare Boli Cardiovasculare CovasnaCovasna CovasnaDirecţia Sanitară a Judeţului Covasna
    3.Spitalul Universitar BucureştiBucureşti -Direcţia Sanitară a Municipiului Bucureşti
    4.Sanatoriul Balnear TechirghiolTechirghiol ConstanţaDirecţia Sanitară a Judeţului Constanţa
    5.Sanatoriul Balnear MangaliaMangalia ConstanţaDirecţia Sanitară a Judeţului Constanţa
    6.Sanatoriul Balnear "Efosan"Eforie Nord ConstanţaDirecţia Sanitară a Judeţului Constanţa

  -----------