ORDIN nr. 7 din 10 ianuarie 2013
privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 24/2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2013  Având în vedere Referatul Direcţiei generale relaţii contractuale nr. DRC 06 din 10 ianuarie 2013,
  în temeiul prevederilor:
  - art. 139 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  - art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
  preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 24/2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 şi 108 bis din 10 februarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Se aprobă documentele justificative - formulare, unice pe ţară, fără regim special, care includ desfăşurătoarele necesare raportării activităţii medicilor din asistenţa medicală primară, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale conform anexelor nr. 1-a - 1-k.
  (2) Se aprobă documentele justificative - formulare, unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării activităţii medicilor din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale conform anexelor nr. 2-a - 2-n."
  2. În tabelul din anexa nr. 1-i, poziţia 4 va avea următorul cuprins:
  "4. Activităţi de suport - eliberare de acte medicale: x x
  a) certificate de concediu medical
  b) bilete de trimitere
  c) prescripţii medicale - pentru care se utilizează formularul de prescripţie medicală cu regim special pentru prescrierea preparatelor stupefiante şi psihotrope
  d) scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri
  e) acte medicale necesare copiilor aflaţi în plasament din cadrul sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului
  f) documente medicale eliberate pentru copii solicitate la intrarea în colectivitate
  g) prescripţie medicală electronică
  h) card naţional de sănătate"

  3. Anexele nr. 1-l, 1-m, 1-n, 2-o şi 2-p se abrogă.


  Articolul II

  Casele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se aplică începând cu luna ianuarie 2013 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Doru Bădescu
  Bucureşti, 10 ianuarie 2013.
  Nr. 7.
  -------