HOTĂRÂRE nr. 575 din 16 iunie 2010
pentru actualizarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, precum şi a anexei la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (4) din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu completările ulterioare, şi al art. 1 lit. a) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.095 din 5 decembrie 2005, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. În tabelul I, la secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional", după poziţia 25 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile 26-32, cu următorul cuprins:
  "26. 2C-C=4-cloro-2,5-dimetoxi-fenetilamină
  27. Etcatinonă=(RS)-2-etilamino-1-fenil-propan-1-onă
  28. JWH 250=2-(2-metoxifenil)-1-(1-pentilindol-3-îl) etanonă
  29. JWH-073=naftalen-1-îl-(1-butilindol-3-îl) metanonă
  30. Metilendioxipirovaleronă (MDPV)
  31. Metilbenzilpiperazină (MBZP)
  32. N,N-dialil-5-metoxitriptamină (5-MEO-DALT)".
  2. În tabelul II, la secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional", după poziţia 8 se introduce o nouă poziţie, poziţia 9, cu următorul cuprins:
  "9. Dimetocaină (larocaină)=(3-dietilamino-2,2-dimetilpropil)-4-aminobenzoat".
  3. În tabelul III, la secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional", poziţia 2 "Gama-butirolactona (GBL) = Dihidrofuran-2(3H)-ona" se abrogă.


  Articolul II

  Anexa la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. În tabelul nr. I, după substanţa "f2â-ceto-MBDB (butilona) = 1-(1,3-benzodioxol-5-îl)-2-(metilamino)butan-1-ona" se introduc următoarele substanţe:
  "JWH 250 = 2-(2-metoxifenil)-1-(1-pentilindol-3-îl) etanonă JWH-073 = naftalen-1-îl-(1-butilindnol-3-îl) metanonă".
  2. În tabelul nr. III, după substanţa "Tabernanthe iboga (L.) Nutt" se introduc următoarele substanţe:
  "2C-C = 4-cloro-2,5-dimetoxi-fenetilamină
  Etcatinonă = (RS)-2-etilamino-1-fenil-propan-1-onă
  Dimetocaină (larocaină) = (3-dietilamino-2,2-dimetilpropil)-4-aminobenzoat
  Metilendioxipirovaleronă (MDPV)
  Metilbenzilpiperazină (MBZP)
  N,N-dialil-5-metoxitriptamină (5-MEO-DALT)".
  3. În tabelul nr. IV, substanţa "Gama-butirolactona (GBL) = Dihidrofuran-2(3H)-ona" se abrogă.
  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor Directivei 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 16 iunie 2010.
  Nr. 575.
  --------