LEGE nr. 124 din 13 iulie 2000privind structura personalului Curții Constituționale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 iulie 2000
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Personalul Curții Constituționale este constituit din: corpul magistraților-asistenți, personalul auxiliar de specialitate, personalul economic, administrativ și de serviciu.


  Articolul 2

  Abrogat.

  (la 18-10-2018, Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 157, Articolul I din LEGEA nr. 242 din 12 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 15 octombrie 2018, care introduce articolul 113 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare )

  Articolul 3
  (1) Personalul auxiliar de specialitate și personalul economic, administrativ și de serviciu fac parte din Secretariatul General al Curții Constituționale, care este condus de un secretar general, asimilat, ca rang și salarizare, secretarilor generali ai Camerelor Parlamentului și secretarului general al Guvernului. Secretarul general este numit și eliberat din funcție de plenul Curții Constituționale dintre juristii care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 alin. (2) și (4).(2) Structura organizatorică a Secretariatului General al Curții Constituționale, nomenclatorul funcțiilor acestuia și atribuțiile personalului se aproba de plenul Curții.(3) Secretarul general își desfășoară activitatea sub conducerea președintelui Curții Constituționale. Secretarul general asigura pregătirea, organizarea și coordonarea activităților din cadrul Secretariatului General, ale cărui atribuții sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a Curții Constituționale. Secretarul general este ordonator principal de credite, în condițiile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată.


  Articolul 4

  Personalul auxiliar de specialitate, compus din salariații care funcționează la compartimentele grefa, registratura și arhiva din cadrul Curții Constituționale, este asimilat, ca rang și salarizare, personalului auxiliar de specialitate de la Curtea Suprema de Justiție, beneficiind în mod corespunzător de drepturile acestuia.


  Articolul 5
  (1) Personalul economic, administrativ și de serviciu este asimilat, ca rang și salarizare, personalului corespunzător din cadrul Parlamentului, beneficiind, în mod corespunzător, de drepturile acestuia.(2) Personalul de specialitate juridică ce desfășoară activitate de cercetare sau documentare, de protocol, în domeniul relațiilor externe ale Curții Constituționale sau în domeniul resurselor umane este asimilat, ca rang și salarizare, magistraților-asistenți sau, după caz, magistraților-asistenți stagiari, beneficiind în mod corespunzător de drepturile acestora.


  Articolul 6
  (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi plenul Curții Constituționale va stabili condițiile pentru asimilarea prevăzută la art. 5 alin. (2) în privinta personalului cu pregătire juridică existent.(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga prevederile art. 47 și 48 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum și orice alte prevederi contrare.

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 23 mai 2000, cu respectarea prevederilorart. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI
  DEPUTAȚILOR,
  BOGDAN NICULESCU-DUVAZ

  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 28 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ULM NICOLAE SPINEANU

  -----