PROCEDURĂ DE ACHIZIŢIE din 3 martie 2017
a manualelor şcolare pentru clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018 (Anexa 2)
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 8 martie 2017


  Notă

  ──────────

  Aprobată de Ordinul nr. 3.411 din 3 martie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 8 martie 2017

  ──────────


  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Prezenta procedură reglementează modul în care se realizează achiziţionarea manualelor şcolare, din fondurile alocate de Ministerul Educaţiei Naţionale, denumit în continuare MEN, în vederea utilizării lor pentru clasa a V-a.
  (2) Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, denumit în continuare CNEE, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în subordonarea MEN, asigură organizarea licitaţiei deschise în vederea achiziţionării manualelor şcolare.


  Articolul 2

  În sensul prezentei proceduri se definesc următorii termeni:
  a) achiziţionare de manuale şcolare - cumpărarea, din fondurile alocate de MEN, a manualelor şcolare noi şi/sau a manualelor şcolare reeditate;
  b) acord-cadru de furnizare a manualelor şcolare - înţelegere scrisă intervenită între un ofertant şi CNEE, al cărei scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care stau la baza contractelor de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite pe o perioadă de patru ani, cu posibilitate de extindere pentru încă doi ani;
  c) calendarul pentru evaluarea proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar - termene stabilite în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, pentru procedura de licitaţie deschisă, denumit în continuare Calendar;
  d) catalogul manualelor şcolare aprobate pentru învăţământul preuniversitar - listă oficială care cuprinde titlurile de manuale şcolare aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, denumit în continuare Catalog;
  e) contract de achiziţie publică a manualelor şcolare - contract subsecvent acordului-cadru de furnizare a manualelor şcolare, având ca obiect furnizarea/achiziţionarea de manuale şcolare noi şi reeditate;
  f) criterii tehnice de calitate - norme în baza cărora proiectele de manuale şcolare sunt acceptate sau neacceptate;
  g) evaluator de proiecte de manuale şcolare - cadru didactic cu statut de expert care are atribuţii în evaluarea proiectelor de manuale şcolare; evaluatorul proiectelor de manuale şcolare are specialitatea disciplinei/a modulului de pregătire pentru care se propune proiectul şi a parcurs un program de formare în evaluarea proiectelor de manuale şcolare;
  h) ofertanţi - autori individuali/grupuri de autori/unităţi economice care au capacitate de realizare şi distribuţie a manualelor şcolare;
  i) proiect de manual şcolar - propunere de manual şcolar, prezentată în conformitate cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini, depusă de către un ofertant, în vederea evaluării şi a aprobării prin ordin al ministrului educaţiei naţionale;
  j) sesiune de evaluare a proiectelor de manuale şcolare - perioadă de timp determinată, pe parcursul căreia se desfăşoară evaluarea proiectelor de manuale şcolare;
  k) specificaţii tehnice din caietul de sarcini - set de parametri care cuprind cerinţele obligatorii pentru realizarea proiectului de manual şcolar.


  Articolul 3

  Achiziţionarea manualelor şcolare cuprinde următoarele etape:
  a) anunţarea publică a licitaţiei în vederea achiziţionării manualelor şcolare se face pe website-urile MEN, CNEE şi în Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP);
  b) depunerea pe platforma SEAP a ofertelor corespunzătoare proiectelor de manuale şcolare în forma precizată prin caietul de sarcini; pentru proiectele de manuale şcolare elaborate în limba de predare a minorităţilor naţionale se depune şi traducerea în limba română a acestora;
  c) evaluarea proiectelor de manuale şcolare, în baza criteriilor tehnice de calitate prevăzute de Metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a, cuprinsă în anexa nr. 3 la ordin;
  d) transmiterea, către ofertanţi a cererilor de clarificări asupra calităţii proiectului de manual şcolar;
  e) comunicarea rezultatelor evaluării proiectelor de manuale şcolare, la finalizarea procedurii de licitaţie;
  f) depunerea, de către ofertanţi, a eventualelor contestaţii privind rezultatul evaluării proiectelor de manuale şcolare şi soluţionarea acestora;
  g) elaborarea listei proiectelor de manuale şcolare care au fost declarate acceptate în urma procedurii de licitaţie;
  h) încheierea contractelor de achiziţie publică a manualelor şcolare cu ofertanţii declaraţi câştigători.


  Capitolul II Desfăşurarea licitaţiei de manuale şcolare


  Articolul 4

  (1) Pentru achiziţionarea manualelor şcolare pentru învăţământul obligatoriu, MEN, prin CNEE, în calitate de autoritate contractantă, organizează o procedură de licitaţie deschisă, conform Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, criteriul de atribuire fiind "Cel mai bun raport calitate-preţ".
  (2) Licitaţia în vederea achiziţionării manualelor şcolare este organizată pe loturi.


  Articolul 5

  (1) Licitaţia în vederea achiziţionării manualelor şcolare se realizează pe baza criteriilor tehnice de calitate şi a ofertei financiare.
  (2) Criteriile tehnice de calitate sunt cuprinse în Metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a, prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ordin.
  (3) Modul de acordare a punctajului pentru fiecare criteriu tehnic de calitate şi pentru oferta financiară se publică odată cu caietul de sarcini, la momentul postării procedurii de achiziţie în SEAP.
  (4) Ponderea punctajului rezultat în urma evaluării pe baza criteriilor tehnice de calitate este de 85% din punctajul total.
  (5) Ponderea punctajului preţ rezultat în urma evaluării ofertei financiare de proiecte de manuale şcolare este de 15% din punctajul total.


  Articolul 6

  (1) Ofertanţii pot participa la sesiunile de evaluare a proiectelor de manuale şcolare cu unul sau cu mai multe proiecte de manuale şcolare pentru aceeaşi disciplină/modul de pregătire pentru o clasă/nivel de studiu, filieră, profil, specializare.
  (2) Ofertanţii îşi asumă răspunderea cu privire la respectarea prevederilor legale în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe, printr-o declaraţie autentificată, depusă la CNEE odată cu proiectul de manual şcolar.
  (3) În vederea acceptării pentru evaluare, ofertele trebuie să respecte toate criteriile de conformitate prevăzute în caietul de sarcini.


  Articolul 7

  Depunerea ofertelor de proiecte de manuale şcolare se face pe platforma SEAP în termenul stabilit prin procedura de licitaţie deschisă.


  Articolul 8

  (1) Pe lângă comisia de evaluare constituită de CNEE vor fi cooptaţi şi specialişti externi, denumiţi experţi cooptaţi.
  (2) Evaluarea pe baza criteriilor tehnice de calitate se realizează conform Metodologiei de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.
  (3) Comisia de evaluare constituită de CNEE întocmeşte Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie de manuale şcolare, denumit în continuare Raportul procedurii, pe baza rapoartelor de specialitate întocmite de experţii cooptaţi pentru fiecare proiect de manual şcolar; în raportul procedurii se calculează punctajul calităţii al proiectului de manual şcolar, ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a punctajelor finale pentru criteriile tehnice de calitate, acordate de evaluatori.
  (4) Raportul procedurii cuprinde proiectele de manuale şcolare acceptate, respectiv neacceptate, în urma procesului de evaluare pe baza criteriilor tehnice de calitate.
  (5) Proiectele de manuale şcolare care au obţinut cel puţin 72 de puncte din 85 posibile se consemnează ca fiind proiecte de manuale şcolare acceptate în urma procesului de evaluare pe baza criteriilor tehnice de calitate.


  Articolul 9

  (1) Comisia de evaluare constituită de CNEE evaluează oferta financiară a proiectelor de manuale şcolare astfel: pentru cel mai mic preţ ofertat se alocă punctajul maxim posibil, de 15 puncte, iar pentru celelalte oferte se acordă un punctaj care se calculează după formula:
  Punctaj preţ = (cel mai mic preţ ofertat/preţ ofertă) x 15.
  (2) Punctajul preţ pentru oferta financiară se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.


  Capitolul III Depunerea, rezolvarea contestaţiilor şi stabilirea câştigătorilor licitaţiei de manuale şcolare


  Articolul 10

  Contestarea rezultatului procedurii de licitaţie se face în conformitate cu Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.


  Articolul 11

  Rezolvarea contestaţiilor licitaţiei se derulează în conformitate cu Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.


  Capitolul IV Achiziţionarea manualelor şcolare


  Articolul 12

  În vederea achiziţionării manualelor şcolare, CNEE declară câştigătoare ale licitaţiei proiectele de manuale şcolare ale căror punctaje cumulate sunt de minimum 77 de puncte.


  Articolul 13

  CNEE monitorizează achiziţionarea manualelor şcolare, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, pe baza comenzilor inspectoratelor şcolare.


  Articolul 14

  (1) Achiziţionarea manualelor şcolare are la bază încheierea unui acord-cadru de furnizare a manualelor şcolare între CNEE, ca autoritate contractantă, şi ofertanţii câştigători, ca operatori economici, care prevede:
  a) obligaţiile pe care ofertanţii şi le-au asumat, conform specificaţiilor tehnice ale exemplarului de referinţă;
  b) obligaţiile ofertanţilor, de realizare şi distribuţie a manualelor şcolare;
  c) specificarea preţului unitar de achiziţie;
  d) acordarea dreptului de liber acces, pe toată durata de viabilitate a manualului şcolar.
  (2) Acordul-cadru de furnizare a manualelor şcolare se încheie pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea de extindere a perioadei, în urma unei reevaluări, pentru încă doi ani.
  (3) În acordul-cadru de furnizare a manualelor şcolare se prevede, în mod expres, faptul că ofertanţii au obligaţia de a asigura un stoc de manuale şcolare reeditate, la preţul unitar calculat, anual, după formula:
      P(s) = P(ia) + [P(ia) x R(i)],

  unde:
  P(s) - reprezintă preţul de achiziţie al manualului şcolar din noul stoc;
  P(ia) - reprezintă preţul iniţial de achiziţie al manualului;
  R(i) - reprezintă rata de indexare, în procente.
  (4) Rata de indexare este calculată de către Institutul Naţional de Statistică, denumit în continuare INS, ca indice al preţurilor de consum pentru postul de cheltuieli Cărţi şcolare, pentru perioada cuprinsă între luna în care s-a încheiat contractul de achiziţie şi luna premergătoare celei în care se face solicitarea către INS.


  Articolul 15

  La nivel local, inspectoratele şcolare monitorizează distribuţia manualelor şcolare în unităţile de învăţământ.


  Capitolul V Completarea stocurilor cu manuale şcolare reeditate pentru învăţământul preuniversitar


  Articolul 16

  Completarea stocurilor cu manuale şcolare reeditate pentru învăţământul preuniversitar se realizează anual prin achiziţionarea de manuale şcolare, în format tipărit şi digital.


  Articolul 17

  (1) CNEE monitorizează completarea stocurilor cu manuale şcolare reeditate pentru învăţământul preuniversitar, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, pe baza comenzilor inspectoratelor şcolare.
  (2) Procesul de completare a stocurilor cu manuale şcolare reeditate vizează numai acele titluri din Catalog care, la rubrica "Mod de achiziţie", au specificaţia MEN.


  Capitolul VI Dispoziţii finale


  Articolul 18

  Sesiunile de evaluare a proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a pentru anul şcolar 2017-2018 sunt organizate astfel încât depunerea pe platforma SEAP, de către ofertanţi, a proiectelor de manuale şcolare, în vederea evaluării, să fie făcută la cel mult 100 de zile din momentul anunţării publice a licitaţiei în vederea achiziţionării manualelor şcolare.


  Articolul 19

  Specificaţiile tehnice pentru proiectele de manuale, inclusiv limba în care se realizează evaluarea, sunt făcute publice în caietul de sarcini din cadrul procedurii de licitaţie deschisă.


  Articolul 20

  Procesul de evaluare a traducerii din limba română a manualelor şcolare pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale cuprinde următoarele etape:
  a) depunerea la CNEE de către ofertanţi a manualelor şcolare traduse;
  b) stabilirea membrilor comisiilor de evaluare a traducerilor;
  c) evaluarea corectitudinii traducerii din limba română a manualelor şcolare pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale;
  d) redactarea raportului, în baza căruia manualul şcolar tradus este declarat admis sau respins;
  e) comunicarea către ofertanţi a rezultatelor evaluării traducerilor şi postarea rezultatelor pe website-ul CNEE, în termenul stabilit prin Calendar;
  f) realizarea proiectului de ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea manualelor şcolare traduse din limba română în limbile minorităţilor naţionale, declarate admise.


  Articolul 21

  (1) Rezultatul evaluării traducerii din limba română a manualelor şcolare pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale nu poate fi contestat.
  (2) Manualele şcolare traduse, declarate respinse după sesiunea de evaluare a traducerii, pot participa la o nouă verificare, după remediere.


  Articolul 22

  (1) Procesul de verificare a adaptării manualelor şcolare pentru învăţământul de masă în vederea utilizării în învăţământul special cuprinde următoarele etape:
  a) depunerea, la CNEE, de către ofertanţi a manualelor şcolare adaptate învăţământului special;
  b) stabilirea membrilor comisiilor de verificare, pe tipuri de deficienţă;
  c) verificarea corectitudinii adaptării manualelor şcolare pentru învăţământul special;
  d) redactarea raportului, în baza căruia manualul şcolar adaptat este declarat "Admis" sau "Respins";
  e) comunicarea către ofertanţi a rezultatelor procesului de verificare a adaptării manualelor şcolare pentru învăţământul de masă şi postarea rezultatelor pe website-ul CNEE, în termenul stabilit prin Calendar;
  f) realizarea proiectului de ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea manualelor şcolare adaptate, declarate admise.
  (2) Manualele şcolare aprobate, adaptate învăţământului special, eliminate după sesiunea de verificare, pot participa la o sesiune ulterioară de verificare, după remediere.

  ------