ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 100 din 29 iunie 2022privind aprobarea și implementarea Planului național de măsuri cu privire la protecția și incluziunea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 30 iunie 2022
  Având în vedere faptul că războiul din Ucraina a generat un flux important de persoane strămutate care au intrat pe teritoriul țării noastre, fiind în nevoie de asistență umanitară, Guvernul României a stabilit o structură coerentă de luare a deciziilor și coordonare pentru a permite instituțiilor cu diferite atribuții ținând de aplicarea legii și de organizarea protecției civile să planifice, să coordoneze și să interacționeze în mod eficient, ca răspuns la criza umanitară a persoanelor strămutate din Ucraina.
  Răspunsul României la criza persoanelor strămutate din Ucraina este structurat pe două niveluri de intervenție: răspunsul primar destinat asistenței de urgență și răspunsul secundar destinat măsurilor de protecție pe termen mediu și lung.
  Răspunsul primar reprezintă, practic, reacția și intervenția urgentă asigurate de România pentru persoanele strămutate din Ucraina. Răspunsul secundar, de protecție, este un mecanism dezvoltat pentru a asigura măsurile de protecție și incluziune pe termen mediu și lung pentru persoanele strămutate din Ucraina care aleg să locuiască în România.
  În considerarea faptului că efectele strămutării persoanelor ucrainene pe teritoriul țării noastre produc consecințe obiective imediate, dar și pe termen mediu și lung asupra acestor categorii vulnerabile, se impune cu necesitate adoptarea, în regim de urgență, a unor măsuri cu caracter excepțional în domeniul sănătății, educației, ocupării, locuirii, al persoanelor vulnerabile și al copiilor și tinerilor pentru a facilita incluziunea acestora în dinamica socială națională.
  Ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, de natură să creeze cadrul necesar pentru facilitarea incluziunii persoanelor strămutate din Ucraina în domeniile sociale-cheie precum sănătatea, educația, ocuparea, locuirea, persoane vulnerabile și copii este de natură să producă grave prejudicii cu efecte pe termen lung, uneori chiar iremediabile, deopotrivă asupra persoanelor strămutate din Ucraina și a familiilor acestora, dar și asupra populației naționale,
  având în atenție faptul că aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, care impune adoptarea de măsuri imediate, prin intermediul ordonanței de urgență, având ca obiect stabilirea mijloacelor și procedurilor necesare pentru garantarea siguranței personale, sociale și economice a populației, precum și instituirea unor măsuri suplimentare de protecție socială în contextul crizei umanitare a persoanelor strămutate din Ucraina,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Capitolul I


  Secţiunea 1 Dispoziții generale și definiții

  Articolul 1
  (1) În scopul asigurării cadrului optim de protecție pentru persoanele strămutate din Ucraina se aprobă Planul național de măsuri cu privire la protecția și incluziunea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, denumit în continuare Planul de măsuri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.(2) Măsurile de sprijin cuprinse în Planul de măsuri vizează asigurarea unui pachet integrat de măsuri de protecție în domeniul transversal, al ocupării, al locuirii, al educației, al sănătății, al copiilor și tineretului și al persoanelor vulnerabile.(3) Planul de măsuri se implementează pe durata valabilității măsurii de protecție temporară instituite prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înțelesul art. 5 din Directiva 2001/55/CE și având drept efect introducerea unei protecții temporare, precum și pe durata prelungirii acesteia.


  Articolul 2

  În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin persoană strămutată din Ucraina, beneficiară de protecție temporară în România, se înțelege beneficiarul de statut de protecție temporară conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 367/2022 privind stabilirea unor condiții de asigurare a protecției temporare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor.


  Secţiunea a 2-a Domeniile de intervenție și măsurile Planului de măsuri

  Articolul 3

  Domeniile de intervenție și măsurile aferente acestora din Planul de măsuri sunt următoarele:1. domeniul transversal:
  a) facilitarea accesului la informații oficiale pentru persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, cu privire la drepturile, obligațiile și facilitățile puse la dispoziție;
  b) prevenirea riscurilor de abuz și exploatare a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România;
  2. domeniul ocupare:
  a) facilitarea accesului pe piața muncii al persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România;
  b) întărirea capacității administrative a serviciului public de ocupare pentru sprijinirea integrării pe piața muncii a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România;
  c) măsuri țintite pentru integrarea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România;
  d) creșterea gradului de informare a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, privind accesul pe piața muncii;
  e) creșterea gradului de informare și formare a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România;
  f) inventarierea competențelor și calificărilor persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România;
  3. domeniul locuire:
  a) asigurarea accesului persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, la locuințele nealocate, construite de Agenția Națională pentru Locuințe sau prin Programul de construcții sociale și de necesitate;
  b) asigurarea accesului persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, la locuințele nealocate, aflate în proprietatea autorităților administrației publice locale, la structurile de cazare aflate în proprietatea autorităților publice centrale și la unitățile locative private disponibile;
  c) reabilitarea și/sau renovarea construcțiilor neutilizate, aflate în proprietatea autorităților administrației publice locale, în care pot fi cazate persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România;
  d) construirea de locuințe de necesitate prin intermediul Programului de construcții de locuințe sociale, conform Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, desfășurat în baza Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, cu modificările și completările ulterioare;
  4. domeniul educație:
  a) continuarea studiilor pentru copiii și studenții ucraineni beneficiari de protecție temporară în România;
  b) asigurarea resursei umane necesare, cadre didactice române și ucrainene;
  c) asigurarea resurselor materiale necesare procesului de predare-învățare-evaluare;
  d) îmbunătățirea dialogului într-un cadru de politici solid în vederea sprijinirii procesului de învățare pentru copiii și studenții din Ucraina beneficiari de protecție temporară în România;
  e) digitalizarea mecanismelor de management educațional și de informare a persoanelor beneficiare de protecție temporară în România;
  5. domeniul sănătate:
  a) includerea în programele naționale de sănătate publică ce au drept scop prevenirea, supravegherea și controlul bolilor transmisibile, în situațiile de risc epidemiologic, a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România;
  b) acordarea serviciilor medicale, materialelor sanitare, a medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România;
  c) integrarea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, în cadrul sistemului de sănătate;
  d) digitalizarea mecanismelor de management al serviciilor de sănătate și de informare a persoanelor beneficiare de protecție temporară în România;
  6. domeniul copii și tineret:
  a) protejarea copiilor din Ucraina beneficiari de protecție temporară în România împotriva abuzului, neglijării, exploatării și a oricăror forme de violență;
  b) asigurarea participării copiilor din Ucraina beneficiari de protecție temporară în România în procesul de elaborare și implementare a măsurilor de răspuns;
  c) înregistrarea copiilor din Ucraina beneficiari de protecție temporară în România în sistemul național de protecție a copilului și asigurarea accesului la servicii esențiale de protecție a copilului, inclusiv servicii de monitorizare și reunificare a familiei;
  d) asigurarea sprijinului personalizat pentru copiii din Ucraina cu nevoi speciale beneficiari de protecție temporară în România;
  e) protejarea interesului superior al copiilor din Ucraina beneficiari de protecție temporară în România prin soluții durabile;
  f) dezvoltarea competențelor profesioniștilor din sistemul de protecție a copilului;
  g) extinderea activităților desfășurate în cadrul centrelor de tineret existente;
  h) dezvoltarea rețelei naționale de centre de tineret, inclusiv centre mobile;
  7. domeniul persoane vulnerabile:
  a) identificarea nevoilor persoanelor vulnerabile, strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, a resurselor umane și materiale existente la nivel național și corelarea cu nevoile acestora;
  b) informarea persoanei vulnerabile strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, cu privire la drepturile de asistență socială, servicii sociale și beneficii de asistență socială;
  c) informarea autorităților administrației publice locale asupra procedurilor de lucru în vederea creșterii capacității și urgentării reacției de răspuns în gestionarea răspunsului și intervenției cu privire la persoanele vulnerabile strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România;
  d) simplificarea și adaptarea actelor normative în vederea facilitării accesului persoanelor vulnerabile strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, la servicii sociale și beneficii de asistență socială;
  e) facilitarea accesului persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, la servicii sociale prin dezvoltarea de instrumente de lucru și extinderea capacității serviciilor existente;
  f) dezvoltarea capacității de management a furnizorilor publici și privați de servicii sociale.


  Articolul 4

  Activitățile din cuprinsul fiecărei măsuri aferente celor șapte domenii de intervenție, transversal, ocupare, locuire, educație, sănătate, copii și tineret și persoane vulnerabile, se implementează de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale desemnate conform Planului de măsuri.


  Articolul 5
  (1) În vederea implementării măsurii prevăzute la art. 3 pct. 1 lit. a), în scopul informării corecte a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, în domeniile ocupării, locuirii, educației, sănătății, copiilor și tineretului, precum și persoanelor vulnerabile, se stabilesc următoarele competențe și atribuții:
  a) Serviciul de Telecomunicații Speciale pune la dispoziția Departamentului pentru responsabilitate socială și grupuri vulnerabile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, prin Secretariatul General al Guvernului, o soluție tehnică pentru preluarea centralizată, la un număr unic, și gestionarea, prin intermediul unei aplicații de management, a apelurilor cetățenilor și persoanelor strămutate din Ucraina în vederea solicitării de informații de bază în domeniul sănătății, educației, ocupării, locuirii, persoanelor vulnerabile;
  b) Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, precum și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale asigură preluarea apelurilor transferate prin intermediul numărului unic prevăzut la lit. a), prin personal propriu sau, după caz, prin personal al instituțiilor aflate în subordinea sau coordonarea acestora;
  c) pentru domeniul copiilor și al tinerilor se utilizează infrastructura tehnică a numărului unic pentru copii 119 și operatorii existenți la nivelul direcțiilor generale de asistență socială și protecție a copilului;
  d) pentru domeniul locuire se utilizează platforma informatică gestionată de Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne prin Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției - www.unacoperis.ro;
  e) Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, precum și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale desemnează la nivelul structurilor subordonate stabilite în Planul de măsuri specialiștii care răspund la apelurile înregistrate la numărul unic prevăzut la lit. a), conform competențelor;
  f) Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse elaborează proceduri interne de gestionare a apelurilor de la persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, și asigură formarea personalului propriu;
  g) autoritățile administrației publice centrale care asigură din cadrul aparatului propriu personal cu rol de operatori ce preiau apelurile transferate prin intermediul numărului unic prevăzut la lit. a) pot angaja și/sau contracta traducători de limba ucraineană în condițiile legii;
  h) Departamentul pentru responsabilitate socială comunitară și grupuri vulnerabile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, denumit în continuare Departament, elaborează, prin Secretariatul General al Guvernului, în colaborare cu ministerele de resort, cu sprijinul organizațiilor neguvernamentale și internaționale, un pachet unitar de informare, de tip traseu de protecție în România pentru persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România.
  (2) În vederea implementării măsurii prevăzute la art. 3 pct. 1 lit. b) se stabilesc următoarele competențe și atribuții:
  a) Departamentul elaborează, prin Secretariatul General al Guvernului, în colaborare cu ministerele de resort, organizațiile neguvernamentale și internaționale, un pachet destinat prevenirii riscurilor de abuz și exploatare, constând în materiale de informare și prevenire, precum și campanii de formare și informare internă și publică;
  b) Departamentul propune constituirea, prin decizie a prim-ministrului, emisă în condițiile legii, a unui grup de lucru pentru prevenirea exploatării sexuale, abuzului și a riscurilor asociate traficului de persoane destinat persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, denumit în continuare grupul de lucru, care funcționează în coordonarea Comitetului de monitorizare a implementării strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, constituit potrivit Hotărârii Guvernului nr. 861/2018 pentru aprobarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, a Planului național de acțiune 2018-2020 și a Planului național de acțiune 2021-2022 pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, cu modificările și completările ulterioare;
  c) Grupul de lucru funcționează pe durata implementării măsurilor prevăzute în Planul de măsuri și este alcătuit din reprezentanți ai instituțiilor responsabile, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale care au ca obiect de activitate prevenirea traficului de persoane și ai organizațiilor internaționale, în baza unui Regulament de organizare și funcționare aprobat în cadrul Comitetului de monitorizare a implementării strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022;
  d) Scopul grupului de lucru este de a elabora mecanisme de prevenire a exploatării sexuale, abuzului și a riscurilor asociate traficului de persoane destinat persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, care sunt implementate în colaborare cu autoritățile competente și societatea civilă.


  Capitolul II Coordonarea, monitorizarea și evaluarea implementării Planului de măsuri

  Articolul 6
  (1) Ministerele și autoritățile administrației publice centrale desemnate în Planul de măsuri coordonează și asigură implementarea măsurilor în domeniile stabilite.(2) Conducătorii ministerelor desemnate în Planul de măsuri stabilesc secretarii de stat responsabili cu coordonarea implementării planului de măsuri în domeniile de competență.


  Articolul 7
  (1) Departamentul asigură monitorizarea și evaluarea integrată a modului de implementare a Planului de măsuri, pe baza datelor colectate de la ministerele responsabile potrivit Planului de măsuri.(2) În exercitarea atribuției prevăzute la alin. (1), Departamentul organizează întâlniri periodice cu reprezentanții prevăzuți la art. 6 alin. (2) din cadrul ministerelor responsabile potrivit Planului de măsuri.


  Articolul 8

  Departamentul raportează lunar către prim-ministru stadiul implementării măsurilor din Planul de măsuri, realizează rapoarte, materiale de analiză și evaluare pe baza datelor colectate de la ministerele responsabile potrivit Planului de măsuri prin intermediul secretarilor de stat desemnați.


  Articolul 9

  Departamentul elaborează și implementează în colaborare cu ministerele de resort, autoritățile administrației publice locale și centrale, organismele internaționale și organizațiile neguvernamentale o campanie de informare publică privind acordarea statutului de beneficiar de protecție temporară pe teritoriul României, drepturile, obligațiile și facilitățile puse la dispoziția persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România.


  Capitolul III Dispoziții finale

  Articolul 10

  Sumele aferente Planului de măsuri se asigură de la bugetul de stat și bugetele de asigurări sociale, inclusiv din fonduri externe rambursabile și nerambursabile, prin bugetele instituțiilor și autorităților publice cu atribuții în domeniile reglementate potrivit art. 3 și, după caz, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului.


  Articolul 11

  La articolul 27^2 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Mecanismul prevăzut la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului și are ca obiect stabilirea modalităților de identificare a victimelor traficului de persoane și a procedurii de încredințare a acestora către furnizorii de servicii de protecție și asistență.


  Articolul 12

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 27 februarie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2^1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 2^1
  (1) Persoanele cu dizabilități, însoțite sau neînsoțite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intră în România, beneficiază, la cerere, în mod gratuit, de serviciile sociale din centrele prevăzute la art. 51 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de cele prevăzute la art. 2^7, fiind preluate în evidențele direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București.
  2. După articolul 2^6 se introduc două noi articole, articolele 2^7 și 2^8, cu următorul cuprins:

  Articolul 2^7
  (1) Furnizorii publici de servicii sociale, acreditați în condițiile legii, pot înființa servicii sociale de tipul celor prevăzute la art. 51 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoane adulte cu dizabilități care provin din zona conflictului armat din Ucraina, în funcție de nevoile acestora, pentru o durată determinată, dar nu mai mult de 3 ani.(2) Serviciile sociale prevăzute la alin. (1) se pot înființa, prin hotărâre a consiliului județean/local al sectorului municipiului București, în regim de urgență, în condițiile art. 178 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin derogare de la prevederile art. 51 alin. (8) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 2^8
  (1) În termen de 72 de ore de la înființarea serviciilor sociale în condițiile prevăzute la art. 27 alin. (2), direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului au obligația să solicite Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități obținerea licenței de funcționare.(2) Prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (9) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități eliberează licența de funcționare, pentru o perioadă de maximum 3 ani.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Mircea Abrudean
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Domnica-Doina Pârcălabu,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul apărării naționale,
  Eduard Bachide,
  secretar de stat
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș

  București, 29 iunie 2022.
  Nr. 100.

  ANEXĂ*)

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.
  Plan național de măsuri cu privire la protecția și incluziunea persoanelor strămutate din Ucraina,
  beneficiare de protecție temporară în România

  Nr.
  crt.

  Măsuri și activități

  Instituție responsabilă

  Necesită reglementare

  Tip act normativ / inițiatori

  Parteneri

  Sursa de finanțare

  Indicatori cantitativi estimativi

  Termene de implementare

  Da

  Nu

  DOMENIUL TRANSVERSAL

  Măsura 1: Facilitarea accesului la informații oficiale pentru persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România cu privire la drepturile, obligațiile și facilitățile puse la dispoziție

  Activități:

  1.1

  Operaționalizarea unui număr unic pentru informații de bază în domeniul sănătății, educației, ocupării, locuirii, persoanelor vulnerabile și copiilor, destinat persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România:
  - Punerea la dispoziția structurilor subordonate sau, după caz, aflate în coordonare metodologică teritorială a MS, ME, MMSS, MFTES, a infrastructurii logistice necesare pentru preluarea apelurilor;
  - Dezvoltarea unui mesaj vocal standard în limba ucraineană pentru a direcționa apelantul către unul dintre domeniile selectate;
  - Utilizarea infrastructurii tehnice pentru copii 119 și a operatorilor existenți la nivelul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului pentru domeniul copiilor și tinerilor;
  - Desemnarea de către MS (DSPMB), ME (inspectoratele școlare județene/ISMB), MMSS (ANPIS, ANOFM), DSU-CNCCI, MFTES a specialiștilor din cadrul structurilor subordonate sau, după caz, aflate în coordonare metodologică teritorială a care răspund la apelurile înregistrate la numărul unic, conform competențelor;
  - Asigurarea funcționării numărului unic pentru informații de bază în domeniile cheie în mod unitar în timpul programului de lucru, în intervalul 08.00 - 16.00;
  - Elaborarea procedurilor interne pentru specialiștii din ministerele de linie pentru gestionarea apelurilor;

  STS

  MMSS
  ANPIS
  ANOFM
  ME
  MS
  MFTES
  MAI

  Fonduri europene / Bugetul de Stat în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Număr unic operaționalizat
  Infrastructură logistică pusă la dispoziție
  Mesaj vocal standard dezvoltat
  Specialiști desemnați
  Proceduri de lucru interne elaborate
  Traducători de limba ucraineană angajați și/sau contractați

  Pe parcursul implementării Planului

  1.2

  Elaborarea unui pachet unitar de informare, de tip traseu de protecție în România ("roadmap") pentru grupul țintă.

  DRSCGV - Cancelarie

  MAI, MMSS, ME, MS, MFTES, ONG, Agenții ONU

  Alte surse atrase

  Materiale de informare realizate și diseminate

  Pe parcursul implementării Planului

  Măsura 2: Prevenirea riscurilor de abuz și exploatare a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România

  Activități:

  2.1

  Elaborarea unui pachet de prevenire a riscurilor de abuz și exploatare:
  - Materiale de informare și prevenire;
  - Campanii de formare și informare internă și publică.

  DRSCGV- Cancelarie

  MAI, MMSS, ME, MS, MFTES, ONG, Agenții ONU

  Alte surse atrase

  Materiale realizate și diseminate
  Campanii de formarea și informare internă și publică realizate

  Pe parcursul implementării Planului

  2.2

  Crearea unui grup de lucru pentru prevenirea exploatării sexuale, abuzului (PSEA) și a riscurilor asociate traficului de persoane.

  DRSCGV - Cancelarie

  Nu

  Nu este cazul

  MAI, MMSS, MFTES, MS, ME, ONG, Agenții ONU

  Alte surse atrase

  Proceduri de lucru, instruiri, mecanisme de prevenire, instrumente de lucru, protocoale / acorduri de colaborare

  Pe parcursul implementării Planului

  DOMENIUL OCUPARE

  Măsura 3: Facilitarea accesului pe piața muncii a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România

  Activități:

  3.1

  Informare, consiliere, mediere

  ANOFM

  Nu

  Furnizori de servicii acreditați

  Fonduri europene / bugetul asigurărilor pentru șomaj prin bugetul ANOFM în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  500 persoane strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România informați, consiliați sau mediați

  Pe parcursul implementării Planului

  3.2

  Burse ale locurilor de muncă, inclusiv online, mini burse

  ANOFM

  Nu

  Fonduri europene/ bugetul asigurărilor pentru șomaj prin bugetul ANOFM în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  10 burse

  Pe parcursul implementării Planului

  3.3

  Cursuri de limba română, inclusiv Online, metodologie, suport de curs aplicate pe profesii

  ANOFM

  Nu

  Furnizori privați

  Fonduri europene / bugetul asigurărilor pentru șomaj prin bugetul ANOFM în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  20 cursuri de limba română

  Pe parcursul implementării Planului

  3.4

  Cursuri de formare profesională, suport cu curs, translatori, inclusiv la nivelul întreprinderilor sociale/ de inserție care vor să încadreze în muncă grupul țintă

  ANOFM

  Nu

  Furnizori privați

  Fonduri europene / bugetul asigurărilor pentru șomaj prin bugetul ANOFM în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  30 cursuri de formare profesională

  Pe parcursul implementării Planului

  3.5

  Acordarea de subvenții angajatorilor pentru integrarea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România pe piața muncii

  ANOFM

  Nu

  Fonduri europene / bugetul asigurărilor pentru șomaj prin bugetul ANOFM în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  500 subvenții acordate

  Pe parcursul implementării Planului

  3.6

  Prime de mobilitate

  ANOFM

  Nu

  Fonduri europene / bugetul asigurărilor pentru șomaj prin bugetul ANOFM în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  10 prime acordate

  Pe parcursul implementării Planului

  Măsura 4: Întărirea capacității administrative a serviciului public de ocupare pentru sprijinirea integrării pe piața muncii a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România

  Activități:

  4.1

  Angajare personal, inclusiv cunoscători de limba ucraineană, similar facilității oferite de OUG nr. 20/2022

  ANOFM

  Da

  Fonduri europene / bugetul asigurărilor pentru șomaj prin bugetul ANOFM în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  42 de angajați

  Pe parcursul implementării Planului

  4.2

  Formare personal propriu

  ANOFM

  Nu

  Fonduri europene / bugetul asigurărilor pentru șomaj prin bugetul ANOFM în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  100 funcționari formați

  Pe parcursul implementării Planului

  4.3

  Asigurare suport tehnic și logistic - IT

  ANOFM

  Nu

  Fonduri europene / bugetul asigurărilor pentru șomaj prin bugetul ANOFM în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Aplicație de traducere simultană, 42 stații de lucru

  Pe parcursul implementării Planului

  Măsura 5: Măsuri țintite pentru integrarea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România

  Activități:

  5.1

  Mentorat (rețele de sprijin) și/sau îndrumare pe parcursul procesului de integrare socio-profesională la noul loc de muncă, inclusiv la nivelul întreprinderilor sociale/ de inserție care vor să încadreze în muncă grupul țintă.

  ANOFM

  Nu

  Întreprinderi sociale/ de inserție ONG-uri, angajatori, alte entități

  Fonduri europene / bugetul asigurărilor pentru șomaj prin bugetul ANOFM în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  500 cetățeni persoane strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România îndrumați / sprijiniți

  Pe parcursul implementării Planului

  5.2

  Oferirea de cursuri de limba română la locul de muncă - nivel de bază adaptat specificului locului de muncă și ocupației, inclusiv la nivelul întreprinderilor sociale/ de inserție care vor să încadreze în muncă grupul țintă.

  Nu

  Autorități, parteneri sociali, ONG-uri, mediul academic

  Fonduri europene / bugetul de stat prin bugetele instituțiilor implicate în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  15.000 persoane beneficiare ale unui modul 40 ore nivel bază + un modul 40 ore limba română specifică ocupației, materiale de învățare (manual și caiet, materiale tipărite și materiale video), asigurare infrastructură (online sau față în față).

  Pe parcursul implementării Planului

  5.3

  Cursuri adresate grupului țintă privind antreprenoriatul în România. Module: accesare de fonduri, oportunități de afaceri, elemente de interculturalitate, legislație și proceduri administrative, mediul de afaceri în România, dezvoltarea de materiale și resurse în limba ucraineană (info-packs, video-uri, materiale informative, instrumente digitale).

  Nu

  Autorități locale, parteneri sociali, ONG-uri, mediul academic

  Fonduri europene / bugetul de stat prin bugetele instituțiilor implicate în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  5.000 persoane beneficiare

  Pe parcursul implementării Planului

  5.4

  Consultanță pentru inițierea unei afaceri, start-up.

  MEc
  MAT

  Nu

  Autorități locale și centrale, parteneri sociali, ONG-uri, mediul academic

  Fonduri europene / bugetul de stat prin bugetele instituțiilor implicate în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Pe parcursul implementării Planului

  5.5

  Măsuri de informare privind drepturile, accesul și participarea femeilor ucrainence pe piața muncii:
  - hărțuirea la locul de muncă
  - unde să se adreseze dacă sunt victimele abuzurilor și exploatării în muncă (în limba ucraineană) sau/și cu suportul mediatorilor interculturali și al translatorilor.

  ANES

  Nu

  Inspecția muncii, MAI, ONG

  Fonduri europene / bugetul de stat prin bugetele instituțiilor implicate în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Pe parcursul implementării Planului

  Măsura 6: Creșterea gradului de informare a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România privind accesul pe piața muncii

  Activități:

  6.1

  Elaborarea, tipărirea și difuzarea de materiale informative, pliante, broșuri, flayere privind modalitatea de acces a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România pe piața muncii și drepturile de care beneficiază în calitate de salariați - în limba română și în ucraineană.

  ANOFM

  Nu

  IGI
  MMSS

  Fonduri europene / bugetul asigurărilor pentru șomaj prin bugetul ANOFM în situația în care nu se pot deconta dc la UE / Alte surse atrase

  Pliante - 4.000
  Broșuri- 1.500
  Flayere privind modalitatea de acces a persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție tempora în România pe piața muncii și drepturile de care beneficiază în calitate de salariat - în limba români și în ucraineană - 4.000

  Pe parcursul implementării Planului

  6.2

  Promovarea măsurilor furnizate de ANOFM, de întreprinderile sociale /de inserție, ONG-uri, parteneri privați, în media, inclusiv prin spoturi publicitare, dar și în centrele de cazare, UAT-uri.

  ANOFM

  Nu

  IGI
  MMSS

  Fonduri europene / bugetul asigurărilor pentru șomaj prin bugetul ANOFM în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  1 spot publicitar

  Pe parcursul implementării Planului

  Măsura 7: Creșterea gradului de informare și formare a angajatorilor români privind modalitatea de angajare a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România

  Activități:

  7.1

  Elaborarea, tipărirea și difuzarea de broșuri cu informații relevante privind modalitatea de angajare a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, inclusiv procedura de completare în REVISAL - în limba română.

  ANOFM

  Nu

  Inspecția Muncii
  MMSS

  Fonduri europene / bugetul asigurărilor pentru șomaj prin bugetul ANOFM în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  1 broșură elaborată, tipărită în 4.000 de exemplare

  Pe parcursul implementării Planului

  7.2

  Sesiuni de formare și suport pentru angajatorii interesați de forța de muncă străină: legislație, proceduri administrative, managementul diversității la locul de muncă, integrarea și acompanierea la locul de muncă, elemente de interculturalitate.

  ANOFM

  Nu

  Autorități locale, parteneri sociali, ONG-uri, mediul academic

  Fonduri europene / bugetul asigurărilor pentru șomaj prin bugetul ANOFM în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  42 de sesiuni de informare estimat 2.500 reprezentanți angajatori (sector public și privat) la nivel național

  Pe parcursul implementării Planului

  Măsura 8: Inventarierea competențelor și a calificărilor persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România

  Activități:

  8.1

  Inventarierea competențelor și a calificărilor persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România înregistrați în baza de date a ANOFM la nivel județean/național - corelarea cu FEP.

  ANOFM/AJOFM

  Nu

  Fonduri europene / bugetul asigurărilor pentru șomaj prin bugetul ANOFM în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  300 persoane

  Pe parcursul implementării Planului

  8.2

  Centralizare a disponibilului forței de muncă reprezentată de persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România (pe sectoare & competențe) la nivel național și județean.

  MMSS, ANOFM / AJOFM

  Nu

  Autorități, parteneri sociali, ONG-uri, mediul academic

  Fonduri europene / prin bugetele instituțiilor implicate/ bugetul asigurărilor pentru șomaj prin bugetul ANOFM, în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  1 situație lunară

  Pe parcursul implementării Planului

  DOMENIUL LOCUIRE

  Măsura 9: Asigurarea accesului la locuințele nealocate, construite de Agenția Națională pentru Locuire sau prin Programul de construcții sociale și de necesitate

  Măsuri pe termen scurt

  Activități:

  9.1

  Identificarea locuințelor construite din programe finanțate de la bugetul de stat, recepționate, dar care nu au fost atribuite către persoane/familii beneficiare.

  MDLPA

  APL/ANL

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MDLPA în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Număr de unități locative identificate

  Pe parcursul implementării Planului

  9.2

  Crearea cadrului juridic prin care locuințe sociale/ locuințe pentru tineri / locuințe de necesitate pot fi atribuite către grupul țintă
  - Stabilirea modului de decontare a costurilor (întreținere, chirie etc.);
  - Stabilire criterii de alocare către persoane strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România (persoane vulnerabile / număr de copii / vârstă).

  MDLPA

  Da

  Act normativ nivel primar

  DSU

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MDLPA în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Act normativ nivel primar

  Pe parcursul implementării Planului

  9.3

  Elaborarea unei metodologii de ocupare a locuințelor (localitate / zone din localitate) în funcție de informațiile colectate la vamă (tipul de ședere / vulnerabilitatea persoanelor /ocupație) și în corelare cu măsurile sociale și economice complementare (educație, sănătate, activități economice).

  MDLPA

  Nu

  DSU
  IGI
  MS
  MEN
  ME
  MMSS

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MDLPA în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Metodologie elaborată

  Pe parcursul implementării Planului

  9.4

  Atribuirea locuințelor.

  Comitete Județene pentru Situații de urgență, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență

  ANL/APL

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MDLPA în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Număr locuințe atribuite

  Măsura 10: Asigurarea accesului la locuințele nealocate, aflate în proprietate autorităților publice locale, a structurilor de cazare aflate proprietatea autorităților publice centrale și a unităților locative private disponibile

  Activități:

  10.1

  Identificarea locuințelor neocupate aflate în proprietatea APL.

  MDLPA

  AMR/AOR/ACoR/APL

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MDLPA în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Nr. unități locative

  Pe parcursul implementării Planului

  10.2

  Identificarea structurilor de cazare aflate în proprietatea autorităților publice centrale.

  MDLPA

  AMR/AOR/ ACoR/APL

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MDLPA în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Nr. unități locative

  Pe parcursul implementării Planului

  10.3

  Identificarea unităților locative din proprietatea privată care pot fi utilizate.

  MAI/DSU/IGSU

  AMR/AOR/ ACoR/APL AMR/AOR/ ACoR/APL

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MDLPA în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Nr. unități locative

  Pe parcursul implementării Planului

  10.4

  Crearea cadrului juridic prin care aceste locuințe pot fi atribuite cu prioritate către persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România:
  - Stabilirea modului de decontare a costurilor (întreținere, chirie etc.);
  - Stabilire criterii de alocare către grupul țintă (persoane vulnerabile / număr de copii / vârstă).

  MAI/MF

  Da

  HG

  AMR/AOR/ ACoR/APL

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetele instituțiilor implicate, în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Act normativ aprobat

  Pe parcursul implementării Planului

  10.5

  Elaborarea unei metodologii de ocupare a locuințelor (localitate / zone din localitate) în funcție de informațiile colectate la vamă (tipul de ședere / vulnerabilitatea persoanelor / ocupație) și în corelare cu măsurile sociale și economice complementare (educație, sănătate, activități economice).

  MDLPA

  DSU
  IGI
  MS
  MEN
  ME
  MMSS

  Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MDLPA în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Metodologie elaborată

  Pe parcursul implementării Planului

  10.6

  Atribuirea unităților locative.

  Comitete Județene pentru Situații de urgență, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență

  MApN
  MMAP
  APL

  Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetele instituțiilor implicate, în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Număr persoane strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România cazați în unitățile locative

  Pe parcursul implementării Planului

  Măsuri pe termen mediu și lung

  Măsura 11: Reabilitarea și/sau renovarea construcțiilor neutilizate în care pot fi cazate persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România

  Activități:

  11.1

  Dezvoltarea unui program de finanțare.

  MDLPA

  Da

  Act normativ nivel primar/HG

  Autorități centrale APL

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MDLPA în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Program aprobat prin act normativ

  Pe parcursul implementării Planului

  11.2

  Identificarea construcțiilor aflate în proprietatea autorităților publice centrale și locale ce pot face obiectul programului de la punctul 12.1.

  MDLPA

  Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MDLPA în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Pe parcursul implementării Planului

  Măsura 12: Construirea de locuințe de necesitate prin intermediul Programului de construcții de locuințe sociale conform Legii nr. 144/1996, desfășurat în baza normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 114/1996, aprobate prin H.G. nr. 1.275/2000, cu modificările și completările ulterioare

  Activități:

  12.1

  Asigurarea unui buget adecvat pentru programul de locuințe de necesitate pentru completarea stocului (1.000 de locuințe la nivel național).

  MDLPA

  Nu

  DSU

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MDLPA în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Buget suplimentat

  Pe parcursul implementării Planului

  DOMENIUL EDUCAȚIE

  Măsura 13: Continuarea studiilor pentru copiii și studenții ucraineni beneficiari de protecție temporară în România

  13.1 Activități în domeniul învățământului preuniversitar

  13.1.1

  Funcționarea, la nivelul inspectoratelor școlare, a Comisiei de coordonare a activității de repartizare a preșcolarilor / elevilor la UIP în care pot desfășura activități educaționale, precum și în instituțiile în care vor beneficia de asistență psihopedagogică și consiliere.

  ME/ISJ/ISMB

  Nu

  OUG. nr. 15/2022
  OME nr. 3363/2022

  Conform atribuțiilor specifice

  Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Comisie funcțională

  Pe parcursul implementării Planului

  13.1.2

  Respectarea Procedurii de organizare și funcționare a comisiei.

  ME/ISJ/ISMB

  Nu

  OME nr. 3363/2022

  Conform atribuțiilor specifice

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Comisie funcțională

  Pe parcursul implementării Planului

  13.1.3

  Aplicarea Procedurii de înscriere ca audienți a minorilor din Ucraina

  ME/ISJ/ISMB/UIP

  Nu

  OME nr. 3363/2022

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Comisie funcțională

  Pe parcursul implementării Planului

  13.1.4

  Înscrierea în clase / grupe / formațiuni de studiu din unități de învățământ, indiferent de numărul efectivelor de preșcolari /elevi, cu o distribuție echilibrată a elevilor din Ucraina și monitorizarea înscrierilor

  ME/ISJ/ISMB/UIP

  Nu

  OUG nr. 15/2022

  Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  1.500 de cereri soluționate lunar (estimare pe baza datelor înregistrate până în prezent)

  Pe parcursul implementării Planului

  13.1.5

  Evaluarea elevilor care nu dispun de documente școlare în vederea înscrierii în raport cu nivelul de vârstă și de școlarizare.

  ME/ISJ/ISMB/UIP

  Da

  OMECS nr. 5447/2020

  Conform atribuțiilor specifice

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  1.000 de evaluări realizate lunar

  Pe parcursul implementării Planului

  13.1.6

  Stimularea participării la activități educative extrașcolare în cadrul unităților de învățământ, precum și în cadrul cercurilor constituite la nivelul palatelor și cluburilor copiilor, la cursurile școlilor populare de arte, programelor Direcțiilor Județene de Tineret și Sport și ale organizațiilor non- guvernamentale.

  ME/ISJ/ISMB

  Nu

  OME nr. 3363/2022

  Cadre didactice, studenți din universitățile de stat / particulare din România, cadre didactice pensionare

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  1.500 de participanți lunar

  Pe parcursul implementării Planului

  13.1.7

  Acordarea de asistență psihopedagogică și consiliere, cu sprijinul persoanelor care pot facilita comunicarea, acolo unde este nevoie.

  ISJ/ISMB/UIP

  Nu

  OME nr. 3363/2022

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  200 de cereri soluționate lunar

  Pe parcursul implementării Planului

  13.1.8

  Evaluarea stării de sănătate la intrarea în colectivitate în cadrul UIP.

  ISJ/ISMB/UIP

  Nu

  Ordin comun MS/ME nr. 438/4629/2021

  Colaborare cu DSP pentru facilitarea evaluării stării de sănătate de către medicii de familie ONG

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  1.500 de participanți lunar

  Pe parcursul implementării Planului

  13.1.9

  Asigurarea școlarizării la domiciliu/la spital în cazuri medicale.

  ISJ/ISMB/UIP

  Nu

  OUG nr. 15/2022

  ONG

  Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  200 de cereri soluționate anual

  Pe parcursul implementării Planului

  13.1.10

  Organizarea de cursuri de inițiere în limba română pentru elevi și adulți.

  ISJ/ISMB/UIP

  Da

  Modificare ș completare OMECI nr. 5925/2009

  ONG

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Cadrul normativ modificat și completat
  1.500 de participanți lunar

  Pe parcursul implementării Planului

  13.1.11

  Organizarea de cursuri intensive pentru învățarea limbii române, inclusive în cadrul școlilor de vară.

  ISJ/ISMB/UIP

  Da

  Modificare ș completare OMECI nr. 5925/2009, OMECI nr. 5924/2009 și OMEN nr. 3473/2017
  Elaborarea unei Proceduri specifice pentru cursul intensiv de limba română

  ONG

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Cadrul normativ modificat și completat / Procedură specifică elaborată
  Cursuri intensive / școli de vară organizate în cel puțin 17 județe (în care se înregistrează cel mai mare număr de cereri)

  Pe parcursul implementării Planului

  13.1.12

  Acordarea alocației de hrană și rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte.

  ISJ/ISMB/UIP

  Nu

  HG nr. 904/2014 art. 129 alin. (1) din Legea nr 272/2004

  UAT

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Bugetele APL / Alte surse atrase

  500 de cereri soluționate lunar

  Pe parcursul implementării Planului

  13.1.13

  Echivalarea studiilor, în cazul în care elevii dețin documente școlare.

  ISJ/ISMB/CNRED/UIP

  Da

  Completare OMEC nr. 5638/2020
  Completare OMEN nr. 3630/2018

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  500 de cereri soluționate lunar

  Pe parcursul implementării Planului

  13.1.14

  Identificarea operatorilor economici pentru stagiile de practică (în învățământul profesional și tehnic).

  ME - CNDIPT, ISJ/ISMB/UIP

  Nu

  ONG, operatori economici

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  50 operatori economici identificați anual

  Pe parcursul implementării Planului

  13.1.15

  Asigurarea condițiilor pentru participarea la examenele naționale și de certificare a competențelor profesionale (materiale traduse, translatori etc.), în cazul exprimării acestei opțiuni de către elevi.

  ISJ/ISMB/UIP

  Nu

  ONG

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Materiale traduse și translatori asigurați, conform solicitărilor

  Pe parcursul implementării Planului

  13.1.16

  Organizarea de activități complementare de educație timpurie la nivelul grădinițelor / creșelor / centrelor de zi și la nivel de comunitate (ludotecă, biblioteca pentru părinți, stimulare și alfabetizare timpurie, grupuri de joacă, diferite cursuri și activități de învățare, consiliere - cursuri/activități/consiliere pentru părinți).

  ISJ/ISMB/UIP

  Nu

  ONG, UAT, voluntari

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  500 de copii cuprinși lunar

  Pe parcursul implementării Planului

  13.1.17

  Extinderea ofertei de studiu a limbii materne ucrainene și de școlarizare în limba maternă, în funcție de solicitări.

  ISJ/ISMB/UIP

  Nu

  UAT ONG

  Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  50 de formațiuni de studiu anual

  Pe parcursul implementării Planului

  13.1.2 Activități în domeniul învățământului universitar:

  13. 2.1

  ME va aproba în anul universitar 2021 - 2022 și 2022 - 2023 suplimentarea locurilor - în limita a 20% din capacitatea de școlarizare stabilită de ARACIS.

  ME/DGIU

  Nu

  OUG nr. 15/2022
  Proiect HG privind cifra de școlarizare

  Universități din România

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  20% din capacitatea de școlarizare stabilită de ARACIS.

  Pe parcursul implementării Planului

  13.2.2

  ME alocă locuri finanțate de la bugetul de stat pentru persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România care doresc să-și continue studiile în instituții de învățământ superior de stat din România.

  ME /DGIU/DGRIAE

  Nu

  Ordin 3473/2017

  Universități din România

  Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Locuri alocate anual

  Pe parcursul implementării Planului

  13.2.3

  Acordarea unor subvenții pentru grupul țintă cazat în spațiile instituțiilor de învățământ superior de 50 lei/zi pentru cazare și 20 lei/zi pentru masă, pentru o perioadă de până la 90 de zile.

  ME/DGIU

  Universități din România

  Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Subvenții alocate lunar

  Pe parcursul implementării Planului

  13.2.4

  Organizarea de cursuri de învățare a limbii române.

  ME/DGIU/DGRIAE

  OMEN 6156/2017

  Universități din România
  Organizații studențești

  Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Cursuri organizate - Minimum 28 săptămâni

  Pe parcursul implementării Planului

  13.2.5

  Echivalarea perioadelor de studii pentru studenți

  ME/CNRED

  OMEN nr. 5140/2019

  Universități din România
  Organizații studențești

  Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Cereri soluționate lunar

  Pe parcursul implementării Planului

  13.2.6

  Încurajarea universităților pentru organizarea activităților de consiliere și evaluare, informare de tip InfoPoint, programe de inducție (Orientation week), activități remediate, activități non-formale și de integrare în comunitatea universitară și în România, inclusiv implementarea unui sistem de tip buddy.

  ME/DGIU  Ordin MEN nr. 5650 / 2014

  Universități din România Organizații studențești

  Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Participanți / lună

  Pe parcursul implementării Planului

  13.2.7

  Cazarea în spațiile universitare, acordată cu prioritate în sistemul de management al Comitetelor Județene pentru Situații de urgență și Comitetul ui Municipiului București pentru Situații de Urgență față de alte categorii de membrii ai grupului țintă, pentru locurile declarate libere.
  Masa se va asigura în cantinele universității.

  ME/DGIU
  Universități din România

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Persoane beneficiare stabilite in funcție de disponibilul universităților

  Pe parcursul implementării Planului

  Măsura 14: Asigurarea resursei umane necesare, cadre didactice române și ucrainene

  14.2.1. Cadre didactice române:


  Activități:

  14.2.1.1

  Angajarea pe perioadă determinată a unor cadre didactice pensionate sau asociate și studenți, cunoscători ai limbii ucrainene, în UIP în care sunt înscriși, în calitate de audienți, copii/elevi ucraineni.

  ME, ISJ/ISMB/UIP


  Nu

  OUG nr. 15/2022


  Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  50 de cadre didactice angajate lunar, pe perioada desfășurării activităților

  Pe parcursul implementării Planului

  14.2.1.2

  Implicarea cadrelor didactice/ studenților care cunosc limba ucraineană în desfășurarea de activități educative în cadrul UIP, al palatelor și cluburilor copiilor.

  ISJ/ISMB/UIP


  Nu

  OUG nr. 15/2022


  Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  50 de cadre didactice/studenți implicați lunar, pe perioada desfășurării activităților

  Pe parcursul implementării Planului

  14.2.1.3

  Formarea profesorilor pentru a preda cursul pregătitor intensiv de limba română pentru copiii ucraineni.

  ISJ/ISMB/UIP


  Nu


  CCD

  Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  100 de profesori formați

  Pe parcursul implementării Planului

  14.2.1.4

  Formarea continuă a cadrelor didactice pentru susținerea socio-emoțională a copiilor/elevilor ucraineni și pentru comunicarea cu părinții acestora, pentru a facilita integrarea.

  ISJ


  Nu


  CCD Universități ONG

  Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  50 de cadre didactice formate lunar

  Pe parcursul implementării Planului

  14.2.2. Cadre didactice ucrainene:


  Activități:

  14.2.2.1

  Recunoașterea de către CNRED, Centrul ENIC/NARIC a calificărilor de IS ale persoanelor din Ucraina care au dobândit o formă de protecție și care pot fi dovedite prin acte, inclusiv a calificărilor de nivel licență, master, doctorat, care pot conduce la exercitarea profesiei de cadru didactic.

  CNRED


  Nu

  OMENCS nr. 6121 /2016


  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  50 cereri soluționate lunar

  Pe parcursul implementării Planului

  14.2.2.2

  Recunoașterea de către CNRED, Centrul ENIC/NARIC a calificărilor persoanelor din Ucraina care au dobândit o formă de protecție și care nu pot fi dovedite prin acte, pentru profesiile reglementate, inclusiv pentru cea de cadru didactic.

  CNRED


  Nu

  EQPR- Pașaportul European pentru Refugiați elaborat sub egida Consiliului Europei cf. Art. VI din OUG nr. 20 din 7 martie 2022
  OMENCS nr. 6121 /2016


  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Conform indicatorilor din proiect

  Pe parcursul implementării Planului

  Măsura 15: Asigurarea resurselor materiale necesare procesului de predare-învățare-evaluare


  Activități:

  15.1

  Facilitarea accesului la resurse online și tipărite (platforma online, ghiduri, materiale educaționale avizate / recomandate de către Ministerul Educației, schimburi de bune practici, peer learning, asistență tehnică națională și internațională) pentru susținerea directorilor, cadrelor didactice și a copiilor în procesul de integrare și de acordare a sprijinului socio-emotional.

  ME, ISJ


  Nu


  Agenții ONU ONG

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Platformă realizată Materiale educaționale avizate / recomandate Activități de peer learning, schimburi de bune practici organizate

  Pe parcursul implementării Planului

  15.2

  Colaborarea cu autoritățile locale în sensul punerii la dispoziție, în măsura resurselor disponibile, de spații și sprijin logistic copiilor care vor să urmeze cursurile în sistemul ucrainean sau vor să participe la alte activități de învățare, pe baza bunelor practici dezvoltate deja.

  ISJ, UIP


  Nu


  MAI, Autorități publice locale ONG

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Bugete APL / Alte surse atrase

  Aproximativ 20 de spații identificate lunar

  Pe parcursul implementării Planului

  15.3.

  Colaborarea cu autoritățile locale, societatea civilă și mediul de afaceri pentru asigurarea accesului la educație digitală și tehnologie pentru elevi, inclusiv tehnologie asistivă și de acces.

  ISJ, UIP


  Nu


  MAI Autorități publice locale ONG

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Bugete APL / Alte surse atrase

  200 de dispozitive digitale / tehnologie asistivă acordate lunar

  Pe parcursul implementării Planului

  Măsura 16: îmbunătățirea dialogului într-un cadru de politici solid în vederea sprijinirii procesului de învățare pentru copiii și studenții din Ucraina beneficiari de protecție temporară în România


  Activități:

  16.1

  Menținerea dialogului permanent la nivel central, județean și local, pentru o abordare integrată a serviciilor oferite antepreșcolarilor / preșcolarilor / elevilor / studenților ucraineni.

  ME, ISJ


  Nu


  DGASPC/ AJOFM ONG-uri care desfășoară activități sau cu expertiză în domeniul educației, protecției copilului, integrării pe piața muncii și migrației

  Alte surse atrase

  Sistem de comunicare implementat

  Pe parcursul implementării Planului

  16.2

  Maparea antepreșcolarilor, preșcolarilor și a elevilor, atât a celor înregistrați, cât și a celor neînregistrați, pentru monitorizarea situației copiilor.

  ME, ISJ


  Nu


  DGASPC/ AJOFM ONG-uri care desfășoară activități sau cu expertiză în domeniul educației, protecției copilului, integrării pe piața muncii și migrației

  Alte surse atrase

  Bază de date dezvoltată

  Pe parcursul implementării Planului

  16.3

  Colectarea periodică de date cu privire la copiii ucraineni, înmatriculați sau cu statut de audient.

  ME, ISJ


  Nu


  DGASPC/ AJOFM ONG-uri care desfășoară activități sau cu expertiză în domeniul educației, protecției copilului, integrării pe piața muncii și migrației

  Alte surse atrase

  Bază de date funcțională

  Pe parcursul implementării Planului

  16.4

  Colaborarea cu alte instituții pentru identificarea și monitorizarea copiilor care nu sunt înregistrați în evidențele inspectoratelor școlare.

  ME, ISJ


  Nu


  DGASPC/ AJOFM ONG-uri care desfășoară activități sau cu expertiză în domeniul educației, protecției copilului, integrării pe piața muncii și migrației

  Alte surse atrase

  200 de copii identificați lunar

  Pe parcursul implementării Planului

  Măsura 17: Digitalizarea mecanismelor de management educațional și de informare a persoanelor strămutate din Ucraina beneficiare de protecție temporară în România


  Activități:

  17.1

  Crearea unei platforme digitale de informare și vizualizare date relevante din domeniul educației pentru integrare persoane strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România - corelare cu FEP.

  ME, ISJ/ISMB


  Nu


  ONG Agenții ONU

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Platformă realizată

  Pe parcursul implementării Planului

  17.2

  Crearea validarea și actualizarea diagramelor /schemelor logice de fluxuri și procese de lucru/operaționale.

  ME, ISJ/ISMB


  Nu


  ONG Agenții ONU

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Diagrame /scheme logice de fluxuri și procese de lucru/operaționale realizate

  Pe parcursul implementării Planului

  17.3

  Crearea de materiale de informare, declinate în diferite formate (tipar, video, online) pentru grupuri țintă specifice, cu mesaj adaptat corespunzător.

  ME, ISJ/ISMB


  Nu


  ONG
  Agenții ONU

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase.

  Materiale de informare realizate

  Pe parcursul implementării Planului

  DOMENIUL SĂNĂTATE

  Măsura 18: Includerea în programele naționale de sănătate publică ce au drept scop prevenirea, supravegherea și controlul bolilor transmisibile, în situațiile de risc epidemiologie a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România


  Activități:

  18.1

  Elaborarea și implementarea planului metodologic pentru DSP-uri privind supravegherea condițiilor igienico-sanitare în taberele de persoane strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România.

  MS, INSP


  Nu


  Agenții ONU

  Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase


  Pe parcursul implementării Planului

  18.2

  Realizarea triajului epidemiologie în taberele de persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România în vederea depistării bolilor transmisibile acute.

  DSP, echipe medicale din taberele persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România


  Nu

  OUG nr. 20/2022


  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Raport zilnic numeric de către DSP către INSP, centralizarea acestora și trimitere către MS (număr de persoane bolnave identificate/zi în taberele persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România)

  Pe parcursul implementării Planului

  18.3

  Depistarea bolilor transmisibile legate de afluxul de persoane din Ucraina prin sistemul de supraveghere de tip sindromic instituit atât în taberele de persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, cât și la nivelul întregii populații.

  INSP, DSP


  Nu

  Ordin nr. 883/2005 Adresa INSP către DSP

  Furnizorii de servicii medicale

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Raport nominal conform Ordin MS 883/2007 (nume/număr de persoane bolnave identificate /zi)

  Pe parcursul implementării Planului

  18.4

  Vaccinarea/recuperarea la vaccinare a copiilor ucraineni se face conform Programului Național de Vaccinare din România.

  DSP


  Nu

  OUG nr. 15/2022

  Medici de familie

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Raportare numerică săptămânală a vaccinărilor la grupul țintă de către DSP către INSP, centralizarea acestora și trimitere către MS

  Pe parcursul implementării Planului

  18.5

  Evidența vaccinărilor se va face în Registrul electronic Național de Vaccinare (RENV) sau în evidențe separate, cu eliberarea documentelor care atestă efectuarea vaccinărilor.

  MS, INSP, DSP, medici de familie


  Nu

  OUG nr. 15/2022

  Medici de familie

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Raport RENV privind situația vaccinărilor (număr de persoane vaccinate pe tip de vaccin din PNV)

  Pe parcursul implementării Planului

  18.6

  Vaccinarea cu vaccinuri opționale, a copiilor și a adulților ucraineni (antigripală, împotriva infecției cu virusul SARS- CoV-2, altele).

  DSP


  Nu

  OUG nr. 15/2022

  Medici de familie

  Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Raport privind situația vaccinărilor (număr de persoane vaccinate pe tip de vaccin opțional)

  Pe parcursul implementării Planului

  18.7

  Intensificarea acțiunilor de vaccinare a populației autohtone prin recuperarea restanțierilor.

  MS, INSP, DSP


  Nu

  Ordin MS 377/2017

  Medici de familie Agenții ONU

  Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Număr de restanțieri recuperați (min 50%)

  Pe parcursul implementării Planului

  18.8

  întărirea supravegherii de mediu în contextul existenței riscului de import pentru boli care nu mai sunt notificate în România (supravegherea existenței virusului poliomielitic în ape uzate).

  INSP, DSP, INCDMM Cantacuzino


  Nu

  Ordin MS 377/2017 cu modificării e și completării e ulterioare


  Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetele instituțiilor implicate, în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Număr probe testate (290 probe în anul 2022)

  Pe parcursul implementării Planului

  18.9

  Informare și educare pentru sănătate în rândul persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, inclusiv acțiuni de creștere a acceptării la vaccinare.

  MS, INSP, DSP


  Nu


  ONG Agenții ONU

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  - Număr materiale informative tipărite (10.000)
  - Număr materiale informative diseminate (10.000)
  - Număr acțiuni educare informare (500)

  Pe parcursul implementării Planului

  18.10

  Informare și educare pentru comportamente sănătoase: alăptare, nutriția copilului în rândul grupului țintă.

  MS, INSP, DSP


  Nu


  ONG Agenții ONU

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  - Număr materiale informative tipărite (3.000)
  - Număr materiale informative diseminate (3.000)

  Pe parcursul implementării Planului

  18.11

  Intensificarea activităților de informare și educare și în rândul populației autohtone, mai ales din județele de graniță, în sensul creșterii acceptării vaccinării.

  MS, INSP, DSP


  Nu


  ONG Agenții ONU

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  - Număr materiale informative tipărite (1.000)
  - Număr materiale informative diseminate (1.000)
  - Număr acțiuni educare informare (50)

  Pe parcursul implementării Planului

  18.12

  Intensificarea acțiunilor de informare a grupului țintă cu privire la serviciile de sănătate disponibile:
  1. Producerea și distribuirea broșurilor și pliantelor cu informații privind serviciile de sănătate (lista serviciilor de sănătate (de urgență, pachete de asistență medicală primară și boli prevenibile prin vaccin) dincolo de punctele de trecere a frontierei și din județele de graniță
  2. Producerea și distribuirea unui carnet de sănătate multilingv cu istoricul personal care să fie utilizat în România, dar și în alte țări, fie digital/hârtie, ambele.

  MS, INSP, DSP


  Nu


  ONG Agenții ONU

  Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  - Număr de broșuri/ pliante tipărite (10.000)
  - Număr de broșuri/ pliante diseminate (10.000)
  - Număr de carnete tipărite (10.000)
  -Număr de carnete diseminate (10.000)

  Pe parcursul implementării Planului

  18.13

  Identificarea barierelor și obstacolelor de accesare a serviciilor de sănătate disponibile, inclusiv vaccinarea, în rândul grupului țintă; identificarea rapidă a nevoilor de sănătate neacoperite în rândul grupului țintă, inclusiv persoane LGBTIQ.

  MS, INSP, DSP


  Nu

  Nu

  ONG
  Agenții ONU

  Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  -

  Pe parcursul implementării Planului

  18.14

  Screening la internare pentru portajul de germeni multidrog rezistenți (MDRO) a pacienților transferați din Ucraina.

  MS

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Număr pacienți testați (1.000)

  Pe parcursul implementării Planului

  18.15

  Website standardizat (vizibil și pe fiecare web DSP) cu servicii de sănătate (vaccinare, unde etc.) și medicale disponibile (de la cabinete MF la spitale urgențe / acuți / cronici / infecțioase) la maternități și dispensare TB, pliante.

  MS, DSP


  Nu  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Număr rapoarte

  Pe parcursul implementării Planului

  18.16

  Infografice simple/trasee pacienți pe categorii (prevenție, cronici, infecțioase, etc.

  MS, DSP


  Nu  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Tipărit Online (Video)

  Pe parcursul implementării Planului

  18.17

  Fiecare DSP - personal român și ucrainean temporar pentru registru județean cu toți furnizorii de sprijin (medical) din județ, ONG-uri românești și străine, privați - pentru siguranța pacienților (dispozitive medicale, medicamente).

  MS, DSP


  Nu


  ONG

  Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Diagrame fluxuri și procese de lucru / identificare nevoi-obstacole

  Pe parcursul implementării Planului

  18.18

  Planuri de măsuri standardizate pe domenii (sănătate publică, asistență medicală) la nivelul DSP- urilor de graniță.

  MS, DSP


  Nu  Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Număr planuri de măsuri

  Pe parcursul implementării Planului

  Măsura 19: Acordarea serviciilor medicale, materialelor sanitare, a medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România


  Activități:

  19.1

  Acordarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale din pachetul de servicii de bază prevăzut în Contractul- cadru privind condițiile acordării asistenței medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și în normele metodologice de aplicare ale acestuia, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

  CNAS, CAS


  Nu

  OUG nr. 15/2022


  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Număr de persoane beneficiare

  Pe parcursul implementării Planului

  19.2

  Acordarea serviciilor medicale în asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice cuprinse în pachetul de servicii de bază se acordă fără a fi necesară prezentarea biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

  CNAS, CAS


  Nu

  OUG 15/2022


  Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Număr de persoane beneficiare

  Pe parcursul implementării Planului

  19.3

  Scutire de la copiată - pentru serviciile la care este prevăzută aceasta

  CNAS, CAS


  Nu

  OUG 15/2022


  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Număr de persoane beneficiare
  Număr persoane beneficiare

  Pe parcursul implementării Planului

  19.4

  Acordarea medicamentelor, materialelor sanitare, a dispozitivelor medicale și serviciilor medicale cuprinse în programele naționale de sănătate curative, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

  CNAS, CAS


  Nu

  OUG 15/2022


  Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Număr de beneficiari și valoarea aferentă consumului pentru medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și număr servicii medicale realizate pentru serviciile medicale care fac obiectul programelor naționale de sănătate curative

  Pe parcursul implementării Planului

  19.5

  Scutire de la plata contribuției personale pentru medicamentele acordate în tratamentul ambulatoriu.

  CNAS, CAS


  Nu

  OUG 15/2022


  Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Fonduri bugetare asigurate

  Pe parcursul implementării Planului

  19.6

  Aplicație informatică pusă la dispoziție de CNAS pentru înregistrarea de către furnizorii de servicii medicale, materiale sanitare, medicamente și dispozitive medicale aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, inclusiv pentru programele naționale de sănătate curative, a persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (4) din OUG nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare.

  CNAS


  Nu

  OUG 15/2022


  Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Implementare aplicație informatică

  Pe parcursul implementării Planului

  19.7

  Întocmirea de către furnizorii aflați în relație contractuală cu CAS de evidențe distincte pentru serviciile medicale, medicamentele sau dispozitivele medicale din pachetul de servicii de bază prevăzut în Contractul- cadru și normele metodologice de aplicare ale acestuia, acordate persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (4) din OUG nr. 15/2022.

  CNAS, CAS


  Nu

  Ordin nr. 157/2022 privind modificarea ȘÎ completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 705 /2021


  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Număr servicii medicale acordate

  Pe parcursul implementării Planului

  19.8

  întocmirea de către casele de asigurări de sănătate a evidențelor distincte pentru serviciile medicale paraclinice din pachetul de servicii de bază prevăzut în Contractul-cadru și normele metodologice de aplicare ale acestuia, acordate persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (4) din OUG nr. 15/2022.

  CNAS, CAS


  Nu

  Ordin nr. 816/140/2022 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății și președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011


  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Număr servicii medicale acordate

  Pe parcursul implementării Planului

  19.9

  întocmirea de către casele de asigurări de sănătate a evidențelor distincte pentru eliberarea prescripțiilor potrivit Contractului-cadru și normelor metodologice de aplicare ale acestuia, persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (4) din OUG nr. 15/2022.

  CNAS, CAS


  Nu

  Ordin nr. 815/145/2022 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012


  Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Număr prescripții eliberate și decontate

  Pe parcursul implementării Planului

  19.10

  Asigurarea cadrului legislativ pentru asigurarea serviciilor medicale destinate grupului țintă.

  MS, CNAS

  Da


  OUG nr. 15/2022

  MAI-DSU

  Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase


  Pe parcursul implementării Planului

  19.11

  Asigurarea fondurilor necesare pentru acoperirea costurilor serviciilor medicale.

  MS, CNAS

  Da


  Act normativ nivel primar


  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase


  Pe parcursul implementării Planului

  19.12

  Identificarea nevoilor de sănătate (bază de date cu pacienții cu afecțiuni cronice: diabet zaharat, oncologie, dializă, boli cardiovasculare, hepatită cronică, HIV, tuberculoză etc.) și psihiatrie/bolnavi cronici/gravide.

  MS, DSP,CNAS


  Nu  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Evidențe distincte pe fiecare program/subpro gram/activitate, care se actualizează lunar

  Pe parcursul implementării Planului

  19.13

  Colectare de: date sociale, ascultare socială, feedback din partea grupului țintă, inclusiv persoane LGBTQI, privind conștientizarea, percepțiile, comportamentul și barierele în calea accesului la servicii de sănătate, analiză și integrare în răspunsul programatic.

  MS, INSP


  Nu


  ONG Agenții ONU

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Chestionar grup țintă

  Pe parcursul implementării Planului

  19.14

  Traseul pacientului cu afecțiuni acute sau cronice (site dedicat în limba ucraineană cu furnizorii de servicii medicale, în special pentru tratamentul patologiilor cronice / rețea de navigatori - corelare cu FEP.

  MS/DSP/CNAS

  Da  ONG- navigatori medicali

  Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Platforma (website) cu funcționalități utile (căutare / filtrare, distribuire) cu ghiduri info, date contact servicii medicale, materiale adiționale

  Pe parcursul implementării Planului

  19.15

  Eliminarea barierelor de comunicare în relația medic-pacient - creșterea capacității personalului medical de comunicare interpersonală cu pacienții, inclusiv în privința practicilor nediscriminatorii.

  INSP, unități sanitare


  NU


  UNICEF Asistență Tehnică/ Finanțare ONG

  Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Materiale suport pentru informare, educare, prevenție, traininguri (tipar, online, video).

  Pe parcursul implementării Planului

  19.16

  Asigurarea serviciilor medicale de urgență.

  MS


  Nu


  MAI-DSU

  Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Număr de beneficiari

  Pe parcursul implementării Planului

  19.17

  Depistare tulburări mintale în cadrul grupului țintă.  Nu


  ONG

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Număr de beneficiari

  Pe parcursul implementării Planului

  19.18

  Prevenire cronicizarea tulburărilor acute de stres, focus depresie (atenție deosebită la persoane vulnerabile copii, tineri, persoane cu premorbidități, persoane LGBTIQ+).  Nu


  ONG

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Număr de beneficiari

  Pe parcursul implementării Planului

  19.19

  Suport psihoemoțional, psiho-social - gestionarea situației de criza și stabilizare, inclusiv pentru persoane LGBTIQ+.  Nu


  ONG

  Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase

  Număr de beneficiari

  Pe parcursul implementării Planului

  Măsura 20: Integrarea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România în cadrul sistemului de sănătate


  Activități:

  20.1

  Facilitarea procedurilor de recunoaștere a calificărilor de medic specialist, medic dentist specialist, farmacist specialist, asistent medical și moașă pentru persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România.

  MS


  Nu


  Colegiul Medicilor din România Colegiul Farmaciștilor Colegiul Medicilor Stomatologi Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor, Asistenților Medicali Ministerul Educației

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Număr dosare de recunoaștere personal medical

  Pe parcursul implementării Planului

  20.2

  Angajarea pe durata conflictului a unor mediatori de sănătate ucraineni care să facă legătura între persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România și autorități pentru ca măsurile introduse să răspundă nevoilor reale ale acestora.

  MS/DSP

  Da


  Completare OUG nr. 15/2022 (pentru finanțare de la bugetul de stat)


  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Număr de mediatori de sănătate angajați

  Pe parcursul implementării Planului

  20.3

  Identificarea în județe (prioritate frontiera cu Ucraina și centre pentru persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România) de personal medical (medici, asistenți) și psihologi din rândul acestora. Pot fi angajați în prima etapă, nu ca personal medical, ci navigatori medicali, personal de sprijin pentru comunicarea (a) medic-pacient/persoane strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România; (b) comunicarea informațiilor către familiile persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România internați când solicită informații în spitale, la DSP, la dispeceratul unic pentru asistenta medicală.

  MS/DSP


  Nu  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Număr personal medical angajat

  Pe parcursul implementării Planului

  20.4

  ICAR - Centru de resurse și servicii de sănătate pentru migrați (creat prin EEA grants, contract RO2013 C4 021): Reactivarea centrului, colaborare intersectorială intervenție medico-psiho- socială, facilitarea accesului la programele de prevenție și tratament.

  MS


  Nu


  ONG

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Număr beneficiari

  Pe parcursul implementării Planului

  20.5

  Instruire interpreți /mediatori culturali în domeniul medical/psihologic.

  MS


  Nu


  ONG

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Curs de instruire Număr de participanți

  Pe parcursul implementării Planului

  20.6

  Training pentru medicii de familie "Particularitățile lucrului cu interpreții în acordarea asistenței medicale pentru migrați" cu acordarea de credite EMC.

  MS


  Nu


  ONG

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Bugete APL/Alte surse atrase

  Curs de instruire Număr de participanți

  Pe parcursul implementării Planului

  20.7

  Training pentru psihologi "Particularitățile lucrului cu interpreții în acordarea asistenței medicale pentru migranți" cu acordarea de credite CP.

  MS


  Nu


  ONG

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Bugete APL/Alte surse atrase

  Curs de instruire Număr de participanți

  Pe parcursul implementării Planului

  20.8

  Dezvoltarea competențelor lucrătorilor din prima linie (ONG-uri, autorități locale și navigatori medicali) în primirea și gestionarea situațiilor de traumă în rândul grupului țintă (abordare centrată pe traumă - trauma-informed approach).

  MS


  Nu


  ONG

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Bugete APL/Alte surse atrase

  Curs de instruire Număr de participanți Materiale suport pentru informare, educare, prevenție, traininguri (tipar, online, video).

  Pe parcursul implementării Planului

  Măsura 21: Digitalizarea mecanismelor de management al serviciilor de sănătate și de informare a persoanelor beneficiare de protecție temporară în România


  Activități:

  21.1

  Platformă digitală de informare și vizualizare date relevante din domeniul sănătății pentru integrarea grupului țintă, în funcție de datele colectate se vor stabili tipul de vizualizare/afișare și alte funcționalități (căutare, filtrare, descărcare, distribuire etc.).

  MS, INSP, DSP


  Nu


  ONG Agenții ONU

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Platformă digitală de vizualizare date (web app)

  Pe parcursul implementării Planului

  21.2

  Creare, validare și actualizare diagrame/scheme logice de fluxuri si procese de lucru/operaționale. Oferă o imagine clară de ansamblu și un sistem structurat/organizat care poate fi derivat pe nevoile grupului țintă și ale celor care oferă ajutor, dar și pe interacțiunea dintre entități (instituții - ONG-uri locale - organizații internaționale).

  MS, INSP, DSP


  Nu


  ONG Agenții ONU

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Platformă unitară de informare/comunicare (website)

  Pe parcursul implementării Planului

  21.3

  Crearea profesionistă (comunicare vizuală) de materiale de informare, declinate în diferite formate (tipar, video, online) pentru grupuri țintă specifice, cu mesaj adaptat corespunzător.  Diagrame - mapare fluxuri și procese de lucra (identificare nevoi, obstacole, determinare grup țintă, entități responsabile)

  Pe parcursul implementării Planului

  DOMENIUL COPII SI TINERET

  Măsura 22: Protejarea copiilor ucraineni beneficiari de protecție temporară în România împotriva abuzului, neglijării, exploatării și a oricăror forme de violență


  Activități

  22.1

  Elaborarea unei proceduri privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență asupra copilului neînsoțit, cetățean străin sau apatrid, inclusiv cel care solicită azil sau beneficiază de protecție internațională în România, în condițiile Legii nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare.

  MFTES- ANPDCA

  Da


  Ordin de ministru

  Agenții ONU ONG-uri

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Ordin de ministru aprobat

  Pe parcursul implementării Planului

  222

  Elaborarea de materiale de informare cu privire la procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență asupra copilului neînsoțit, cetățean străin sau apatrid, inclusiv cel care solicită azil sau beneficiază de protecție internațională în România, în condițiile Legii nr. 122/2006.

  MFTES- ANPDCA


  Nu


  Agenții ONU ONG-uri

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Materiale de informare elaborate

  Pe parcursul implementării Planului

  22.3

  Crearea pe pagina web a tuturor Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a unei secțiuni dedicate copilului neînsoțit, cetățean străin sau apatrid, inclusiv cel care solicită azil sau beneficiază de protecție internațională în România, în condițiile Legii nr. 122/2006, cu modificările si completările ulterioare.

  MFTES- ANPDCA DGASPC


  Nu  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Paginile web ale DGASPC au inclusă secțiune dedicată

  Pe parcursul implementării Planului

  22.4

  Traducerea în limbile ucraineană și rusă a ghidului de utilizare în siguranță a internetului de către copii, adaptat la diferite niveluri de vârstă.

  MFTES- ANPDCA


  Nu


  agenții ONU

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Ghid de utilizare în siguranță a internetului tradus în limbile ucraineană și rusă

  Pe parcursul implementării Planului

  Măsura 23: Participarea copiilor ucraineni beneficiari de protecție temporară în România este integrată în măsurile de răspuns


  Activități

  23.1

  Formarea la nivelul fiecărei Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de grupuri informale de copii ucraineni și implicarea lor, în funcție de vârsta și gradul de maturitate al acestora, în toate activitățile care îi privesc.

  DGASPC


  Nu


  Agenții ONU ONG-uri

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  47 de grupuri informale înființate

  Pe parcursul implementării Planului

  Măsura 24: Înregistrarea copiilor din Ucraina în sistemul național de protecție a copilului și asigurarea accesului la servicii esențiale de protecție a copilului, inclusiv servicii de monitorizare și reunificare a familiei


  Activități

  24.1

  Extinderea aplicării procedurii de cooperare între autorități privind intrarea, înregistrarea, tranzitul, șederea, precum și asigurarea protecției drepturilor minorilor neînsoțiți și la punctele de trecere a frontierei cu Moldova.

  MFTES- ANPDCA DGASPC


  Nu


  Agenții ONU ONG-uri

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase


  Pe parcursul implementării Planului

  24.2

  Introducerea în legislație a derogării de la prevederile art. 554 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a angajării de personal contractual care să asigure aplicarea prevederilor art. 136 Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, pe o durată determinată, care nu poate fi mai mare de 3 ani.

  MFTES- ANPDCA

  Da  Ordonanță de urgență

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Act normativ nivel primar

  Pe parcursul implementării Planului

  24.3

  Elaborarea unei proceduri de identificare, evaluare, asistare și monitorizare a copilului neînsoțit, cetățean străin sau apatrid, inclusiv cel care solicită azil sau beneficiază de protecție internațională în România, în condițiile Legii nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare.

  MFTES- ANPDCA

  Da


  Ordin de ministru

  Agenții ONU ONG-uri

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Ordin de ministru aprobat

  Pe parcursul implementării Planului

  24.4.

  Desemnarea pentru fiecare copil neînsoțit, cetățean străin sau apatrid, inclusiv cel care solicită azil sau beneficiază de protecție internațională în România, în condițiile Legii nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare, a unui reprezentant desemnat care să susțină drepturile acestuia și să îl asiste pe acesta pe toată perioada șederii în România, până la reunificarea cu familia acestuia.

  DGASPC


  Nu


  Nu e cazul

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Toți copiii neînsoțiți au persoană desemnată

  Pe parcursul implementării Planului

  24.5

  Dezvoltarea unei aplicații informatice prin intermediul căreia să fie înregistrați toți copiii neînsoțiți, cetățeni străini sau apatrizi, inclusiv cei care solicită azil sau beneficiază de protecție internațională în România, în condițiile Legii nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare.

  MFTES ANPDCA


  Nu


  Agenții ONU ONG-uri

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Aplicație funcțională

  Pe parcursul implementării Planului

  24.6

  Asigurarea de terminale IT mobile (telefoane sau tablete) necesare operaționalizării aplicației prevăzută la activitatea 3.4.

  MFTES ANPDCA


  Nu


  Agenții ONU

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  300 terminale achiziționate

  Pe parcursul implementării Planului

  24.7

  Activitatea 3.6. Formarea reprezentanților desemnați care susțin drepturile copiilor neînsoțiți, cetățeni străini sau apatrizi, inclusiv cei care solicită azil sau beneficiază de protecție internațională în România, în condițiile Legii nr. 122/2006, cu modificările si completările ulterioare.

  MFTES- ANPDCA DGASPC


  Nu


  IGI Agenții ONU ONG-uri

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  150 de persoane formate

  Pe parcursul implementării Planului

  Măsura 25: Asigurarea sprijinului personalizat pentru copiii din Ucraina cu nevoi speciale beneficiari de protecție temporară în România


  Activități

  25.1

  Extinderea capacității serviciilor de tip familial în vederea preluării copiilor din Ucraina neînsoțiți.

  MFTES ANPDCA DGASPC


  Nu


  ONG-uri

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  200 de asistenți maternali angajați

  Pe parcursul implementării Planului

  25.2

  Extinderea capacității serviciilor de îngrijire de zi existente (centre de zi, centre de recuperare, centre de consiliere) și, după caz, înființarea de servicii noi în unitățile administrativ teritoriale în care cererea de servicii depășește capacitatea celor existente.

  MFTES ANPDCA DGASPC APL


  Nu


  ONG-uri

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  500 de copii ucraineni

  Pe parcursul implementării Planului

  25.3

  Introducerea în legislație a derogării de la prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru copiii sub 7 ani care provin din zona conflictului armat din Ucraina și care fac parte din grupuri de minori neînsoțiți care au beneficiat de protecție specială în Ucraina.

  MFTES ANPDCA

  Da
  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Act normativ nivel primar

  Pe parcursul implementării Planului

  Măsura 26: Protejarea interesului superior al copiilor din Ucraina beneficiari de protecție temporară în România prin soluții durabile


  Activități:

  26.1

  Stabilirea unui mecanism de coordonare între autoritățile din Ucraina și cele din România în vederea identificării pe teritoriul României a copiilor dispăruți semnalați de autoritățile din Ucraina, a repatrierii copiilor neînsoțiți proveniți din Ucraina și identificarea de soluții pentru reunificarea familiei, în vederea respectării interesului superior al copilului.

  MFTES- ANPDCA


  Nu  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Memorandum aprobat

  Pe parcursul implementării Planului

  Măsura 27: Dezvoltarea competentelor profesioniștilor din sistemul de protecție a copilului


  Activități:

  27.1

  Formarea profesioniștilor din domeniul protecției drepturilor copilului care lucrează cu copiii din Ucraina.

  MFTES- ANPDCA


  Nu


  IGI

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  200 persoane formate

  Pe parcursul implementării Planului

  27.2

  Elaborarea de instrumente, ghiduri de lucru cu copiii neînsoțiți, cetățeni străini sau apatrizi, inclusiv cel care solicită azil sau beneficiază de protecție internațională în România, în condițiile Legii nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare

  MFTES- ANPDCA


  Nu


  Agenții ONU ONG-uri

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Instrumente elaborate Ghid de lucru cu copiii neînsoțiți elaborat

  Pe parcursul implementării Planului

  Măsura 28: Extinderea activităților desfășurate în cadrul centrelor de tineret existente


  Activități

  28.1

  Angajarea de personal specializat în cadrul centrelor de tineret, care să furnizeze servicii de consiliere psihologică, informare și consiliere, consultanță juridică, consiliere vocațională, consiliere în carieră etc. grupului țintă.

  MFTES


  Nu


  ONG-uri

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  50 de persoane angajate

  Pe perioada de implementare a Planului

  28.2

  Formarea profesioniștilor din domeniul tineretului care lucrează cu tinerii din grupul țintă.

  MFTES


  Nu


  Agenții ONU ONG-uri

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  100 de persoane formate

  Pe perioada de implementare a Planului

  28.3

  Extinderea capacității centrelor de tineret din județele de graniță și din orașele mari, prin recompartimentare, dotare în vederea oferirii de servicii tinerilor ucraineni (zugrăvit, schimbare de mobilier, dotare cu echipamente, compartimentare spații în funcție de serviciile oferite).

  MFTES


  Nu


  ONG-uri

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Centre de tineret cu capacitate extinsă în județele de graniță

  Pe perioada de implementare a Planului

  28.4

  Organizarea de tabere de vară pentru tinerii din grupul țintă în cadrul centrelor de agrement și în bazele turistice.

  MFTES


  Nu


  ONG-uri

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Tabere organizate

  Pe perioada de implementare a Planului

  28.5

  Extinderea facilităților de petrecere a timpului liber în cadrul centrelor de agrement/bazelor turistice prin dotarea suplimentară a acestora.

  MFTES


  Nu


  ONG-uri

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Centre de agrement/baze turistice dotate suplimentar

  Pe perioada de implementare a Planului

  Măsura 29: Dezvoltarea rețelei naționale de Centre de tineret, inclusiv centre mobile


  Activități

  29.1

  Dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile administrației publice locale și structurile asociative de/pentru tineret în vederea identificării de spații necesare organizării și funcționării centrelor de tineret.

  MFTES


  Nu


  MDLPA

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Parteneriate dezvoltate

  Pe perioada de implementare a Planului

  29.2

  Înființarea de centre de tineret, inclusiv centre mobile, cu precădere în județele în care acestea nu există.

  MFTES


  Nu


  ONG-uri

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Centre de tineret înființate în toate județele

  Pe perioada de implementare a Planului

  DOMENIUL PERSOANE VULNERABILE

  Măsura 30: Identificarea nevoilor persoanelor vulnerabile, strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, a resurselor umane și materiale existente la nivel național și corelarea cu nevoile acestora


  Activități:

  30.1

  Crearea unei proceduri simplificate, bazate pe indicatori, de identificare și referire a persoanelor vulnerabile din rândul persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România la sosirea pe teritoriul României (realizarea unui screening inițial, simplificat la intrarea în țară - gări, autogări, aeroporturi, frontieră, check-point-uri, blue dot-uri etc.) (corelare cu FEP).

  MMSS, ANPDPD

  Da


  Act normativ care va fi stabilit ulterior (ordin simplu/comun, hotărâre de guvern, după caz)

  MAI- IGI, GLPV, Autorități publice centrale ONG-uri

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MMSS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Procedură de identificare și referire realizată

  Pe perioada de implementare a Planului

  30.2

  Crearea unui instrument de identificare a locurilor disponibile în cadrul serviciilor sociale - centre rezidențiale existente, publice și private (cămine pentru persoane vârstnice, unități medico-sociale, centre de îngrijire și asistență persoane dependente, centre rezidențiale adresate persoanelor cu dizabilități).

  MMSS, ANPDPD


  Nu

  Nu este cazul

  GLPV APL și/sau autorități publice centrale ONG-uri

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MMSS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Instrument de identificare a locurilor disponibile realizat

  Pe perioada de implementare a Planului

  30.3

  Crearea unei baze de date care să includă informațiile identificate prin instrumentul și mecanismul stabilite.

  MMSS, ANPDPD


  Nu

  Nu este cazul

  GLPV APL și/sau autorități centrale ONG Furnizori publici și privați de servicii sociale

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MMSS/Bugete locale în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Bază de date

  Pe perioada de implementare a Planului

  30.4

  Formarea resurselor umane specializate (asistent social sau alt personal de specialitate) din cadrul furnizorilor publici și privați de servicii sociale care furnizează servicii sociale beneficiarilor din grupul țintă.

  MMSS, ANPDPD

  în funcție de sursa de finanțare identificată

  în funcție de sursa de finanțare identificată

  Act normativ care va fi stabilit ulterior

  APL Autorități centrale ONG Furnizori publici și privați de servicii sociale GLPV

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MMSS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Asistenți sociali sau alt personal de specialitate formați, în limita bugetului disponibil

  Pe perioada de implementare a Planului

  Măsura 31: Informarea persoanei vulnerabile strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, cu privire la drepturile de asistență socială, servicii sociale și beneficii de asistență socială


  Activități:

  31.1

  Elaborarea materialelor informative referitoare la modalitatea/procedura de accesare a serviciilor sociale de către grupul țintă.

  MMSS, ANPDPD


  Nu

  Nu este cazul

  APL GLPV ONG Furnizori publici și privați de servicii sociale

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MMSS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Materiale informative realizate și diseminate

  Pe perioada de implementare a Planului

  31.2

  Folosirea platformei de comunicare integrată a Guvernului ca platformă de comunicare a informațiilor specifice domeniilor servicii sociale și beneficii de asistență socială (care sunt acestea, modalități de accesare, persoane eligibile etc.).

  MMSS, ANPDPD


  Nu

  Nu este cazul

  Guvernul României

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MMSS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Informații platformă de comunicare

  Pe perioada de implementare a Planului

  Măsura 32: Informarea autorităților administrației publice locale asupra procedurilor de lucru în vederea creșterii capacității și urgentării reacției de răspuns în gestionarea răspunsului și intervenției cu privire la persoanele vulnerabile strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România


  Activități:

  32.1

  Activități de informare, îndrumare metodologică a autorităților administrației publice locale în vederea creșterii capacității și urgentării reacției de răspuns în gestionarea asistenței grupului țintă.

  MMSS, ANPDPD


  Nu

  Nu este cazul

  GLPV

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MMSS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Circulare, adrese, postări periodice de informații actualizate pe site-ul instituțiilor implicate

  Pe perioada de implementare a Planului

  Măsura 33: Simplificarea și adaptarea actelor normative în vederea facilitării accesului persoanelor vulnerabile la servicii sociale și beneficii de asistență socială


  Activități:

  33.1

  Crearea unui instrument de evaluare urgentă a situației psiho-socio-medicale declarate de persoana intervievată și pe baza observației directe a specialistului (anchetă socială simplificată care să cuprindă date de identificare, stare de sănătate, situație familială, situație financiară etc.).

  MMSS, ANPDPD

  Da


  Ordin ministru/HG, după caz

  GLPV APL Autorități centrale ONG

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MMSS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Instrument de evaluare realizat

  Pe perioada de implementare a Planului

  33.2

  Elaborare procedură de înregistrare/înhumare/repatriere cetățeni ucraineni din grupul țintă decedați pe teritoriul României/ în cadrul serviciilor sociale din România.

  MMSS, ANPDPD

  DA


  Ordin comun ministru/HG, după caz

  MAI, MAE, GLPV, MS, APL Autorități centrale ONG Furnizori publici și privați de servicii sociale

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MMSS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Procedură realizată

  Pe perioada de implementare a Planului

  Măsura 34: Facilitarea accesului la servicii sociale prin dezvoltarea de instrumente de lucru și extinderea capacității serviciilor existente


  Activități:

  34.1

  Elaborarea de instrumente de lucru pentru furnizorii de servicii sociale în vederea implementării eficiente a standardelor minime de calitate, respectiv Modulele Siguranță și accesibilitate și Protecția împotriva abuzurilor și neglijării.

  MMSS, ANPDPD


  Nu

  Nu este cazul

  APL GLPV ONG Furnizori publici și privați de servicii sociale

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MMSS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Instrumente de lucru realizate

  Pe perioada de implementare a Planului

  34.2

  Extinderea capacității serviciilor de îngrijire de zi existente, inclusiv a unităților de îngrijire la domiciliu (centre de zi pentru persoane vârstnice, centre de zi pentru persoane cu dizabilități, servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependență) și, după caz, înființarea de servicii noi în unitățile administrativ teritoriale în care cererea de servicii depășește capacitatea celor existente.

  MMSS, ANPDPD

  în funcție de sursa de finanțare identificată

  în funcție de sursa de finanțare identificată

  După caz, act normativ care va fi stabilit ulterior

  MIPE, GLPV APL Autorități centrale ONG

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MMSS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  500 persoane cu dizabilități și persoane vârstnice dependente

  Pe perioada de implementare a Planului

  Măsura 35: Dezvoltarea capacității de management a furnizorilor publici și privați de servicii sociale


  Activități:

  35.1

  Finanțarea activităților de management și logistică a furnizorilor publici și privați de servicii sociale pentru gestionarea activităților și resurselor materiale, umane și financiare destinate grupului țintă, inclusiv pentru dezvoltarea procedurilor specifice, pentru evaluare, monitorizare și raportare, pentru asigurarea mobilității etc.

  MMSS

  în funcție de sursa de finanțare identificată

  în funcție de sursa de finanțare identificată

  După caz, Act normativ care va fi stabilit ulterior

  MIPE, GLPV APL Autorități centrale ONG

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MMSS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  Furnizorii publici și privați de servicii sociale implicați în gestionarea crizei umanitare, în limita bugetului disponibil

  Pe perioada de implementare a Planului

  35.2

  Finanțarea unor activități specifice de interes general, cu caracter permanent, ale ONG prevăzute la art.98 din Legea nr.448/2006 pentru gestionarea activităților, resurselor materiale și umane destinate grupului țintă, inclusiv pentru dezvoltarea procedurilor specifice, pentru evaluare, monitorizare, raportare, pentru asigurarea mobilității, comunicare etc.

  ANPDPD


  NU

  Legea nr. 448/200 6, Legea nr. 350/2005

  ONG

  Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MMSS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase

  ONG implicate în gestionarea crizei umanitare, în limita bugetului disponibil

  Pe perioada de implementare a Planului

  Legendă acronime:
  ACoR- Asociația Comunelor din România
  AJOFM- Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă
  AMR - Asociația Municipiilor din România
  ANES - Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse pentru Femei și Bărbați
  ANITP - Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane
  ANL - Agenția Națională pentru Locuințe
  ANOFM - Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
  ANPDCA - Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție
  ANPDPD - Autoritatea Națională Pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități
  ANPIS - Autoritatea Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
  AOR - Asociația Orașelor din România
  APL - Autoritate Publică Locală
  ARACIS - Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Superior
  BAS - Bugetul Asigurărilor de Stat
  CCD - Casa Corpului Didactic
  CNAS - Casa Națională de Asigurări de Sănătate
  Centrul ENIC/NARIC calificări de IS
  CNCCI - Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției
  CNDIPT - Centrul Național de Dezvoltare a învățământului Profesional și Tehnic
  CNRED - Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
  CP - Competențe Profesionale
  DGASPC - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
  DGIU - Direcția Generală învățământ Universitar
  DRSCGV - Departamentul pentru Responsabilitate Socială Comunitară și Grupuri Vulnerabile
  DSP - Direcția de Sănătate Publică
  DSU - Departamentul pentru Situații de Urgență
  EMC - Educație Medicală Continuă
  EQPE - Pașaportul European Pentru Refugiați
  FEP - Formular de Evaluare Personală
  FSE - Fondul Social European
  GLPV - Grup lucru persoane vulnerabile
  HG - Hotărâre de Guvern
  HIV - Virusul Imunodeficienței Umane
  IEC - Informare, educare, comunicare
  IGI - Inspectoratul General pentru Imigrări
  INCDMM Cantacuzino - Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino"
  INSP - Institutul Național de Sănătate Publică
  ISJ - Inspectoratul Școlar Județean
  IM - Inspecția Muncii
  ISMB - Inspectoratul Școlar al Municipiului București
  LGBTQAI+ - Persoane lesbiene, gay, bisexuali, persoane transgender și intersex
  MAI - Ministerul Afacerilor Interne
  MAT - Ministerul Antreprenoriatului și Turismului
  MDLPA - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
  MDRO - Germeni multi drog rezistenți
  ME - Ministerul Educației
  MEAT - Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
  MEc - Ministerul Economiei
  MF - Ministerul Finanțelor
  MFTES - Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
  MMAP - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  MMSS - Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
  MS - Ministerul Sănătății
  OME - Ordinul Ministerului Educației
  OMECI - Ordinul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării
  OMEN - Ordinul Ministerului Educației Naționale
  OMENCS - Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice
  ONG - Organizație neguvernamentală
  ONU - Organizația Națiunilor Unite
  OUG - Ordonanță de Urgență a Guvernului
  PNVR - Programul Național de Vaccinare din România
  POCU - Programul Operațional Capital Uman
  POEO - Programul Operațional Educație și Ocupare
  POIDS - Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială
  PSEA - Prevenirea exploatării sexuale și a abuzului
  REVISAL - Registrul General de Evidență a Salariaților
  RENV - Registrul Național de Vaccinare
  SPLEP - Serviciul Public Local de Evidență a Persoanelor
  SPO - Serviciul Public de Ocupare
  SSC - Serviciul de Stare Civilă
  STS - Serviciul de Telecomunicații Speciale
  TB(C) - Tuberculoză
  UAT - Unitate Administrativ-Teritorială
  UIP - Unitate de învățământ Preuniversitar
  UNCJR - Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România.

  ----