HOTĂRÂRE nr. 982 din 3 august 2022pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 599/2020 privind aprobarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 8 august 2022
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 599/2020 privind aprobarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 4 august 2020, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

  Articolul 2
  (1) Valoarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii alocată în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020 este de 419.428 mii de lei, echivalentul a 86.805.555,91 de euro la cursul Inforeuro din luna august 2020, din care contribuția Uniunii Europene este de 356.513 mii de lei, echivalentul a 73.784.722,52 de euro, corespunzând unei contribuții a Uniunii Europene de 85%, iar contribuția națională este de 62.915 mii de lei, echivalentul a 13.020.833,39 de euro, corespunzând unei contribuții naționale de 15%.
  2. La articolul 5, alineatele (7) și (8) vor avea următorul cuprins:(7) Indicatorii de realizare ai programului sunt:
  a) minimum 23.750 de angajați care beneficiază de programe de formare;
  b) minimum 2.375 de întreprinderi sprijinite.
  (8) Indicatorii de rezultat ai programului sunt:
  a) minimum 19.000 de persoane care dobândesc o calificare/care și-au validat competențele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calității de participant;
  b) minimum 285 de IMM-uri care introduc programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Dan Dumitrescu,
  secretar de stat
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Robert-Eugen Szép,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu

  București, 3 august 2022.
  Nr. 982.
  -----