ORDIN nr. 211 din 11 februarie 2003 (*actualizat*)
pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2**)
(actualizat până la data de 1 decembrie 2006*)
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
 • -----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 18 aprilie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 1 decembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 1.043 din 15 decembrie 2003; ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004; ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004; ORDINUL nr. 1.700 din 12 octombrie 2005; ORDINUL nr. 2.218 din 22 decembrie 2005; ORDINUL nr. 1.699 din 18 septembrie 2006.
  **) Titlul Ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.218 din 22 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 20 februarie 2006.
  ***) Conform art. V din ORDINUL nr. 2.218 din 22 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 20 februarie 2006, prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2006.
  ****) Conform pct. 90 al art. I din ORDINUL nr. 2.218 din 22 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 20 februarie 2006 în textul reglementărilor şi anexelor la acestea denumirea "Registrul Auto Roman" se înlocuieşte cu denumirea "RAR", sintagma "cartea de identitate a vehiculului" se înlocuieşte cu "CIV", termenul "mas" se înlocuieşte cu sintagma "motor cu aprindere prin scanteie", termenul "mac" se înlocuieşte cu sintagma "motor cu aprindere prin comprimare", iar abrevierea "GN", cu abrevierea "GNC".
  Având în vedere prevederile art. 12 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România,
  În temeiul prevederilor art. 3 pct. 47 şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,
  ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  ------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.218 din 22 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 20 februarie 2006.


  Articolul 2

  Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.938/2001 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 15 aprilie 2002.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării.
  p. Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor şi locuinţei,
  Ileana Tureanu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 11 februarie 2003.
  Nr. 211.


  Anexă

  REGLEMENTARI 11/02/2003