LEGE nr. 344 din 11 noiembrie 2009
pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 13 noiembrie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  La articolul 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alineatele (5)-(9), cu următorul cuprins:
  "(5) Bibliotecile de drept public din sistemul naţional de biblioteci pot desfăşura activităţi finanţate integral din venituri proprii, în scopul susţinerii, promovării şi valorificării culturii scrise, în context naţional şi internaţional, prin mijloace profesionale specifice.
  (6) Activităţile prevăzute la alin. (5) sunt următoarele:
  a) realizarea şi participarea la proiecte de cercetare şi dezvoltare pentru susţinerea, promovarea şi valorificarea culturii scrise în plan naţional şi internaţional;
  b) realizarea de produse şi servicii cu valoare adăugată, de tipul: studii, proiecte, cercetări documentare sau tematice, produse informatice, produse multimedia, baze de date, produse editoriale, servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate;
  c) editarea şi tipărirea de cărţi, broşuri, publicaţii periodice, lucrări şi materiale de specialitate sau de interes general, în limba română ori în limbi străine, realizate în ţară sau în străinătate, în cooperare cu unul ori mai mulţi parteneri;
  d) organizarea unor servicii de formare şi perfecţionare profesională specifică în domeniul conservării şi protejării bunurilor culturale din domeniul culturii scrise ce fac parte din patrimoniul cultural naţional;
  e) realizarea de reproduceri, prin sisteme foto digitale, fotocopiere, ori realizarea de microfilme;
  f) alte activităţi specifice susţinerii, promovării şi valorificării culturii scrise.
  (7) Activităţile derulate potrivit alin. (5) se finanţează integral din venituri proprii, constituite din:
  a) valoarea adăugată realizată de biblioteci prin valorificarea patrimoniului cultural scris prin cercetare, documentare şi publicarea de studii;
  b) fonduri provenite din participarea la proiecte naţionale şi internaţionale, altele decât cele finanţate de la bugetul de stat;
  c) alte venituri, în condiţiile legii.
  (8) Bugetele de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii se înregistrează separat de veniturile bugetare, urmează regimul juridic al veniturilor extrabugetare şi se aprobă odată cu bugetele bibliotecilor, potrivit prevederilor legale în vigoare.
  (9) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceleaşi destinaţii."


  Articolul II

  Pentru anul 2009, bugetul de venituri proprii al bibliotecilor de drept public din sistemul naţional de biblioteci se aprobă la prima rectificare bugetară de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  IOAN OLTEAN
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 11 noiembrie 2009.
  Nr. 344.
  -------