ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 (*actualizată*)
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
(actualizată până la data de 31 ianuarie 2011*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  Având în vedere că actualul cadru legal a creat premisele funcţionării în paralel a două sisteme de conducere a operatorilor economici, primul aplicabil societăţilor comerciale, în general, instituit de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia administrarea executivă este delegată directorilor care îşi exercită atribuţiile în temeiul unui contract de mandat, iar cel de-al doilea incident regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale, precum şi societăţilor la care statul sau o autoritate administrativă este acţionar majoritar, instituit de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, conform căruia atribuţiile de conducere sunt exercitate de conducători în baza unui contract de performanţă, anexă la contractul individual de muncă,
  ţinând cont de faptul că existenţa unui regim diferenţiat pentru o anumită categorie de operatori economici nu se justifică, fiind, dimpotrivă, de natură a crea disfuncţionalităţi în derularea activităţii societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat,
  luând în considerare specificul anumitor categorii de societăţi comerciale,
  în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic sau majoritar, precum şi filialelor acestora, denumite în continuare operatori economici.


  Articolul 2

  (1) Directorii generali/directorii asigură conducerea operatorilor economici prevăzuţi la art.1, în baza unui contract de mandat încheiat în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) Contractul de mandat este acordul de voinţă încheiat între operatorul economic, reprezentat de consiliul de administraţie, şi directorul general/directorul operatorului economic, care are ca obiect îndeplinirea unor obiective şi criterii de performanţă aprobate de către acţionari, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic sau majoritar, respectiv de către conducerea ministerelor, autorităţilor publice centrale sau locale în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora se află, în cazul regiilor autonome.
  Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009.
  (2^1) În cazul regiilor autonome, obiectivele şi criteriile de performanţă se aprobă de conducătorii ministerelor, ai autorităţilor publice centrale sau locale, după caz, în subordonarea, coordonarea sau sub autoritatea cărora se află.
  Alin. (2^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009.
  (3) La nivelul operatorului economic, în contractul de mandat, alături de criteriile de performanţă specifice, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificate privind reducerea creanţelor şi plăţilor restante, a pierderilor, a cheltuielii la 1.000 lei venituri, precum şi creşterea productivităţii muncii, calculată potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 3

  Criteriile şi obiectivele înscrise în contractul de mandat se actualizează anual, în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli.


  Articolul 3^1

  (1) Directorul general/directorul beneficiază de o remuneraţie lunară acordată prin contractul de mandat*), după cum urmează:
  a) la nivelul regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a autorităţilor publice centrale la care statul este acţionar unic sau majoritar, precum şi al filialelor acestora, remuneraţia nu poate depăşi nivelul indemnizaţiei lunare acordate prin lege pentru funcţia de secretar de stat;
  b) la nivelul regiilor autonome, societăţilor şi companiilor de interes judeţean aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea unei unităţi administrativ-teritoriale judeţene, precum şi al filialelor acestora, remuneraţia nu poate depăşi nivelul indemnizaţiei lunare acordate prin lege pentru funcţia de vicepreşedinte al consiliului judeţean, respectiv viceprimar al municipiului Bucureşti;
  c) la nivelul regiilor autonome, societăţilor şi companiilor de interes local aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea unei unităţi administrativ-teritoriale de interes local, precum şi al filialelor acestora, remuneraţia nu poate depăşi nivelul indemnizaţiei lunare acordate prin lege pentru funcţia de viceprimar*).
  (2) Directorul general/directorul beneficiază prin contractul de mandat de concediu de odihnă anual şi indemnizaţia aferentă, diurnă şi cheltuieli de delegare în interesul serviciului, concediu medical conform legii şi zile libere plătite pentru sărbătorile legale, zile festive specifice, căsătorie, naşterea unui copil sau în caz de deces al unui membru de familie, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă aplicabil unităţii respective.
  -----------
  Art. 3^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009.


  Articolul 3^2

  (1) Remuneraţia lunară a directorului general/directorului stabilită prin contractul de mandat în condiţiile art. 3^1 alin. (1) este unica formă de recompensare în bani a activităţii depuse de persoana respectivă.
  (2) Directorului general/directorului nu i se pot acorda prin contractul de mandat alte beneficii, de orice formă, în afara celor prevăzute la art. 3^1 alin. (2).
  -----------
  Art. 3^2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009.


  Articolul 4

  (1) Remuneraţia lunară a directorului general/directorului se diminuează proporţional cu gradul global de neîndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin contractul de mandat, dar nu mai mult de 30% din nivelul acesteia.
  (2) În cazul îndeplinirii pe perioada cumulată de la începutul anului a obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin contractul de mandat, la sfârşitul anului sumele reţinute conform alin. (1) se restituie directorului general/directorului.
  -----------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009.


  Articolul 5

  Conducătorii ministerelor, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, organelor administraţiei publice centrale sau ale administraţiei publice locale, după caz, precum şi ai altor instituţii publice care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici au următoarele obligaţii:
  a) să aprobe sau să supună aprobării, după caz, bugetele de venituri şi cheltuieli, potrivit prevederilor legale în vigoare;
  b) să dispună măsuri pentru urmărirea lunară a execuţiei contractelor de mandat şi pentru aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă;
  -----------
  Litera c) a art. 5 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009.


  Articolul 6

  Operatorii economici prevăzuţi la art. 1 prezintă spre aprobare bugetele de venituri şi cheltuieli, după consultarea prealabilă a organizaţiilor sindicale.
  -----------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009.


  Articolul 7

  (1) Fundamentarea fondului de salarii anual, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, se va face pe baza indicelui de creştere a câştigului salarial mediu brut lunar, care nu va putea fi mai mare de 60% din indicele de creştere a productivităţii muncii, calculat în unităţi valorice comparabile sau în unităţi fizice, după caz.
  -----------
  Alin. (2) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009.
  (3) Indicele productivităţii muncii se poate calcula în unităţi fizice pentru activitatea de bază, dacă aceasta reprezintă mai mult de 50% din totalul veniturilor.
  -----------
  Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009.
  (4) Pentru operatorii economici-filiale, a căror activitate depinde de contractele cu societatea-mamă în proporţie mai mare de 60%, drepturile salariale se acordă în condiţiile prevăzute la alin. (1), dar nu mai mult decât creşterea acordată pentru societatea-mamă.
  -----------
  Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009.
  (5) În cazuri justificate, prin hotărâre a Guvernului, pot fi stabiliţi alţi indicatori specifici de fundamentare a fondului de salarii.
  (6) Pentru companiile care fac servicii comunitare de utilităţi publice definite în Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
  , cu modificările şi completările ulterioare, se vor elabora şi aproba indicatori specifici de fundamentare a fondului de salarii, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la care se pot adăuga şi alţi indicatori, la propunerea autorităţilor publice locale în subordinea cărora se află serviciile respective.
  -----------
  Alin. (6) al art. 7 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009.


  Articolul 8

  Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică societăţilor financiar-bancare şi de asigurări, precum şi societăţii comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A.


  Articolul 9

  Contractele de performanţă încheiate în baza dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, precum şi contractele de mandat încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă încetează sau se modifică, după caz.


  Articolul 10

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 7 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Ministrul muncii,
  familiei şi egalităţii de şanse,
  Paul Păcuraru
  Bucureşti, 18 iunie 2008.
  Nr. 79.
  ________