ORDONANȚĂ nr. 78 din 24 august 2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 30 august 2000
  (la 25-10-2005, Titlul actului normativ a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. )
  (la 10-10-2009, Titlul actului normativ a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. )
  (la 16-04-2021, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 lit. F pct. 6 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanța.

  Articolul 1
  (1) Vehiculele rutiere pot fi introduse pe piață, puse la dispoziție pe piață, înmatriculate sau înregistrate în România numai după omologarea și certificarea autenticității acestora, după caz, de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român», denumită în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
  (la 10-10-2009, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. )
  (2) Categoriile de vehicule rutiere pentru care este obligatorie omologarea în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România se stabilesc prin reglementările RNTR 2 și RNTR 7, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.
  (la 10-10-2009, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. )
  (3) Nu se supun omologării de către R.A.R. vehiculele rutiere noi care dețin omologare UE a întregului vehicul.
  (la 16-04-2021, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )
  (4) Abrogat.
  (la 10-10-2009, Alin. (4) al art. 1 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. )
  (5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) privind omologarea vehiculele rutiere utilizate care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a) au fost omologate UE;
  b) au fost înmatriculate ultima dată într-un stat membru al Uniunii Europene;
  c) nu au suferit modificări constructive în raport cu datele înscrise în certificatul de înmatriculare.
  (la 10-10-2009, Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. )
  (6) Abrogat.
  (la 16-04-2021, Alineatul (6) din Articolul 1 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )
  (7) Abrogat.
  (la 16-04-2021, Alineatul (7) din Articolul 1 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )
  (8) În vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau a înregistrării în România, R.A.R. eliberează cartea de identitate a vehiculului, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.
  (la 16-04-2021, Articolul 1 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )
  (9) În vederea eliberării cărții de identitate a vehiculului, R.A.R. asigură și încadrarea vehiculelor rutiere din punct de vedere tehnic, inclusiv în ceea ce privește nivelul emisiilor poluante. Caracteristicile tehnice ale unui vehicul rutier înscrise de R.A.R. în cartea de identitate a vehiculului reprezintă datele oficiale de referință pentru acel vehicul rutier.
  (la 16-04-2021, Articolul 1 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )
  (9^1) Pentru vehiculele rutiere provenite din țări membre UE, R.A.R. transmite către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în format electronic, documentele prezentate de persoana care a efectuat achiziția intracomunitară, inclusiv documentele de proveniență, anterior eliberării cărții de identitate a vehiculului. Procedura de aplicare a prezentului alineat se stabilește prin protocol încheiat între cele două instituții.
  (la 07-10-2021, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul 19, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 120 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 07 octombrie 2021 )
  (10) Se interzice introducerea pe piață sau punerea la dispoziție pe piață a vehiculelor rutiere care nu sunt conforme cu tipul omologat.
  (la 16-04-2021, Articolul 1 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )
  (11) Vehiculele rutiere care sunt asamblate în afara sediilor de fabricație definite în certificatul de omologare de tip al întregului vehicul sunt considerate vehicule rutiere care nu sunt conforme cu tipul omologat.
  (la 16-04-2021, Articolul 1 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )

  (la 25-10-2005, Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. )


  Articolul 1^1

  În sensul prezentei ordonanțe se aplică definițiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 167/2013, la art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 168/2013, și la art. 3 din Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2018/858, ori definițiile prevăzute în Acordul privind adoptarea de regulamente tehnice armonizate ONU aplicabile vehiculelor cu roți, echipamentelor și pieselor pot fi montate și/sau utilizate pe vehicule cu roți și condițiile de recunoaștere reciprocă a omologărilor eliberate pe baza acestor regulamente ONU, încheiat la Geneva la 20 martie 1958, Revizia 3, denumit în continuare Acordul de la Geneva, și în regulamentele ONU anexate la acesta. În plus față de aceste definiții, în sensul prezentei ordonanțe, termenii de mai jos au următorul înțeles:
  (la 16-04-2021, Partea introductivă a articolului 1^1 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )
  1. vehicul rutier - vehicule care sunt incluse în domeniul de aplicare prevăzut la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 și art. 2 din Regulamentul (UE) 2018/858 ori în domeniul de aplicare al Acordului de la Geneva, după caz;
  (la 16-04-2021, Punctul 1. din Articolul 1^1 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )
  2. vehicul rutier nou - un vehicul rutier aflat înaintea primei înmatriculări, primei înregistrări sau primei utilizări, după caz;3. vehicul rutier utilizat - un vehicul rutier care nu îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 2 pentru a fi considerat ca vehicul rutier nou;4. Abrogat.
  (la 16-04-2021, Punctul 4. din Articolul 1^1 a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )
  5. prima utilizare a unui vehicul rutier - punerea în exploatare pentru prima dată a unui vehicul rutier care nu face obiectul înmatriculării sau înregistrării;
  (la 16-04-2021, Punctul 5. din Articolul 1^1 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )
  6. Abrogat.
  (la 16-04-2021, Punctul 6. din Articolul 1^1 a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )
  7. cartea de identitate a vehiculului - document eliberat de R.A.R., care atestă faptul că un vehicul rutier a fost omologat și îndeplinește condițiile tehnice privind siguranța circulației, protecția mediului și folosința conform destinației;
  (la 18-12-2005, Pct. 7 al art. 1^1 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005, care completează art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. )
  8. certificat de autenticitate - document eliberat de R.A.R. pentru un vehicul rutier care a corespuns verificărilor efectuate la certificarea autenticității;
  (la 18-12-2005, Pct. 8 al art. 1^1 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005, care completează art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. )
  9. omologare națională individuală a unui vehicul rutier utilizat - procedura prin care R.A.R. certifică faptul că un anumit vehicul rutier utilizat, unic sau nu, respectă dispozițiile administrative și cerințele tehnice aplicabile stabilite prin reglementările RNTR 7 prevăzute la art. 1 alin. (2);
  (la 16-04-2021, Punctul 9. din Articolul 1^1 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )
  10. număr național de registru - număr acordat de R.A.R. unui vehicul rutier căruia i s-a acordat omologarea întregului vehicul, în funcție de tipul/varianta/versiunea/configurația elementelor constructive menționate în cartea de identitate a vehiculului în cadrul aceleiași versiuni, dacă este cazul; numărul național de registru conține caracteristicile tehnice necesare completării cărții de identitate a vehiculului;
  (la 16-04-2021, Punctul 10. din Articolul 1^1 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )
  11. mașină autopropulsată - un vehicul rutier autopropulsat, special conceput și construit pentru efectuarea de servicii ori lucrări și care, datorită caracteristicilor sale constructive, nu este adecvat pentru transportul pasagerilor sau al mărfurilor și nu este vehicul rutier în sensul prevăzut la pct. 1;
  (la 16-04-2021, Punctul 11. din Articolul 1^1 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )
  12. retragere de pe piață - orice măsură având ca scop împiedicarea punerii la dispoziție pe piață a unor vehicule rutiere aflate pe lanțul de aprovizionare;
  (la 16-04-2021, Punctul 12. din Articolul 1^1 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )
  13. furnizor de servicii de comerț online - orice persoană fizică sau juridică furnizoare de servicii de comerț prin mijloace electronice;
  (la 16-04-2021, Punctul 13. din Articolul 1^1 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )
  14. vehicul rutier lent - vehicul rutier cu viteza maximă constructivă de până la 25 km/h inclusiv, cu excepția vehiculelor rutiere cu 2 sau 3 roți, a cvadriciclurilor, a vehiculelor rutiere agricole sau forestiere și a mașinilor autopropulsate;
  (la 16-04-2021, Punctul 14. din Articolul 1^1 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )
  15. furnizor de conținut - orice utilizator care a transmis informații ce sunt sau au fost stocate la cererea sa de către un furnizor de servicii de comerț online;
  (la 16-04-2021, Articolul 1^1 a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )
  16. furnizor de servicii de intermediere online - orice furnizor de servicii de comerț online care stochează informații ale furnizorilor de conținut.
  (la 16-04-2021, Articolul 1^1 a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )
  17. persoana care a efectuat achiziția intracomunitară - persoana fizică sau juridică care a achiziționat vehiculul rutier dintr-o țară membră UE și care este menționată pe documentele aferente vehiculului, respectiv pe documentele de proveniență.
  (la 07-10-2021, Articolul 1^1 a fost completat de Punctul 2, Articolul 19, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 120 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 07 octombrie 2021 )

  (la 25-10-2005, Art. 1^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. )


  Articolul 2
  (1) Evaluarea inițială a producătorului, omologarea UE a întregului vehicul rutier, eliberarea certificatului de omologare UE a întregului vehicul, verificarea conformității producției pentru vehicule rutiere, precum și evaluarea și desemnarea serviciilor tehnice se efectuează de către R.A.R. în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 167/2013, Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau Regulamentul (UE) 2018/858, în funcție de categoria vehiculului rutier.(2) Evaluarea inițială a producătorului, omologarea ONU de tip a întregului vehicul, eliberarea certificatului de omologare ONU de tip a întregului vehicul, verificarea conformității producției pentru vehicule rutiere, precum și evaluarea și desemnarea serviciilor tehnice se efectuează de către R.A.R. în conformitate cu Acordul de la Geneva și Regulamentul ONU nr. 0 anexat la acesta.(3) Supravegherea pieței pentru vehiculele rutiere se efectuează de către R.A.R. în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 167/2013,Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau Regulamentul (UE) 2018/858.(4) Procedura de supraveghere a pieței este stabilită prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii. Notă
  Conform articolului V din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministrul transporturilor și infrastructurii va adopta ordinele prevăzute la art. 2 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările și completările ulterioare.
  (5) În baza omologării naționale de tip a întregului vehicul acordate de R.A.R., deținătorul omologării de tip eliberează un certificat de conformitate național care atestă conformitatea vehiculului rutier fabricat cu tipul omologat și care însoțește fiecare vehicul rutier fabricat.
  (la 16-04-2021, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )


  Articolul 3

  Abrogat.
  (la 16-04-2021, Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )


  Articolul 4
  (1) În cazul vehiculelor rutiere noi care nu dețin omologare națională de tip acordată de R.A.R., omologare UE de tip sau omologare UE individuală se poate opta fie pentru unul dintre tipurile respective de omologare, fie pentru omologarea națională individuală a unui vehicul rutier nou.(2) Omologarea națională individuală a unui vehicul rutier utilizat se acordă pentru:
  a) vehiculele rutiere utilizate care nu au mai fost înmatriculate în România, cu excepția vehiculelor rutiere prevăzute la art. 1 alin. (5);
  b) vehiculele rutiere utilizate care au suferit modificări ale caracteristicilor tehnice stabilite prin reglementările RNTR 7 prevăzute la art. 1 alin. (2).
  (3) Omologarea individuală se acordă de R.A.R. prin reprezentanțele sale teritoriale.
  (la 16-04-2021, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )


  Articolul 5

  Abrogat.
  (la 16-04-2021, Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )


  Articolul 6
  (1) Este interzisă introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață, înmatricularea sau înregistrarea unui vehicul rutier căruia nu i s-a eliberat cartea de identitate a vehiculului de R.A.R, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe. (2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptate vehiculele rutiere care nu se supun omologării potrivit Regulamentului (UE) nr. 167/2013, Regulamentului (UE) nr. 168/2013 sau Regulamentului (UE) 2018/858.
  (la 16-04-2021, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )


  Articolul 7

  Abrogat.
  (la 16-04-2021, Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )


  Articolul 7^1

  Abrogat.
  (la 16-04-2021, Articolul 7^1 a fost abrogat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )


  Articolul 7^2

  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de autoritate competentă în domeniu, asigură:
  a) notificarea către Comisia Europeană a R.A.R. ca autoritate națională de omologare, ca autoritate națională de supraveghere a pieței și ca serviciu tehnic;
  b) notificarea către secretariatul Comisiei Economice pentru Europa a ONU a R.A.R. ca autoritate națională de omologare și ca serviciu tehnic;
  c) notificarea către Comisia Europeană sau către secretariatul Comisiei Economice pentru Europa a ONU a celorlalte servicii tehnice desemnate de R.A.R.;
  d) notificarea către Comisia Europeană a informațiilor prevăzute la art. 84 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858.

  (la 16-04-2021, Articolul 7^2 a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )


  Articolul 8

  ‒ R.A.R. eliberează, la cerere, în cazul mașinilor autopropulsate și al vehiculelor rutiere lente, un atestat tehnic în conformitate cu prevederile reglementărilor RNTR 7 prevăzute la art. 1 alin. (2).
  (la 16-04-2021, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )


  Articolul 9
  (1) Pentru menținerea în circulație, vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate în România, care au suferit modificări ale caracteristicilor tehnice stabilite prin reglementările RNTR 7 prevăzute la art. 1 alin. (2) trebuie supuse omologării naționale individuale a unui vehicul rutier utilizat și modificării sau eliberării unei noi cărți de identitate a vehiculului.
  (la 16-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )
  (2) La modificările menționate la alin. (1), în cazul intervenției la sistemele care privesc siguranța circulației, protecția mediului, eficienta energetica și protecția împotriva furturilor și care sunt reglementate de legislația Uniunii Europene sau de regulamentele ONU, trebuie utilizate numai echipamente, componente, unități tehnice separate, piese și materiale de exploatare de origine sau omologate ori certificate conform legislației în vigoare.
  (la 10-10-2009, Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009, prin înlocuirea sintagmei "entități tehnice" cu sintagma "unități tehnice separate". )
  (3) Modificările menționate la alin. (2) pot fi efectuate numai de operatori economici autorizați de R.A.R., conform legislației în vigoare.
  (la 25-10-2005, Articolul 9 a fost reintrodus de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. )


  Articolul 10
  (1) Cartea de identitate a vehiculului conține date despre vehiculul rutier și proprietarii pe numele cărora acesta a fost înmatriculat succesiv.(2) Datele despre vehiculul rutier se înscriu de către R.A.R. și, după caz, de către deținătorul omologării de tip a întregului vehicul.
  (la 25-10-2005, Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. )
  (3) Datele despre proprietari se înscriu de către autoritatea competentă care efectuează înmatricularea, potrivit legii.(4) Autoritatea competenta care efectuează înmatricularea înscrie proprietarul vehiculului rutier la rubrica "deținători" din cartea de identitate a vehiculului.(5) La înstrăinarea vehiculului rutier ultimul proprietar al acestuia are obligația de a transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului.(6) La radierea unui vehicul rutier, ca urmare a scoaterii definitive din România sau a dezmembrării la scoaterea din uz a acestuia, autoritatea competentă care efectuează radierea are obligația de a reține cartea de identitate a vehiculului și de a o transmite R.A.R. Pe cartea de identitate a vehiculului se menționează Vehicul rutier scos definitiv din România sau Vehicul rutier dezmembrat.
  (la 10-10-2009, Alin. (6) al art. 10 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. )

  (la 29-07-2003, Art. 10 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 230 din 23 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 30 mai 2003. )


  Articolul 11
  (1) Eliberarea cărții de identitate a vehiculului se face după acordarea numărului național de registru, cu respectarea următoarelor condiții:
  a) în cazul vehiculelor rutiere noi care dețin o omologare UE de tip a întregului vehicul valabilă, pe baza certificatului de conformitate;
  b) în cazul vehiculelor rutiere noi care dețin o omologare UE individuală valabilă, pe baza certificatului de omologare UE individuală;
  c) în cazul vehiculelor rutiere noi care dețin o omologare națională de tip a întregului vehicul valabilă, acordată de R.A.R., pe baza certificatului de conformitate național;
  d) în cazul vehiculelor rutiere noi care dețin o omologare națională individuală, acordată de R.A.R., pe baza certificatului de omologare națională individuală;
  e) în cazul vehiculelor rutiere utilizate prevăzute la art. 1 alin. (5) și în cazul vehiculelor rutiere utilizate care dețin o omologare națională, acordată de R.A.R., dacă vehiculul rutier poate fi identificat și corespunde din punctul de vedere al conformității și stării tehnice;
  f) în cazul vehiculelor rutiere utilizate care dețin o omologare UE, cu excepția celor prevăzute la art. 1 alin. (5), dacă vehiculul rutier respectă cerințele privind omologarea națională individuală a unui vehicul rutier utilizat;
  g) în cazul vehiculelor rutiere utilizate care nu dețin niciuna dintre omologările prevăzute la lit. a)-d), dacă vehiculul rutier respectă cerințele privind omologarea națională individuală a unui vehicul rutier utilizat;
  h) în cazul vehiculelor rutiere utilizate deja înmatriculate sau înregistrate în România, dacă vehiculul rutier poate fi identificat și corespunde din punctul de vedere al stării tehnice.
  i) în cazul în care vehiculul rutier provine din țări membre UE, solicitarea este realizată direct sau prin împuternicit, de către persoana care a efectuat achiziția intracomunitară a vehiculului.
  (la 07-10-2021, Alineatul (1) din Articolul 11 a fost completat de Punctul 3, Articolul 19, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 120 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 07 octombrie 2021 )
  (1^1) Eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere poate fi suspendată pe o perioadă de maximum 5 zile la solicitarea motivată a Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Procedura de eliberare a cărții de identitate a vehiculului va fi reluată din oficiu după expirarea acestui termen.
  (la 07-10-2021, Articolul 11 a fost completat de Punctul 4, Articolul 19, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 120 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 07 octombrie 2021 )
  (2) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1) privind omologarea, în cazul vehiculelor rutiere aparținând categoriei T, care au fost achiziționate până la data de 14 aprilie 2021, se eliberează cartea de identitate a vehiculului dacă vehiculul rutier poate fi identificat și corespunde din punctul de vedere al stării tehnice.
  (la 20-05-2022, Alineatul (2) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 139 din 17 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 17 mai 2022 )

  (la 16-04-2021, Articolul 11 a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )


  Articolul 12
  (1) Vehiculele rutiere prezentate în vederea omologării individuale sau eliberării cărții de identitate a vehiculului, care nu pot fi identificate de R.A.R. din cauza lipsei sau modificării numerelor de identificare a acestora, așa cum au fost ele realizate de către constructor sau de către autoritățile competente, după caz, nu pot obține eliberarea cărții de identitate a vehiculului și nici eliberarea certificatului de autenticitate.(2) Vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate în România, care nu pot fi identificate, nu pot obține eliberarea certificatului de autenticitate și nici eliberarea/modificarea cărții de identitate a vehiculului.
  (la 18-12-2005, Art. 12 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005, care modifică pct. 15 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. )


  Articolul 13
  (1) La înmatriculare în România, deținătorii vehiculelor rutiere, cu excepția celor noi, vor face dovada efectuării de către R.A.R. a certificării autenticității acestora.(2) Certificarea autenticității unui vehicul rutier constă, după caz, în:
  a) atestarea faptului că principalele sale elemente de identificare sunt originale și/sau nu au fost supuse unor modificări neautorizate;
  b) atestarea identității vehiculului rutier în raport cu datele menționate în cartea de identitate a acestuia;
  c) abrogată;
  (la 30-06-2016, Lit. c) a alin. (2) al art. 13 a fost abrogată de pct. II al art. 14, Cap. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016. )

  d) atestarea faptului că formularul-tip al documentului care confirmă înmatricularea anterioară a vehiculului rutier, eliberat de autoritățile competente din țara de proveniență, este autentic (numai pentru vehiculele aflate la prima înmatriculare în România).
  (3) Activitatea de certificare a autenticității se efectuează prin metode nedistructive de către R.A.R.
  (la 18-12-2005, Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005, care modifică pct. 16 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. )
  (4) Certificarea autenticității se efectuează pentru:
  a) vehiculele rutiere utilizate supuse omologării individuale în vederea primei înmatriculări în România;
  b) abrogată;
  (la 30-06-2016, Lit. b) a alin. (4) al art. 13 a fost abrogată de pct. II al art. 14, Cap. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016. )

  c) vehiculele rutiere prevăzute la art. 1 alin. (5).
  (5) Pentru vehiculele rutiere care corespund din punctul de vedere al certificării autenticității, R.A.R. eliberează un certificat de autenticitate.
  (la 18-12-2005, Alin. (5) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005, care modifică pct. 16 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. )
  (6) Pentru vehiculele rutiere care nu corespund din punctul de vedere al certificării autenticității, în raportul de verificare eliberat se menționează motivele deciziei R.A.R.
  (la 10-10-2009, Alin. (6) al art. 13 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. )
  (7) Sunt exceptate de la certificarea autenticității autovehiculele destinate exclusiv competițiilor sportive și vehiculele rutiere istorice.
  (la 18-12-2005, Alin. (7) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005, care modifică pct. 16 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. )
  (8) Certificatul de autenticitate al unui vehicul rutier este valabil pentru o singură înmatriculare, dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice de la data eliberării acestuia.
  (la 10-10-2009, Alin. (8) al art. 13 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. )
  (9) Certificarea autenticității se poate efectua la cerere pentru orice vehicul rutier.
  (la 16-04-2021, Articolul 13 a fost completat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )

  (la 25-10-2005, Art. 13 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. )


  Articolul 13^1

  Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale conform prevederilor prezentei ordonanțe, R.A.R. are acces la bazele de date referitoare la evidenta vehiculelor rutiere înmatriculate și înregistrate în România, precum și la bazele de date privind vehiculele rutiere date în urmărire pe plan intern și internațional aflate la dispoziția autorităților competente din România, pe baza de protocol încheiat între autorități.
  (la 25-10-2005, Art. 13^1 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. )


  Articolul 13^2
  (1) Operatorii economici trebuie să permită accesul personalului R.A.R. prevăzut la art. 14 alin. (8) în sediile lor de pe teritoriul României și să permită prelevarea oricăror eșantioane necesare pentru efectuarea unor încercări de conformitate.(2) Operatorii economici nu trebuie să obstrucționeze prin niciun mijloc îndeplinirea atribuțiilor sau exercitarea competențelor personalului R.A.R. prevăzut la art. 14 alin. (8) în legătură cu activitatea de supraveghere a pieței.(3) Operatorii economici care introduc pe piață sau pun la dispoziție pe piață vehicule rutiere ce fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 167/2013, Regulamentului (UE) nr. 168/2013 sau Regulamentului (UE) 2018/858 trebuie:
  a) să respecte obligațiile specifice prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 167/2013, Regulamentul (UE) nr. 168/2013 și Regulamentul (UE) 2018/858;
  b) să nu procedeze la nefurnizarea datelor sau specificațiilor tehnice care ar putea duce la rechemare, refuzarea sau retragerea omologării de tip;
  c) să nu utilizeze dispozitive de manipulare, dispozitive de invalidare sau strategii de invalidare, astfel cum acestea sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 715/2007,Regulamentul (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor și a motoarelor cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) și accesul la informații privind repararea și întreținerea vehiculelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 și a Directivei 2007/46/CE și de abrogare a Directivelor 80/1269/CEE, 2005/55/CE și 2005/78/CE (text cu relevanță pentru SEE), denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 595/2009,Regulamentul (UE) nr. 167/2013 sau Regulamentul (UE) nr. 168/2013;
  d) să nu refuze accesul la informații, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 167/2013,Regulamentul (UE) nr. 168/2013 și Regulamentul (UE) 2018/858;
  e) să nu pună la dispoziție pe piață vehicule rutiere care nu sunt omologate conform Regulamentului (UE) nr. 167/2013, Regulamentului (UE) nr. 168/2013 și Regulamentului (UE) nr. 2018/858.
  (4) Operatorii economici care introduc pe piață sau pun la dispoziție pe piață vehicule rutiere care au fost omologate de tip conform unor acte de reglementare UE anterioare Regulamentului (UE) nr. 167/2013,Regulamentului (UE) nr. 168/2013 sau Regulamentului (UE) 2018/858 și care pot fi introduse pe piață, puse la dispoziție pe piață, înmatriculate sau înregistrate în conformitate cu prevederile acestor regulamente, au următoarele obligații:
  a) să informeze de îndată R.A.R. asupra oricărei modificări a datelor din dosarul de omologare;
  b) să notifice R.A.R. cu privire la încetarea definitivă a producției unui anumit tip de vehicul rutier;
  c) să notifice R.A.R. cu privire la cazurile în care o omologare de tip pentru un vehicul rutier este pe cale să își înceteze valabilitatea;
  d) să informeze de îndată R.A.R. în cazul în care este obligat să recheme o serie de vehicule rutiere care au fost deja înmatriculate, înregistrate, introduse pe piață sau puse la dispoziție pe piață, deoarece unul sau mai multe sisteme, echipamente, componente sau unități tehnice separate instalate pe vehiculul rutier prezintă un risc important pentru siguranța rutieră, sănătatea publică sau protecția mediului înconjurător;
  e) să propună R.A.R. soluții adecvate pentru eliminarea riscurilor prevăzute la lit. d);
  f) să nu comunice utilizatorilor date tehnice diferite de datele aprobate de autoritatea de omologare;
  g) să pună la dispoziția utilizatorilor toate informațiile relevante, precum și instrucțiunile necesare care descriu orice condiții speciale sau restricții privind utilizarea vehiculului rutier, în cazul în care reglementarea aplicabilă conține astfel de dispoziții;
  h) să pună la dispoziția producătorilor de echipamente, componente, piese sau unități tehnice separate toate datele necesare pentru omologarea de tip sau certificarea acestor produse. În acest caz, producătorul vehiculului rutier poate impune un acord obligatoriu producătorilor acestor produse, pentru a proteja confidențialitatea oricăror date care nu sunt destinate publicului, inclusiv a celor legate de drepturile de proprietate intelectuală;
  i) să nu procedeze la nefurnizarea datelor sau specificațiilor tehnice care ar putea duce la rechemare, refuzarea sau retragerea omologării de tip;
  j) să nu utilizeze dispozitive de manipulare sau strategii de invalidare, astfel cum acestea sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 715/2007 sau Regulamentul (CE) nr. 595/2009;
  k) să nu refuze accesul la informații, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 167/2013, Regulamentul (UE) nr. 168/2013 și Regulamentul (UE) 2018/858.
  (5) Obligațiile prevăzute la alin. (4) lit. a)-e), h) și i) sunt aplicabile numai pentru operatorii economici care au obținut omologarea de tip a întregului vehicul rutier din partea R.A.R.(6) La solicitarea personalului prevăzut la art. 14 alin. (8), operatorii economici pun la dispoziția acestuia în maximum 30 de zile orice document necesar pentru verificarea respectării cerințelor prezentei ordonanțe.(7) În cazul în care atât producătorul, cât și reprezentantul acestuia au sediul în afara României, obligațiile acestora revin importatorului sau distribuitorului care introduc pe piață sau pun la dispoziție pe piață vehiculele rutiere respective.(8) Serviciile tehnice trebuie să respecte cerințele tehnice pe baza cărora au fost desemnate.(9) Producătorii de vehicule rutiere nu trebuie să modifice sistemele de control al emisiilor de NOx.
  (la 16-04-2021, Articolul 13^2 a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )


  Articolul 13^3

  Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe atrage răspunderea disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.
  (la 10-10-2009, Art. 13^3 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. )


  Articolul 13^4
  (1) Operatorii economici cu sediul în România care introduc pe piață sau care pun la dispoziție pe piață vehicule rutiere prin intermediul platformelor proprii de comerț online sunt obligați să întrerupă imediat stocarea informației de introducere pe piață sau punere la dispoziție pe piață prin blocarea și ulterior eliminarea accesului la informație, dacă aceste măsuri au fost dispuse de R.A.R, atunci când acesta a constatat neconformitatea vehiculelor rutiere, blocarea accesului la informație realizându-se prin mesajul «Vehicul rutier neconform blocat de R.A.R.» care se menține pe o perioadă de 3 luni. (2) Furnizorii de servicii de intermediere online cu sediul în România sunt obligați să furnizeze la solicitarea R.A.R. toate datele necesare identificării furnizorului de conținut. (3) Furnizorii de servicii de intermediere online și furnizorii de servicii de comerț online prin propriile magazine online au obligația să permită accesul în platformă personalului prevăzut la art. 14 alin. (8).(4) Furnizorii de servicii de intermediere online sunt obligați:
  a) să întrerupă imediat stocarea informației de introducere pe piață sau punere la dispoziție pe piață prin blocarea și ulterior eliminarea accesului la informație, în urma notificării R.A.R., atunci când acesta a constatat neconformitatea vehiculelor rutiere, blocarea accesului la informație realizându-se prin mesajul «Vehicul rutier neconform blocat de R.A.R.» care se menține pe o perioadă de 3 luni;
  b) să confirme R.A.R. comunicarea notificării în termen de maximum 48 de ore de la comunicare;
  c) să informeze furnizorul de conținut privind măsurile dispuse.
  (5) În cazul în care furnizorul de conținut transmite o contranotificare, care să ofere informații care să dovedească faptul că măsura nu este justificată, furnizorul de servicii de intermediere online poate reveni asupra deciziei de eliminare sau blocare a conținutului, cu avizul R.A.R. (6) Furnizorii de servicii de comerț online sunt obligați să comunice de îndată R.A.R., la cererea acestuia, informații care să permită identificarea persoanelor care oferă vehicule rutiere neconforme.(7) Persoanele care oferă prin comerțul online vehicule rutiere au obligația, la solicitarea R.A.R., să furnizeze documentația care să demonstreze conformitatea cu cerințele prezentei ordonanțe.(8) Prelucrarea datelor cu caracter personal, efectuată potrivit scopului prezentului articol, se face cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale Regulamentului (UE) 2016/679, cu modificările ulterioare.
  (la 16-04-2021, Actul a fost completat de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )


  Articolul 14
  (1) Constituie contravenție și se sancționează astfel următoarele fapte săvârșite de către producători:
  a) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858, ale art. 1 alin. (1) sau ale art. 13^2 alin. (3) lit. e) pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei;
  b) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858, ale art. 1 alin. (1) sau ale art. 13^2 alin. (3) lit. e) pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 40.000 lei la 100.000 lei;
  c) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (8) pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei;
  d) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (8) pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 40.000 lei la 100.000 lei;
  e) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) primul paragraf, art. 41 alin. (3) sau art. 43 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 10 alin. (1) primul paragraf, art. 46 alin. (3) sau art. 48 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 14 alin. (1) primul paragraf sau art. 52 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;
  f) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) primul paragraf, art. 41 alin. (3) sau art. 43 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 10 alin. (1) primul paragraf, art. 46 alin. (3) sau art. 48 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 14 alin. (1) primul paragraf sau art. 52 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei;
  g) nerespectarea prevederilor art. 19 sau art. 20 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 13 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2018/858, ale art. 13^2 alin. (3) lit. c) sau ale art. 13^2 alin. (4) lit. j) pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei;
  h) nerespectarea prevederilor art. 19 sau art. 20 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 13 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2018/858, ale art. 13^2 alin. (3) lit. c) sau ale art. 13^2 alin. (4) lit. j) pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 40.000 lei la 100.000 lei
  i) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) al doilea paragraf sau alin. (2), art. 16, art. 29 alin. (1) primul paragraf, art. 32 alin. (4) primul paragraf sau alin. (5) primul paragraf sau art. 47 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 10 alin. (1) al doilea paragraf sau alin. (2), art. 17, art. 34 alin. (1) primul paragraf, art. 37 alin. (4) primul paragraf sau alin. (5) primul paragraf sau art. 52 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 14 alin. (1) al doilea paragraf sau alin. (2), art. 21, art. 33 alin. (1) primul paragraf sau art. 35 alin. (4) primul paragraf sau alin. (5) din Regulamentul (UE) 2018/858 ori ale art. 13^2 alin. (4) lit. a)-e), cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei;
  j) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (4) a doua teză sau art. 41 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 10 alin. (4) a doua teză sau art. 46 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 14 alin. (4) al doilea paragraf sau art. 51 primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei;
  k) nerespectarea prevederilor art. 13^2 alin. (3) lit. b) sau ale art. 13^2 alin. (4) lit. i), cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei;
  l) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (8) sau art. 34 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 9 alin. (8) sau art. 39 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 13 alin. (8) sau art. 38 alin. (2) sau (4) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei;
  m) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (8) sau art. 34 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 9 alin. (8) sau art. 39 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 13 alin. (8) sau art. 38 alin. (2) sau (4) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;
  n) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (3) sau (4) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 10 alin. (3) sau (4) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 14 alin. (3) sau (4) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei;
  o) nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (1), art. 53 alin. (1), (2), (5)-(7), (10) sau (11), art. 54 sau 55 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 56 alin. (1), art. 57 alin. (1), (2), (5)-(7), (10) sau (11), art. 58 sau 59 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 13 alin. (10) primul paragraf, art. 60 alin. (1), art. 61 alin. (1), (2) sau (5)-(9), art. 62 sau 63 din Regulamentul (UE) 2018/858, ale art. 13^2 alin. (3) lit. d) sau ale art. 13^2 alin. (4) lit. h) sau k), cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;
  p) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (7) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;
  q) nerespectarea prevederilor art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 43 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 48 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 6 alin. (1) pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei;
  r) nerespectarea prevederilor art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 43 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 48 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 6 alin. (1) pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;
  s) nerespectarea prevederilor art. 33 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 38 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau ale art. 36 alin. (1) sau (3) sau art. 37 alin. (1) sau (10) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei;
  t) nerespectarea prevederilor art. 51 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 24 alin. (2) sau art. 55 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 59 din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 13^2 alin. (4) lit. f) sau g), cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;
  u) nerespectarea prevederilor art. 13^2 alin. (1) sau (2), cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei;
  v) nerespectarea prevederilor art. 13^2 alin. (6), cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei. Notă
  Conform articolului VII din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021, dispozițiile referitoare la stabilirea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art. 14 alin. (1)-(7) din Ordonanța Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi.
  (2) Constituie contravenție și se sancționează astfel următoarele fapte săvârșite de către reprezentanții producătorilor:
  a) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Regulamentul UE 2018/858 sau ale art. 13^2 alin. (4) lit. a)-c), cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei;
  b) nerespectarea prevederilor art. 10 lit. c) sau art. 41 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 11 lit. c) sau art. 46 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 15 alin. (1) lit. c) sau art. 51 primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei;
  c) nerespectarea prevederilor art. 10 lit. a) sau b) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 11 lit. a) sau b) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 15 alin. (1) lit. a) sau b) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei;
  d) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. d) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;
  e) nerespectarea prevederilor art. 13^2 alin. (1) sau (2), cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei;
  f) nerespectarea prevederilor art. 13^2 alin. (6), cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei. Notă
  Conform articolului VII din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021, dispozițiile referitoare la stabilirea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art. 14 alin. (1)-(7) din Ordonanța Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi.
  (3) Constituie contravenție și se sancționează astfel următoarele fapte săvârșite de către importatori:
  a) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul UE 2018/858, ale art. 1 alin. (1) sau ale art. 13^2 alin. (3) lit. e), pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei;
  b) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul UE 2018/858, ale art. 1 alin. (1) sau ale art. 13^2 alin. (3) lit. e), pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 40.000 lei la 100.000 lei;
  c) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (3) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 16 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 1 alin. (8), pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei;
  d) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (3) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 16 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 1 alin. (8), pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 40.000 lei la 100.000 lei;
  e) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), art. 41 alin. (3) sau art. 43 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 13 alin. (1), art. 46 alin. (3) sau art. 48 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 17 alin. (1) prima teză, art. 52 alin. (2) al doilea paragraf sau art. 53 alin. (8) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;
  f) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), art. 41 alin. (3) sau art. 43 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 13 alin. (1), art. 46 alin. (3) sau art. 48 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 17 alin. (1) prima teză, art. 52 alin. (2) al doilea paragraf sau art. 53 alin. (8) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei;
  g) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3) a doua sau a treia teză, art. 12 alin. (2) sau (4) prima teză sau art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (3) a doua sau a treia teză, art. 13 alin. (2) sau (4) prima teză sau art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 16 alin. (4), art. 17 alin. (1) a doua teză, alin. (2) sau (4) primul paragraf sau art. 21 din Regulamentul (UE) 2018/858 ori ale art. 13^2 alin. (4) lit. a)-e), cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei;
  h) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (4) a doua teză sau art. 41 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 13 alin. (4) a doua teză sau art. 46 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 17 alin. (4) al doilea paragraf sau art. 51 primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei;
  i) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2) prima teză, alin. (4) sau (5) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (2) prima teză, alin. (4) sau (5) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 16 alin. (2), (5) sau (6) sau art. 38 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei;
  j) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2) prima teză, alin. (4) sau (5) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (2) prima teză, alin. (4) sau (5) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 16 alin. (2), (5) sau (6) sau art. 38 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;
  k) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (3) sau alin. (4) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 13 alin. (3) sau alin. (4) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 17 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei;
  l) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau ale art. 16 alin. (7) sau (8) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;
  m) nerespectarea prevederilor art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 43 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 48 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 6 alin. (1), pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei;
  n) nerespectarea prevederilor art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 43 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 48 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 6 alin. (1), pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;
  o) nerespectarea prevederilor art. 51 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 24 alin. (2) sau art. 55 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 59 din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 13^2 alin. (4) lit. f) sau g), cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;
  p) nerespectarea prevederilor art. 13^2 alin. (1) sau (2), cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei;
  q) nerespectarea prevederilor art. 13^2 alin. (6), cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei. Notă
  Conform articolului VII din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021, dispozițiile referitoare la stabilirea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art. 14 alin. (1)-(7) din Ordonanța Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi.
  (4) Constituie contravenție și se sancționează astfel următoarele fapte săvârșite de către distribuitori:
  a) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
  b) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei;
  c) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 15 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 1 alin. (8), pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
  d) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 15 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 1 alin. (8), pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei;
  e) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (3) sau alin. (4) prima teză sau art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 15 alin. (3) sau alin. (4) prima teză sau art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 19 alin. (2) sau (3) sau art. 21 din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei;
  f) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) a doua teză sau art. 41 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 15 alin. (4) a doua teză sau art. 46 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 19 alin. (4) sau art. 51 primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei;
  g) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 14 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau ale art. 18 alin. (1) sau art. 38 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei;
  h) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 14 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau ale art. 18 alin. (1) sau art. 38 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei;
  i) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;
  j) nerespectarea prevederilor art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 43 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 48 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 6 alin. (1), pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
  k) nerespectarea prevederilor art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 43 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 48 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 6 alin. (1), pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei;
  l) nerespectarea prevederilor art. 13^2 alin. (1) sau (2), cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei;
  m) nerespectarea prevederilor art. 13^2 alin. (6) din prezenta ordonanță, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Notă
  Conform articolului VII din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021, dispozițiile referitoare la stabilirea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art. 14 alin. (1)-(7) din Ordonanța Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi.
  (5) Constituie contravenție și se sancționează serviciile tehnice pentru nerespectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 80 și 81 din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 13^2 alin. (8), cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei. Notă
  Conform articolului VII din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021, dispozițiile referitoare la stabilirea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art. 14 alin. (1)-(7) din Ordonanța Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi.
  (6) Constituie contravenție și se sancționează astfel următoarele fapte săvârșite de către operatorii economici prevăzuți la art. 13^4:
  a) nerespectarea prevederilor art. 13^4 alin. (1) sau (4), cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;
  b) nerespectarea prevederilor art. 13^4 alin. (2), (3), (6) sau (7), cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei. Notă
  Conform articolului VII din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021, dispozițiile referitoare la stabilirea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art. 14 alin. (1)-(7) din Ordonanța Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi.
  (7) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor art. 13^2 alin. (9), cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei. Notă
  Conform articolului VII din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021, dispozițiile referitoare la stabilirea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art. 14 alin. (1)-(7) din Ordonanța Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi.
  (8) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1)-(7) se realizează de către personalul R.A.R. împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.(9) Prin derogare de la dispozițiile art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1)-(3) se prescrie în termen de un an de la data săvârșirii faptei. În cazul încălcărilor care durează în timp, prescripția începe să curgă de la data ultimului act material săvârșit.(10) Personalul prevăzut la alin. (8) este apărat de orice ingerință sau amestec în activitatea sa, de natură să îi influențeze libertatea de apreciere, de exercițiu, de decizie sau de control și își exercită competențele în conformitate cu principiul proporționalității.(11) Personalul prevăzut la alin. (8) respectă principiul confidențialității, în cazurile în care acest lucru este necesar, pentru a proteja secretele comerciale sau datele cu caracter personal în conformitate cu legislația națională. (12) În măsura în care prezenta ordonanță nu prevede altfel, contravențiilor prevăzute la alin. (1)-(7) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 16-04-2021, Articolul 14 a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )


  Articolul 14^1

  Abrogat.
  (la 16-04-2021, Articolul 14^1 a fost abrogat de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )


  Articolul 15
  (1) R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de autoritate națională de omologare, de autoritate națională de supraveghere a pieței și de serviciu tehnic, îndeplinește următoarele atribuții în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe:
  (la 16-04-2021, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 15 a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )

  a) acordă omologarea națională de tip a întregului vehicul;
  b) acordă omologarea UE de tip a întregului vehicul sau omologarea ONU de tip a întregului vehicul;
  (la 16-04-2021, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 15 a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )

  c) Abrogată.
  (la 16-04-2021, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 15 a fost abrogată de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )

  d) Abrogată.
  (la 16-04-2021, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 15 a fost abrogată de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )

  e) Abrogată.
  (la 16-04-2021, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 15 a fost abrogată de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )

  f) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării naționale de tip a întregului vehicul;
  g) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării UE de tip a întregului vehicul sau a omologării ONU de tip a întregului vehicul;
  (la 16-04-2021, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 15 a fost modificată de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )

  h) Abrogată.
  (la 16-04-2021, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 15 a fost abrogată de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )

  i) Abrogată.
  (la 16-04-2021, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 15 a fost abrogată de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )

  j) Abrogată.
  (la 16-04-2021, Litera j) din Alineatul (1) , Articolul 15 a fost abrogată de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )

  k) verifică la deținătorul omologării de tip acordate de R.A.R. conformitatea producției și ia măsurile necesare pentru menținerea acesteia pe toată durata de fabricație a tipului respectiv de vehicul rutier;
  (la 16-04-2021, Litera k) din Alineatul (1) , Articolul 15 a fost modificată de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )

  l) impune deținătorului omologării de tip menționat la lit. k) remedierea defecțiunilor de fabricație constatate în mod repetat la mai multe vehicule rutiere de același tip și care pun sau pot pune în pericol siguranța circulației ori protecția mediului;
  m) supraveghează pe piață conformitatea vehiculelor rutiere;
  (la 16-04-2021, Litera m) din Alineatul (1) , Articolul 15 a fost modificată de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )

  n) abrogată;
  (la 10-10-2009, Lit. n) a alin. (1) al art. 15 a fost abrogată de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. )

  o) acordă omologarea individuală a unui vehicul rutier;
  p) efectuează încercările necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării individuale a unui vehicul rutier;
  q) eliberează atestatul tehnic în cazul mașinilor autopropulsate și al vehiculelor rutiere lente;
  (la 16-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 15 a fost completat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )

  r) eliberează cartea de identitate a vehiculului;
  s) asigură modificarea cărții de identitate a vehiculului pentru vehiculele rutiere care au suferit modificări ale caracteristicilor stabilite prin reglementările RNTR 7 prevăzute la art. 1 alin. (2) sau eliberarea unei noi cărți de identitate a vehiculului în cazul în care caracteristicile modificate fac parte din categoria celor înscrise în mod obligatoriu în certificatul de înmatriculare conform prevederilor Directivei 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule;
  (la 16-04-2021, Litera s) din Alineatul (1) , Articolul 15 a fost modificată de Punctul 32, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )

  t) asigură eliberarea duplicatului la cartea de identitate a vehiculului;
  u) efectuează operațiunile impuse la certificarea autenticității vehiculelor rutiere și eliberează certificatul de autenticitate.
  (la 10-10-2009, Lit. u) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. )

  v) evaluează și desemnează serviciile tehnice.
  (la 16-04-2021, Litera v) din Alineatul (1) , Articolul 15 a fost modificată de Punctul 32, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )

  x) îndeplinește funcția de serviciu tehnic.
  (la 10-10-2009, Lit. x) a alin. (1) al art. 15 a fost introdusă de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. )

  y) asigură punerea în aplicare a obligațiilor prevăzute la art. 9 alin. (4), art. 10 alin. (8), art. 12 alin. (2) și (4), art. 84 alin. (4) și art. 90 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858.
  (la 16-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 15 a fost completat de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )
  (1^1) Dacă R.A.R. constată că vehiculele rutiere noi pe care le-a omologat nu mai sunt conforme cu tipul care a fost omologat, R.A.R. ia măsurile necesare pentru a se asigura că vehiculele rutiere produse se conformează tipului omologat.
  (la 10-10-2009, Alin. (1^1) al art. 15 a fost introdus de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. )
  (2) În funcție de neconformitățile constatate, măsurile prevăzute la alin. (1^1) pot avea în vedere oprirea definitivă sau temporară a introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, rechemarea și/sau retragerea de pe piață a vehiculelor rutiere neconforme cu tipul omologat, cu interdicția introducerii pe piață, a punerii la dispoziție pe piață sau a folosirii până la remediere ori, după caz, retragerea omologării de tip.
  (la 16-04-2021, Alineatul (2) din Articolul 15 a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )
  (2^1) În cazul vehiculelor rutiere care fac obiectul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 167/2013, Regulamentului (UE) nr. 168/2013 sau al Regulamentului (UE) 2018/858 ori al vehiculelor rutiere menționate la art. 13^2 alin. (4) și care nu respectă prevederile actelor de reglementare UE în baza cărora au fost omologate, personalul menționat la art. 14 alin. (8) poate dispune, în funcție de gravitatea faptei, retragerea de pe piață, rechemarea, oprirea definitivă sau temporară a introducerii pe piață și/sau a punerii la dispoziție pe piață.
  (la 16-04-2021, Articolul 15 a fost completat de Punctul 35, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )
  (3) Cheltuielile datorate retragerii din circulație, remedierii neconformităților și repunerii în circulație a vehiculelor rutiere sau, după caz, a lotului de vehicule rutiere se suportă de către deținătorul omologării de tip.(4) În situația în care R.A.R. constată că producătorul nu informează, nu propune și/sau nu pune în practică măsurile corective necesare pentru eliminarea riscurilor prevăzute la art. 13^2 alin. (4) lit. d), acesta ia măsurile prevăzute la alin. (2).
  (la 16-04-2021, Alineatul (4) din Articolul 15 a fost modificat de Punctul 36, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )
  (5) Cheltuielile generate de verificările aferente stabilirii conformității vehiculelor rutiere prelevate sunt suportate de către operatorii economici relevanți, în cazul identificării de neconformități.
  (la 16-04-2021, Articolul 15 a fost completat de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )

  (la 25-10-2005, Art. 15 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. )


  Articolul 16
  (1) La epuizarea spațiului destinat înscrierii caracteristicilor tehnice ale vehiculului rutier ori a datelor de identitate ale proprietarilor, R.A.R. este obligat să elibereze o nouă carte de identitate a vehiculului, după identificarea vehiculului rutier.(2) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii poate aproba eliberarea cărților de identitate a vehiculului cu valabilitate limitată în timp, dar nu mai mult de un an, în condițiile stabilite prin reglementările RNTR 7 prevăzute la art. 1 alin. (2).
  (la 16-04-2021, Articolul 16 a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )


  Articolul 16^1
  (1) În cazul pierderii, furtului sau al distrugerii cărții de identitate a vehiculului ori al nerespectării dispozițiilor art. 10 alin. (5), R.A.R. poate emite un duplicat al cărții de identitate a vehiculului, după identificarea vehiculului.(2) Procedura de eliberare a duplicatului cărții de identitate a vehiculului, în situațiile prevăzute la alin. (1), precum și documentele necesare se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(3) Pentru emiterea de către R.A.R. a unui duplicat al cărții de identitate a vehiculului nu este necesară publicarea pierderii, furtului sau distrugerii acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
  (la 16-07-2018, Articolul 16^1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 109 din 16 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 17 mai 2018 )


  Articolul 16^2

  Abrogat.
  (la 16-07-2018, Articolul 16^2 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 109 din 16 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 17 mai 2018 )


  Articolul 16^3

  Pentru vehiculele rutiere concepute și fabricate sau modificate pentru a fi utilizate exclusiv de forțele armate, poate fi acordată o omologare națională în conformitate cu reglementările specifice care se aprobă prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului apărării naționale.
  (la 16-04-2021, Actul a fost completat de Punctul 39, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )
  Notă
  Conform articolului VI din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministrul transporturilor și infrastructurii și ministrul apărării naționale vor adopta ordinul comun prevăzut la art. 16^3 din Ordonanța Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 17
  (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va emite reglementările și normele tehnice privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România.(2) Reglementările și normele tehnice privind omologarea vehiculelor rutiere, eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere și certificarea autenticității vehiculelor rutiere, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România, se reactualizează de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și se aprobă prin ordin al ministrului, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanțe.(3) Instrucțiunile privind completarea cărții de identitate la înmatricularea vehiculelor rutiere se reactualizează de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Finanțelor Publice și de autoritatea competenta care efectuează înmatricularea și se aprobă prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, ministrului finanțelor publice și ministrului autorității competente care efectuează înmatricularea, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanțe.(4) Reglementările, normele tehnice și instrucțiunile prevăzute la alin. (1), (2) și (3) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se actualizează ori de câte ori este nevoie.
  (la 29-07-2003, Art. 17 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 230 din 23 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 30 mai 2003. )


  Articolul 17^1
  (1) Prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii se stabilesc:
  a) categoriile de vehicule rutiere pentru care este obligatorie omologarea în vederea introducerii pe piață sau a punerii la dispoziție pe piață în România;
  b) procedura de acordare a omologării naționale de tip a întregului vehicul;
  c) procedura de acordare a omologării naționale individuale a vehiculului rutier;
  d) procedura de certificare a autenticității vehiculelor rutiere;
  e) procedura de eliberare a atestatului tehnic pentru mașinile autopropulsate și pentru vehiculele rutiere lente;
  f) condițiile tehnice aplicabile în vederea acordării omologării naționale de tip a întregului vehicul rutier;
  g) condițiile tehnice aplicabile în vederea acordării omologării naționale individuale a vehiculului rutier;
  h) condițiile tehnice aplicabile în vederea acordării atestatului tehnic pentru mașinile autopropulsate și pentru vehiculele rutiere lente;
  i) procedura de supraveghere a pieței;
  j) procedura de punere în aplicare a prevederilor art. 6 alin. (8) și (9), art. 7 alin. (4) și art. 8 alin. (10) din Regulamentul (UE) 2018/858.
  (la 16-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 17^1 a fost modificat de Punctul 40, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )
  (2) Prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, al ministrului afacerilor interne și al ministrului finanțelor publice se stabilesc instrucțiunile privind cartea de identitate a vehiculului.(3) Pe data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (2) se abroga Hotărârea Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 21 octombrie 1992, și Instrucțiunile ministrului de interne, ale ministrului finanțelor și ale ministrului transporturilor nr. 290/2.802/1.189/1993 de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 28 mai 1993.(4) Ordinele prevăzute la art. 2 alin. (4), art. 16^3, precum și la alin. (1) și (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se actualizează ori de câte ori este nevoie.
  (la 16-04-2021, Alineatul (4) din Articolul 17^1 a fost modificat de Punctul 40, Articolul I din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )

  (la 25-10-2005, Art. 17^1 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. )


  Articolul 18

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abroga art. 5-7, art. 8 lit. f) și g), art. 9 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 594/1991 privind verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice de către autovehiculele și remorcile acestora care circula pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 81 și art. 82 alin. (2) din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector, republicat, cu modificările ulterioare, precum și alte dispoziții contrare.

  Mențiune abrogată.
  (la 16-04-2021, Mențiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost abrogată de Articolul X din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )

  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Anca Boagiu

  --------