HOTĂRÂRE nr. 384 din 25 aprilie 2007
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 27 aprilie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 3, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "e) de autoritate de stat prin care se asigură coordonarea şi controlul asupra aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor şi unităţilor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea, în administrarea sau în subordinea sa;".
  2. La articolul 4 punctul VII, poziţia 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "1. exercită atribuţiile ce îi revin potrivit legii privind numirea şi eliberarea din funcţie a personalului propriu, a asistenţilor judiciari, a personalului Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate acestuia şi a celuilalt personal din sistemul justiţiei;".
  3. La articolul 4, punctul X se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "X. în domeniul gestionării patrimoniului, asigură buna organizare şi administrare a justiţiei ca serviciu public, scop în care:
  1. pune la dispoziţia instanţelor judecătoreşti, a aparatului propriu şi a unităţilor subordonate ministerului fondurile necesare în vederea desfăşurării activităţii;
  2. fundamentează şi elaborează proiectul bugetului de stat pentru activitatea proprie, a instituţiilor aflate sub autoritatea sa în calitatea de ordonator principal de credite, precum şi a unităţilor subordonate; repartizează alocaţiile bugetare ordonatorilor secundari de credite şi controlează modul de folosire a acestora;
  3. coordonează şi îndrumă activitatea economică, de investiţii şi administrativă a instanţelor judecătoreşti, a aparatului propriu şi a unităţilor subordonate ministerului, putând emite norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale;
  4. coordonează activităţile de implementare a proiectelor cu finanţare externă pentru toate domeniile de activitate ale ministerului şi administrează fondurile provenind din intrări de credite externe şi fonduri externe nerambursabile aferente acestor proiecte;
  5. organizează şi asigură, în condiţiile legii, exercitarea activităţilor de audit public intern;
  6. asigură tipărirea şi difuzarea timbrului judiciar, potrivit prevederilor legale."
  4. Alineatul (1) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) În activitatea de conducere a ministerului ministrul justiţiei este ajutat de 3 secretari de stat, numiţi, potrivit legii, prin decizie a primului-ministru. Funcţia de ministru şi funcţia de secretar de stat sunt funcţii de demnitate publică, potrivit legii."
  5. Alineatul (1) al articolului 11^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 11^1. - (1) Pentru exercitarea atribuţiilor de verificare şi control, pe lângă ministrul justiţiei funcţionează Corpul de control al ministrului, organizat la nivel de serviciu şi condus de un inspector-şef."
  6. Alineatul (3) al articolului 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) În cadrul structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1, prin ordin al ministrului justiţiei se pot organiza servicii, birouri sau colective temporare şi se poate stabili numărul posturilor de conducere ale acestora, în condiţiile legii."
  7. După articolul 12^1 se introduce un nou articol, articolul 12^2, cu următorul cuprins:
  "Art. 12^2. - (1) În structura Ministerului Justiţiei funcţionează Unitatea de management public organizată la nivel de birou.
  (2) Numărul de posturi, precum şi atribuţiile structurii prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei, cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Justiţiei."
  8. Alineatul (1) al articolului 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Justiţiei este de 470, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului, precum şi cele ale Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe."
  9. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - Instituţiile publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite, sunt prevăzute în anexa nr. 2. Acestea se înfiinţează şi se organizează potrivit legii."
  10. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
  11. Denumirea anexei nr. 2 "Instituţiile publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Instituţiile publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite".


  Articolul II

  Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul justiţiei,
  Tudor-Alexandru Chiuariu
  Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
  Paul Păcuraru
  p. Ministrul economiei şi finanţelor,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 25 aprilie 2007.
  Nr. 384.


  Anexa
  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 83/ 2005)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI JUSTIŢIEI
  Nr. maxim de posturi: 431 (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului)

   ┌───────────────────┐ ┌────────────────┐
   │CORPUL DE CONTROL ├─┐ │ COLEGIUL │
   │AL MINISTRULUI │ │ ┌─┤ MINISTRULUI │
   └───────────────────┘ │ ┌──────────┐ │ └────────────────┘
   ┌───────────────────┐ │ │ │ │ ┌────────────────┐
   │DIRECŢIA PENTRU │ ├─────────┤ MINISTRU ├─────────────┤ │CABINET DEMNITAR│
   │RELAŢIA CU │ │ │ │ ├─┤ │
   │MINISTERUL PUBLIC ├─┤ └───┬──────┘ │ └────────────────┘
   │ŞI DE PREVENIRE A │ │ │ │ ┌────────────────┐
   │CRIMINALITĂŢII ŞI │ │ │ │ │ CONSILIERII │
   │A CORUPŢIEI │ │ │ ├─┤ MINISTRULUI │
   └───────────────────┘ │ │ │ └────────────────┘
   ┌───────────────────┐ │ │ │ ┌────────────────┐
   │DIRECTIA RESURSE │ │ │ │ │ CONSILIERI │
   │UMANE ŞI RELAŢIA CU├─┤ │ ├─┤ DIPLOMATICI │
   │CONSILIUL SUPERIOR │ │ │ │ └────────────────┘
   │AL MAGISTRATURII │ │ │ │ ┌────────────────┐
   └───────────────────┘ │ │ ├─┤ DEPARTAMENT │
   ┌───────────────────┐ │ │ │ │ COMUNICARE*) │
   │DIRECŢIA CONTENCIOS├─┤ │ │ └────────────────┘
   └───────────────────┘ │ │ │ ┌────────────────┐
   ┌───────────────────┐ │ │ │ │ SERVICIUL │
   │DIRECŢIA AUDIT │ │ │ └─┤ INFORMAŢIEI │
   │PUBLIC INTERN ├─┘ │ │ CLASIFICATE │
   └───────────────────┘ │ └────────────────┘
                                       │
                                       │
             ┌─────────────────────────┼────────────┬─────────────────┐
             │ │ │ │
    ┌────────┴─────────┐ │ ┌───────┴────────┐┌───────┴────────┐
   ┌┤ SECRETAR DE STAT │ │ │SECRETAR DE STAT││SECRETAR DE STAT├─┐
   │└────────┬─────────┘ │ └───────┬────────┘└───────┬────────┘ │
   │ │ ┌──────────────┴─┐ │ │ │
   │ ┌──────┴───────┐ │SECRETAR GENERAL├─┐ ┌──────┴──────┐ ┌──────┴──────┐ │
   │ │ CABINETUL │ │ │ │ │ CABINETUL │ │ CABINETUL │ │
   │ │ DEMNITARULUI │ └─────────────┬──┘ │ │ DEMNITARULUI│ │ DEMNITARULUI│ │
   │ └──────────────┘ ┌─────────────┴──┐ │ └─────────────┘ └─────────────┘ │
   │ │SECRETAR GENERAL│ │ │
   │ │ADJUNCT │ │ │
   │ └──┬─────────────┘ │ │
   │ ┌──────┴──────┐ ┌──────┴──────┐ │
   │ │ UNITATEA DE │ │ DIRECŢIA │ │
   │ │ MANAGEMENT │ │ GENERALĂ │ │
   │ │ PUBLIC │ │ ECONOMICĂ │ │
   │ └─────────────┘ └──────┬──────┘ │
   └───┬───┬─────┬────┬───┬────┬────┬────┬─┴──┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┘
       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     ┌─┴┐ ┌┴─┐ ┌─┴┐ ┌─┴┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐
     │1 │ │2 │ │3 │ │4 │ │5 │ │6 │ │7 │ │8 │ │9 │ │10│ │11│ │12│ │13│ │14│ │15│
     │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘

    1 - Direcţia Drept Internaţional şi Tratate
    2 - Direcţia Programe Europene
    3 - Direcţia Afaceri Europene
    4 - Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi
        externe**)
    5 - Direcţia Tehnologia Informaţiei
    6 - Serviciul pentru Relaţii cu publicul
    7 - Serviciul de Asistenţă medicală
    8 - Direcţia Investiţii
    9 - Direcţia Financiar-Administrativ
   10 - Direcţia Cetăţenie
   11 - Direcţia de Probaţiune
   12 - Direcţia pentru Servicii juridice conexe
   13 - Direcţia Elaborare Acte Normative, Studii şi Documentare
   14 - Direcţia Analiză şi Avizare Acte Normative
   15 - Direcţia Instanţelor Militare***)
  _________
    *) Se înfiinţează la nivel de serviciu
    **) Numărul de posturi nu este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.
    ***) Structură aflată în coordonarea profesională a Ministerului Justiţiei
         şi finanţată de la bugetul Ministerului Apărării

  ----