ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 13 martie 2002 (*actualizată*)
privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii
(actualizată până la data de 11 august 2006*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • --------------------
  ATENŢIE: Prezentul act normativ va suferi modificări şi completări la data de 1 februarie 2014 prin LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 şi LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013.
  ---------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 august 2006 şi este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 107 din 27 aprilie 2006; LEGEA nr. 278 din 4 iulie 2006.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Pentru prevenirea şi combaterea incitarii la ura naţionala, rasială sau religioasă, la discriminare şi la săvârşirea de infracţiuni contra păcii şi omenirii, prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.


  Articolul 2

  În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă:
  a) prin organizaţie cu caracter fascist, rasist sau xenofob se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, conceptiilor sau doctrinelor fasciste, rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenta pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase şi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violenta pentru schimbarea ordinii constituţionale sau a instituţiilor democratice, naţionalismul extremist. În această categorie pot fi incluse organizaţiile cu sau fără personalitate juridică, partidele şi miscarile politice, asociaţiile şi fundaţiile, societăţile comerciale, precum şi orice alte persoane juridice care îndeplinesc cerinţele prevăzute la prezenta litera;
  b) prin simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe se înţelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepţiile sau doctrinele prevăzute la lit. a);
  ------------
  Litera b) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 107 din 27 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 3 mai 2006.
  c) prin persoană vinovată de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii se înţelege orice persoană condamnată definitiv de către o instanţă judecătorească română sau străină, printr-o hotărâre recunoscută potrivit legii, pentru una sau mai multe infracţiuni contra păcii şi omenirii, precum şi orice persoană condamnată de către o instanţă penală internaţională pentru crime de război sau crime contra umanităţii;
  ------------
  Litera c) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 107 din 27 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 3 mai 2006.
  d) prin holocaust se înţelege persecuţia sistematică sprijinită de stat şi anihilarea evreilor europeni de către Germania nazistă, precum şi de aliaţii şi colaboratorii săi din perioada 1933-1945. De asemenea, în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, o parte din populaţia romă a fost supusă deportării şi anihilării.
  ------------
  Litera d) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 107 din 27 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 3 mai 2006.


  Capitolul II Infracţiuni şi contravenţii


  Articolul 3

  (1) Constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist sau xenofob se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
  ------------
  Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 107 din 27 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 3 mai 2006.
  (2) Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează şi aderarea la o organizaţie cu caracter fascist, rasist sau xenofob, precum şi sprijinirea sub orice formă a unei organizaţii având acest caracter.
  (3) Tentativa se pedepseşte.


  Articolul 4

  (1) Răspândirea sau vânzarea, prin orice mijloace, ori confecţionarea de simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe, precum şi deţinerea, în vederea răspândirii sau vânzării, a unor astfel de simboluri se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
  ------------
  Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. VI din LEGEA nr. 278 din 4 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 12 iulie 2006.
  (2) Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează şi utilizarea în public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe.
  (3) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1) sau (2), dacă este săvârşită în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei.


  Articolul 5

  (1) Promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unei infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă, săvârşită prin orice mijloace, în public, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.
  (2) Propaganda constă în răspândirea în mod sistematic sau în apologia unor idei, concepţii ori doctrine, cu intenţia de a convinge şi de a atrage noi adepţi.
  ------------
  Alin. (2) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. VI din LEGEA nr. 278 din 4 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 12 iulie 2006.
  ------------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 107 din 27 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 3 mai 2006.


  Articolul 6

  Negarea, contestarea, aprobarea sau justificarea, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului, genocidului sau a crimelor contra umanităţii ori a efectelor acestora se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amendă.
  ------------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. VI din LEGEA nr. 278 din 4 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 12 iulie 2006.


  Articolul 7

  În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 3-6 urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror.

  ------------
  Art. 8 a fost abrogat de pct. 4 al art. VI din LEGEA nr. 278 din 4 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 12 iulie 2006.


  Capitolul III Dizolvarea persoanei juridice

  ------------
  Art. 9 a fost abrogat de pct. 4 al art. VI din LEGEA nr. 278 din 4 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 12 iulie 2006.
  ------------
  Art. 10 a fost abrogat de pct. 4 al art. VI din LEGEA nr. 278 din 4 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 12 iulie 2006.
  ------------
  Art. 11 a fost abrogat de pct. 4 al art. VI din LEGEA nr. 278 din 4 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 12 iulie 2006.


  Capitolul IV Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice


  Articolul 12

  Se interzice ridicarea sau menţinerea în locuri publice, cu excepţia muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative referitoare la persoanele vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.


  Articolul 13

  (1) Se interzice acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii unor străzi, bulevarde, scuaruri, pieţe, parcuri sau altor locuri publice.
  (2) Se interzice, de asemenea, acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii unor organizaţii, cu sau fără personalitate juridică.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul justiţiei,
  Rodica Mihaela Stanoiu
  Ministrul culturii şi cultelor,
  Razvan Theodorescu
  Ministru de interne,
  Ioan Rus
  --------