LEGE nr. 383 din 24 decembrie 2013(*actualizată*)
a apiculturii
(actualizată la data de 1 ianuarie 2016*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Obiectul prezentei legi îl constituie crearea cadrului legal privind reglementarea activităţii apicole în scopul protejării albinelor şi dezvoltării apiculturii.
  ----------
  Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 280 din 18 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015.
  (2) Creşterea albinelor este o îndeletnicire tradiţională a populaţiei şi constituie, prin rolul său economic, ecologic şi social, o parte a avuţiei naţionale.


  Articolul 2

  Activitatea în apicultură poate fi practicată de orice persoană fizică sau juridică cu respectarea legislaţiei în vigoare. Statul român prin ministerele de resort sprijină activitatea de creştere a albinelor, a creşterii numărului şi producţiei familiilor de albine, a valorificării superioare a resurselor melifere, a produselor apicole şi a conservării biodiversităţii.
  ----------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 280 din 18 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015.


  Articolul 3

  Apicultorii organizaţi în forme asociative pot beneficia de sprijin financiar pentru înfiinţarea, dezvoltarea şi modernizarea stupinelor prin accesarea măsurilor prevăzute în programele naţionale sau europene destinate acestui sector.


  Articolul 4

  Apicultorii pot participa la programe de formare profesională organizate de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" sau de alţi furnizori de formare profesională autorizaţi, în condiţiile legii.


  Articolul 5

  În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
  a) apicultură - ramură agricolă din sectorul zootehnic ce cuprinde activitatea de creştere, exploatare, înmulţire şi ameliorare a albinelor melifere; ştiinţa care se ocupă cu creşterea şi îngrijirea raţională a albinelor, în scopul obţinerii şi folosirii produselor apicole şi polenizării florei entomofile;
  b) produse apicole - produsele obţinute de la familia de albine ca rezultat al activităţii acesteia, sub denumirea de miere, polen, păstură, lăptişor de matcă, apilarnil, ceară, propolis, venin de albine;
  c) material biologic apicol - orice material biologic provenit din familia de albine care poate fi utilizat pentru reproducţie şi selecţie, pentru activităţi apicole sau pentru comercializare;
  d) apicultor - persoană care deţine, creşte şi/sau exploatează familii de albine;
  e) stup - echipament apicol, asamblat, care adăposteşte familia de albine în perioada de creştere şi exploatare şi este utilizat atât în stupăritul staţionar, cât şi în stupăritul pastoral;
  f) familie de albine/colonie de albine - unitate biologică alcătuită din albine lucrătoare, matcă, trântori, faguri pentru dezvoltarea şi depozitarea hranei, care se află într-un stup;
  g) roi artificial pe faguri - unitate biologică alcătuită din rame cu faguri, în general 3-5, cu puiet în toate stadiile de dezvoltare şi provizii de hrană, albina de pe rame şi o matcă împerecheată;
  h) roi la pachet - unitate biologică alcătuită în general din 1-1,5 kg albină tânără însoţită de o matcă împerecheată şi care nu cuprinde faguri;
  i) matcă/regină - singurul individ femel din familia de albine cu organe reproducătoare complet dezvoltate, capabil să se împerecheze şi să depună ouă fecundate;
  j) trântor - individ mascul din familia de albine apt pentru împerechere cu matca;
  k) stupină/exploataţie apicolă - totalitatea familiilor de albine deţinute de o persoană, care poate fi amplasată pe o singură vatră sau pe mai multe vetre, în număr variabil. O stupină/exploataţie apicolă poate cuprinde echipamente specifice, utilaje şi construcţii necesare pentru desfăşurarea activităţii apicole;
  l) vatră de stupină - locul/suprafaţa de teren pentru amplasarea unei stupine, în sistem staţionar, permanentă sau în sistem pastoral ori temporară. Vatra poate fi permanentă, dacă stupii sunt amplasaţi în acelaşi loc pe toată perioada anului sau cel puţin pe perioada iernării, ori temporară, atunci când stupii sunt transportaţi şi amplasaţi pe o perioadă limitată de timp în vederea valorificării unui cules;
  m) stupărit staţionar - sistem de întreţinere şi exploatare a familiilor de albine pe aceeaşi vatră pe toată perioada anului;
  n) stupărit pastoral/transhumanţă - sistem de întreţinere şi exploatare a familiilor de albine care include deplasarea acestora, pe vetre temporare, pentru valorificarea unor culesuri sau pentru polenizare dirijată;
  o) plante entomofile sau floră entomofilă - plante ce sunt polenizate cu ajutorul insectelor, inclusiv al albinelor;
  p) polenizarea plantelor - proces prin care polenul este transferat din sacii polinici ai anterelor pe stigmatul pistilului, proces prin care se asigură fecundarea plantelor. Polenizarea entomofilă, dirijată, cu albine, se realizează în scopul sporirii producţiei de seminţe, fructe şi legume;
  q) bază meliferă - totalitatea plantelor din flora spontană şi cultivată, care sunt cercetate de albinele melifere pentru polen, nectar sau mană;
  r) rasă de albine - populaţie de familii de albine de origine comună suficient de numeroasă pentru creşterea "în sine", care are un genofond comun şi posedă anumite particularităţi fenotipice, adaptată condiţiilor pedoclimatice şi florei melifere din zona respectivă;
  s) familie de albine de elită - familie de albine de rasă pură, cu performanţe superioare selecţionate, ca urmare a aplicării programului naţional de ameliorare şi care transmite constant, prin descendenţă, însuşirile respective;
  ----------
  Lit. s) a art. 5 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 280 din 18 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015.
  ş) stupina de elită - stupina autorizată de autoritatea competentă în domeniu, respectiv Agenţia Naţională pentru Zootehnie «Prof. dr. G. K. Constantinescu» în creşterea familiilor de albine de elită şi producerea de material biologic selecţionat, conform programului naţional de ameliorare la albine;
  ----------
  Lit. ş) a art. 5 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 280 din 18 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015.
  t) stupină de multiplicare - stupină autorizată de autoritatea competentă în domeniu, respectiv Agenţia Naţională pentru Zootehnie «Prof. dr. G. K. Constantinescu», pentru multiplicarea materialului genetic provenit de la familii de albine cu performanţe superioare, de rasă pură, din stupina de elită, conform programului naţional de ameliorare;
  ----------
  Lit. t) a art. 5 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 280 din 18 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015.
  ţ) carnet de stupină - document elaborat de forma asociativă şi aprobat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, care conţine informaţii cu privire la mişcarea efectivului, starea de sănătate şi întreţinere a fiecărei familii de albine, tratamentele efectuate, deplasările în pastoral, precum şi alte operaţiuni din domeniul apicol;
  u) valoare de piaţă - preţul pe care apicultorul îl poate obţine prin vânzarea familiilor de albine şi a producţiei de miere obţinute în urma culesului.


  Capitolul II Ameliorarea raselor de albine


  Articolul 6

  (1) Ameliorarea albinelor din România se realizează prin programul naţional de ameliorare întocmit de organizaţiile şi asociaţiile acreditate de Agenţia Naţională pentru Zootehnie «Prof. dr. G. K. Constantinescu» pentru înfiinţarea şi menţinerea evidenţelor genealogice, respectiv registre genealogice.
  (2) Programul naţional de ameliorare are la bază ameliorarea rasei locale A. M. Carpatica, în rasă curată, elaborat în conformitate cu legislaţia naţională şi programul naţional de ameliorare a albinelor.
  (3) Producerea pentru comercializare a mătcilor poate fi realizată doar de stupine de multiplicare şi de elită, autorizate în acest scop, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
  (4) În scopul protecţiei materialului biologic autohton, introducerea de material biologic pe teritoriul României va fi autorizată de Agenţia Naţională pentru Zootehnie «Prof. dr. G. K. Constantinescu» şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu avizul consultativ al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură - S.A.
  ----------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 280 din 18 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015.


  Articolul 7

  Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" elaborează metodologia privind realizarea şi omologarea de noi creaţii biologice - rase, linii şi hibrizi, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.


  Articolul 8

  În scopul îmbunătăţirii resurselor melifere, autorităţile administraţiei publice locale vor folosi cu prioritate terenurile pe care le au în administrare la plantarea terenurilor improprii pentru agricultură, a râpelor, a marginilor de drumuri, a spaţiilor verzi, cu arbori, arbuşti şi alte plante ornamentale care prezintă şi interes pentru apicultură.


  Articolul 9

  Apicultorii care amplasează stupine în pastoral sau la iernat sunt obligaţi să comunice autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială se află locul, perioada, numărul familiilor de albine, precum şi adresa deţinătorului de stupi, asigurând evidenţa acestora, dar şi protecţia familiilor de albine împotriva tratamentelor fitosanitare.


  Articolul 10

  (1) Polenizarea dirijată a culturilor agricole entomofile cu ajutorul albinelor se realizează pe bază de contracte încheiate între proprietarii familiilor de albine şi deţinătorii de culturi.
  (2) Costurile prestaţiei de polenizare se stabilesc prin negociere între părţi.


  Articolul 11

  (1) Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi administratorii terenurilor agricole sau silvice sunt obligate să asigure gratuit apicultorilor vetre de stupină temporare sau permanente, pe baza autorizaţiei de stupărit pastoral depuse de către aceştia la consiliul local.
  ----------
  Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 280 din 18 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015.
  (2) Vetrele de stupină pot fi atribuite în judeţul de domiciliu al apicultorului sau în alte judeţe.
  (3) Suprafeţele de teren se atribuie gratuit de către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de administratorii terenurilor agricole sau silvice pentru vatra de stupină în funcţie de mărimea stupinei, în locuri accesibile mijloacelor de transport, şi nu vor fi mai mici de 5 mp pentru fiecare familie de albine şi de 50 mp pentru pavilioane.
  ----------
  Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 280 din 18 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015.
  (4) Abrogat
  ----------
  Alin. (4) al art. 11 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 280 din 18 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015.


  Articolul 12

  Abrogat
  ----------
  Art. 12 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 280 din 18 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015.


  Articolul 13

  (1) Amplasarea familiilor de albine pe terenurile deţinute de apicultori, cu orice titlu, se face la o distanţă de cel puţin 10 m faţă de drumurile publice sau hotarele proprietăţilor din domeniul public aflate în intravilan ori în extravilan şi la o distanţă de cel puţin 5 m faţă de hotarele proprietăţilor din domeniul privat aflate în intravilan ori în extravilan.
  ----------
  Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 280 din 18 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015.
  (2) Dacă distanţa faţă de obiectivele prevăzute la alin. (1) este mai mică de 5 m, familiile de albine trebuie să fie despărţite de acestea printr-un gard, zid, plasă ori alt obstacol prin care albinele să nu poată pătrunde în zbor, cu o înălţime minimă de 2 m, măsurată de la nivelul solului, şi care să continue pe aceeaşi linie încă 2 m dincolo de stupii amplasaţi la extremităţile stupinei.
  (3) Numărul familiilor de albine amplasate pe vatra permanentă, pentru iernat, nu este limitat.
  ----------
  Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 280 din 18 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015.
  (4) Apicultorii sunt obligaţi să respecte distanţa dintre stupine de minimum 100 m la masivele melifere din păduri, de minimum 300 m la culturile agricole şi să nu amplaseze stupina pe direcţia de zbor a albinelor aparţinând altor stupine sau să amplaseze stupina între alte stupine şi sursa de cules.


  Articolul 14

  Apicultorii sunt obligaţi să respecte normele sanitar-veterinare privind diagnosticarea şi tratamentul familiilor de albine bolnave.


  Articolul 15

  (1) Pentru prevenirea intoxicaţiilor la albine, deţinătorii de suprafeţe agricole şi silvice care efectuează tratamente chimice la culturile agricole şi silvice pe care le deţin sunt obligaţi să anunţe, în scris, consiliile locale cu cel puţin 48 de ore înainte de efectuarea tratamentului, precum şi denumirea produsului folosit.
  (2) Consiliile locale, precum şi administratorii terenurilor agricole sau silvice trebuie să anunţe, în scris sau telefonic, apicultorii care au vatră de stupină staţionară/permanentă sau temporară/pastorală, cu cel puţin 24 de ore înaintea efectuării de către deţinătorii de terenuri agricole sau silvice a tratamentelor cu substanţe chimice, în vederea prevenirii intoxicaţiilor la albine.
  (3) În cazul în care apicultorul, prin nerespectarea de către deţinătorul de suprafeţe agricole şi silvice a prevederilor alin. (1), înregistrează mortalităţi la familiile de albine, consiliul local şi administratorii terenurilor agricole sau silvice, în baza documentului sanitar-veterinar de constatare a cauzelor mortalităţii, întocmesc un proces-verbal de evaluare a pagubelor şi stabilesc cuantumul despăgubirilor care se acordă apicultorului de către deţinătorii de suprafeţe agricole sau silvice, la valoarea de piaţă a familiilor de albine şi a producţiei de miere care ar fi trebuit obţinută în urma culesului.


  Articolul 16

  Abrogat.
  ----------
  Art. 16 a fost abrogat de pct. 2 al alin. (1) al art. 502 din LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 10 septembrie 2015.


  Articolul 17

  Având în vedere importanţa deosebită pe care o are baza meliferă naţională pentru apicultură şi producţiile realizate, organizarea activităţii de stupărit pastoral reprezintă o prioritate pentru consiliile locale, precum şi pentru administratorii terenurilor agricole sau silvice.


  Capitolul III Dispoziţii finale


  Articolul 18

  (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:
  a) cu avertisment sau amendă de la 50 lei la 70 lei, în cazul nedeţinerii carnetului de stupină;
  ----------
  Lit. a) a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 280 din 18 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015.
  b) cu avertisment sau amendă de la 25 lei la 50 lei, în cazul necompletării carnetului de stupină;
  ----------
  Lit. b) a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 280 din 18 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015.
  c) cu avertisment sau amendă de la 50 lei la 100 lei, în cazul neidentificării stupilor de către apicultor la formele asociative de profil legal constituite, conform legislaţiei în domeniu;
  d) cu avertisment sau amendă de la 100 lei la 150 lei, în cazul neidentificării stupilor de către formele asociative de profil, legal constituite, conform legislaţiei în domeniu;
  e) cu avertisment sau amendă de la 50 lei la 100 lei, în cazul lipsei panoului de identificare la stupinele deplasate în pastoral;
  f) cu amendă de la 100 lei la 150 lei, în cazul vânzării materialului biologic apicol de elită şi multiplicare neautorizat;
  g) cu amendă de la 50 lei la 100 lei, în cazul neanunţării de către apicultor, în maximum 24 de ore de la instalarea stupinei pe vatră, a consiliului local şi a administratorilor terenurilor agricole sau silvice pe raza căruia se deplasează cu stupii în pastoral;
  h) cu amendă de la 100 lei la 150 lei, în cazul nerespectării de către apicultor a distanţelor dintre stupine la masivele melifere din păduri;
  i) cu amendă de la 100 lei la 150 lei, în cazul nerespectării de către apicultor a distanţelor dintre stupine la culturile agricole;
  j) cu amendă de la 100 lei la 150 lei, în cazul amplasării de către apicultor a stupinei pe direcţia de zbor a albinelor aparţinând altor stupine sau al amplasării stupinei între alte stupine şi sursa de cules;
  k) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 15 alin. (1) şi (2), precum şi acordarea de despăgubiri apicultorului pentru daunele create;
  l) cu amendă de la 100 lei la 150 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2).
  (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către:
  a) persoane împuternicite de primar sau primarul general al municipiului Bucureşti, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. g) şi i)-l);
  b) persoane împuternicite din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a);
  c) persoane împuternicite din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-f);
  d) structurile teritoriale de regim silvic, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. g) şi h).
  (3) Contravenientul poate achita, în cel mult 48 de ore de la data încheierii sau, după caz, de la data comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.


  Articolul 19

  Prevederile prezentei legi referitoare la contravenţii se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 20

  La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea apiculturii nr. 89/1998, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 5 august 2010, se abrogă.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

  Bucureşti, 24 decembrie 2013.
  Nr. 383.
  -------