ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 pct. 12 lit. l) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 29 august 1997, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 2 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Prin transport rutier se înţelege orice operaţiune de transport care se realizează cu vehicule rutiere, pentru deplasarea persoanelor, mărfurilor şi bunurilor, chiar dacă vehiculul rutier este pe o anumită porţiune a drumului transportat la rândul sau pe/de un alt mijloc de transport; activităţile conexe transporturilor rutiere sunt considerate operaţiuni de transport rutier."
  2. Articolul 4 alineatul (2) litera f) va avea următorul cuprins:
  "f) stabileşte condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere, metodologia de omologare pentru circulaţie a acestora, precum şi metodologia de inspecţie tehnica periodică;"
  3. Articolul 4 alineatul (3) litera c) va avea următorul cuprins:
  "c) certifica, prin omologare sau prin inspecţie tehnica periodică, după caz, încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţă conform destinaţiei;"
  4. Articolul 4 alineatul (3) litera k) va avea următorul cuprins:
  "k) autorizeaza înfiinţarea şi funcţionarea statiilor de inspecţie tehnica, supraveghează şi controlează activitatea acestora şi atesta personalul care efectuează inspecţia tehnica periodică;"
  5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - Ministerul Transporturilor poate acredita instituţii publice subordonate, organisme tehnice specializate şi societăţi comerciale, autorizate, care să elaboreze şi sa pună în aplicare normele tehnice şi reglementările specifice transportului rutier şi să asigure inspecţia şi controlul tehnic de specialitate."
  6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - Instituţiile publice, organismele tehnice specializate şi societăţile comerciale, autorizate, prevăzute la art. 5, se vor autofinanta din tarife şi comisioane, obţinute din prestaţii specifice, precum şi din alte surse, constituite potrivit legii."
  7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - Transportul rutier public se efectuează pe bază de contract, contra plata, de către operatori de transport rutier, titulari ai licenţelor obţinute în condiţiile prezentei ordonanţe, având ca obiect de activitate transportul rutier şi care deţin în proprietate sau cu chirie vehicule rutiere, indiferent de capacitatea de transport a acestora."
  8. Articolul 10 se abroga.
  9. Articolul 11, partea introductivă, va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - Transportul rutier în interes propriu este efectuat fără încasarea vreunui tarif sau a echivalentului în natura ori în servicii al acestuia şi se realizează, în principal, în următoarele condiţii:"
  10. Articolul 12 se abroga.
  11. Capitolul III va avea următorul titlu:
  "Regimul unor bunuri de utilitate publică în domeniul transporturilor rutiere"
  12. Articolul 17 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Exploatarea unei autogări deschise traficului rutier este permisă numai în baza licenţei de execuţie, eliberata deţinătorului autogarii de către autoritatea competentă, cu valabilitate de 5 ani."
  13. Articolul 22 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - (1) Amenajarea statiilor pentru urcarea şi coborârea călătorilor se face conform programelor de transport, la cererea operatorilor de transport sau a autorităţilor administraţiei publice locale."
  14. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
  "Art. 24. - În localităţile în care nu se afla autogări pot fi stabilite capete de traseu, în care trebuie asigurate serviciile minime aferente activităţii dintr-o autogara, cu avizul administraţiei publice locale şi al Ministerului de Interne."
  15. Articolul 25 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Pentru accesul pe infrastructurile rutiere, vehiculele rutiere, fabricate în ţara sau în străinătate, care urmează a fi înmatriculate sau sunt înmatriculate în România, se supun omologării pentru circulaţie pe drumurile publice şi inspecţiilor tehnice periodice, după caz."
  16. Articolul 33 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) În Registrul operatorilor de transport rutier se înscriu operatorii de transport rutier posesori ai licenţei de transport obţinute în condiţiile prezentei ordonanţe."
  17. Articolul 34 va avea următorul cuprins:
  "Art. 34. - (1) Licenta de transport se acordă operatorilor de transport rutier public care îndeplinesc condiţiile de onorabilitate, competenţa profesională şi capacitate financiară.
  (2) Condiţia de onorabilitate a operatorului de transport se considera îndeplinită dacă persoana sau persoanele care conduc permanent şi efectiv activitatea acestuia nu au fost condamnate pentru infracţiuni penale grave, inclusiv de natura comercială, şi nu au fost declarate necorespunzătoare de către autoritatea competentă în urma încălcării, în mod grav sau repetat, a reglementărilor în vigoare privind transporturile. Condiţia se considera îndeplinită, după reabilitarea acestora.
  (3) Condiţia de competenţa profesională este îndeplinită dacă persoana care conduce permanent şi efectiv activitatea poseda un certificat eliberat de autoritatea competentă sau o diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior tehnic.
  (4) Condiţia de capacitate financiară se considera îndeplinită dacă operatorul de transport dispune de resurse financiare suficiente pentru începerea şi desfăşurarea activităţii.
  (5) Criteriile privind îndeplinirea condiţiilor de acordare a licenţei de transport se stabilesc de autoritatea competentă."
  18. Articolul 36 va avea următorul cuprins:
  "Art. 36. - Licentele de transport pot fi suspendate sau anulate în caz de abateri grave sau repetate de la reglementările specifice privind transportul rutier şi protecţia mediului, inclusiv de la prevederile caietului de sarcini, sau când una dintre condiţiile impuse pentru obţinerea licenţei de transport nu mai este îndeplinită."
  19. Articolul 37 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 37. - (1) Efectuarea unui transport rutier public de o anumită categorie şi de un anumit tip de transport este permisă pe baza licenţei de execuţie, emisă de autoritatea competentă pentru fiecare vehicul, pe număr de circulaţie, sau pentru un anumit traseu, în cazul transportului rutier de persoane."
  20. Articolul 40, literele a), c) şi o) vor avea următorul cuprins:
  "a) efectuarea de transporturi rutiere sau desfăşurarea de activităţi conexe acestora, fără licenţe sau cu licenţe cu valabilitate expirată, suspendate sau anulate, precum şi nerespectarea prevederilor caietelor de sarcini anexe la acestea;"
  "c) utilizarea de către operatorii de transport români a unor conducatori auto străini, fără drept de muncă în România, pentru conducerea autovehiculelor în trafic naţional şi/sau internaţional, ori efectuarea de către operatorii de transport străini a transporturilor în regim de cabotaj;"
  "o) efectuarea de transporturi de către conducătorul auto, fără a avea la bord toate documentele necesare stabilite de autoritatea competentă ori fără a elibera legitimatii de călătorie pasagerilor în cazul transportului public de persoane;"
  21. După articolul 41 se introduce articolul 41^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 41^1. - Cuantumurile amenzilor prevăzute la art. 41 pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului."
  22. Articolul 46 va avea următorul cuprins:
  "Art. 46. - Consiliile locale orăşeneşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au iniţiativa şi hotărăsc în probleme de interes local privind transportul public de persoane, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor autorităţi publice."
  23. Articolul 47 va avea următorul cuprins:
  "Art. 47. - Operatorilor care desfăşoară transport rutier în interes propriu, de mărfuri şi persoane, în trafic internaţional, cu autovehicule care au masa totală maxima autorizata mai mare de 3,5 tone sau capacitate de peste 9 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto, transporturi rutiere de mărfuri periculoase sau agabaritice, le sunt aplicabile dispoziţiile prezentei ordonanţe privind exercitarea profesiei de operator de transport rutier public."


  Articolul 2

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 se înlocuiesc cu anexele nr. 1, respectiv nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.


  Articolul 3

  Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor,
  Traian Basescu
  Ministru de interne,
  Gavril Dejeu


  Anexa 1
  DEFINIŢII
  Pentru aplicarea prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:
  - autovehicul - vehicul care se deplaseaza pe drum prin propulsie proprie, cu excepţia vehiculelor care circulă pe sine şi a mopedelor;
  - activitatea conexă transportului rutier - activitate care se desfăşoară în legătură cu activitatea de transport rutier şi face parte din aceasta;
  - autoturism - autovehicul care, prin construcţie şi echipare, este destinat transportului de persoane, bagaje şi/sau bunurilor acestora, având cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto;
  - autobuz - autovehicul amenajat pentru transportul de persoane şi al bagajelor acestora, având cel puţin 17 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto;
  - autocar - autobuz destinat transportului de persoane aşezate pe scaune, pe distanţe lungi şi în scopuri turistice, în condiţii de confort deosebit, prevăzut din construcţie cu spaţii special amenajate în afară salonului, pentru depozitarea bagajelor;
  - agenţie de voiaj - spaţiu special amenajat în care se desfăşoară activităţi de eliberare a legitimatiilor de călătorie, informare şi îndrumare a călătorilor;
  - autorizaţie de transport internaţional - documentul eliberat în conformitate cu reglementările în vigoare, care da dreptul operatorului de transport să efectueze în anumite condiţii unul sau mai multe transporturi pe teritoriul unei alte tari, pe perioada sa de valabilitate;
  - autogara - spaţiu amenajat în care se desfăşoară în principal activităţi specifice serviciilor regulate de transport public de persoane;
  - cabotaj - operaţiune de transport rutier efectuată între doua puncte de încărcare-descărcare aflate pe teritoriul unei tari, de către un operator de transport rutier străin; deplasarea fără incarcatura a unui vehicul între doua operaţiuni de transport internaţional nu este considerată cabotaj;
  - certificare - activitate prin care un organism acreditat eliberează un document scris (certificat) care atesta ca un produs, proces sau serviciu este conform cu condiţiile specificate;
  - colectarea şi expedierea mărfurilor - activitate de preluare, depozitare şi expediere de mărfuri în partizi mici şi mijlocii;
  - inspecţia tehnica periodică - verificare tehnica a vehiculelor rutiere înmatriculate, efectuată la termenele stabilite, prin care se atesta continuitatea conformitatii acestora cu normele tehnice specifice;
  - intermediere în transporturile rutiere - operaţiune prin care un agent economic preia de la beneficiari comenzile pentru transport rutier naţional şi/sau internaţional şi le efectuează în nume propriu printr-un operator de transport rutier, ori prin asociere cu alţi intermediari sau operatori din alte moduri de transport, sau intermediaza contractarea transportului între beneficiari şi operatorii de transport rutier;
  - licenta de execuţie pentru vehicul - documentul operatorului de transport rutier în baza căruia acesta poate să execute anumite categorii şi tipuri de transporturi, conform caracteristicilor tehnice constructive ale vehiculului aflat în proprietate sau închiriat, pentru care s-a angajat să respecte prevederile caietului de sarcini;
  - licenta de execuţie pentru activităţi conexe transportului rutier - documentul prin care un agent economic poate să execute activităţi conexe transportului rutier (autogara, agenţie de voiaj, colectare şi expediere a mărfurilor, mesagerie, intermediere etc.), pentru care s-a angajat să respecte prevederile caietului de sarcini, anexa la aceasta;
  - licenta de transport - documentul prin care se atesta ca operatorul de transport rutier îndeplineşte condiţiile de onorabilitate, competenţa profesională şi capacitate financiară, având dreptul să efectueze transporturi rutiere, cu respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniu şi a prevederilor caietului de sarcini, anexa la aceasta;
  - licenta de execuţie pentru traseu - documentul în baza căruia operatorul de transport rutier obţine dreptul de a executa transporturi publice de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale în trafic naţional sau internaţional pe un anumit traseu, conform caietului de sarcini, anexa la aceasta;
  - mesagerie - activitate de transport bagaje, pachete şi colete neinsotite, prin curse speciale de mesagerie sau prin autobuzele ce deservesc traseele de transport de persoane prin servicii regulate;
  - masa totală maxima autorizata - masa totală maxima a vehiculului încărcat, declarata admisibilă cu prilejul omologării de către autoritatea competentă;
  - minibuz (sau microbuz) - autovehicul destinat prin construcţie transportului a 9-17 persoane pe scaune, inclusiv conducătorul auto, dar nu mai mult de 22 persoane aşezate pe scaune şi în picioare;
  - omologare - autorizare de comercializare sau de utilizare într-un scop precizat sau în condiţii stabilite a unui produs, proces sau serviciu;
  - omologare pentru circulaţie - autorizare de admitere în circulaţia pe drumurile publice, în condiţii reglementate, a vehiculelor rutiere;
  - operator pentru activităţi conexe transportului rutier - agent economic care desfăşoară activităţi conexe pentru transporturile rutiere;
  - program de transport - documentul care se întocmeşte de autoritatea competentă, prin care se stabilesc traseele pentru transportul public de persoane prin servicii regulate, orarul de circulaţie, punctele de plecare, sosire şi de oprire în parcurs;
  - refabricare (reconstrucţie) a vehiculelor - activitate de producţie industriala pe un flux de fabricaţie cu o tehnologie elaborata sau avizată de producătorul iniţial al vehiculelor respective, cu un sistem de asigurare a calităţii, certificat de organisme competente;
  - remorca - vehicul rutier care nu dispune de un sistem propriu de propulsie şi care este destinat să fie tractat de autovehicul;
  - serviciu regulat de transport persoane - activitate în cursul căreia se transporta persoane, pe bază de legitimatii de călătorie, pe un traseu stabilit, respectând un grafic orar, persoanele fiind imbarcate sau debarcate în staţiile publice sau la capetele de traseu;
  - serviciu regulat special de transport persoane - serviciu regulat în cursul căruia se transporta, pe bază de legitimatii eliberate de beneficiarul transportului, numai o anumită categorie de persoane, acestea fiind imbarcate sau debarcate în puncte de oprire stabilite, altele decât staţiile publice;
  - serviciu-naveta - activitate în cadrul căreia, prin repetate curse dus-întors, sunt transportate grupuri de persoane formate anterior, de la un singur punct de plecare la o singura destinaţie;
  - statie publică - punct de pe traseul unui serviciu regulat de transport persoane, amenajat şi semnalizat corespunzător, în care opresc autovehiculele pentru urcarea şi coborârea călătorilor;
  - serviciul ocazional de transport persoane - activitate care nu poate fi definită ca serviciu regulat sau serviciu-naveta şi care poate fi efectuată de către operatorii de transport numai pe baza unui contract unic, pentru un anumit grup de persoane anterior constituit, nominalizat în lista pasagerilor;
  - sistemul calităţii - structuri organizatorice, proceduri, procese şi resurse necesare pentru implementarea managementului calităţii;
  - supraveghere - evaluarea efectuată de un organism acreditat, pentru a determina dacă un produs, proces sau serviciu este în continuare conform cu condiţiile specificate;
  - transport public de persoane - activitate de transport persoane contra plata, prin servicii regulate, servicii-naveta sau servicii ocazionale;
  - transport rutier naţional - operaţiune de transport care se executa cu un vehicul rutier înmatriculat într-o ţara, numai pe teritoriul tarii respective;
  - transport rutier internaţional - operaţiune de transport în cursul căreia un vehicul rutier se deplaseaza pe teritoriul a cel puţin două tari;
  - transport rutier urban de persoane - operaţiune de transport persoane care se executa cu un vehicul rutier numai pe teritoriul administrativ al unei localităţi;
  - transport rutier judeţean - operaţiune de transport care se executa cu un vehicul rutier pe teritoriul aceluiaşi judeţ;
  - transport rutier interjudetean - operaţiune de transport care se executa cu un vehicul rutier între localităţi situate pe teritoriul a doua sau mai multe judeţe;
  - vehicul pentru transportul mărfurilor periculoase - vehicul care este astfel construit şi echipat încât respecta condiţiile tehnice impuse prin reglementările în vigoare pentru transportul mărfurilor periculoase;
  - vehicul pentru transportul mărfurilor perisabile - vehicul special amenajat pentru transportul de mărfuri la temperaturi controlate;
  - vehicul pentru transportul animalelor vii - vehicul special amenajat pentru transportul de animale şi păsări vii;
  - vehicul rutier - sistem mecanic care circulă pe drum cu sau fără mijloace proprii de propulsare şi care se utilizează pentru transportul de persoane, mărfuri, bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări; fac excepţie de la prevederile prezentei ordonanţe vehiculele cu tracţiune animala şi cele impinse sau trase cu mana.


  Anexa 2
  CATEGORII ŞI TIPURI DE TRANSPORT RUTIER
  I. Categoriile de transporturi rutiere
  A. Clasificare din punct de vedere al desfăşurării transportului:
  1. Transporturi în trafic naţional;
  2. Transporturi în trafic internaţional.
  B. Clasificare din punct de vedere al caracterului activităţii:
  1. Transporturi publice;
  2. Transporturi în interes propriu.
  C. Clasificare din punct de vedere al caracterului transportului:
  1. Transporturi propriu-zise;
  2. Activităţi conexe:
  2.1. - Activităţile desfăşurate în cadrul autogarii;
  2.2. - Activitatea de agenţie de voiaj;
  2.3. - Activitatea de intermediere a transporturilor;
  2.4. - Activitatea de colectare şi expediere a mărfurilor;
  2.5. - Activitatea de mesagerie;
  2.6. - Alte activităţi conexe.
  II. Tipurile de transporturi rutiere
  A. Transporturi de mărfuri şi bunuri:
  1. - Transporturi de mărfuri generale;
  2. - Transporturi de mărfuri perisabile;
  3. - Transporturi de mărfuri periculoase;
  4. - Transporturi de animale vii;
  5. - Transporturi de mărfuri cu mase şi/sau dimensiuni depăşite;
  6. - Transporturi cu vehicule specializate;
  7. - Transporturi speciale cu vehicule;
  8. - Alte transporturi.
  B. Transporturi de persoane:
  1. - Transporturi prin servicii regulate;
  2. - Transporturi prin servicii regulate speciale;
  3. - Transporturi prin curse ocazionale;
  4. - Transporturi prin curse ocazionale turistice;
  5. - Transporturi în regim de taxi;
  6. - Transporturi în regim rent a car;
  7. - Alte transporturi.
  C. Transporturi mixte de mărfuri, bunuri şi persoane
  -----------