LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998 (*actualizata*)
privind protectia noilor soiuri de plante
(actualizata până la data de 1 ianuarie 2006*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 31 decembrie 1998. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 1 ianuarie 2006, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 190 din 21 noiembrie 2005; LEGEA nr. 381 din 16 decembrie 2005.
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul 1 Dispozitii generale


  Articolul 1

  Obiectul protectiei
  Drepturile amelioratorului asupra noilor soiuri de plante din toate genurile şi speciile sunt recunoscute şi aparate pe teritoriul României prin eliberarea unui brevet de soi de către Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.


  Articolul 2

  Definitii
  În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos semnifica, după cum urmeaza:
  a) soi - grup de plante aparţinând unui taxon botanic de cel mai jos rang cunoscut, care poate fi:
  1. definit prin expresia caracterelor rezultand dintr-un anumit genotip sau dintr-o anumita combinaţie de genotipuri;
  2. distinct faţă de orice alt grup de plante prin expresia a cel puţin unuia dintre caracterele menţionate la pct. 1;
  3. considerat ca o entitate, cu privire la capacitatea sa de a fi reprodus ca atare.
  Este considerat soi şi hibridul cu formele parentale;
  b) soi protejat - soi cultivat pentru care a fost acordat un brevet de soi de către Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci;
  c) material de inmultire - seminte, plante intregi sau diferite părţi de plante, care au capacitatea sa reproduca plante intregi;
  d) ameliorator este:
  1. persoana care a creat sau a descoperit şi dezvoltat un nou soi;
  2. persoana care a angajat persoana prevăzută la pct. 1 sau care i-a comandat acesteia activitatea de creare ori de descoperire de noi soiuri, când legea aplicabila în cauza sau contractul prevede că dreptul de ameliorator aparţine celui dintai;
  3. succesorul în drepturi al persoanei prevăzute la pct. 1 sau pct. 2, după caz;
  e) solicitant - persoana care a înregistrat la Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci protectia prin brevet a unui nou soi;
  f) titular al brevetului de soi - persoana care detine brevetul de soi;
  g) oficiu - Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci;
  h) teste de crestere - experientele organizate în vegetatie pentru determinarea distinctivitatii, omogenitatii şi stabilitatii noului soi faţă de un soi-martor.


  Articolul 3

  Tratamentul naţional
  De dispozitiile prezentei legi beneficiaza şi persoanele fizice sau juridice straine cu domiciliul, respectiv cu sediul în afara teritoriului României, în condiţiile convenţiilor internationale privind protectia noilor soiuri, la care România este parte.


  Articolul 4

  Reprezentare
  Persoanele fizice şi juridice care solicită protectia pentru un nou soi pot fi reprezentate în procedurile privind protectia de noi soiuri, în faţa Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci, de către un mandatar autorizat, cu domiciliul, respectiv cu sediul în România. Pentru persoanele straine reprezentarea prin mandatar autorizat este obligatorie.


  Capitolul 2 Brevetabilitatea noilor soiuri de plante


  Articolul 5

  Condiţii pentru acordarea protectiei
  Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci acorda protecţie pentru un nou soi de planta şi elibereaza brevetul de soi, dacă acesta este:
  a) nou;
  b) distinct;
  c) omogen;
  d) stabil;
  e) poarta o denumire în conformitate cu prevederile art. 15.


  Articolul 6

  Noutatea
  (1) Soiul este nou, dacă la data înregistrării cererii de brevet de soi sau la data invocarii priorităţii materialul de inmultire sau recoltat nu a fost vandut şi nici nu a fost pus, printr-un alt mod, la dispoziţie tertilor de către ameliorator sau cu acordul acestuia, în scopul exploatarii comerciale a noului soi:
  a) pe teritoriul României, cu mai mult de un an inaintea depunerii cererii de brevet de soi;
  b) pe teritoriul altor state, cu mai mult de 6 ani inaintea depunerii cererii de brevet de soi pentru pomi fructiferi, viţă de vie şi arbori ornamentali şi cu mai mult de 4 ani pentru celelalte specii.
  (2) De asemenea, nu îşi pierde noutatea soiul care:
  a) face obiectul unui contract de transmitere de drepturi, dacă anterior înregistrării cererii nu a avut loc exploatarea comerciala a noului soi;
  b) face obiectul unui acord între ameliorator şi o altă persoană, în virtutea caruia amelioratorul autorizeaza producerea materialului de inmultire sub controlul sau;
  c) face obiectul unui acord al amelioratorului cu un tert privind efectuarea unui studiu sau experiment în plin camp sau în laborator ori a unor experimentari pe un esantion mic de plante în vederea evaluării noului soi;
  d) a fost pus la dispoziţie unui tert, sub forma de material de inmultire sau ca material recoltat, ca urmare a folosirii în scopurile specificate la art. 29, şi care nu este folosit pentru inmultiri ulterioare, aceste acte nefiind considerate ca exploatare comerciala a noului soi, în sensul prevederilor art. 29;
  e) a fost pus la dispoziţie, ca urmare a faptului ca amelioratorul a expus soiul intr-o expozitie recunoscută oficial;
  f) a fost pus la dispoziţie unui organism oficial, în cadrul unei obligaţii legale sau pe bază de contract, în vederea producerii, reproducerii, multiplicarii, condiţionarii sau a depozitarii, fără ca persoana care a solicitat protectia să îşi piarda dreptul exclusiv de exploatare a soiului, cu condiţia ca nici o alta punere la dispoziţie în scop comercial sa nu fi fost facuta anterior; dacă o astfel de punere la dispoziţie a soiului a fost utilizata pentru producerea unui hibrid şi acesta a fost comercializat, se aplică prevederile alin. (1);
  g) a fost pus la dispoziţie de o unitate sau de o firma unei alte unităţi sau unei firme careia îi este subordonata sau dacă amandoua unitatile sau firmele apartin în intregime unei terte unităţi sau firme, cu condiţia sa nu fi avut loc o alta punere la dispoziţie.


  Articolul 7

  Distinctivitatea
  (1) Soiul este distinct, dacă se deosebeste clar, prin unul sau mai multe caractere relevante care rezultă dintr-un anumit genotip sau dintr-o combinaţie de genotipuri, de orice alt soi a cărui existenta este notoriu cunoscuta la data depunerii cererii de brevet de soi la Oficiul se Stat pentru Inventii şi Marci sau, după caz, la data de prioritate invocata.
  (2) Caracterele care definesc şi determina distinctivitatea unui nou soi pot fi de natura morfologica sau fiziologica, cu condiţia ca aceste caractere să poată fi recunoscute şi descrise.
  (3) Este considerat notoriu cunoscut la data depunerii cererii de brevet de soi în special acel soi care a facut obiectul unui titlu de protecţie, al unei cereri depuse pentru acordarea unui brevet de soi sau al unei alte forme de protecţie similara sau care este înregistrat într-un registru oficial de soiuri din orice tara, cu condiţia ca cererea sa conduca la acordarea protectiei solicitate pentru acel soi.


  Articolul 8

  Omogenitatea
  Soiul este omogen, dacă, supus variatiilor previzibile pe parcursul ciclului de inmultire, plantele rămân suficient de uniforme în caracterele relevante, inclusiv în examinarea distinctivitatii soiului, ca şi în orice alte caractere folosite pentru descrierea soiului.


  Articolul 9

  Stabilitatea
  Soiul este stabil, dacă, după inmultiri repetate sau în cazuri speciale, la sfârşitul fiecarui ciclu de inmultire, caracterele relevante pentru stabilirea distinctivitatii sau oricare alte caractere folosite pentru descrierea soiului rămân neschimbate.


  Capitolul 3 Dreptul la protecţie


  Articolul 10

  Dreptul la eliberarea brevetului de soi
  (1) Dreptul la eliberarea brevetului de soi aparţine amelioratorului. În cazul în care acest drept a fost transmis în condiţiile art. 35, dreptul aparţine persoanei careia i s-a transmis acest drept.
  (2) Dacă mai mulţi amelioratori au creat în comun un nou soi, dreptul la eliberarea brevetului de soi aparţine în comun acestora.
  (3) Dreptul la eliberarea brevetului de soi poate aparţine în comun amelioratorului şi oricarei alte persoane, dacă amelioratorul şi cealalta persoana declara în scris ca sunt de acord să deţină în comun dreptul asupra brevetului de soi.
  (4) Amelioratorul care a creat un nou soi în timpul serviciului este indreptatit, dacă nu este altfel prevăzut în contractul sau individual de muncă, sa i se recunoasca dreptul de ameliorator şi sa primeasca o remuneratie echitabila.
  (5) La stabilirea cuantumului remuneratiei se vor avea în vedere valoarea economica a soiului, precum şi veniturile unităţii care ar putea fi obtinute din exploatarea soiului, estimate pe toata durata de valabilitate a brevetului de soi. Marimea remuneratiei se stabileste printr-un contract incheiat între ameliorator/amelioratori şi unitate, iar în lipsa acordului dintre părţi, de instanţa judecătorească.
  (6) În cazul în care printr-o hotărâre judecătorească se constată că o persoană, alta decat cea mentionata în brevetul de soi, este indreptatita la eliberare, Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci elibereaza brevetul de soi persoanei indreptatite şi publică schimbarea în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.


  Capitolul 4 Procedura de examinare a cererii de eliberare a brevetului de soi


  Articolul 11

  Depunerea cererii de brevet de soi
  Cererea de brevet de soi se depune la Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci de orice persoană fizica sau juridica care are dreptul la eliberarea brevetului de soi, conform art. 10, sau de reprezentantul acesteia, în condiţiile prevăzute de lege.


  Articolul 12

  Conţinutul cererii de brevet de soi
  (1) Cererea de brevet de soi trebuie să conţină:
  a) solicitarea eliberarii unui brevet de soi şi datele de identificare a solicitantului sau, dacă este cazul, a solicitantilor;
  b) propunerea privind denumirea noului soi;
  c) precizarea taxonului botanic, denumirea în limba latina şi denumirea populara;
  d) chestionarul tehnic în care noul soi este prezentat intr-o formă standardizata;
  e) invocarea priorităţii, decurgând dintr-o primă cerere depusa într-un alt stat, dacă este cazul.
  (2) Cererea de brevet de soi va fi însoţită de:
  a) dovada de plată a taxei de înregistrare a cererii;
  b) documentele care confirma prioritatea, în cazul în care aceasta este revendicata;
  c) procura, în cazul în care solicitantul este reprezentat de un mandatar autorizat;
  d) o declaratie a solicitantului pe propria raspundere, din care să rezulte ca soiul pentru care se solicita protectia nu a fost exploatat comercial, în conformitate cu prevederile art. 6;
  e) numele amelioratorului/amelioratorilor şi o declaratie din partea solicitantului, potrivit careia, după propria sa cunoştinţa, nici o altă persoană nu a mai fost implicata în ameliorarea sau în descoperirea şi dezvoltarea noului soi;
  f) actul de cesiune a dreptului la eliberarea brevetului de soi, dacă solicitantul nu este aceeasi persoana cu amelioratorul;
  g) orice alte documente şi informaţii, care pot da indicatii despre provenienţă şi testarea noului soi sau despre o primă cerere de brevet de soi depusa intr-o alta tara;
  h) originea geografica a soiului.
  (3) Cererea de brevet de soi trebuie să se refere numai la un singur soi.
  (4) Întreaga documentatie trebuie prezentată în limba română.


  Articolul 13

  Data depozitului reglementar al cererii de brevet de soi
  (1) Data depozitului reglementar al cererii de brevet de soi este data înregistrării cererii la Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci, conţinând cel puţin elementele cuprinse la art. 12 alin. (1) lit. a)-d), însoţită de dovada platii taxei de înregistrare a cererii.
  (2) Data depozitului reglementar al cererii de brevet de soi este cea stabilita la alin. (1) şi în cazul în care, pentru motive justificate, solicitanţii, persoane fizice sau juridice straine, au depus documentaţia intr-o limbă străină, cu condiţia ca în termen de 3 luni de la inregistrarea cererii de brevet de soi să depună o traducere în limba română a documentatiei.


  Articolul 14

  Dreptul de prioritate
  (1) Depozitul cererii de brevet de soi asigura un drept de prioritate, cu incepere de la data constituirii acestuia, faţă de orice alt depozit efectuat ulterior pentru un soi care nu se poate distinge clar de acest soi, conform art. 7.
  (2) Orice persoană care a depus anterior o primă cerere într-un stat membru al unei conventii internationale în domeniul protectiei noilor soiuri, la care România este parte, beneficiaza de un drept de prioritate de 12 luni de la data depunerii primei cereri, dacă solicita în acest termen la Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci eliberarea unui brevet pentru acelasi soi, cu condiţia ca prima cerere sa existe la data invocarii priorităţii.
  (3) Pentru dovedirea priorităţii din alt stat, solicitantul trebuie să prezinte la Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci, într-un interval de 3 luni de la depunerea cererii, o copie autentificata de pe documentele primei cereri, precum şi materialul de inmultire sau alte documente din care să rezulte ca soiul este identic pentru ambele cereri.
  (4) Recunoasterea priorităţii solicitate conform alin. (3) se face sub condiţia achitarii taxei de prioritate prevăzute de lege.
  (5) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) sau neplata taxei de prioritate atrage nerecunoasterea priorităţii invocate.
  (6) Actele savarsite în intervalul prevăzut la alin. (2), cum ar fi depunerea altei cereri, publicarea sau folosirea soiului care constituie obiectul primei cereri, nu constituie un motiv de respingere a cererii ulterioare şi nici nu dau nastere la drepturi pentru terti.


  Articolul 15

  Denumirea soiului
  (1) Soiul va purta o denumire generica pentru a permite identificarea acestuia.
  (2) Denumirea soiului se menţionează în brevetul eliberat şi va fi folosita şi după expirarea duratei de valabilitate a brevetului de soi.
  (3) Denumirea soiului trebuie să fie diferita de orice denumire care desemneaza un alt soi existent, aparţinând aceleiasi specii de plante sau unei specii inrudite indeaproape cu aceasta.
  (4) Denumirea soiului nu trebuie să fie compusa numai din cifre, cu excepţia cazurilor când aceasta practica este recunoscută pentru desemnarea anumitor soiuri.
  (5) Denumirea soiului nu trebuie să induca în eroare sau sa dea nastere la confuzii cu privire la caracterele soiului, la valoarea sau la identitatea acestuia sau a amelioratorului.
  (6) Dacă o cerere de eliberare a unui brevet de soi este depusa în acelasi timp în România şi în alte tari, soiul trebuie să fie înregistrat cu aceeasi denumire în toate tarile în care s-a depus o astfel de cerere, cu excepţia cazului când denumirea este apreciata de Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci ca nepotrivita.
  (7) Dacă, în virtutea unui drept obţinut anterior, o denumire este folosita pentru un alt soi sau poate crea confuzie în utilizarea denumirii altui soi, Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci va cere solicitantului sa stabileasca o alta denumire pentru soiul sau.
  (8) În vederea stabilirii unei denumiri corecte, solicitantul poate cere la Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci, cu plata taxei de examinare prealabile, efectuarea unei cercetari documentare privind denumirea soiului.
  (9) Orice persoană care ofera, spre vanzare sau comercializare, material de inmultire aparţinând soiului protejat este obligata sa foloseasca denumirea acestui soi, chiar după expirarea termenului de valabilitate a protectiei soiului.
  (10) În cazul în care soiul protejat este oferit spre vanzare sau este comercializat, pe soiul protejat se poate aplica o marca de produs sau un alt semn distinctiv, care să permită identificarea soiului pe piaţa.
  (11) Denumirea soiului se înregistrează în Registrul Naţional al Brevetelor de Soiuri Protejate o dată cu eliberarea brevetului de soi.
  (12) În cazul în care cel puţin una dintre condiţiile prevăzute la alin. (1)-(9) nu este indeplinita, Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci poate hotari radierea denumirii înregistrate.


  Articolul 16

  Examinarea formala a cererii de brevet de soi
  (1) În termen de doua luni de la depunerea cererii de brevet de soi pentru un nou soi, Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci examineaza documentaţia depusa de solicitant, sub aspectul regularitatii formale, respectiv al indeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1)-(4) şi la art. 12.
  (2) Dacă în urma examinarii formale se constată că cererea indeplineste condiţiile prevăzute la alin. (1), aceasta se înregistrează în Registrul Naţional al Cererilor de Brevete de Soiuri. Înscrierea în Registrul Naţional al Cererilor de Brevete de Soiuri se notifica solicitantului.
  (3) Cererile de brevet de soi pentru noile soiuri înregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci se publică, în termen de 3 luni de la data înregistrării, în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, secţiunea Soiuri protejate prin brevete.
  (4) În cazul în care cererea de brevet de soi nu indeplineste una dintre condiţiile prevăzute la art. 10 şi 12, Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci hotaraste, în cadrul unei comisii de examinare, respingerea cererii.


  Articolul 17

  Examinarea în fond a cererii de brevet de soi
  (1) Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci va examina în fond, în termen de 9 luni de la data înregistrării cererii, documentaţia cererii de brevet de soi privind noutatea şi denumirea soiului, în conformitate cu prevederile art. 6, 15 şi 16.
  (2) Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci notifica solicitantului sau succesorului sau în drepturi rezultatul examinarii în fond a cererii; în cazul unui rezultat negativ, se acordă un termen de maximum 3 luni pentru răspuns.
  (3) Pentru motive justificate, solicitantul poate cere prelungirea cu doua luni a termenului de răspuns acordat de Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci.
  (4) Dacă în urma examinarii în fond Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci hotaraste, în cadrul comisiei de examinare, ca cererea indeplineste condiţiile prevăzute la art. 6, 10, 12 şi 16, aceasta va fi supusă examinarii tehnice de către autoritatea naţionala competenţa, careia Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci îi va transmite documentaţia în termen de o luna de la luarea hotărârii.
  (5) Dacă cererea nu indeplineste condiţiile prevăzute la art. 6, 10, 12 şi 16, iar solicitantul nu raspunde în termen notificarii Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci şi nici nu cere o prelungire a termenului de răspuns, oficiul respinge cererea.


  Articolul 18

  Examinarea tehnica a noului soi
  (1) Soiul va fi supus unei examinari tehnice pentru a se stabili:
  a) dacă soiul aparţine taxonului botanic declarat;
  b) indeplinirea condiţiilor de distinctivitate, omogenitate şi stabilitate, prevăzute la art. 7-9;
  c) descrierea oficiala a soiului.
  (2) Examinarea tehnica a noului soi va fi efectuata de către o autoritate naţionala competenţa, dacă solicitantul nu prezinta la inregistrarea cererii la Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci teste de crestere efectuate de o alta autoritate competentă, recunoscută international.
  (3) În cazul în care testele de crestere pentru un nou soi nu au fost efectuate de autoritatea naţionala sau de o autoritate recunoscută international, Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci poate lua în considerare raportul tehnic efectuat de o alta autoritate competentă, cu acordul solicitantului, cumparat sub condiţia platii taxei prevăzute de lege.
  (4) Autoritatea naţionala competenţa sau unitatea delegata pentru testare efectueaza lucrarile necesare verificării indeplinirii prevederilor art. 7-9. Solicitantul va pune la dispoziţie executantului testelor materialul de inmultire în cantitatea ceruta şi va notifica Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci data transmiterii materialului de inmultire.
  (5) În termen de 2 ani de la iniţierea testelor de crestere, autoritatea naţionala competenţa, pe baza rezultatelor obtinute, întocmeşte un raport care trebuie să conţină rezultatele testarilor, caracterele morfologice şi fiziologice ale soiului testat în comparatie cu soiul-martor şi concluziile cu privire la indeplinirea prevederilor art. 7-9.
  (6) Dacă testele sunt efectuate de o autoritate competentă străină sau de către ameliorator, acestea pot fi supuse unei analize de către autoritatea naţionala. Confirmarea valabilităţii testelor se face printr-o notificare, transmisa la Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci în termen de 6 luni de la primirea documentatiei. Respingerea valabilităţii testelor se va face în scris şi motivat de către autoritatea naţionala.
  (7) Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci respinge cererea de brevet de soi, dacă valabilitatea testelor este infirmata de către autoritatea naţionala.
  (8) Hotărârea Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci poate fi contestata de solicitant la comisia de reexaminare din cadrul oficiului în termen de 3 luni de la comunicare.
  (9) Comisia de reexaminare poate hotari:
  a) admiterea contestaţiei solicitantului, dispunand acordarea brevetului de soi;
  b) admiterea contestaţiei solicitantului, dispunand retransmiterea cererii pentru examinarea de fond şi, după caz, refacerea testelor;
  c) respingerea contestaţiei solicitantului.


  Articolul 19

  Testarea noului soi
  (1) În vederea testarii noului soi, autoritatea naţionala poate să organizeze teste de crestere proprii sau se poate baza pe testele efectuate de solicitant.
  (2) Testele de crestere se organizeaza în conformitate cu metodologia aprobata de Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei şi de Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci, pe baza normelor internationale privind testarea noilor soiuri.
  (3) După primirea documentatiei şi efectuarea examinarii formale, Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci stabileste, împreună cu autoritatea naţionala, locul şi cantitatea de material necesară organizarii experientelor şi le notifica solicitantului, invitandu-l sa transmita materialul de inmultire solicitat. Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci şi autoritatea naţionala pot cere solicitantului sa transmita toate informaţiile, documentele şi materialele necesare pentru desfăşurarea examinarii tehnice în bune condiţii.
  (4) Dacă în intervalul acordat informaţiile, documentele şi materialele cerute nu au fost transmise, Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci respinge cererea de brevet de soi.
  (5) Solicitantul are dreptul ca, pe perioada de testare a noului soi, sa ceara vizitarea culturilor.


  Articolul 20

  Hotărârile Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci
  (1) Pe baza raportului tehnic al autorităţii naţionale sau al unei autorităţi recunoscute international, Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci stabileste dacă noul soi indeplineste condiţiile prevăzute la art. 7-9 şi la art. 16 şi, după caz, acorda brevet de soi sau respinge cererea de brevet de soi.
  (2) O hotărâre de respingere poate fi luata de Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci numai după ce solicitantului i-au fost notificate motivele respingerii şi după ce i-a fost acordat un termen de cel puţin 3 luni pentru răspuns.
  (3) Hotărârile de acordare a brevetelor de soi, la care se anexeaza descrierea soiului protejat, se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala în termen de 3 luni de la luarea hotărârii.
  (4) Pe baza evolutiei cunoştinţelor agrobiologice şi a metodologiei de descriere a soiului, Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci sau solicitantul poate, după o consultare reciproca, sa adapteze descrierea oficiala a soiului protejat în cursul duratei de valabilitate a brevetului, fără modificarea intinderii protectiei acordate şi a caracteristicilor noului soi. Adaptarile aduse descrierii oficiale se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.
  (5) Hotărârile luate de Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci pot fi contestate, motivat, de către solicitant la comisia de reexaminare din cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci, potrivit prevederilor art. 38 alin. (1).


  Articolul 21

  Protectia provizorie
  (1) Pe perioada de la data publicarii cererii de brevet de soi, conform art. 16 alin. (3), până la data eliberarii brevetului de soi, solicitantul beneficiaza provizoriu de aceleasi drepturi conferite titularului de brevet, prevăzute la art. 27.
  (2) Incalcarea drepturilor prevăzute la alin. (1) de către terti atrage, pentru persoanele vinovate, obligaţia de despăgubire, potrivit dreptului comun, titlul pentru plata despăgubirilor fiind executoriu după eliberarea brevetului de soi.
  (3) Persoanele care în perioada de protecţie provizorie savarsesc, fără autorizatia titularului, actele prevăzute la art. 27 poarta raspunderea conform art. 40 alin. (2).
  (4) În cazul în care cererea de brevet de soi a fost respinsa, solicitantul nu beneficiaza de drepturile prevăzute la alin. (1).


  Articolul 22

  Prelungirea termenului limita
  Termenele privind examinarea cererii de brevet de soi, precum şi pentru verificarea testelor de crestere a plantelor pot fi prelungite cu un an, cu plata taxelor prevăzute la nr. crt. 3 şi 4 din anexa.


  Articolul 23

  Retragerea cererii de brevet de soi
  Cererea de brevet de soi poate fi retrasa în orice moment, până la luarea hotărârii de eliberare a brevetului de soi, printr-o notificare depusa de către solicitant la Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci.


  Articolul 24

  Revocarea hotărârii de acordare a brevetului de soi
  (1) Orice persoană interesata poate cere Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci, în termen de 3 luni de la publicare, revocarea hotărârii de acordare a brevetului de soi, dacă nu este indeplinita cel puţin una dintre condiţiile prevăzute la art. 6-10 şi la art. 15; cererea se face în scris şi trebuie motivata.
  (2) Cererea de revocare va fi examinata de către comisia de reexaminare în termen de 3 luni de la depunerea ei la Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci.
  (3) Dacă considera necesar, comisia de reexaminare poate solicita autorităţii naţionale sa repete testele de crestere pentru soiul în cauza sau sa foloseasca serviciile unui specialist care să participe la reexaminarea noului soi.
  (4) Hotărârea comisiei de reexaminare se comunică părţilor în termen de 15 zile de la pronuntare.
  (5) Hotărârea comisiei de reexaminare poate fi supusă cailor de atac prevăzute la art. 38.
  (6) Hotărârile rămase definitive se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala în termen de 30 de zile.


  Articolul 25

  Eliberarea brevetului de soi şi inregistrarea denumirii soiului
  (1) Brevetul de soi este eliberat de către directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci, în temeiul hotărârii de acordare a brevetului de soi.
  (2) Brevetul de soi şi denumirea soiului se inscriu în Registrul Naţional al Brevetelor de Soiuri Protejate, care este public şi poate fi consultat de terti, cu plata taxei de inspectare prevăzute de lege.
  (3) În cazul cererii depuse de mai mulţi solicitanţi, brevetul de soi se elibereaza primului solicitant mentionat în cerere, iar celorlalţi li se elibereaza cate un duplicat al brevetului de soi.
  (4) Amelioratorul, în cazul în care nu este titularul brevetului, este indreptatit sa primeasca, la cerere, o copie de pe brevetul de soi eliberat.


  Capitolul 5 Protectia soiului


  Articolul 26

  Durata protectiei soiului
  (1) Durata protectiei soiului este de 25 de ani; termenul curge de la data eliberarii brevetului de soi.
  (2) Pentru soiurile noi de pomi fructiferi, viţă de vie şi arbori ornamentali durata protectiei este de 30 de ani; termenul curge de la data eliberarii brevetului de soi.


  Capitolul 6 Drepturile titularului


  Articolul 27

  Dreptul exclusiv al titularului de brevet de soi
  (1) Titularul brevetului de soi beneficiaza de dreptul exclusiv de exploatare a noului soi şi de dreptul de a interzice oricarei persoane să efectueze, fără autorizatia sa, urmatoarele acte privind materialul de inmultire şi materialul recoltat din soiul protejat:
  a) producerea sau reproducerea;
  b) condiţionarea în scopul inmultirii;
  c) oferirea spre vanzare;
  d) vanzarea sau orice alta forma de comercializare;
  e) importul;
  f) exportul;
  g) depozitarea pentru unul din scopurile menţionate la lit. a)-f).
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru soiurile care:
  a) sunt esentialmente derivate din soiul protejat, în cazul în care soiul protejat nu este el insusi derivat;
  b) nu se disting în mod clar de soiul protejat, în conformitate cu prevederile art. 7;
  c) pentru a fi produse, este necesară folosirea repetata a soiului protejat.
  (3) În sensul prevederilor alin. (2) lit. a), un soi este considerat esentialmente derivat din altul, dacă:
  a) este predominant derivat din soiul initial sau dintr-un soi care, la randul sau, este predominant derivat din soiul initial;
  b) este distinct, în conformitate cu art. 7, de soiul initial din care a derivat;
  c) este în esenta identic cu soiul initial în expresia caracterelor care rezultă din genotipul sau din combinatia de genotipuri ale acestuia, cu excepţia deosebirilor care rezultă din derivare.


  Articolul 28

  Excepţii de la dreptul exclusiv al titularului de brevet de soi
  (1) Drepturile titularului de brevet de soi, prevăzute la art. 27, nu se extind asupra urmatoarelor acte:
  a) folosirea soiului în scop personal şi în scopuri necomerciale;
  b) folosirea soiului în scopuri experimentale, precum şi în procesul de ameliorare, ca material initial pentru obtinerea altor soiuri.
  (2) Persoanele care folosesc soiul protejat în scopurile prevăzute la alin. (1) sunt obligate sa furnizeze titularului de brevet de soi informaţiile cerute de către acesta.


  Articolul 29

  Epuizarea dreptului titularului de brevet de soi
  Dreptul titularului de brevet de soi nu se extinde asupra actelor referitoare la materialul de inmultire şi la materialul recoltat din soiul protejat sau dintr-un soi la care se referă art. 27 alin. (2) şi nici asupra celor referitoare la oricare parte de planta din soiul protejat sau la oricare material derivat din acest soi care a fost vandut sau a fost comercializat de către titular ori cu consimtamantul acestuia, decat dacă astfel de acte implica:
  a) înmulţirea soiului protejat;
  b) exportul de material din soiul protejat intr-o tara terta care nu protejeaza soiurile de plante din genurile sau speciile cărora le aparţine soiul protejat, cu excepţia cazului când materialul exportat este destinat consumului alimentar.


  Capitolul 7 Încetarea efectelor brevetului de soi


  Articolul 30

  Anularea brevetului de soi
  (1) Persoana interesata poate solicita Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci, oricand pe durata protectiei soiului, anularea brevetului de soi.
  (2) Comisia de reexaminare va anula brevetul de soi, dacă constata una dintre situaţiile urmatoare:
  a) soiul nu era nou, în sensul art. 6, sau distinct, în sensul art. 7, la data depunerii cererii sau, dacă este cazul, la data invocarii priorităţii;
  b) acordarea brevetului de soi s-a bazat pe experimentarile desfăşurate, pe informaţiile şi pe documentele furnizate de ameliorator şi soiul nu a fost omogen potrivit art. 8, sau stabilit conform art. 9, la data acordarii brevetului de soi;
  c) persoana careia i s-a eliberat brevetul de soi nu era indreptatita la aceasta, cu excepţia cazului când a avut loc o transmitere a dreptului către persoana indreptatita.
  (3) Hotărârea comisiei de reexaminare se comunică părţilor în termen de 15 zile de la pronuntare şi poate fi supusă cailor de atac prevăzute la art. 38.
  (4) Hotărârea de anulare a brevetului de soi, rămasă definitivă, se inscrie în Registrul Naţional al Brevetelor de Soiuri Protejate şi se publică în Buletinul Oficial pentru Proprietate Industriala, secţiunea Soiuri protejate prin brevete.
  (5) Hotărârea de anulare a brevetului de soi produce efecte de la data depunerii la Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci a cererii de brevet de soi.


  Articolul 31

  Decaderea din drepturi a titularului de brevet de soi
  (1) Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci decade titularul de brevet de soi din drepturile decurgând din acesta, atunci când constata una dintre urmatoarele situaţii:
  a) titularul de brevet de soi nu îşi indeplineste obligaţia de mentinere a soiului protejat, prevăzută la art. 33 alin. (1);
  b) titularul de brevet de soi nu da curs cererii Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci sau a autorităţii naţionale de a furniza informaţii sau material, în scopul verificării soiului protejat pe parcursul perioadei de valabilitate a brevetului de soi;
  c) titularul de brevet de soi nu propune, în termenul acordat, o denumire adecvata pentru soi, atunci când Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci solicita schimbarea denumirii soiului, deoarece aceasta nu mai satisface condiţiile prevăzute la art. 15;
  d) titularul de brevet de soi nu plateste taxele de mentinere în vigoare a brevetului de soi.
  (2) Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci nu va proceda la decaderea titularului de brevet de soi din drepturi înainte de a-i notifica neindeplinirea uneia dintre oblibaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c). Decaderea titularului de brevet de soi din drepturi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala şi produce efecte de la data inscrierii în Registrul Naţional al Brevetelor de Soiuri Protejate.
  (3) Titularul de brevet de soi poate cere la Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci revalidarea brevetului de soi pentru motive justificate, în termen de 6 luni de la data publicarii decaderii.
  (4) Hotărârea comisiei de reexaminare privind cererea de revalidare a brevetului de soi se comunică părţilor în termen de 15 zile de la pronuntare şi poate fi supusă cailor de atac prevăzute la art. 38. Revalidarea brevetului se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.
  (5) Nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute la art. 25 şi 27 exploatarea soiului de către terti în intervalul cuprins între decaderea din drepturi a titularului de brevet de soi şi revalidarea brevetului.


  Articolul 32

  Renuntarea la brevetul de soi
  (1) Titularul de brevet de soi poate renunta oricand, pe durata protectiei soiului, la brevetul de soi, pe baza unei declaratii scrise, depusa la Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci.
  (2) Titularul brevetului de soi este obligat sa comunice amelioratorului intentia sa de renuntare. La cererea amelioratorului, titularul este obligat să-i transmita acestuia dreptul asupra brevetului înainte de depunerea declaraţiei scrise de renuntare.
  (3) Renuntarea la brevetul de soi produce efecte de la data înregistrării ei la Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci. Renuntarea se inscrie în Registrul Naţional al Brevetelor de Soiuri Protejate şi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.
  (4) Dacă brevetul de soi a facut obiectul unui contract de licenţă, renuntarea este posibila numai cu acordul beneficiarului licentei.


  Capitolul 8 Exploatarea soiului protejat


  Articolul 33

  Menţinerea soiului protejat
  (1) Titularul de brevet de soi este obligat ca, pe toata durata de valabilitate a brevetului de soi, sa menţină soiul, astfel încât acesta să-şi pastreze toate caracterele prezentate în descrierea oficiala la data eliberarii brevetului de soi.
  (2) Pentru verificarea distinctivitatii, omogenitatii şi a stabilitatii noului soi, autoritatea naţionala poate cere titularului de brevet de soi sa furnizeze seminte, material de inmultire, documente sau orice alte informaţii necesare verificării.
  (3) Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci poate cere titularului de brevet de soi, pe toata durata de valabilitate a brevetului, informaţii şi documente din care să rezulte existenta soiului şi menţinerea caracteristicilor acestuia.
  (4) Dacă nu da curs cererii adresate de Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci, titularul de brevet de soi este decazut din drepturile conferite de brevetul de soi, conform art. 31 alin. (1) lit. a).


  Articolul 34

  Transmiterea drepturilor asupra soiului
  (1) Dreptul la eliberarea brevetului de soi, dreptul asupra brevetului de soi, drepturile ce decurg din inregistrarea cererii de brevet de soi la Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci, precum şi drepturile nascute din brevetul de soi pot fi transmise altor persoane fizice sau juridice.
  (2) Transmiterea drepturilor se efectueaza printr-un contract de cesiune, printr-un contract de licenţă sau prin succesiune legala ori testamentara.
  (3) Drepturile asupra unui nou soi se transmit şi în cazul urmaririi silite a titularului de brevet de soi, în condiţiile legii.
  (4) Transmiterea drepturilor nu afectează drepturile dobandite de terti înainte de data transmiterii.
  (5) Cesiunea sau licenta exclusiva se inscrie, după caz, în Registrul Naţional al Cererilor de Brevete de Soiuri sau în Registrul Naţional al Brevetelor de Soiuri Protejate şi devine opozabila tertilor de la data inscrierii.


  Articolul 35

  Contractul de cesiune
  Soiul pentru care s-a depus cerere de brevet sau pentru care s-a acordat un brevet poate constitui obiectul unui contract de cesiune.


  Articolul 36

  Contractul de licenţă
  (1) Un soi pentru care s-a eliberat un brevet poate constitui obiectul unui contract de licenţă.
  (2) În cazul licentei exclusive, licentiatul beneficiaza de dreptul exclusiv de exploatare a noului soi, în limitele prevăzute în contractul de licenţă.
  (3) Atunci când se acordă licenta neexclusiva, titularul de brevet de soi îşi păstrează dreptul de a acorda licenta şi altor persoane. Licentiatul nu are dreptul sa acorde tertilor un drept de exploatare a soiului pentru care a primit licenta.
  (4) Titularul de brevet de soi poate publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala oferta sa de a acorda o licenta de exploatare a soiului protejat.
  (5) Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci va inregistra contractul de licenţă exclusiva în Registrul Naţional al Brevetelor de Soiuri Protejate şi îl va publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala. La solicitarea persoanei interesate, se pot inregistra şi celelalte contracte de licenţă.


  Articolul 37

  Licenta obligatorie
  (1) La cererea oricarei persoane interesate, Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci poate acorda o licenta obligatorie la expirarea unui termen de 5 ani de la data eliberarii brevetului de soi, dacă:
  a) titularul de brevet de soi nu exploateaza soiul protejat sau nu îşi poate justifica inactiunea;
  b) soiul protejat prezinta un interes public.
  (2) Licenta obligatorie este neexclusiva şi este acordată în condiţii determinate în ceea ce priveste durata, exploatarea soiului şi nivelul drepturilor banesti cuvenite titularului de brevet de soi.
  (3) Licenta obligatorie conferă beneficiarului acesteia dreptul de a primi de la titularul de brevet de soi materialul de inmultire original.
  (4) Acordarea unei licente obligatorii nu împiedica titularul de brevet de soi sa exploateze soiul sau sa acorde licente de exploatare unor terti.
  (5) Licenta obligatorie se acordă de către Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci prin comisia de reexaminare, din a carei componenta vor face parte şi reprezentanti ai Ministerului Agriculturii şi Alimentatiei.
  (6) În cazul constatarii neindeplinirii de către beneficiarul licentei a obligaţiei de exploatare a soiului, în condiţiile stabilite, licenta obligatorie poate fi retrasa, la cererea titularului de brevet de soi, de către Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci, prin comisia prevăzută la alin. (5).
  (7) Hotărârile comisiei de reexaminare privind acordarea sau retragerea licentei obligatorii se comunică părţilor în termen de 15 zile de la pronuntare şi sunt supuse cailor de atac prevăzute la art. 38.
  (8) Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci înregistrează licenta obligatorie în Registrul Naţional al Brevetelor de Soiuri Protejate şi o publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.


  Capitolul 9 Apararea drepturilor privind noile soiuri de plante


  Articolul 38

  Caile de atac împotriva hotărârilor Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci
  (1) Hotărârile Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci pot fi contestate la oficiu de către persoanele interesate în termen de 3 luni de la comunicare.
  (2) Contestaţia sau, după caz, cererea de revocare sau de anulare a brevetului de soi va fi examinata, în termen de 3 luni de la inregistrarea acesteia, de către comisia de reexaminare. Componenta acestei comisii va fi alta decat cea a comisiei de examinare şi va fi formata din reprezentanti ai Ministerului Agriculturii şi Alimentatiei şi ai Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci.
  (3) Hotărârea comisiei de reexaminare se comunică părţilor în termen de 15 zile de la pronuntare şi poate fi atacata la Tribunalul Municipiului Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare.
  (4) Decizia Tribunalului Municipiului Bucureşti poate fi atacata cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 15 zile de la comunicare.
  (5) La cererea instanţei judecătorești, Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci este obligat sa inainteze acesteia actele, documentele şi informaţiile necesare judecarii cauzei cu care a fost investita.


  Articolul 39

  Competentele instanţelor judecătorești
  Litigiile cu privire la calitatea de ameliorator, titular de brevet de soi sau cele cu privire la alte drepturi nascute din brevetul de soi, inclusiv drepturile patrimoniale ale amelioratorului, din contractul de cesiune sau licenta ori cele referitoare la nerespectarea prevederilor art. 33 alin. (1) şi ale art. 34 sunt de competenţa instanţelor judecătorești.


  Capitolul 10 Infractiuni şi pedepse


  Secţiunea 1

  Articolul 40

  Infractiunile de contrafacere şi divulgare
  (1) Constituie infractiune de contrafacere, în sensul prezentei legi, efectuarea, fără autorizatia titularului brevetului de soi, a oricărui act prevăzut la art. 27, precum şi a oricărui act din cele prevăzute mai jos:
  a) folosirea pentru materialul de inmultire, produs şi vandut, a unei alte denumiri decat denumirea înregistrată a noului soi;
  b) folosirea denumirii înregistrate a unui nou soi pentru materialul de inmultire, produs şi vandut, care nu aparţine acestui soi;
  c) atribuirea pentru materialul de inmultire, produs şi vandut, a unei denumiri foarte apropiate de cea a soiului protejat, astfel încât să poată produce confuzii;
  d) vanzarea de material de inmultire, cu menţiunea falsa ca aparţine soiului pentru care s-a acordat brevet de soi, inducand astfel în eroare cumparatorul;
  e) falsul la înscrierea unui soi în Registrul Naţional al Brevetelor de Soiuri Protejate;
  f) intocmirea de rapoarte false, precum şi falsificarea documentatiilor cerute de prezenta lege;
  g) furnizarea de documente care conţin informaţii false.
  (2) Faptele prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 3 milioane lei la 15 milioane lei, cuantumul acesteia fiind reactualizat prin hotărâre a Guvernului, în functie de rata inflatiei. Tentativa se pedepseste.
  (3) Divulgarea de date şi informaţii reprezentand un secret comercial referitor la un nou soi pentru care s-a depus o cerere de acordare a unui brevet de soi se pedepseste conform legii penale. Tentativa se pedepseste.
  (4) Dacă vreuna dintre infractiunile prevăzute la alin. (1) şi (3) este savarsita de un functionar în exercitiul atribuţiilor de serviciu, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.
  (5) Abrogat.
  (6) Pentru prejudiciile cauzate titularului de brevet de soi acesta are dreptul la despăgubiri potrivit dreptului comun, iar produsele contrafacute pot fi confiscate potrivit legii penale.
  -------------
  Alin. (5) al art. 40 a fost abrogat prin art. XIV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 190 din 21 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.179 din 28 decembrie 2005.


  Secţiunea a 2-a

  Articolul 41

  Actiunea în contrafacere
  (1) O actiune în contrafacere poate fi pornita de titular numai după publicarea cererii de brevet de soi.
  (2) Când o licenta a fost acordată şi dacă în contract nu se prevede altfel, beneficiarul licentei nu poate introduce în justiţie o actiune în contrafacere fără consimtamantul titularului brevetului de soi.
  (3) Deţinătorul unei licente exclusive poate introduce o actiune în contrafacere, dacă l-a instiintat pe titularul brevetului de soi şi dacă acesta nu a actionat în termenul solicitat de licentiat.
  (4) Când o actiune în contrafacere a fost pornita de către titularul brevetului de soi, oricare dintre licentiati poate să intervina pentru a solicita repararea prejudiciului cauzat ca urmare a contrafacerii savarsite.


  Capitolul 11 Măsuri asiguratorii, probe şi taxe


  Articolul 42

  Măsuri asiguratorii, probe
  (1) Titularul brevetului unui nou soi poate solicita instanţei judecătorești:
  a) ordonarea unor măsuri asiguratorii, atunci când exista un risc de încălcare a drepturilor decurgând din brevetul de soi şi dacă aceasta încălcare risca sa cauzeze un prejudiciu ireparabil şi dacă exista un risc de distrugere a elementelor de proba;
  b) ordonarea, imediat după urmărire, a unor măsuri privind încetarea faptelor de încălcare a drepturilor decurgând din brevetul de soi, savarsite de o terta persoana cu ocazia introducerii în circuitul comercial a unor marfuri importate, care implica o atingere a acestor drepturi;
  c) ordonarea masurii confiscarii sau a distrugerii materialului de inmultire prevăzut la art. 40 alin. (1) lit. b)-d).
  (2) Instanţa va putea dispune autorului încălcării drepturilor decurgând din brevetul de soi sa informeze titularul asupra identităţii tertilor care au participat la producerea şi distribuirea materialelor de inmultire prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. b)-d).
  (3) Pentru ordonarea masurilor prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile dispozitiile art. 581 şi 582 din Codul de procedură civila.
  (4) Când ordona măsuri asiguratorii, instanţa poate obliga reclamantul la plata unei cautiuni, în suma stabilita de aceasta.
  (5) Instanţa va putea cere reclamantului sa furnizeze orice elemente probatorii de care dispune, pentru a dovedi ca este deţinătorul dreptului care a fost încălcat ori a cărui încălcare este inevitabila.
  (6) În cazurile în care mijloacele de proba în susţinerea pretentiilor reclamantului se afla sub controlul paratului, instanţa va putea ordona ca probele să fie produse de către pârât, sub condiţia garantarii confidentialitatii informaţiilor, potrivit legii.
  (7) Instanţa va putea ordona reclamantului sa plateasca toate daunele cauzate paratului, ca urmare a unei exercitari abuzive a drepturilor procedurale cu privire la un nou soi.


  Articolul 43

  Abrogat.
  -------------
  Art. 43 a fost abrogat prin alin. (2) al art. III din LEGEA nr. 381 din 16 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2006.


  Articolul 44

  Competente
  (1) Competentele pentru punerea în aplicare a prezentei legi apartin Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci şi Ministerului Agriculturii şi Alimentatiei.
  (2) Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci, ca organ de specialitate în subordinea Guvernului şi unica autoritate pe teritoriul României pentru acordarea protectiei în domeniul proprietăţii industriale, acorda brevete de soi pentru noile soiuri, în conformitate cu prezenta lege şi cu respectarea convenţiilor internationale la care România este parte, şi are urmatoarele atribuţii:
  a) înregistrează, publică şi examineaza cererile de acordare a brevetelor de soi pentru noile soiuri;
  b) organizeaza şi tine Registrul Naţional al Cererilor de Brevete de Soiuri şi Registrul Naţional al Brevetelor de Soiuri Protejate;
  c) editeaza periodic Buletinul Oficial de Proprietate Industriala - secţiunea Soiuri protejate prin brevete, care contine informaţii cu privire la cererile de brevet de soi, la denumirea de noi soiuri şi propunerile de denumiri, precum şi la noile soiuri pentru care s-au acordat brevete;
  d) asigura schimbul de publicatii cu administraţiile naţionale similare straine şi cu organismele şi organizaţiile internationale de profil;
  e) stabileste, împreună cu Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei, caracteristicile cuprinse în chestionarul tehnic, în conformitate cu normele internationale privind protectia noilor soiuri;
  f) atesta reprezentantii autorizati pentru procedurile privind protectia noilor soiuri în faţa Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci.
  (3) Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei, în exercitarea atribuţiilor sale:
  a) decide, din punct de vedere tehnic, asupra metodologiei de testare a noilor soiuri;
  b) coopereaza cu Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci, cu asociaţiile amelioratorilor, ale titularilor de brevete de soi, cu asociaţia producătorilor de seminte şi de material de inmultire, cu Academia de Stiinte Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti", cu institutele şi statiunile de cercetare de profil, în vederea stabilirii caracteristicilor legate de protectia noilor soiuri;
  c) desemneaza reprezentantii Ministerului Agriculturii şi Alimentatiei în cadrul comisiei de reexaminare.
  (4) Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci şi Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei dezvolta relatii cu organizaţiile guvernamentale similare şi cu organizaţiile internationale specializate, la care România este parte, în domeniul protectiei noilor soiuri.


  Articolul 45

  Protectia noilor soiuri în strainatate
  Persoanele fizice şi juridice române au dreptul să îşi aleaga statul în care vor să depună, pentru prima data, cererea de acordare a brevetului de soi sau a unui titlu de protecţie similar.


  Capitolul 12 Dispozitii tranzitorii şi finale


  Articolul 46

  (1) Cererile de brevete de soi, înregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci în condiţiile Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie şi ale Hotărârii Guvernului nr. 152/1992 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991, pentru care nu s-a luat o hotărâre de admitere sau de respingere, se solutioneaza potrivit prevederilor prezentei legi.
  (2) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României.
  (3) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Guvernul va aproba, la propunerea Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci, regulamentul pentru aplicarea prezentei legi.
  (4) La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga dispozitiile referitoare la protectia soiurilor şi hibrizilor de plante, prevăzute la art. 7 alin. 3 şi la art. 11 din Legea nr. 64/1991, dispozitiile referitoare la soiuri şi hibrizi de plante din cap. III al Hotărârii Guvernului nr. 152/1992, precum şi orice alte dispozitii contrare.
  Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 24 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
  p. PRESEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 25 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
  PAULA IVANESCU


  Anexa 1
  -------------
  Anexa nr. 1 a fost abrogata prin alin. (2) al art. III din LEGEA nr. 381 din 16 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2006.
  ------------