NORMĂ din 18 iulie 2022pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală care stabilește condițiile în care se derulează operațiunile de import, export și comerț intraunional de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală supuse controlului oficial pentru siguranța alimentelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 4 august 2022 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 120/4.724/2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 776 din 4 august 2022.


  Capitolul I Definiții

  Articolul 1
  (1) În înțelesul prezentei norme, termenii și sintagmele de mai jos au următoarele semnificații:
  a) produse alimentare de origine nonanimală - legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari, fructe, cafea, ceai, mate și mirodenii, cereale, semințe, gume, rășini, seve și extracte vegetale, grăsimi și uleiuri de origine vegetală, zaharuri, băuturi alcoolice, nealcoolice și oțet, ape, inclusiv ape minerale naturale, procesate sau nu, produse obținute din acestea, alte ingrediente utilizate la prepararea produselor alimentare, suplimente alimentare, precum și orice alte produse care sunt destinate consumului uman și care nu sunt de origine animală sau care nu sunt produse compuse, în înțelesul Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale);
  b) documente însoțitoare - documente emise de producător/exportator sau de autoritățile competente care atestă că produsele și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală sunt conforme cu prevederile legislației în vigoare din țara de destinație;
  c) puncte de intrare - puncte de trecere a frontierei de stat a României stabilite pentru importul și exportul mărfurilor supuse controalelor pentru siguranța alimentelor, prevăzute în anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, al ministrului administrației și internelor, al ministrului mediului și gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecție la frontieră, a punctelor de control, a punctelor de intrare și a punctelor de ieșire în care sunt organizate controale sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și programul de lucru al acestora, cu modificările și completările ulterioare;
  d) birou vamal - orice birou la care pot fi îndeplinite toate sau unele dintre formalitățile vamale prevăzute în reglementările vamale;
  e) controlul documentar - verificarea de către inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor a documentelor care însoțesc un transport de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, cum ar fi certificatul de calitate/conformitate, certificatul de sănătate, buletine de analiză, facturi, fișe tehnice, documente de transport și alte documente emise de unitatea producătoare/exportatoare sau de autoritățile competente și care atestă că produsele sunt în conformitate cu legislația Uniunii Europene și națională din domeniul siguranței alimentelor;
  f) control de identitate - verificarea conformității transportului cu informațiile din documentele însoțitoare, efectuată de către inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, pentru a se asigura că documentele însoțitoare corespund cu marfa transportată și cu eticheta produsului;
  g) control fizic - controlul efectuat de către inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din punctele de intrare și din cadrul structurii cu atribuții în controlul pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, asupra produselor și a altor ingrediente alimentare de origine nonanimală, care poate include prelevarea de probe în vederea efectuării testelor de laborator; controlul se realizează în funcție de riscul cunoscut sau posibil pentru anumite produse alimentare;
  h) condiții de import - cerințele privind siguranța alimentelor, stabilite prin actele normative în vigoare, pentru produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală supuse controlului oficial privind siguranța alimentelor de origine nonanimală, ce urmează a fi importate în România, inclusiv prin oficiile poștale;
  i) comerțul intraunional de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală - schimburile comerciale de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală pe teritoriul Uniunii Europene între statele membre;
  j) import - totalitatea operațiunilor aplicabile produselor și altor ingrediente alimentare de origine nonanimală având ca destinație România, de la sosirea acestora pe teritoriul Uniunii Europene până la punerea la dispoziția operatorilor economici pentru scopurile declarate;
  k) reimport - totalitatea operațiunilor aplicabile produselor și altor ingrediente alimentare de origine nonanimală care au fost exportate de pe teritoriul României către o țară terță și care sunt refuzate de aceasta;
  l) export - expedierea produselor și altor ingrediente alimentare de origine nonanimală de pe teritoriul României pe teritoriul țărilor terțe;
  m) transport de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală importate - transport de bunuri de același tip, înscrise în aceleași documente care însoțesc transportul, încărcate în același mijloc de transport, provenind din aceeași țară sau regiune a unei țări și de la același exportator și pentru care se întocmește același document de intrare; un transport poate conține unul sau mai multe loturi; dacă provin de la exportatori diferiți se întocmește câte un document de intrare pentru fiecare exportator;
  n) document de intrare - documentul care se completează de operatorul economic sau reprezentantul legal al acestuia și de către inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor care confirmă finalizarea controalelor oficiale și însoțește transportul de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, până la destinația finală, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2;
  o) operator economic - orice persoană fizică sau juridică, înregistrată/autorizată sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, cu activitate în domeniul alimentar, implicată în derularea operațiunilor comerciale de import, inclusiv prin oficiile poștale, export și comerț intraunional de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, care răspunde de mărfuri și de îndeplinirea cerințelor legislației din domeniul alimentelor referitoare la import, export și comerț intraunional, sau reprezentantul legal al acesteia;
  p) inspector al autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor - personal de specialitate angajat, în condițiile legii, al direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, cu atribuții de control oficial, conform fișei postului, care își desfășoară activitatea în punctele de intrare, respectiv în cadrul structurii cu atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București;
  q) document de înregistrare pentru siguranța alimentelor - documentul emis de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, pentru activitățile din unitățile supuse înregistrării în conformitate cu legislația în vigoare;
  r) control oficial - activități efectuate de inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) ale Regulamentului (UE) 2017/625 din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale), pentru verificarea conformității cu legislația în domeniul siguranței alimentelor;
  s) codul NC - poziția tarifară, subpoziția tarifară sau codul tarifar. Trimiterile la codurile NC sunt cele către Nomenclatura combinată în vigoare de la 1.01.2022, conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/1.832 al Comisiei din 12 octombrie 2021 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun.
  (2) Ori de câte ori intervin modificări în Nomenclatura combinată se realizează corespondența dintre codurile NC prevăzute în prezentul ordin și noile coduri din nomenclatura adoptată în temeiul art. 12 din Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun.


  Capitolul II Dispoziții generale

  Articolul 2
  (1) Prezenta normă nu se aplică transporturilor de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală pentru care sunt stabilite condiții speciale de import la nivelul Uniunii Europene și pentru care au fost emise, în punctul de intrare, documente sanitare comune de intrare conform următoarelor acte normative:
  a) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1.793 al Comisiei din 22 octombrie 2019 privind intensificarea temporară a controalelor oficiale și măsurile de urgență care reglementează intrarea în Uniune a anumitor bunuri din anumite țări terțe, de punere în aplicare a Regulamentelor (UE) 2017/625 și (CE) nr. 178/2002 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 669/2009, (UE) nr. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 și (UE) 2018/1.660 ale Comisiei;
  b) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1.533 al Comisiei din 17 septembrie 2021 de impunere a unor condiții speciale vizând reglementarea importurilor de hrană pentru animale și de alimente originare sau expediate din Japonia în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/6;
  c) Decizia de punere în aplicare (CE) 2011/884 a Comisiei din 22 decembrie 2011 privind măsurile de urgență în ceea ce privește orezul modificat genetic neautorizat în produsele din orez originare din China și de abrogare a Deciziei 2008/289/CE, cu modificările și completările ulterioare;
  d) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/949 al Comisiei din 19 iunie 2015 de aprobare a controalelor anterioare exportului efectuate de anumite țări terțe la anumite produse alimentare în ceea ce privește prezența anumitor micotoxine;
  e) Regulamentul delegat (UE) 2021/2.306 al Comisiei din 21 octombrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului cu norme privind controalele oficiale asupra transporturilor de produse ecologice și de produse în conversie destinate importului în Uniune și privind certificatul de inspecție.
  (2) Prezenta normă nu se aplică transporturilor de produse compuse care fac obiectul controalelor oficiale conform prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2021/630 al Comisiei din 16 februarie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite categorii de bunuri exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de control la frontieră și de modificare a Deciziei 2007/275/CE a Comisiei, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/632 al Comisiei din 13 aprilie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului privind listele cu animalele, produsele de origine animală, materialul germinativ, subprodusele de origine animală și produsele derivate, produsele compuse și fânul și paiele care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2.007 al Comisiei și a Deciziei 2007/275/CE a Comisiei.(3) Produsele și ingredientele alimentare de origine nonanimală care provin din țări terțe și care nu au ca destinație România sau care tranzitează teritoriul României având ca destinație un alt stat membru sau o țară terță nu se supun controalelor oficiale privind siguranța alimentelor pe teritoriul României și prevederilor prezentei norme.(4) Nu fac obiectul prezentei norme produsele prevăzute în anexa nr. 3 care:
  a) au o altă utilizare decât consumul uman;
  b) sunt expediate prin oficii poștale de către persoane fizice sau juridice și sunt destinate consumului sau utilizării personale, cu excepția cazului în care greutatea lor netă depășește 30 kg;
  c) sunt destinate scopurilor științifice sau sunt expediate drept eșantioane comerciale, eșantioane de laborator sau articole de prezentare pentru expoziții și care nu sunt destinate introducerii pe piață, cu excepția cazului în care greutatea lor netă depășește 30 kg;
  d) fac parte din bagajele personale ale pasagerilor și care sunt destinate consumului sau utilizării personale, cu excepția cazului în care greutatea lor netă depășește 30 kg.
  (5) În cazul produselor care au o altă utilizare decât consumul uman, operatorii economici prezintă autorității vamale o declarație pe propria răspundere, conform modelului din anexa nr. 4, și copii după certificatul/extrasul fiscal și după certificatul de înregistrare la registrul comerțului.(6) În cazul produselor care au altă utilizare decât consumul uman, operatorii economici transmit o copie a declarației menționate la alin. (5) direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, pe raza căreia se află unitatea de destinație a societății comerciale menționate în declarație, care înregistrează acest document.(7) La solicitarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor sau ori de câte ori există suspiciuni, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București verifică dacă produsele care au fost declarate ca având o altă utilizare decât cea destinată consumului uman au fost folosite în scopul declarat, conform declarației pe propria răspundere.


  Capitolul III Obligațiile operatorilor economici în derularea operațiunilor de import, export și comerț intraunional de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală supuse controlului oficial pentru siguranța alimentelor

  Secţiunea 1 Import

  Articolul 3

  Transporturile de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, provenite din țări terțe, definite la art. 1 alin. (1) lit. a) și prevăzute în anexa nr. 3, pot fi importate numai în conformitate cu procedurile stabilite în prezenta normă.


  Articolul 4

  Transporturile de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, provenite din țări terțe, pot intra în România numai printr-un punct de intrare sau printr-un birou vamal, atunci când transporturile intră printr-un punct de trecere a frontierei situat pe teritoriul unui alt stat membru, altul decât punctul de intrare.


  Articolul 5
  (1) La importul de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, prevăzute în anexa nr. 3, operatorul economic trebuie să notifice, în prealabil, data estimată pentru sosirea transportului la punctul de intrare, precum și natura transportului, cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de sosirea preconizată a transportului. În cazul constrângerilor logistice legate de transport, care împiedică respectarea termenului menționat, notificarea prealabilă se efectuează cu cel puțin 4 ore înainte de sosirea transportului, conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1.013 privind notificarea prealabilă a transporturilor de anumite categorii de animale și de mărfuri care intră în Uniune.(2) Notificarea la punctul de intrare se realizează de către operatorul economic care derulează operațiuni de import pe sistemul TRACES NT, prin completarea și semnarea părții I a documentului sanitar comun de intrare DSCI-D prevăzut la secțiunea D, partea 2 din anexa II a Regulamentului (CE) nr. 1.715/2019, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în partea 1 din anexa II a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1.715 al Comisiei din 30 septembrie 2019 de stabilire a normelor privind funcționarea sistemului de gestionare a informațiilor pentru controalele oficiale și a componentelor sistemice ale acestuia („Regulamentul IMSOC“).(3) Transporturile de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, importate prin punctele de intrare, trebuie să fie însoțite până la destinație de documentul sanitar comun de intrare (DSCI-D), prevăzut în anexa nr. 1, completat și semnat de inspectorul autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în partea 1 din anexa II a Regulamentului (CE) nr. 1.715/2019.(4) La importul de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, operatorii au obligația de a achita tariful stabilit prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1/2006 pentru aprobarea tarifelor privind finanțarea inspecțiilor la frontieră, pentru controlul importului furajelor și al produselor de origine nonanimală, cu modificările ulterioare.(5) Operatorii economici au obligația de a achita tariful aferent analizei probelor prelevate, potrivit prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare, și de a transmite către laboratorul care efectuează analiza dovada achitării acestuia în maximum 3 zile lucrătoare de la data prelevării probelor.(6) Operatorii economici prezintă inspectorilor autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul punctelor de intrare documentele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), care atestă că produsele și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală sunt conforme cu legislația Uniunii Europene și cu legislația națională din domeniul siguranței alimentelor; de asemenea, la solicitarea inspectorilor autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul punctelor de intrare, operatorii economici prezintă și alte documente însoțitoare ale transportului, precum certificate emise de autoritatea competentă din țara de origine, documente privind originea, facturi, fișe tehnice, documente vamale, scrisoarea de trăsură pentru transportul rutier, care permit verificarea concordanței dintre documente și produsele sau ingredientele alimentare de origine nonanimală din cadrul transportului.(7) Documentele care însoțesc transporturile de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), și etichetele aplicate pe ambalajele produselor de origine nonanimală trebuie să menționeze originea produselor și alte date de identificare a acestora.(8) Operatorii economici trebuie să prezinte inspectorilor autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul punctelor de intrare documentul de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru activitățile de producere/depozitare/transport al produselor și al altor ingrediente alimentare de origine nonanimală și, acolo unde este cazul, documentul de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor al depozitului de destinație/unității de producție unde ajunge produsul, eliberate în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile prezentului ordin.(9) Operatorii economici trebuie să asigure traducerea autentificată a documentelor la solicitarea inspectorilor autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor.(10) Operatorii economici trebuie să asigure trasabilitatea transporturilor de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, ulterior efectuării controlului oficial pentru siguranța alimentelor în punctul de intrare sau la biroul vamal.(11) La solicitarea inspectorilor autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul punctelor de intrare, operatorul economic pune la dispoziția acestora resurse umane și logistice suficiente necesare la descărcarea lotului din mijlocul de transport în vederea realizării controlului oficial. În cazul în care există modalități speciale de transport și/sau unele forme specifice de ambalaj, iar echipamentul de prelevare disponibil nu permite prelevarea de eșantioane reprezentative, operatorul economic pune la dispoziția inspectorilor autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, la solicitare, echipamentul adecvat pentru prelevarea de probe.


  Articolul 6
  (1) Atunci când transporturile de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, provenite din țări terțe și care au ca destinație România, sunt puse în liberă circulație într-un alt stat membru al Uniunii Europene, operatorul economic trebuie să notifice sosirea transportului de produse de origine nonanimală în depozitul de destinație, la structura cu atribuții în controlul pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, pe raza cărora se află depozitul de destinație, cu cel puțin o zi lucrătoare înaintea sosirii fizice a transportului la depozitul de destinație. În cazul constrângerilor logistice legate de transport, care împiedică respectarea termenului menționat, notificarea prealabilă se efectuează cu cel puțin 4 ore înainte de sosirea transportului, conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1.013.(2) Notificarea la structura cu atribuții în controlul pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București se efectuează prin completarea și transmiterea documentului de intrare prevăzut în anexa nr. 2, completat și semnat în partea A și semnat la pct. 21 din partea B a acestui document, de către operatorul economic.(3) În cazul în care un transport de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală ajunge în mai multe depozite de destinație sau unități de procesare, situate pe raza mai multor structuri județene/municipiul București, este necesară notificarea separată a structurilor cu atribuții în controlul pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală din cadrul fiecărei direcții sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București pe raza cărora se află destinația produselor respective.(4) Operatorul economic prezintă o declarație privind faptul că transportul a fost pus în liberă circulație în alt stat membru al Uniunii Europene împreună cu documentele justificative.(5) Pentru transporturile provenite din țări terțe care au îndeplinit deja formalitățile vamale și au fost puse în liberă circulație în alt stat membru, supravegherea și controlul privind siguranța alimentelor se efectuează în depozitul de destinație menționat de către operatorul economic în partea I a documentului de intrare, prevăzut în anexa nr. 2.(6) Atunci când transporturile de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală sunt puse în liberă circulație într-un alt stat membru al Uniunii Europene, se aplică procedura prevăzută la art. 5 alin. (4)-(11).


  Articolul 7
  (1) Atunci când intrarea transporturilor de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală pe teritoriul Uniunii Europene se efectuează printr-un punct de trecere a frontierei situat pe teritoriul unui alt stat membru, controlul oficial se realizează de către inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul structurii cu atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală de la nivelul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, aflate în zona de competență a biroului vamal de destinație înscris în declarația vamală de tranzit.(2) Atunci când transporturile de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală intră pe teritoriul Uniunii Europene printr-un punct de trecere a frontierei situat pe teritoriul unui alt stat membru și nu au fost încă puse în liberă circulație se aplică procedura prevăzută la art. 5 alin (4)-(11).(3) În situațiile prevăzute la alin. (2), operatorii economici notifică sosirea transportului cu cel puțin o zi lucrătoare înaintea sosirii acestuia la structura cu atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, aflate în zona de competență a biroului vamal de destinație înscris în declarația vamală de tranzit. În cazul constrângerilor logistice legate de transport, care împiedică respectarea termenului menționat, notificarea prealabilă se efectuează cu cel puțin 4 ore înainte de sosirea transportului, conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1.013 privind notificarea prealabilă a transporturilor de anumite categorii de animale și de mărfuri care intră în Uniune.(4) Notificarea la structura cu atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, aflate în zona de competență a biroului vamal de destinație înscris în declarația vamală de tranzit se realizează de către operatorul economic care derulează operațiuni de import prin completarea părții I a documentului sanitar comun de intrare DSCI-D prevăzut în anexa nr. 1 și transmiterea acestuia prin fax sau alt mijloc de comunicare agreat.


  Secţiunea a 2-a Export

  Articolul 8

  Anterior efectuării operațiunilor de export de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, operatorii economici trebuie să se informeze referitor la condițiile privind siguranța alimentelor de origine nonanimală impuse prin legislația în vigoare de către autoritatea competentă din țara de destinație.


  Articolul 9

  În cazul în care autoritățile competente și/sau operatorii economici din țara de destinație solicită un certificat care să ateste că produsul care urmează să fie exportat respectă condițiile privind siguranța alimentelor, operatorul economic care derulează operațiuni de export are obligația să solicite inspectorilor autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul structurii cu atribuții în controlul pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală de la nivelul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, în a cărei zonă de competență își desfășoară activitatea, emiterea unui astfel de certificat și să achite tarifele stabilite pentru astfel de operațiuni, conform legislației în vigoare.


  Secţiunea a 3-a Comerț intraunional

  Articolul 10
  (1) Operatorii economici care derulează operațiuni de comerț intraunional cu produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală trebuie să notifice sosirea transportului de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală în depozitul de destinație/unitatea de procesare, la structura cu atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală de la nivelul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, pe raza cărora se află aceste unități, cu cel puțin 24 de ore înaintea sosirii transportului.(2) Notificarea la structura cu atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală de la nivelul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București se efectuează prin completarea și transmiterea documentului de notificare comerț intraunional, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.


  Capitolul IV Atribuțiile și responsabilitățile inspectorilor autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor privind importul, exportul, comerțul intraunional și reimportul de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală supuse controlului oficial pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală

  Secţiunea 1 Import

  Articolul 11
  (1) Inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul punctelor de intrare au următoarele atribuții și responsabilități:
  a) efectuarea controlului documentar al fiecărui transport de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală;
  b) efectuarea controlului de identitate la un procent de minimum 10% din transporturile de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală importate anual;
  c) efectuarea controlului fizic prin prelevare de probe efectuată în conformitate cu legislația prevăzută în anexa nr. 6, în funcție de riscul cunoscut și de programul anual de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor pentru anumite produse alimentare.
  (2) Modelele documentelor care însoțesc probele prelevate la laborator se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.


  Articolul 12

  După efectuarea controalelor prevăzute la art. 11 cu privire la transporturile de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din punctele de intrare au următoarele atribuții și responsabilități:
  a) completează partea II a documentului sanitar comun de intrare (DSCI-D) prevăzut în anexa nr. 1, în trei exemplare; exemplarul original se eliberează operatorului economic, o copie autorității vamale și o copie se păstrează la punctul de intrare;
  b) se asigură că transportul nu este fracționat până la finalizarea controalelor oficiale și până la completarea documentului sanitar comun de intrare (DSCI-D) de către inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor; în cazul fracționării ulterioare a transportului, o copie autentificată a documentului sanitar comun de intrare (DSCI-D) însoțește fiecare parte a transportului până la locul de destinație;
  c) înregistrează, îndosariază și păstrează documentele sanitare comune de intrare (DSCI-D) pentru transporturile de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală;
  d) înregistrează, îndosariază și păstrează copii ale documentelor care însoțesc transporturile de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală.


  Articolul 13

  În cazul în care intrarea transporturilor de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală se realizează prin puncte de trecere a frontierei care se găsesc pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, iar importul se efectuează prin birourile vamale de pe teritoriul României, controlul oficial se realizează de către inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul structurii cu atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, aflate în zona de competență a biroului vamal de destinație înscris în declarația vamală de tranzit, care au următoarele atribuții și responsabilități:
  a) efectuează controlul documentar, de identitate și fizic, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1); în situații excepționale, care ar periclita desfășurarea adecvată a controlului oficial sau caracteristicile produsului supus controlului oficial, prelevarea de probe poate fi dirijată către depozitul de destinație;
  b) completează partea II a documentului sanitar comun de intrare (DSCI-D) prevăzut în anexa nr. 1, în trei exemplare; exemplarul original se eliberează operatorului economic, o copie autorității vamale și o copie se păstrează;
  c) notifică documentul de intrare completat către direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, de la locul de destinație;
  d) înregistrează, îndosariază și păstrează documentele care însoțesc un transport de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală.


  Articolul 14

  În cazul în care intrarea transporturilor de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală provenite din țări terțe, care au ca destinație România, se realizează prin puncte de trecere a frontierei care se găsesc pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, iar transporturile sunt puse în liberă circulație în alt stat membru al Uniunii Europene, controlul oficial se realizează de către inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul structurii cu atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, pe raza căruia se află depozitul de destinație/unitatea de procesare, care au următoarele atribuții și responsabilități:
  a) efectuează controlul documentar, de identitate și fizic, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1);
  b) completează partea B a documentului de intrare prevăzut în anexa nr. 2 și eliberează operatorului economic documentul completat în original;
  c) înregistrează, îndosariază și păstrează documentele care însoțesc un transport de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală.


  Articolul 15

  La solicitarea operatorilor economici care derulează operațiuni de import, inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul structurii cu atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București au obligația să pună la dispoziția acestora toate informațiile referitoare la lista cuprinzând punctele de intrare, precum și informațiile referitoare la condițiile privind siguranța alimentelor pe care trebuie să le îndeplinească produsele și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală.


  Articolul 16

  La efectuarea controalelor, inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor aplică tarifele prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 17

  Inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor păstrează documentele care însoțesc transportul, eliberate de autoritățile competente din țara terță, precum și o copie a documentului sanitar comun de intrare (DSCI-D)/documentului de intrare prevăzut, după caz, în anexa nr. 1 sau 2, pentru o perioadă de 5 ani.


  Secţiunea a 2-a Export

  Articolul 18

  În cazul în care autoritățile/operatorii economici din țara de destinație solicită un certificat care să ateste că produsul ce urmează să fie exportat respectă condițiile impuse privind siguranța alimentelor, inspectorii autorității sanitarveterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul structurii cu atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București efectuează controale oficiale pentru verificarea respectării condițiilor impuse de către autoritățile din țara importatoare, în vederea eliberării certificatului necesar.


  Secţiunea a 3-a Comerț intraunional

  Articolul 19
  (1) La derularea operațiunilor de comerț intraunional cu produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală pe teritoriul României, inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul structurii cu atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București au obligația de a înregistra notificările trimise de operatorii economici care derulează astfel de operațiuni.(2) Controlul oficial al produselor care fac obiectul comerțului intraunional se realizează de către inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul structurii cu atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, în conformitate cu programele de supraveghere și control privind siguranța alimentelor stabilite de legislația aplicabilă și ori de câte ori situația o impune.


  Secţiunea a 4-a Reimportul

  Articolul 20
  (1) Inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din punctele de intrare sau din cadrul structurii cu atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală de la nivelul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, după caz, permit reimportul unui transport de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, cu origine România, care a fost refuzat de o țară terță, numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
  a) transporturile sunt însoțite de documentul/documentele/ original/originale sau de o copie legalizată a acestor documente de către autoritatea competentă care a eliberat documentul/ documentele însoțitor/însoțitoare al/ale produselor și al/ale altor ingrediente alimentare de origine nonanimală, de detalii cu privire la motivele refuzului și de documente care atestă că s-au respectat condițiile de depozitare și transport al produselor și al altor ingrediente alimentare de origine nonanimală și că acestea nu au fost supuse vreunei manipulări;
  b) în cazul containerelor resigilate, transporturile trebuie să fie însoțite de o declarație din partea transportatorului din care să reiasă că nu a fost manipulat sau descărcat conținutul transportului;
  c) produsele în cauză sunt supuse controlului documentar, de identitate și fizic de către inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din punctele de intrare sau de către inspectorii din cadrul structurii cu atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, după caz, conform cerințelor privind importul produselor și altor ingrediente alimentare de origine nonanimală prevăzute în prezenta normă;
  d) transportul este sigilat și direcționat către operatorul economic care a efectuat operațiunea de export, de către inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din punctele de intrare.
  (2) Inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din punctele de intrare sau din cadrul structurii cu atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală de la nivelul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, după caz, nu pot interzice reintroducerea unui transport de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, refuzat de o țară terță, dacă autoritatea competentă care a emis certificatul original este de acord să reprimească transportul și dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1).(3) Inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor care permit reimportul trebuie să notifice direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București de la locul de destinație despre sosirea transportului.


  Capitolul V Dispoziții finale

  Articolul 21
  (1) În raport cu evoluția la nivel național și internațional a incidentelor alimentare sau a crizelor cauzate de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală destinate consumului uman, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor poate limita sau interzice, după caz, derularea pe teritoriul României a operațiunilor de import, export de asemenea produse, cu impact asupra sănătății publice și care sunt supuse controlului oficial pentru siguranța alimentelor.(2) În situațiile în care se suspectează sau se constată că un transport de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală supus controlului oficial privind siguranța alimentelor nu respectă cerințele pentru siguranța alimentelor la import, inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din punctele de intrare sau din cadrul structurii cu atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală de la nivelul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, după caz, iau orice măsură pe care o consideră adecvată în vederea asigurării protecției sănătății umane, în conformitate cu prevederile art. 65-72 ale Regulamentului (UE) nr. 625/2017.(3) În situațiile prevăzute la alin. (2), operatorii economici trebuie să ia măsurile legale care se impun, să facă dovada că acestea au fost luate și să suporte costurile aferente.


  Articolul 22
  (1) Punerea în liberă circulație a transporturilor se face cu condiția prezentării către autoritățile vamale de către operatorii economici a documentului sanitar comun de intrare (DSCI-D) prevăzut în anexa nr. 1, completat de către inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu respectarea controalelor efectuate în conformitate cu prevederile art. 11 și 13.(2) Pentru desfășurarea activităților de control ale produselor și ingredientelor de origine nonanimală supuse operațiunilor de import, inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor vor colabora și vor face schimb de informații cu inspectorii autorității vamale române, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate între cele două instituții.


  Articolul 23

  Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta normă.


  Anexa nr. 1*)

  la normă
  *) Anexa nr. 1 la normă este reprodusă în facsimil.
  DOCUMENTUL SANITAR COMUN
  de intrare pentru hrană pentru animale și produse alimentare de origine nonanimală - DSCI-D*


  Anexa nr. 2*)

  la normă
  *) Anexa nr. 2 la normă este reprodusă în facsimil.
  DOCUMENT DE INTRARE


  Anexa nr. 3

  la normă
  LISTA
  produselor și ingredientelor alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii la import*


  Codul NC

  Denumirea produsului

  1

  2

  0701

  Cartofi, în stare proaspătă sau refrigerată

  0702

  Tomate, în stare proaspătă sau refrigerată

  0703

  Ceapă, ceapă eșalotă, hasma, usturoi, praz și alte legume aliacee, în stare proaspătă sau refrigerată

  0704

  Varză, conopidă, varză creață, gulii și produse comestibile similare din genul Brassica, în stare proaspătă sau refrigerată

  0705

  Salată verde (Lactuca sativa) și cicoare (Cichorium spp.), în stare proaspătă sau refrigerată

  0706

  Morcovi, napi, sfeclă roșie pentru salată, barba-caprei, țelină de rădăcină, ridichi și rădăcinoase comestibile similare, în stare proaspătă sau refrigerată

  0707

  Castraveți și cornișon, în stare proaspătă sau refrigerată

  0708

  Legume cu păstaie, curățate sau nu de păstăi, în stare proaspătă sau refrigerată

  0709

  Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată

  0710

  Legume nefierte sau fierte în apă sau în abur, congelate

  0711

  Legume conservate provizoriu, dar improprii consumului în această stare

  0712

  Legume uscate, chiar tăiate felii sau bucăți sau chiar sfărâmate sau pulverizate, dar nepreparate

  0713

  Legume cu păstăi uscate, curățate de păstăi, chiar decorticate sau sfărâmate

  0714

  Rădăcini de manioc, de arorut sau de orchis, napi porcești, batate și rădăcini și tuberculi similari, cu conținut ridicat de amidon sau inulină, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar tăiate în bucăți sau aglomerate sub formă de pelete; miez de sagotier

  0801

  Nuci de cocos, nuci de Brazilia, nuci de cajou, proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără pieliță

  0802

  Alte fructe cu coajă, proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără pieliță

  0803

  Banane, inclusiv din specia Musa paradisiaca (plantains), proaspete sau uscate

  0804

  Curmale, smochine, ananas, avocado, guave, mango și mangustan, proaspete sau uscate

  0805

  Citrice, proaspete sau uscate

  0806

  Struguri, proaspeți sau uscați

  0807

  Pepeni (inclusiv pepeni verzi) și Papaya, proaspeți

  0808

  Mere, pere și gutui, proaspete

  0809

  Caise, cireșe, vișine, piersici, inclusiv piersici fără puf și nectarine, prune și porumbe, proaspete

  0810

  Alte fructe proaspete

  0811

  Fructe fierte sau nu în apă sau în abur, congelate, chiar cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori

  0812

  Fructe conservate provizoriu, dar improprii alimentației în această stare

  0813

  Fructe uscate, altele decât cele de la pozițiile 08.01 până la 08.06; amestecuri de fructe uscate sau de fructe cu coajă de la acest capitol

  0814

  Coji de citrice sau de pepeni (inclusiv pepeni verzi), proaspete, congelate, uscate, prezentate în apă sărată, sulfurate sau cu adaos de alte substanțe care asigură provizoriu conservarea lor

  0901

  Cafea, chiar prăjită sau decafeinizată; coji și pelicule de cafea; înlocuitori de cafea conținând cafea, indiferent de proporțiile amestecului

  0902

  Ceai, chiar aromatizat

  0903

  Mate

  0904

  Piper (din genul Piper); ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta, uscat sau măcinat sau pulverizat

  0905

  Vanilie

  0906

  Scorțișoară și flori de scorțișoară

  0907

  Cuișoare (fructe întregi, cuișoare și codițe)

  0908

  Nucșoară, condiment din coajă uscată a nucșoarei și cardamom

  0909

  Semințe de anason, de badian, de mărar, de coriandru, de chimen, de chimion; bace de ienupăr

  0910

  Ghimbir, șofran, curcumă, cimbru, frunze de dafin, curry și alte mirodenii

  1001

  Grâu și meslin

  1002

  Secară

  1003

  Orz

  1004

  Ovăz

  1005

  Porumb

  1006

  Orez

  1008

  Hrișcă, mei, semințe de iarba-cănărașului (Phalaris Canariensis); alte cereale

  1101

  Făină de grâu sau de meslin

  1102

  Făină de cereale, altele decât de grâu sau de meslin

  1103

  Crupe, griș și aglomerate sub formă de pelete, din cereale

  1104

  Boabe de cereale altfel prelucrate, de exemplu decojite, presate, sub formă de fulgi, lustruite, tăiate sau zdrobite, cu excepția orezului de la poziția 10.06; germeni de cereale, întregi, presați, sub formă de fulgi sau zdrobiți

  1105

  Făină, griș, pudră, fulgi, granule și aglomerate sub formă de pelete, din cartofi

  1106

  Făină, griș și pudră din legume cu păstaie uscate, de la poziția 0713, din Sago sau din rădăcini sau tuberculi de la poziția 0714 și din produsele de la capitolul 8

  1107

  Malț, chiar prăjit

  1108

  Amidon și fecule; inulină

  1109

  Gluten de grâu, chiar uscat

  1201

  Boabe de soia, chiar sfărâmate

  1202

  Arahide, neprăjite și nici altfel preparate termic, chiar decorticate sau sfărâmate

  1203

  Copra

  1204

  Semințe de in, chiar sfărâmate

  1205

  Semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică, chiar sfărâmate

  1206

  Semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate

  1207

  Alte fructe și semințe oleaginoase, chiar sfărâmate

  1208

  Făină și griș din fructe și semințe oleaginoase, altele decât cele de muștar

  1210

  Conuri de hamei, proaspete sau uscate, chiar sfărâmate, măcinate sau sub formă de pudră sau pelete; lupulină

  1212

  Roșcove, alge, sfeclă de zahăr și trestie de zahăr, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar pulverizate; sâmburi și miez de sâmburi de fructe și alte produse vegetale (inclusiv rădăcini de cicoare neprăjite din varietatea Cichorium intybus sativum) destinate în principal alimentației umane, nedenumite și necuprinse în altă parte

  1302

  Seve și extracte vegetale; substanțe pectice, pectinați și pectați; agar-agar și alte mucilagii și agenți de mărire a viscozității, derivate din produse vegetale, chiar modificate

  1507

  Ulei de soia și fracțiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

  1508

  Ulei de arahide și fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

  1509

  Ulei de măsline și fracțiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

  1510

  Alte uleiuri și fracțiunile acestora, obținute numai din măsline, chiar rafinate, dar nemodificate chimic și amestecurile acestor uleiuri sau fracțiuni cu uleiuri sau fracțiuni de la poziția 1509

  1511

  Ulei de palmier și fracțiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

  1512

  Ulei de semințe de floarea-soarelui, de șofran, de șofrănaș sau de semințe de bumbac și fracțiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

  1513

  Uleiuri de cocos (ulei de copră), de miez sâmburi de palmier sau de babassu și fracțiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

  1514

  Uleiuri de rapiță, de rapiță sălbatică sau de muștar și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

  1515

  Alte grăsimi și uleiuri fixe de origine vegetală sau microbiană (inclusiv ulei de jojoba) și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

  1516 20 96

  Uleiuri de arahide, de semințe de bumbac, de boabe de soia sau de floarea-soarelui; alte uleiuri cu conținut sub 50% din greutate acizi grași liberi și care nu conțin uleiuri din miez de palmier, de ilipe, de nuci de cocos, de rapiță, de rapiță sălbatică sau de copaiba

  1517

  Margarină; amestecuri sau preparate alimentare de grăsimi sau de uleiuri de origine animală, vegetală sau microbiană sau din fracțiunile diferitelor grăsimi sau uleiuri din prezentul capitol, altele decât grăsimile și uleiurile alimentare și fracțiunile acestora de la poziția 1516

  1701

  Zahăr din trestie sau din sfeclă și zaharoză chimic pură, în stare solidă

  1702

  Alte zaharuri, inclusiv lactoză, maltoză, glucoză și fructoză (levuloză), chimic pure, în stare solidă; siropuri de zahăr la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți; înlocuitori de miere, chiar amestecați cu miere naturală; zaharuri și melase caramelizate

  1703

  Melase rezultate din extracția sau rafinarea zahărului

  1704

  Produse zaharoase fără cacao, inclusiv ciocolată albă

  1801

  Cacao boabe și spărturi de boabe de cacao, crude sau prăjite

  1803

  Pastă de cacao, chiar degresată

  1804 00 00

  Unt, grăsime și ulei de cacao

  1805 00 00

  Pudră de cacao, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

  1806

  Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao

  1901

  Extracte de malț; preparate alimentare din faină, crupe, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 40% din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la pozițiile de la 0401 până la 0404, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție sub 5% din greutate calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte

  1902

  Paste alimentare, chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanțe) sau chiar altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lasagna, gnochi, ravioli, caneloni, cușcuș, chiar preparat

  1903

  Tapioca și înlocuitorii săi preparați din fecule, sub formă de fulgi, granule, boabe mici, criblură sau alte forme similare

  1904

  Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire (de exemplu corn flakes); cereale (altele decât porumbul), sub formă de boabe sau sub formă de fulgi ori de alte grăunțe preparate (cu excepția făinei, crupelor și a grișului), prefierte sau altfel preparate, nedenumite și necuprinse în altă parte

  1905

  Produse de brutărie, de patiserie și biscuiți, chiar cu adaos de cacao; ostii, cașete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare

  2001

  Legume, fructe și alte părți comestibile de plante, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic

  2002

  Tomate preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic

  2003

  Ciuperci și trufe, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic

  2004

  Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, congelate, altele decât produsele de la poziția 2006

  2005

  Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelate, altele decât produsele de la poziția 2006

  2006

  Legume, fructe, coji de fructe și alte părți de plante, confiate (uscate, glasate sau cristalizate)

  2007

  Dulcețuri, jeleuri, marmelade, paste și piureuri de fructe, obținute prin fierbere, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori

  2008

  Fructe și alte părți comestibile de plante, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori sau de alcool, nedenumite și necuprinse în altă parte

  2009

  Sucuri de fructe (inclusiv mustul de struguri și apa de cocos) și sucuri de legume, nefermentate, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori

  2101

  Extracte, esențe și concentrate de cafea, de ceai sau de mate și preparate pe bază de aceste produse sau pe bază de cafea, de ceai sau de mate; cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți de cafea și extractele, esențele și concentratele lor

  2102

  Drojdii (active sau inactive); alte microorganisme monocelulare moarte (cu excepția vaccinurilor de la poziția 3002); praf de copt preparat

  2103

  Preparate pentru sosuri și sosuri preparate; condimente și produse de asezonare amestecate; făină și pudră de muștar și muștar preparat

  2104

  Preparate pentru supe, ciorbe sau supe cremă; supe, ciorbe sau supe cremă preparate; preparate alimentare compuse omogenizate

  2105

  Înghețate și alte produse similare sub formă de înghețată, comestibile, cu sau fără cacao

  2106

  Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte

  2201

  Ape, inclusiv apele minerale naturale sau artificiale și apele gazificate care nu conțin zahăr sau alți îndulcitori și nici aromatizante; gheață și zăpadă

  2202

  Ape, inclusiv ape minerale și ape gazificate, care conțin adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate și alte băuturi nealcoolice, excluzând sucurile de fructe, fructe cu coajă lemnoasă sau de legume de la poziția 2009

  2203

  Bere fabricată din malț

  2204

  Vinuri din struguri proaspeți, inclusiv vinurile îmbogățite cu alcool; musturi din struguri, altele decât cele de la poziția 2009

  2205

  Vermuturi și alte vinuri din struguri proaspeți, aromatizate cu plante sau substanțe aromatice

  2206

  Alte băuturi fermentate, (de exemplu cidru de mere, cidru de pere, hidromel, sake); amestecuri de băuturi fermentate și amestecuri de băuturi fermentate și băuturi nealcoolice, nedenumite și necuprinse în altă parte

  2207

  Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic de minimum 80%; alcool etilic și alte distilate denaturate, cu orice titru

  2208

  Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic sub 80% vol; distilate, rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase

  2209

  Oțet comestibil și înlocuitori de oțet comestibil obținuți din acid acetic

  2302

  Tărâțe, spărturi și alte reziduuri, chiar aglomerate sub formă de pelete, provenite din măcinarea, presarea, cernerea sau din alte procedee de prelucrare a cerealelor sau a leguminoaselor

  ex 2307

  Drojdii de vin; tartru brut (drojdii de vin)

  2501 00 91

  Sare destinată alimentației umane

  2804 10

  Hidrogen

  2804 21

  Argon

  2804 29 10

  Heliu

  2804 30

  Azot

  2804 40

  Oxigen

  2806 10

  Clorură de hidrogen (acid clorhidric)

  2807

  Acid sulfuric

  2809 20

  Acid fosforic; acizi polifosforici

  ex 2810 00

  Oxizi de bor; acizi borici (acid boric)

  2811 21

  Dioxid de carbon

  2811 22

  Dioxid de siliciu

  2811 29 05

  Dioxid de sulf

  2811 29 30

  Oxizi de azot

  2814

  Amoniac, anhidru sau în soluție apoasă

  2827 10

  Clorură de amoniu

  2827 20

  Clorură de calciu

  2827 31

  Clorură de magneziu

  ex 2830 90 85

  Altele (sulfură de dimetil)

  2832 10 00

  Sulfiți de sodiu

  2832 20 00

  Alți sulfiți

  2833 19
  2833 21
  2833 22

  Sulfați de sodiu, alții decât sulfat de disodiu
  Sulfat de magneziu
  Sulfat de aluminiu

  2833 29

  Altele

  2834 10
  2834 21

  Nitriți
  Nitrați de potasiu

  2835

  Fosfinați (hipofosfiți), fosfonați (fosfiți) și fosfați; polifosfați, cu compoziție chimică definită sau nu

  2836

  Carbonați; percarbonați; carbonat de amoniu comercial care conține carbamat de amoniu

  2839

  Silicați; silicați de metale alcaline comerciali

  2840 11 00

  Tetraborat de disodiu (borax rafinat), anhidru

  2905 43 00
  2905 44
  2905 45 00

  Manitol
  D-Glucitol (sorbitol)
  Glicerină

  2906 11 00
  2906 12 00
  2906 21 00

  Mentol
  Ciclohexanol, metilciclohexanoli și dimetilciclohexanoli
  Alcool benzilic

  2909 19 10
  2909 30 10

  Terț-butil etil eter (etil-terț-butil-eter, ETBE)
  Difenil eter (oxid de difenil)

  2912 19 00

  Aldehide aciclice fără alte funcții oxigenate, altele decât metanal [formaldehidă și etanal (acetaldehidă)]

  2912 21 00

  Benzaldehidă (aldehidă benzoică)

  2912 29

  Aldehide ciclice fără alte funcții oxigenate, altele decât benzaldehidă (aldehidă benzoică)

  2912 41 00
  2912 42 00

  Vanilină (metilprotocatechualdehida sau 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehida)
  Etilvanilină (etil protocatechualdehida sau 3-etoxi-4-hidroxibenzaldehidă)

  2915

  Acizi monocarboxilici aciclici saturați și anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

  2916

  Acizi monocarboxilici aciclici nesaturați și acizi monocarboxilici ciclici, anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

  2917 11
  2917 12
  2917 19 10

  Acid oxalic, sărurile și esterii lui
  Acid adipic, sărurile și esterii lui
  Acid malonic, sărurile și esterii lui

  2918

  Acizi carboxilici cu funcții oxigenate suplimentare și anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

  2921 11

  Mono-, di- sau trimetilamină și sărurile lor

  2922 41
  2922 42
  2922 43
  2922 49 20

  Lizină și esterii ei; sărurile acestor produse
  Acid glutamic și sărurile lui
  Acid antranilic și sărurile lui
  Beta-alanină

  2923 10
  2923 20

  Colină și sărurile ei
  Lecitine și alte fosfoaminolipide

  2925 11

  Zaharină și sărurile ei

  2930 40
  2930 90 13 2930 90 16 2930 90 30

  Metionină
  Cisteină și cistină
  Derivați de cisteină și cistină
  Acid DL-2-hidroxi-4-(metiltio) butiric

  2932

  Compuși heterociclici, care conțin ca heteroatom(i) numai oxigen

  2933 31
  2933 32
  ex 2933 39 99

  Piridină și sărurile ei
  Piperidină și sărurile ei
  Altele (dimetil piridină)

  2936

  Provitamine și vitamine, naturale sau obținute prin sinteză (inclusiv concentratele naturale), precum și derivații lor utilizați în principal ca vitamine, amestecați sau nu între ei, chiar în diferite soluții

  3301

  Uleiuri esențiale (deterpenizate sau nu), inclusiv cele așa-zise „concrete“ sau „absolute“; rezinoide; oleorășini de extracție; soluții concentrate de uleiuri esențiale în grăsimi, în uleiuri stabilizate, în ceară sau în substanțe similare, obținute prin extracție din flori sau macerare; subproduse terpenice reziduale de la deterpenizarea uleiurilor esențiale; ape distilate aromatice și soluții apoase ale uleiurilor esențiale

  3507 90 30

  Lipoprotein lipaza; Aspergillus alkalin proteaza

  NOTĂ:
  Sintagma ex menționată în fața unui cod tarifar = prevederile se aplică numai pentru mărfurile menționate între paranteze și nu pentru toate mărfurile care se clasifică la codurile respective.

  * Se exclud produsele care sunt destinate însămânțării, hranei pentru animale, utilizărilor tehnice sau industriale și altele la care se referă art. 2 alin. (1), (2) și (4) din normă.


  Anexa nr. 4

  la normă
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

  Subsemnatul, ......................................, reprezentant legal al Societății ........................., cu sediul în ........................, telefon/fax/adresă de e-mail ......................................., număr de înregistrare la oficiul registrului comerțului ............................., cod unic de înregistrare (CUI) ................................, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că produsul ........ (denumirea comercială și descrierea produsului, codul tarifar)........., care face obiectul anexei nr. 3 la Norma pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală care stabilește condițiile în care se derulează operațiunile de import, export și comerț intraunional de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală supuse controlului oficial pentru siguranța alimentelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al președintelui Autorității Vamale Române nr. 120/4.724/2022, este importat în scopul utilizării pentru .........................., și nu pentru consumul uman. Produsul importat va fi depozitat în spațiul deținut de Societatea ............................. la adresa............................. și va fi utilizat pentru .............................. .
  Semnătura .................................Data ...............................


  Anexa nr. 5

  la normă
  DOCUMENT COMERȚ INTRAUNIONAL

  Informații cu privire la transportul sosit
  1. Expeditor
  1.1. Denumirea firmei expeditoare:
  1.2. Adresă:
  1.3. Țara expeditoare:
  Cod ISO
  1.4. Țara de origine/Proveniența:

  2. Destinatar
  2.1. Denumirea firmei destinatare:
  2.2. Adresă:
  2.3. Adresa depozitului de destinație:

  3. Detalii privind transportul:
  3.1. Denumirea produsului alimentar:
  3.2. Codul NC:
  3.3. Natura și numărul coletelor:
  3.4. Greutate brută:
  3.5. Greutate netă:

  4. Numele și prenumele reprezentantului firmei destinatare:
  4.1. Semnătura:
  4.2. Data sosirii transportului:


  Anexa nr. 6

  la normă
  Legislația Uniunii Europene și națională referitoare la prelevarea probelor
  1. Regulamentul (CE) nr. 401/2006 al Comisiei din 23 februarie 2006 de stabilire a modalităților de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul oficial al conținutului de micotoxine din produsele alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 70 din 9 martie 20062. Regulamentul (CE) nr. 1.882/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a modalităților de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de nitrați din anumite produse alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 364 din 20 decembrie 20063. Regulamentul (CE) nr. 333/2007 al Comisiei din 28 martie 2007 de stabilire a metodelor de prelevare a probelor și de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD și benzo(a)piren din produsele alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 88 din 29 martie 20074. Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 147/2004 pentru aprobarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind reziduurile de pesticide din produsele de origine animală și nonanimală și reziduurile de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală, cu modificările și completările ulterioare5. Regulamentul (UE) 2017/644 al Comisiei din 5 aprilie 2017 de stabilire a metodelor de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul nivelurilor de dioxine, de PCB-uri de tipul dioxinelor și de PCB-uri care nu sunt de tipul dioxinelor în anumite produse alimentare și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 589/2014, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 92/9 din 6.04.20176. Regulamentul (UE) nr. 705/2015 al Comisiei din 30 aprilie 2015 de stabilire a metodelor de prelevare de probe și a criteriilor de performanță pentru metodele de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de acid erucic din produsele alimentare și de abrogare a Directivei 80/891/CEE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 113/29 din 1.05.2015

  ----