LEGE nr. 8 din 11 ianuarie 2006
privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  (1) Prezenta lege reglementează dreptul la o indemnizaţie lunară în beneficiul pensionarilor sistemului public de pensii, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005.
  (2) Cuantumul indemnizaţiei reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată la data solicitării.
  (3) Indemnizaţia nu se acordă persoanelor prevăzute la alin. (1) care beneficiază de indemnizaţia acordată potrivit Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările ulterioare.


  Articolul 2

  Beneficiază de dispoziţiile prezentei legi persoanele care au calitatea de membru al uniunilor de creatori prevăzute la art. 1 alin. (1), potrivit statutelor acestora.


  Articolul 3

  (1) Conducerea fiecăreia dintre uniunile prevăzute la art. 1 alin. (1) va atesta calitatea de membru, la cererea persoanelor interesate. Conducerii uniunii de creatori îi revine întreaga responsabilitate asupra corectitudinii şi exactităţii datelor consemnate în dovada calităţii de membru.
  (2) Dovada eliberată poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
  (3) Conducerile uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, potrivit legii, vor institui o evidenţă specială privind persoanele cărora li s-au eliberat dovezi pentru a atesta calitatea de membru în scopul de a beneficia de indemnizaţie.


  Articolul 4

  Stabilirea şi plata indemnizaţiei lunare se efectuează de către casa teritorială de pensii în a cărei rază solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa.


  Articolul 5

  (1) Indemnizaţia lunară prevăzută de prezenta lege se acordă, la cerere, începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea la casa teritorială de pensii.
  (2) Cererea va fi însoţită de actul de identitate, decizia de pensionare sau, după caz, cuponul mandat poştal ori talonul cont curent, dovada calităţii de membru al uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, o declaraţie pe propria răspundere că nu este beneficiar al prevederilor Legii nr. 118/2002, precum şi alte documente necesare susţinerii cererii.
  (3) Punerea în plată se face în baza deciziei casei teritoriale de pensii competente.
  (4) Decizia prevăzută la alin. (3) poate fi contestată de solicitant, în condiţiile Legii nr. 554/2004.


  Articolul 6

  Plata indemnizaţiei încetează începând cu luna următoare celei în care beneficiarul a decedat sau în cazul pierderii calităţii de membru, pe baza comunicării efectuate în acest sens de conducerea persoanei juridice prevăzute la art. 1 alin. (1).


  Articolul 7

  (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de indemnizaţie se recuperează de la beneficiar, în condiţiile legii.
  (2) În cazul în care sumele plătite necuvenit drept indemnizaţie nu pot fi recuperate de la beneficiar, ele vor fi recuperate, în condiţiile legii, de la persoanele vinovate de dispunerea fără drept a plăţii.


  Articolul 8

  Fondurile necesare plăţii drepturilor prevăzute de prezenta lege, cheltuielile administrative, precum şi cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.


  Articolul 9

  Prevederile referitoare la stabilirea, suspendarea, încetarea, plata pensiilor, răspunderea juridică şi jurisdicţia din domeniul pensiilor din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale se aplică în mod corespunzător şi indemnizaţiei stabilite în condiţiile prezentei legi.


  Articolul 10

  (1) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, conducerile persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) vor transmite Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale situaţia completă a membrilor cu statut de pensionar al sistemului public.
  (2) În acelaşi termen Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 11

  Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, cu excepţia dispoziţiilor art. 10.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  DANIELA POPA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 11 ianuarie 2006.
  Nr. 8.
  ----------