DECIZIE nr. 441 din 15 aprilie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 84 alin. (1) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 17 mai 2010  Ioan Vida - preşedinte
  Nicolae Cochinescu - judecător
  Aspazia Cojocaru - judecător
  Acsinte Gaspar - judecător
  Petre Lăzăroiu - judecător
  Ion Predescu - judecător
  Puskas Valentin Zoltan - judecător
  Tudorel Toader - judecător
  Augustin Zegrean - judecător
  Carmen-Cătălina Gliga - procuror
  Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent
  Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 84 alin. (1) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, excepţie ridicată de Raisa Ioniţă în Dosarul nr. 1.058/35/CA/2009 - P.I. al Curţii de Apel Oradea - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.
  La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
  Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care, având în vedere jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate.
  CURTEA,
  având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:
  Prin Încheierea din 21 octombrie 2009, pronunţată în Dosarul nr. 1.058/35/CA/2009 - P.I. Curtea de Apel Oradea - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 84 alin. (1) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.
  Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Raisa Ioniţă într-o cauză având ca obiect o acţiune în anulare a unei decizii de returnare de pe teritoriul României.
  În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că decizia de returnare este un act administrativ şi unilateral, emis de un organ administrativ fără atribuţii jurisdicţionale. Calea de atac a contestaţiei, reglementată de art. 84 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, nu asigură însă exercitarea dreptului la apărare şi nici desfăşurarea unui proces echitabil, deoarece cererea trebuie soluţionată într-un termen de 30 de zile, considerat insuficient pentru asigurarea dreptului la apărare, iar hotărârea judecătorească pronunţată are caracter irevocabil.
  Curtea de Apel Oradea - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.
  Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicată.
  Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
  CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
  Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
  Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 84 alin. (1) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008. Textul de lege criticat are următorul cuprins:
  - Art. 84 alin. (1): "Decizia de returnare poate fi contestată în termen de 10 zile de la data comunicării la Curtea de Apel Bucureşti, în cazul în care aceasta a fost emisă de Oficiul Român pentru Imigrări, sau la curtea de apel în a cărei rază de competenţă se află formaţiunea teritorială care a emis decizia de returnare. Instanţa soluţionează cererea în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia. Hotărârea instanţei este irevocabilă."
  În opinia autorului excepţiei, textele de lege criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse la art. 19 - Extrădarea şi expulzarea, art. 20 - Tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 - Accesul liber la justiţie, invocat sub aspectul dreptului la un proces echitabil, şi la art. 24 alin. (1) care garantează dreptul la apărare.
  Analizând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea Constituţională constată că dispoziţiile art. 84 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, prin raportare la critici de neconstituţionalitate asemănătoare. În acest sens, poate fi menţionată, cu titlu de exemplu, Decizia nr. 858 din 16 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 22 iulie 2009, prin care Curtea, pentru argumentele acolo reţinute, a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate.
  Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să modifice jurisprudenţa în materie a Curţii, cele reţinute prin decizia indicată îşi menţin valabilitatea şi în acest dosar.
  În plus, în prezenta cauză sunt invocate prevederile art. 19 din Constituţie, privind expulzarea şi extrădarea. Curtea constată că alin. (1) şi (2) ale acestui articol se referă în exclusivitate la cetăţenii români, deci nu sunt incidente în cauză. În privinţa dispoziţiilor alin. (3) şi (4), reţine că sunt pe deplin respectate, de vreme ce textele de lege criticate sunt în concordanţă cu convenţiile încheiate de România în ceea ce priveşte regimul străinilor, iar decizia de returnare aparţine, în final, justiţiei, deoarece aceasta este supusă căii de atac a contestaţiei, soluţionată de curtea de apel.
  Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 84 alin. (1) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, excepţie ridicată de Raisa Ioniţă în Dosarul nr. 1.058/35/CA/2009 - P.I. al Curţii de Apel Oradea - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.
  Definitivă şi general obligatorie.
  Pronunţată în şedinţa publică din data de 15 aprilie 2010.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
  prof. univ. dr. IOAN VIDA
  Magistrat-asistent,
  Claudia-Margareta Krupenschi
  __________