ORDIN nr. 2.690 din 23 septembrie 2015
pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale şi privind abrogarea Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 7 octombrie 2015  Având în vedere prevederile art. 11^1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Solicitantul finanţării din instrumente structurale are obligaţia depunerii la autoritatea de management sau organismul intermediar, odată cu cererea de finanţare, a declaraţiei pe propria răspundere privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale, conform anexei nr. 1, declarând astfel că pentru achiziţiile din cadrul proiectului propus spre finanţare taxa pe valoare adăugată este nedeductibilă.


  Articolul 2

  (1) Beneficiarii de finanţare din instrumente structurale au obligaţia depunerii la autoritatea de management sau la organismul intermediar, odată cu cererea de rambursare, a declaraţiei pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului finanţat din instrumente structurale, conform anexei nr. 2.
  (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) trebuie să fie certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Certificarea declaraţiei constă în emiterea unui certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, conform procedurii aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.


  Articolul 3

  Autorităţile de management asigură includerea anexelor nr. 1 şi 2 în ghidurile solicitantului pentru cererile de proiecte active.


  Articolul 4

  Autorităţile de management sau organismele intermediare, după caz, verifică dacă declaraţia prevăzută la art. 2 alin. (1) este certificată conform art. 2 alin. (2), în contextul verificărilor prevăzute la art. 9 pct. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, în contextul verificărilor realizate.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 6

  Autorităţile de management vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 7

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940 din 30 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 8

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul fondurilor europene,

  Marius Nica

  Bucureşti, 23 septembrie 2015.
  Nr. 2.690.

  Anexa 1

  DECLARAŢIE
  privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor
  ce vor fi efectuate în cadrul proiectului
  propus spre finanţare din instrumente structurale
  A. Datele de identificare a persoanei juridice
   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
   │Codul de identificare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
   │ │
   │ ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │
   │Denumirea │ │ │
   │ └───────────────────────────────────────────────────┘ │
   │ │
   │Domiciliul fiscal │
   │ │
   │ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────────┐ │
   │Judeţul │ │ Localitatea │ │ Strada │ │ │
   │ └───────────┘ └───────────┘ └──────────────┘ │
   │ │
   │ ┌───┐ ┌───────┐ ┌───┐ ┌──────────┐ │
   │Ap. │ │ Codul poştal │ │ Sectorul │ │ Telefon │ │ │
   │ └───┘ └───────┘ └───┘ └──────────┘ │
   │ │
   │ ┌───────────┐ ┌───────────────────┐ │
   │Fax │ │ E-mail │ │ │
   │ └───────────┘ └───────────────────┘ │
   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  B. Datele de identificare a proiectului
   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │
   │Titlul proiectului │ │ │
   │ └───────────────────────────────────────────────────┘ │
   │ │
   │ ┌────────────────────────────────────────┐ │
   │Numele programului operaţional │ │ │
   │ └────────────────────────────────────────┘ │
   │ ┌────────────────────────────────────────────────────────┐ │
   │Axa prioritară │ │ │
   │ └────────────────────────────────────────────────────────┘ │
   │ │
   │ ┌────────────────────────────────────────┐ │
   │Domeniul major de intervenţie │ │ │
   │ └────────────────────────────────────────┘ │
   │ │
   │ ┌────────────────────────────────────────────┐ │
   │Data depunerii proiectului │ │ │
   │ └────────────────────────────────────────────┘ │
   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  C. ....(numele şi statutul juridic ale beneficiarului)...., solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, la ......(numele autorităţii de management/organismului intermediar)..., din Programul operaţional ........, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că sunt:
  [] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, după data de 1 ianuarie 2016;
  [] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, după data de 1 ianuarie 2016;
  D. .......(numele şi statutul juridic ale beneficiarului)..., solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, la ....(numele autorităţii de management/organismului intermediar)...., în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achiziţiile din cadrul proiectului cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă.
   ┌────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
   │Nr. │Obiectul achiziţiei│Scopul achiziţiei/Activitatea prevăzută în cadrul│
   │crt.│ │ proiectului*1) │
   ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │
   ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │
   ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │
   ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │
   ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │
   ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │
   ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │
   ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │
   ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │
   ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │
   ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │
   ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │
   └────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘

      *1) Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din
        cererea de finanţare.

                          ┌──────────────┐ ┌────────────┐
   Numele şi prenumele*): │ │ Semnătura │ │
                          └──────────────┘ └────────────┘
                          ┌──────────────┐
   Funcţia: │ │
                          └──────────────┘
  Notă

  ──────────

  *) Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul.

  ──────────


  Anexa 2

  DECLARAŢIE
  privind nedeductibilitatea TVA aferente
  cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului
  finanţat din instrumente structurale
  I*1) A. Datele de identificare a persoanei juridice Notă

  ──────────

  *1) Se va completa de către solicitant.

  ──────────

   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
   │Codul de identificare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
   │ │
   │ ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │
   │Denumirea │ │ │
   │ └───────────────────────────────────────────────────┘ │
   │ │
   │Domiciliul fiscal │
   │ │
   │ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────────┐ │
   │Judeţul │ │ Localitatea │ │ Strada │ │ │
   │ └───────────┘ └───────────┘ └──────────────┘ │
   │ │
   │ ┌───┐ ┌───────┐ ┌───┐ ┌──────────┐ │
   │Ap. │ │ Codul poştal │ │ Sectorul │ │ Telefon │ │ │
   │ └───┘ └───────┘ └───┘ └──────────┘ │
   │ │
   │ ┌───────────┐ ┌───────────────────┐ │
   │Fax │ │ E-mail │ │ │
   │ └───────────┘ └───────────────────┘ │
   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  B. Datele de identificare a proiectului
   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │
   │Titlul proiectului │ │ │
   │ └───────────────────────────────────────────────────┘ │
   │ │
   │ ┌────────────────────────────────────────┐ │
   │Numele programului operaţional │ │ │
   │ └────────────────────────────────────────┘ │
   │ ┌────────────────────────────────────────────────────────┐ │
   │Axa prioritară │ │ │
   │ └────────────────────────────────────────────────────────┘ │
   │ │
   │ ┌────────────────────────────────────────┐ │
   │Domeniul major de intervenţie │ │ │
   │ └────────────────────────────────────────┘ │
   │ │
   │ ┌────────────────────────────────────────────┐ │
   │Data depunerii proiectului │ │ │
   │ └────────────────────────────────────────────┘ │
   │ │
   │ ┌────────────────────────────────────────────┐ │
   │Cod SMIS proiect │ │ │
   │ └────────────────────────────────────────────┘ │
   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  C. ....(numele şi statutul juridic ale beneficiarului)...., beneficiar în cadrul proiectului menţionat mai sus, Contract/Decizie/Ordin de finanţare nr. ......, încheiat(ă) cu ....(numele autorităţii de management/organismului intermediar) ...., în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că sunt:
  [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, după data de 1 ianuarie 2016;
  [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, după data de 1 ianuarie 2016;
  D. ......(numele şi statutul juridic ale beneficiarului) ...., beneficiar în cadrul proiectului menţionat mai sus, Contract/Decizie/Ordin de finanţare nr. ...., încheiat(ă) cu ....(numele autorităţii de management/organismului intermediar) ....., în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achiziţiile din cadrul proiectului cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă.
   ┌────┬───────────┬─────────────┬───────────────┬────────┬──────────┐
   │Nr. │Nr. şi data│ Denumirea │Codul de înre- │Valoarea│ Din care │
   │crt.│ facturii │furnizorului/│gistrare în │facturii│ valoare │
   │ │ │prestatorului│scopuri de TVA │ │ TVA │
   │ │ │ │al furnizorului│ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   └────┴───────────┴─────────────┴───────────────┴────────┴──────────┘

                          ┌──────────────┐ ┌────────────┐
   Numele şi prenumele*): │ │ Semnătura │ │
                          └──────────────┘ └────────────┘
                          ┌──────────────┐
   Funcţia: │ │
                          └──────────────┘
  Notă

  ──────────

  *) Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul.

  ──────────

  II*2). E. Certificată de organul fiscal, în baza Certificatului nr. ..... din data de ........... Notă

  ──────────

  *2). Se va completa de către reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

  ──────────

                           ┌──────────────┐
   Numele şi prenumele**): │ │ ┌────────────┐
                           └──────────────┘ Semnătura şi ştampila │ │
                           ┌──────────────┐ └────────────┘
   Funcţia: │ │
                           └──────────────┘
  Notă

  ──────────

  **) Se va completa de către reprezentantul legal al organului fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

  ──────────

  -----