ORDIN nr. 806 din 24 noiembrie 2004pentru modificarea ordinelor: 1.507/1996, 113/2001, 371/2002, 40/2003, 322/2003, 58/2004 și 115/2004
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 13 decembrie 2004
  În temeiul art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului,
  ministrul de stat, ministrul economiei și comerțului, emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului industriilor nr. 1.507/1996 privind aprobarea Procedurii-tip de atestare a capabilității agenților economici de a executa structuri sudate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 15 mai 1996, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura-tip de atestare a capabilității agenților economici de a executa structuri sudate, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  2. Punctul 2.2 din anexa la ordin va avea următorul cuprins:2.2. Aprecierea se face pentru a stabili dacă un agent economic satisface exigențele specifice unui anumit domeniu de fabricație conform prevederilor prezentei proceduri.3. Punctul 3.2 din anexa la ordin va avea următorul cuprins:3.2. Atestarea capabilității:– Procedura prin care o terță parte dă o asigurare în scris că un agent economic satisface exigențele specifice unui anumit domeniu de fabricație pe baza prevederilor prezentei proceduri.4. Punctul 4 din anexa la ordin va avea următorul cuprins:4. Standarde de referință:
  SR EN 287-1+A1:1999 Calificarea sudorilor. Sudarea prin topire
  Partea 1: Oțel - SR EN 287-2+A1:1999 Calificarea sudorilor. Sudarea prin topire. Partea 2: Aluminiu și aliaje de aluminiu
  SR EN 288-1+A1:1999 Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 1: Reguli generale pentru sudare prin topire
  SR EN 288-2+A1:1999 Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 2: Specificația procedurii de sudare pentru sudarea cu arc electric
  SR EN 288-3+A1:1999 Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 3: Verificarea procedurii de sudare cu arc electric a oțelurilor
  SR EN 288-4+A1:1999 Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 4: Verificarea procedurii de sudare cu arc electric a aluminiului și a aliajelor sale
  SR EN 288-6:1996 Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 6: Calificarea prin referire la experiența anterioară
  SR EN 288-7:1997 Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 7: Calificarea prin referire la o procedură de sudare standardizată pentru sudarea cu arc electric
  SR EN 288-8:1997 Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 8: Calificarea printr-o încercare de sudare înainte de începerea fabricației
  SR EN 288-9:2001 Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 9: Verificarea procedurii de sudare cap la cap pe șantier a conductelor de transport terestre și marine
  SR EN 719:1995 Coordonarea sudării. Sarcini și responsabilități
  SR EN 729-1:1996 Condiții de calitate pentru sudare. Sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 1: Ghid pentru selecție și utilizare
  SR EN 729-2:1996 Condiții de calitate pentru sudare. Sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 2: Condiții de calitate complete
  SR EN 729-3:1996 Condiții de calitate pentru sudare. Sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 3: Condiții de calitate normale
  SR EN 729-4:1996 Condiții de calitate pentru sudare. Sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 4: Condiții de calitate elementare
  SR EN 1418:2000 Personal pentru sudare. Calificarea operatorilor sudori pentru sudarea electrică prin presiune, pentru sudarea mecanizată și automată a materialelor metalice.
  5. Punctul 7.4.1 din anexa la ordin va avea următorul cuprins:7.4.1. Examinarea a cel puțin 2 sudori pentru fiecare dintre procedeele de sudare utilizate. În vederea examinării, sudorii vor efectua probele conform unei specificații a procedurii de sudare (WPS).6. Punctul 7.4.2 din anexa la ordin va avea următorul cuprins:7.4.2. La verificarea probelor sudate, delegații I.S.I.M. Timișoara urmăresc și modul de apreciere a calității acestora de către coordonatorul sudării, numit de către agentul economic. Rezultatele verificării probelor se vor centraliza în fișa de apreciere pentru fiecare sudor. Coordonatorul sudării trebuie să examineze cunoștințele teoretice ale sudorilor conform unor reglementări specifice.7. Sintagma "Institutul de Sudură și Încercări de Materiale" se înlocuiește cu sintagma "Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudură și Încercări de Materiale".


  Articolul II

  Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 113/2001 privind aprobarea unor reglementări tehnice pentru recipiente-butelii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 bis/2001, se modifică după cum urmează:– Indicativele standardelor cuprinse în anexele nr. 2, 3 și 4 la ordin se modifică după cum urmează:
  SR EN 10002-1:1995 se înlocuiește cu SR EN 10002-1:2002
  SR EN 10003-1:1997 se înlocuiește cu SR EN ISO 6506-1:2002
  SR EN 10120:1996 se înlocuiește cu SR EN 10120:2001
  STAS 7737:1990 se înlocuiește cu SR EN ISO 7799:2000
  STAS 6606-1:1986 se înlocuiește cu SR EN 444:1996
  STAS 6606-2:1986 se înlocuiește cu SR EN 1435:2001
  STAS 6606-3:1986 se înlocuiește cu SR EN 12861:2003


  Articolul III

  Anexa nr. 6 la Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 371/2002 pentru aprobarea normativelor și prescripțiilor tehnice specifice zonelor de protecție și zonelor de siguranță aferente Sistemului național de transport prin conducte al produselor petroliere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 18 noiembrie 2002, se modifică după cum urmează:1. Litera l) a capitolului I "Legenda și explicații" va avea următorul cuprins:
  l) La executarea intersecțiilor conductelor cu linii de cale ferată se recomandă utilizarea STAS 9312-87. Executarea acestor intersecții se face, cu acordul Direcției generale infrastructură din cadrul Societății Naționale a Căilor Ferate, pe baza unei documentații fundamentate întocmite de proiectant în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 158/1996;
  2. Litera n) a capitolului I "Legenda și explicații" va avea următorul cuprins:
  n) La proiectarea intersecțiilor dintre conducte și drumuri se recomandă utilizarea STAS 9312-87. Proiectul va fi avizat de Direcția generală a infrastructurilor terestre, Administrația Națională a Drumurilor și de Direcția regională drumuri și poduri, pe baza unei documentații fundamentate întocmite de proiectant în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 158/1996.


  Articolul IV

  Anexa la Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 40/2003 privind unele măsuri pentru recunoașterea și desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformității aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 27 august 2003, se modifică după cum urmează:– Litera b) a punctului 4 al secțiunii B din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:
  b) certificatul de acreditare ca organism de evaluare a conformității, emis de către organismul național de acreditare, în copie;


  Articolul V

  Anexa la Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 322/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoașterea și desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformității ascensoarelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 11 iunie 2003, se modifică după cum urmează:– Litera b) a punctului 4 al capitolului B va avea următorul cuprins:
  b) certificatul de acreditare ca organism de evaluare a conformității, emis de organismul național de acreditare, în copie;


  Articolul VI

  Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 58/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 și nr. 173 bis din 27 februarie 2004, se modifică după cum urmează:1. Punctul 1.1 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:1.1. Obiectul prezentelor norme tehnice este proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale combustibile, a căror calitate respectă prevederile reglementărilor tehnice în vigoare, aflate în aval de stația de predare, la ieșirea din robinetul de legătură spre sistemul de alimentare, cu presiunea egală sau mai mică de:– 6 bar pentru conducte din oțel și conducte din polietilenă PE 100 (conform agrementului tehnic);– 4 bar pentru conducte din polietilenă PE 80.2. Alineatul 2 al punctului 6.6 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:
  Izolația anticorosivă de bază a tuburilor de protecție respectă condițiile minimale pentru conductele de gaze. Standardul de referință pentru aceste condiții minimale este STAS 7735/3-86.
  3. Alineatul 2 al punctului 6.29 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:
  Se evită montarea subterană a pieselor electroizolante. Atunci când montarea lor aparentă nu este posibilă, ele pot fi montate și subteran, dar numai înglobate în cutii cu bitum, a căror construcție se poate realiza luându-se în considerare prevederile STAS 7335/7-87.
  4. Punctul 6.32 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:6.32. Trecerea de la conducta din polietilenă la conducta din metal se realizează printr-o piesă de trecere polietilenă/metal. Aceste piese de trecere trebuie să fie fabricate industrial numai de agenți economici care au sistemul calității certificat.5. Punctul 6.40 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:6.40. La proiectarea și executarea traversării căilor de comunicații, se poate lua în considerare STAS 9312-87.6. Alineatul 1 al punctului 6.57 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:6.57. La capătul conductei de racord al instalației de utilizare interioară se montează la exterior, în loc ușor accesibil, un robinet de incendiu.7. Punctul 7.20 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:7.20. La realizarea construcțiilor pentru stațiile și posturile de reglare-măsurare se pot lua în considerare cerințele minime prevăzute în STAS 4327-87 și STAS 4327-87.8. Punctul 7.29 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:7.29. Elementele instalației de reglare-măsurare se protejează cu vopsea.9. Punctul 7.30 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:7.30. La exterior, pe fiecare perete al stațiilor și pe ușile stațiilor și posturilor de reducere și reglare a presiunii, se aplică tăblițe avertizoare, pe care se înscrie «PERICOL DE EXPLOZIE. APROPIEREA CU FOC STRICT OPRITĂ!», și indicatorul pentru pericol de explozie, pentru care se poate lua în considerare STAS 297/2-92.10. Punctul 8.25 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:8.25. Distanțele minime între conductele de gaze naturale și elementele celorlalte instalații se încadrează în prevederile din:– Normativul pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice la consumatori cu tensiuni până la 1000 Vc.a. și 1500 Vc.c, indicativ 17;– Normativul pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice, indicativ PE 107;– Prescripțiile tehnice ISCIR.
  Se pot lua în considerare și prevederile standardului SR 8591:1997
  11. Punctul 8.31 din Anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:8.31. La încăperile în care se instalează aparate cu flacără liberă, independent de volumul lor, se prevăd canale de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere. Se pot lua în considerare prevederile standardului SR 8591:1997.12. Ultimul alineat al punctului 8.34 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:
  La dimensionare se pot lua în considerare și prevederile standardelor SR 6724-1:1995 și SR 6793-86. Datele pentru dimensionarea coșurilor (extras din STAS 6793-86) se prezintă în anexa nr. 13.
  13. Punctul 9.5 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:9.5. Grosimile minime admise ale pereților țevilor din oțel, utilizate la realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale, sunt date în tabelul 9. Grosimea minimă a peretelui țevilor cuprinde și abaterea negativă.14. Prima liniuță de la punctul 9.18 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:– compresatoare de distilare care pot fi construite luându-se în considerare prevederile standardului STAS 8832-85;15. Al treilea alineat al punctului 10.15 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:
  La marcarea sudurilor se pot lua în considerare și prevederile standardelor SR EN ISO 9692-2:2000; STAS 8183-80; STAS 8299-78; SR EN 29692:1994.
  16. Alineatul 3 al punctului 10.18 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:
  Controlul calității sudurilor se face vizual și prin metode nedistructive. Se pot lua în considerare prevederile standardelor SR EN 1435:2001;STAS 9539-85; STAS 10138-75; SR ISO 3059:1993 și prescripțiile tehnice CR 4, CR 20 și I 27 sau alte metode de control nedistructiv legal aprobate.
  17. A doua frază de la punctul 10.24 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:
  În cazul în care calitatea lucrărilor nu corespunde prevederilor prezentelor norme tehnice și procedurilor aplicabile, operatorul sistemului de distribuție îndreptățit pentru controlul lucrărilor are dreptul de a solicita constructorului refacerea lucrărilor la nivelul de calitate corespunzător.
  18. Punctul 10.29 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:10.29. La curbarea țevilor se respectă razele minime de curbură. În cazul conductelor care se supun godevilării se respectă razele de curbură. Curbarea țevilor sudate longitudinal se realizează poziționând cordonul de sudură paralel cu axa neutră a curbei.19. Punctul 10.49 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:10.49. Aparatele de măsură, control și reglaj se verifică și se montează conform instrucțiunilor producătorilor și/sau altor reglementări specifice tipului de aparat.20. Prima liniuță a punctului 11.3 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:– izolație de bază cu bitum, pentru care se pot lua în considerare și prevederile standardului STAS 7335/3-86;21. Litera a) a punctului 11.9 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:
  a) prize de potențial, la a căror montare se pot lua în considerare prevederile standardului STAS 7335/8-85. În situația conductelor de presiune redusă și joasă prevăzute cu branșamente, efectuarea determinărilor de potențial se poate face direct pe branșament. Montarea prizelor de potențial se impune doar pe tronsoanele fără branșament pe distanțe mai mari, care se pot stabili luându-se în considerare prevederile standardului STAS 7335/8-85.
  22. Din cuprinsul procesului-verbal de lucrări ascunse (pentru conducte și branșamente) de la anexa nr. 7 se va elimina sintagma "conform standard 7335/3", iar precizările vor fi făcute de executant.23. Anexa nr. 14 la anexa nr. 1 se înlocuiește cu anexa la prezentul ordin.24. Punctul 2.5 din anexa nr. 2 la ordin va avea următorul cuprins:2.5. Furnizorul de gaze naturale urmărește permanent nivelul de odorizare al gazelor naturale, conform reglementărilor tehnice în vigoare.


  Articolul VII

  Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 115/2004 privind aprobarea Procedurii de eșantionare pentru verificarea respectării condițiilor privind conținutul de sulf din combustibilii lichizi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 9 martie 2004, se modifică după cum urmează:1. Penultimul alineat al anexei nr. 3 la Procedură va avea următorul cuprins:
  Prelevarea probelor se realizează cu respectarea normelor de protecția muncii și a normelor de prevenire și stingere a incendiilor. Standardele de referință pentru metoda de eșantionare și pentru aparatura de eșantionare ce se utilizează la prelevarea probelor pot fi SR EN 3170:2003 sau SR EN 3171:2003.


  Articolul VIII

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul de stat, ministrul economiei și comerțului,
  Iulian Iancu,
  secretar de stat

  București, 24 noiembrie 2004.
  Nr. 806.

  ANEXĂ

  TERMINOLOGIE, STANDARDE DE REFERINȚA ȘI PRESCRIPȚII TEHNICE

  Standarde
  SR 3317:2003 Gaze combustibile - condiții tehnice de calitate
  STAS 9312-B7 Subtraversări de căi ferate și drumuri cu conducte. Prescripții de proiectare
  SR EN 297+A2:2001 Cazane de încălzire centrală care utilizează combus- tibili gazoși. Cazane de tip B11 și B11BS echipate cu arzătoare atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 kV
  SR 6724-1:1995 Ventilarea dependințelor din clădirile de locuit. Ventilare naturală. Prescripții de proiectare
  STAS 6729/1-82 Energia nucleară. Fizica reactorilor nucleari. Terminologie
  STAS 6793-86 Coșuri, canale de fum pentru focare obișnuite la construcții civile. Prescripții generale
  SR EN ISO 9692-2:2000 Sudare și procedee conexe. Pregătirea îmbinării. Partea 2: Sudarea cu arc electric sub strat de flux a otelu- rilor
  STAS 7084/4-82 Defectele îmbinărilor sudate prin presiune. Clasificare și terminologie
  STAS 8183-80 Oțeluri pentru țevi fără sudură, de uz general. Mărci și condiții tehnice de calitate
  STAS 8299-78 Clasificarea și simbolizarea defectelor îmbinărilor sudate prin topire pe baza radiografiilor
  SR EN 29692-94 Sudare cu arc electric cu electrod învelit, sudare cu arc electric în mediu de gaz protector și sudare cu gaze prin topire.Pregătirea pieselor de îmbinat cu oțel
  SR EN 444:1996 Examinari nedistructive. Principii generale pentru examinarea radiografica cu radiații X și gama a mate- rialelor metalice
  STAS 8539-85 Defectoscopie cu pulberi magnetice
  STAS 10138-75 Defectoscopie cu radiații penetrante. Condiții de observare a radiografiilor

  Prescripții tehnice elaborate de ISCIR
  CR 4 Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate ale instalațiilor mecanice sub presiune și ale instalațiilor de ridicat
  CR 21 Prescripții tehnice pentru examinarea cu radiații penetrante a îmbinărilor sudate cap-la-cap ale componentelor instalațiilor mecanice sub presiune și de ridicat

  Terminologia, standardele de referința și prescripțiile tehnice (altele decât cele din tabelul de mai sus), actele legislative și normativele la care se face referire în text se regăsesc în "CODUL TEHNIC AL SECTORULUI GAZELOR NATURALE" elaborat de ANRGN.

  ---------