ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 26 aprilie 2006
  **) Titlul ordonantei de urgenta a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007.
  Având în vedere necesitatea adoptarii unor măsuri urgente pentru stabilirea unui sistem de control ex-ante în
  domeniul achizitiilor publice, în contextul angajamentelor asumate de România în cadrul capitolului 21 "Politica regionala și coordonarea instrumentelor structurale" și al recomandarilor Comisiei Europene,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul 1
  (1) Se desemnează Ministerul Finanțelor Publice ca organ de specialitate al administrației publice centrale responsabil pentru îndeplinirea funcției de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidența legislației privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.(2) Verificarea privește etapele procesului de achiziție publică, după publicarea anunțului/invitației de participare și până la semnarea contractului. În situațiile excepționale reglementate de lege, în care este permisă încheierea contractului fără publicarea prealabilă a anunțului de participare, verificarea privește etapele procesului de achiziție începând cu transmiterea invitației de participare la negociere și până la semnarea contractului.
  --------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 8 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2011.


  Articolul 2
  (1) Ministerul Finanțelor Publice, prin structurile sale specializate de la nivel central și teritorial, efectuează verificarea procesului de atribuire a contractelor, în mod selectiv, pe baza unor criterii de selecție. Metodologia de selecție va fi stabilită prin normele de aplicare ale prezentei ordonanțe de urgență.(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), Ministerul Finanțelor Publice, prin structurile sale specializate de la nivel central și teritorial, efectuează verificarea procesului de atribuire a contractelor finanțate din instrumente structurale, la toate procedurile de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru care a fost înștiințat de către autoritatea contractantă în baza art. 5 alin. (2).
  --------------
  Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 31 din 19 martie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 23 martie 2012.
  --------------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 8 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2011.


  Articolul 3

  Obiectivul funcției de verificare prevăzute la art. 1 alin. (1) este asigurarea conformității cu legislația din domeniul achizițiilor publice a procedurilor și a documentelor întocmite în timpul derulării acestora în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.
  --------------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 8 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2011.


  Articolul 4
  (1) În îndeplinirea funcției de verificare, Ministerul Finanțelor Publice urmărește derularea etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, pentru prevenirea și corectarea neconformităților în raport cu legislația din domeniu.(2) Activitatea Ministerului Finanțelor Publice prevăzută la alin. (1) este exercitată la nivel central printr-o structură de specialitate, fără personalitate juridică, respectiv Agenția Națională pentru Achiziții Publice, denumită în continuare ANAP, și la nivel teritorial prin structuri specializate, coordonate direct de ANAP, de la nivelul direcțiilor generale ale finanțelor publice, denumite ANAP. Funcționarii publici din cadrul acestor structuri au calitatea de observatori.
  (la 25-08-2015, Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de Alineatul (5), Articolul 6, Capitolul IV ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 20 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 26 mai 2015 )
  (3) În îndeplinirea funcției de verificare, Ministerul Finanțelor Publice, la nivel central/direcțiile generale ale finanțelor publice, la nivel teritorial, are/au următoarele atribuții:
  a) emite/emit decizia de verificare pentru fiecare procedură de atribuire, înaintea desfășurării activității de observare, și o comunică autorității contractante, în scris, în maximum două zile lucrătoare de la data publicării anunțului/invitației de participare sau, în cazul negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în prima zi lucrătoare de la data înregistrării înștiințării la ANAP;
  (la 25-08-2015, sintagma: UCVAP a fost înlocuită de Alineatul (5), Articolul 6, Capitolul IV ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 20 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 26 mai 2015 )

  b) exprimă opinia privind derularea procedurii de atribuire în conformitate cu legislația din domeniu, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea Raportului procedurii de atribuire, în condițiile art. 4^1 lit. d);
  c) elaborează un raport de activitate pentru fiecare procedură de atribuire verificată, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea activității de verificare.
  (4) Observatorii au obligația de a preciza, în cuprinsul documentelor întocmite de către autoritatea contractantă în cadrul procesului de evaluare, observațiile asupra derulării procedurii de atribuire privitoare la respectarea prevederilor legale din domeniu.(5) Raportul de activitate prevăzut la alin. (3) lit. c) cuprinde opiniile prevăzute la alin. (3) lit. b). Rapoartele de activitate se transmit Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice în termen de maximum 3 zile de la data întocmirii acestora.(6) Pe parcursul derulării activității de verificare, observatorii au dreptul să consulte Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, prin intermediul ANAP. Punctul de vedere emis de Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice reprezintă interpretarea oficială a legislației din domeniul achizițiilor publice și va fi pus în aplicare de către observatori.
  (la 25-08-2015, sintagma: UCVAP a fost înlocuită de Alineatul (5), Articolul 6, Capitolul IV ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 20 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 26 mai 2015 )
  (7) În exercitarea atribuțiilor sale, ANAP colaborează cu Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, operatorul sistemului electronic de achiziții publice, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, autoritățile de management, cu alte structuri de control și instituții publice. În acest scop, ANAP încheie protocoale cu autoritățile și cu instituțiile implicate.
  (la 25-08-2015, sintagma: UCVAP a fost înlocuită de Alineatul (5), Articolul 6, Capitolul IV ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 20 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 26 mai 2015 )


  Articolul 4^1

  Autoritatea contractantă inițiatoare a procedurii de atribuire, selectată pentru verificare, are obligația de a îndeplini următoarele:
  a) de a pune la dispoziție documentația de atribuire/documentația descriptivă, în situația în care aceasta nu este disponibilă în sistemul electronic de achiziții publice, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea deciziei de verificare la autoritatea contractantă;
  b) de a pune la dispoziție copii ale documentelor întocmite în timpul derulării procedurii de atribuire, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea acestora;
  c) de a informa asupra calendarului de derulare a procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor și asupra oricăror modificări aduse calendarului de derulare a procesului de evaluare, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea/modificarea acestuia;
  d) de a pune la dispoziție Raportul procedurii de atribuire, înainte de a fi aprobat de către conducătorul autorității contractante, în vederea asigurării scopului preventiv al funcției de verificare, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea acestuia;
  e) de a pune la dispoziție Raportul procedurii de atribuire aprobat de către conducătorul autorității contractante și punctul de vedere al autorității contractante cu privire la aspectele de neconformitate consemnate de către observatorii desemnați care nu au fost remediate, în termen de o zi lucrătoare de la aprobare.
  --------------
  Art. 4^1 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 8 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2011.


  Articolul 5
  (1) Pentru procedura de atribuire care nu impune publicarea unui/unei anunț/invitații de participare în sistemul electronic de achiziții publice, autoritatea contractantă are obligația de a înștiința Ministerul Finanțelor Publice asupra procedurii ce urmează a fi derulată, odată cu transmiterea invitațiilor de participare către operatorii economici.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, prevăzută la art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006  privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006 , cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă are obligația de a transmite ANAP invitația de participare și nota justificativă din care să reiasă îndeplinirea condițiilor specifice aferente acestei proceduri, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data-limită stabilită pentru începerea negocierilor.
  (la 25-08-2015, sintagma: UCVAP a fost înlocuită de Alineatul (5), Articolul 6, Capitolul IV ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 20 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 26 mai 2015 )
  (3) În vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, ANAP desemnează observatori care participă și verifică etapele procedurii de atribuire selectate în conformitate cu prevederile art. 2. Observatorii nu fac parte din comisiile de evaluare a ofertelor.
  (la 25-08-2015, sintagma: UCVAP a fost înlocuită de Alineatul (5), Articolul 6, Capitolul IV ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 20 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 26 mai 2015 )


  Articolul 6

  Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidența legii privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice și a contractelor de concesiune de servicii revine autorității contractante.
  ------------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007.


  Articolul 7

  În cazul proiectelor finanțate din fonduri comunitare nerambursabile, rapoartele de activitate se transmit autorităților de management competente.
  --------------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 8 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2011.


  Articolul 8

  Observatorii desemnați în procesul de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice și a contractelor de concesiune de servicii se supun dispozițiilor legale referitoare la situațiile de incompatibilitate sau conflict de interese, aplicabile persoanelor implicate în procesul de verificare sau evaluare a candidaților sau ofertanților, prevăzute în cadrul legal privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice și a contractelor de concesiune de servicii.
  ------------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007.


  Articolul 9

  Abrogat.
  ------
  Art. 9 a fost abrogat de art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2009.


  Articolul 10
  (1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:
  a) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 4^1, cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei;
  b) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) și (2), cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei;
  c) netrimiterea în termen de 3 zile lucrătoare a documentelor și informațiilor solicitate de observatorii desemnați, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei.
  (2) Constatarea și aplicarea sancțiunilor sunt de competența observatorilor desemnați pentru verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor.(3) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
  --------------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 8 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2011. Această modificare se aplică începând cu data de 20 iunie 2011, conform art. II din același act normativ.


  Articolul 11

  Prevederile art. 10 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 12

  Ministerul Finanțelor Publice*) elaboreaza norme de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta.
  ------------
  Art. 12 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007, prin inlocuirea sintagmei "Ministerul Finanțelor Publice" cu sintagma " Ministerul Economiei și Finanțelor". Art. II din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007 a fost abrogat de art. II din LEGEA nr. 314 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009.

  *) A se vedea art. 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008.


  Articolul 13

  Abrogat.
  Art. 13 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 314 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009.


  Articolul 14

  Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 30 iunie 2006, cu excepția art. 1 alin. (1), art. 12 și 13 care intră în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Claudiu Doltu,
  secretar de stat
  Ministrul integrarii europene,
  Anca Daniela Boagiu
  Președintele Autorității Naționale pentru
  Reglementarea și Monitorizarea Achizitiilor Publice,
  Alexandru Stefan Cojocaru

  București, 12 aprilie 2006.
  Nr. 30.