LEGE nr. 368 din 7 decembrie 2023pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 8 decembrie 2023
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 13 decembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Obligațiile prevăzute la alin. (1) se aplică și consiliilor județene, în funcție de necesități, care le duc la îndeplinire în termen de 60 de zile de la data de 1 iulie 2024.2. La articolul 2, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 2
  (1) Consiliile județene, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București au obligația de a amenaja și de a suplimenta din fonduri proprii în funcție de necesități, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1, adăposturile publice pentru câinii fără stăpân.
  .............................................................................................(4) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi realizate prin gestiune directă, gestiune delegată și concesiune, în condițiile legii, numai către persoane juridice care pot presta activități în domeniul protecției animalelor și către asociații sau fundații care desfășoară activități în domeniul protecției animalelor, potrivit statutului, cu obligația asigurării serviciilor medical-veterinare, contractate cu medici veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii.
  3. După articolul 2 se introduce un nou articol, art. 2^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 2^1
  (1) În vederea reducerii populației de câini fără stăpân, autoritățile administrației publice locale, respectiv consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și consiliile județene pot asigura din bugetul local subvenționarea costurilor privind sterilizarea, respectiv, după caz, identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân ce aparțin rasei comune sau a metișilor acestora aflați pe raza unităților administrativ-teritoriale, prin contractarea acestor activități, conform legislației în vigoare, cu unul sau mai mulți medici veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii.(2) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și consiliile județene pot încredința și subvenționa din bugetul local realizarea acțiunilor de sterilizare, respectiv, după caz, de identificare și de înregistrare a câinilor cu stăpân ce aparțin rasei comune sau a metișilor acestora aflați pe raza unităților administrativ-teritoriale către asociații sau fundații care desfășoară activități în domeniul protecției animalelor, cu obligația asigurării de către acestea a serviciilor medical-veterinare, contractate cu medici veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii.
  4. Articolul 13^4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 13^4

  Vaccinarea antirabică a câinilor se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2020/689 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind supravegherea, programele de eradicare și statutul de indemn de boală pentru anumite boli listate și emergente.
  5. La anexa nr. 2, punctele 1 și 4 ale literei A se modifică și vor avea următorul cuprins:1. Capturarea câinilor se va face de către personalul angajat al operatorului serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân, instruit în acest sens.
  .............................................................................................4. Personalul angajat al operatorului serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân poate captura câinii cu crose speciale sau cu plase. Pentru capturarea câinilor se vor folosi crosele speciale formate din tije din aluminiu, având la capăt o buclă care poate să gliseze sau care se poate strânge în jurul gâtului câinelui, pentru a permite persoanei calificate să țină câinele la distanță și să îl poată manipula. Bucla trebuie fixată la lărgimea dorită, pentru a evita strangularea câinelui, mecanismul de declanșare rapidă fiind utilizat pentru eliberarea câinelui în caz de urgență sau atunci când este pus într-o cușcă. De asemenea, câinii mai pot fi capturați cu ajutorul cuștilor-capcană, în care se introduce mâncare și care sunt dotate cu uși mobile care cad după intrarea câinelui în cușcă, aflate pe sol și apoi încărcate în autovehicul, precum și cu arma de captură, cu respectarea legislației sanitar-veterinare.
  6. La anexa nr. 2, punctul 5 al literei A se abrogă.


  Articolul II

  În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica și completa Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.059/2013, cu modificările și completările ulterioare, la propunerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ

  București, 7 decembrie 2023.
  Nr. 368.
  -------