HOTĂRÂRE nr. 1.412 din 18 noiembrie 2009privind organizarea şi funcţionarea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 3 decembrie 2009
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, denumit în continuare I.S.E., se organizează şi funcţionează ca instituţie publică de cercetare şi dezvoltare cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 37, sectorul 1.(2) I.S.E. preia activitatea de curriculum şi pe cea privind manualele şcolare de la Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, care se desfiinţează.(3) Activitatea I.S.E. se desfăşoară în concordanţă cu programele şi politicile educaţionale ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.(4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniile sale de activitate, I.S.E. realizează colaborări cu instituţii de învăţământ preuniversitar sau superior, cu alte organizaţii şi asociaţii profesionale din ţară şi din străinătate.


  Articolul 2

  I.S.E are ca scop realizarea de proiecte de cercetare şi dezvoltare în domeniul educaţiei, selectarea, pregătirea, stimularea şi valorificarea potenţialului tinerilor capabili de performanţă, proiectarea, dezvoltarea, aplicarea şi revizuirea curriculumului naţional.


  Articolul 3
  (1) I.S.E. are următoarele atribuţii:
  a) contribuie la fundamentarea ştiinţifică a deciziilor privind reforma şi inovaţia în învăţământul românesc;
  b) propune conducerii Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării politici, precum şi iniţierea unor proiecte de acte normative privind curriculumul naţional în învăţământul preuniversitar, pregătirea şi susţinerea tinerilor şi a cadrelor didactice în activităţi de înaltă performanţă;
  c) asigură expertiză şi consultanţă, participă la formarea continuă în ştiinţele educaţiei;
  d) asigură asistenţă Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării în fundamentarea proiectelor de dezvoltare şi a deciziilor referitoare la sistemul de învăţământ;
  e) editează publicaţii de specialitate precum reviste, studii, cărţi, rapoarte tehnice în domeniul ştiinţelor educaţiei;
  f) participă la viaţa ştiinţifică internă şi internaţională în vederea schimbului şi difuzării de informaţii;
  g) dezvoltă relaţii şi proiecte de colaborare cu alte instituţii, organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale şi asociaţii profesionale din ţară şi din străinătate;
  h) acordă asistenţă de specialitate unităţilor de învăţământ care îşi propun teme de cercetare;
  i) realizează expertize cu privire la procesul de aplicare şi de funcţionare în sistemul de învăţământ a curriculumului naţional, în scopul asigurării revizuirii periodice a acestuia;
  j) asigură coordonarea ştiinţifică a elaborării componentelor curriculumului naţional, planuri de învăţământ, programe şcolare şi revizuirea periodică a acestora;
  k) asigură corelarea ştiinţifică şi coerenţa metodologică dintre curriculum şi celelalte componente ale sistemului naţional de învăţământ;
  l) realizează unele suporturi metodologice necesare proceselor de aplicare şi de funcţionare eficientă a curriculumului naţional;
  m) elaborează materiale şi desfăşoară programe de formare pentru cadre didactice, în vederea dezvoltării competenţelor de proiectare, implementare şi evaluare a curriculumului;
  n) oferă consultanţă pentru elaborarea, aplicarea şi evaluarea materialelor curriculare proiectate la nivel local;
  o) elaborează standarde naţionale de evaluare, care vor fi utilizate ca repere pentru elaborarea probelor de evaluare la nivel naţional;
  p) participă la proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul curriculumului şi formării cadrelor didactice, finanţate din fondurile interne sau internaţionale;
  q) constituie şi coordonează activitatea unor grupuri de lucru compuse din specialişti şi din cadre didactice cu experienţă, în scopul proiectării/revizuirii curriculumului naţional şi al pregătirii elevilor capabili de performanţă;
  r) desfăşoară activităţi de cercetare şi de analiză specifice în domeniile curriculumului naţional şi evaluării de proces;
  s) propune Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării acordarea de burse de studii în ţară şi în străinătate, de premii, precum şi alte modalităţi de susţinere a performanţei pentru elevii laureaţi ai olimpiadelor şi concursurilor internaţionale;
  t) organizează tabere de studiu şi de odihnă, excursii în ţară şi în străinătate pentru elevii capabili de performanţă;
  u) formează autorii de manuale şcolare;
  v) coordonează metodologic structura şi conţinutul manualelor şcolare;
  w) acordă consultanţă în vederea realizării instrumentelor de elaborare a manualelor şcolare.
  (2) I.S.E. va cuprinde structuri fără personalitate juridică, care să realizeze atribuţiile specifice scopului pentru care a fost înfiinţată instituţia.


  Articolul 4
  (1) Structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de funcţionare ale I.S.E. se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.(2) Conducerea I.S.E. este asigurată de un director general, numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, pe baza rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii.(3) Numărul maxim de posturi ale I.S.E. este de 85.
  (la 25-08-2010, Alineatul (3) din Articolul 4 a fost modificat de Articolul VI din HOTĂRÂREA nr. 830 din 4 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010 )
  (4) Posturile sunt prevăzute, în condiţiile legii, pentru personal contractual.(5) Posturile I.S.E. se asigură cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru unităţile din subordinea Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin redistribuirea numărului de posturi de la unităţile finanţate integral de la bugetul de stat la unităţile din structura Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat şi cu încadrarea în cheltuielile aprobate prin bugetul ministerului.(6) I.S.E. are dreptul de a utiliza pentru unele dintre activităţile desfăşurate colaboratori externi, în condiţiile legii.(7) I.S.E. preia personalul Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar cu atribuţii în sfera curriculumului şi a coordonării metodologice a elaborării manualelor şcolare.


  Articolul 5
  (1) Cheltuielile curente şi de capital ale I.S.E. se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.(2) Salarizarea personalului I.S.E. se face conform prevederilor legislaţiei în vigoare.(3) Veniturile proprii ale I.S.E. provin din tarife percepute pentru activităţi de elaborare de planuri de învăţământ şi programe şcolare pentru învăţământul particular sau alternativ, consultanţă pentru elaborarea de strategii în domeniul dezvoltării curriculare, elaborare/derulare de programe de pregătire a profesorilor, evaluare de proiecte curriculare şi alte activităţi, precum şi din sponsorizări sau donaţii şi alte venituri dobândite în condiţiile legii. Cuantumul tarifelor se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.


  Articolul 6

  Structurile de personal, patrimoniul aferent, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se preiau de la Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar pe bază de protocol de predare-preluare încheiat potrivit prevederilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  --------------
  p. Ministrul educaţiei, cercetării

  şi inovării, interimar,
  Cătălin Ovidiu Baba,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii, familiei şi
  protecţiei sociale, interimar,
  Mihai Constantin Şeitan,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea

  Bucureşti, 18 noiembrie 2009.
  Nr. 1.412.
  --------