ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 116 din 29 decembrie 2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 30 decembrie 2009
  Ținând cont de necesitatea remedierii cât mai urgente a blocajului existent la oficiile registrului comerțului, care duce la nerespectarea drepturilor comercianților, cu consecințe deosebit de periculoase pentru circuitul comercial,
  cunoscând faptul că funcționarea eficientă a registrului comerțului în subordinea Ministerului Justiției constituie premisa esențială a derulării unor programe de cooperare judiciară europeană extrem de importante, precum E-Justice sau N-Lex,
  având în vedere contextul social economic actual care impune, pe de o parte, o decongestionare a activității judiciare prin luarea unor măsuri energice de remediere a supraîncărcării instanțelor și, pe de altă parte, o fluidizare a procedurilor aferente activității comerciale,
  pentru asigurarea respectării termenelor de eliberare a certificatelor de înregistrare, de înscriere de mențiuni și a documentelor aferente, de soluționare a cererilor de înregistrare în registrul comerțului, ca imperativ al derulării în condiții corespunzătoare, cu respectarea legii, a activității comercianților,
  având în vedere că registrul comerțului este un instrument esențial pentru securitatea circuitului comercial, ce contribuie în mod substanțial la dezvoltarea unui climat de loialitate și credibilitate la nivelul mediului de afaceri,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul 1

  Prin derogare de la prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de la prevederile celorlalte acte normative incidente, competența de soluționare a cererilor de înregistrare în registrul comerțului și, după caz, a altor cereri aflate în competența de soluționare a judecătorului delegat aparține, până la reglementarea activității de înregistrare în registrul comerțului efectuată de registratori comerciali, directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoanei ori persoanelor desemnate de către directorul general al Oficiului Național al Registrului Comerțului.
  (la 22-09-2010, Art. 1 a fost modificat de articolul unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 20 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010. )


  Articolul 2
  (1) Cererile de înregistrare depuse la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale și nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență vor fi soluționate, potrivit art. 1, de către directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau de către persoana sau persoanele desemnate, urmând a fi avute în vedere și termenele de soluționare anterior acordate.(2) Dacă anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență soluționarea unei cereri de înregistrare în registrul comerțului a fost suspendată de judecătorul delegat, directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoana ori persoanele desemnată/desemnate repune/repun cererea pe rol, din oficiu, dacă perioada de suspendare a depășit 6 luni, sau la cererea părții, dacă acest termen nu s-a împlinit.
  (la 20-05-2010, Alin. (2) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010. )


  Articolul 2^1
  (1) Competența de numire a lichidatorului în situațiile prevăzute la art. 237 alin. (6) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, aparține directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal sau persoanei desemnate, care dispune și cu privire la plata onorariului lichidatorului, în cuantum fix de 1.000 lei.(2) Decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator în legătură cu lichidarea unei societăți se face, pentru situația în care nu există bunuri în averea societății dizolvate, de către Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, la solicitarea lichidatorului.
  (la 16-07-2015, Art. 2^1 a fost modificat de pct. 1 al art. IV din LEGEA nr. 152 din 18 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 13 iulie 2015. )


  Articolul 3
  (1) Cererile formulate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, prin oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, care anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență erau în competența de soluționare a judecătorului delegat, se soluționează de instanță, prin încheiere.(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin instanță se înțelege tribunalul comercial sau secția comercială a tribunalului în a cărui circumscripție își are sediul comerciantul.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), cererile Oficiului Național al Registrului Comerțului sau ale oricărei persoane interesate de constatarea dizolvării persoanei juridice, formulate în temeiul prevederilor art. 227 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 30 din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, se soluționează de instanță, prin sentință.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), cererile Oficiului Național al Registrului Comerțului de radiere a persoanei juridice din registrul comerțului, în temeiul dispozițiilor art. 237 alin. (8) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 31 alin. (5) din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, se soluționează de instanță, prin sentință.(5) Societățile comerciale aflate sub incidența Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situației unor societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, în stare de dizolvare sau de lichidare, se radiază din registrul comerțului, prin sentință pronunțată de instanță.(6) Cererile prevăzute la alin. (1) și alin. (3)-(5) sunt soluționate de urgență și cu precădere, în camera de consiliu, cu citarea părților. Hotărârea instanței este executorie și este supusă numai recursului.(7) Sentințele instanței pronunțate în soluționarea cererilor de radiere prevăzute la alin. (4) și (5) se comunică persoanei juridice la sediul social, Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală, pe cale electronică, se publică pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului și se afișează la sediul oficiului registrului comerțului în care este înregistrată persoana juridică.
  (la 20-05-2010, Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010. )


  Articolul 3^1

  Cererile pentru îndreptarea, lămurirea sau completarea încheierii judecătorului delegat, formulate în temeiul art. 281-281^3 din Codul de procedură civilă, vor fi soluționate de instanță, care va dispune și cu privire la modificarea corespunzătoare a datelor înregistrate în registrul comerțului.
  (la 20-05-2010, Art. 3^1 a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010. )


  Articolul 4
  (1) În cazul fuziunii, inclusiv al fuziunii transfrontaliere, și în cazul divizării, competența de verificare a legalității hotărârii asupra fuziunii/divizării și, după caz, a actului constitutiv ori a actului modificator, precum și competența de soluționare a cererii de înregistrare în registrul comerțului a mențiunilor de fuziune, fuziune transfrontalieră, divizare aparțin instanței.(2) Cererea de înregistrare în registrul comerțului a mențiunilor privitoare la fuziune, fuziune transfrontalieră, divizare și înscrisurile în susținerea acesteia se depun la oficiul registrului comerțului, care le înaintează, în termen de 3 zile de la primire, instanței competente conform prevederilor alin. (1).(3) Prin hotărârea pronunțată, potrivit dispozițiilor art. 331-339 din Codul de procedură civilă, instanța dispune și înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor de fuziune, fuziune transfrontalieră, divizare.(4) Cererile prevăzute de alin. (1) sunt soluționate de urgență și cu precădere, în camera de consiliu, cu citarea părților. Hotărârea instanței este executorie și este supusă numai recursului.
  (la 20-05-2010, Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010. )


  Articolul 5

  În cazul fuziunii transfrontaliere, atribuțiile de verificare a legalității procedurii pe care o urmează societățile participante la fuziune - persoane juridice române sau societățile europene cu sediul social în România - și, dacă este cazul, societatea nou-înființată - persoană juridică română sau societate europeană cu sediul social în România - aparțin directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoanei sau persoanelor desemnate de către directorul general al Oficiului Național al Registrului Comerțului, cu excepția atribuțiilor prevăzute la art. 251^13 și 251^14 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care vor fi exercitate de tribunal, secția comercială. Pentru cererile aflate în competența de soluționare a tribunalului, art. 4 se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 6
  (1) În soluționarea cererilor potrivit art. 1 și 2, directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoana ori persoanele desemnată/desemnate autorizează, prin rezoluție, constituirea societăților comerciale, efectuarea tuturor înregistrărilor în registrul comerțului, a publicității, precum și înregistrarea în registrul comerțului a declarațiilor-tip pe propria răspundere și a datelor cuprinse în acestea, după caz, conform prevederilor legale în vigoare.
  (la 20-05-2010, Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010. )
  (2) Rezoluțiile pronunțate în temeiul prezentului act normativ sunt executorii de drept.(2^1) În cazul în care solicitantul renunță la soluționarea cererii, prin rezoluție, directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoana ori persoanele desemnată/desemnate va/vor lua act de renunțare.
  (la 20-05-2010, Alin. (2^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010. )
  (3) Împotriva rezoluției directorului și/sau persoanei sau persoanelor desemnate se poate formula plângere în termen de 15 zile de la pronunțare, pentru părți, și de la data publicării actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, respectiv Partea a VII-a, pentru orice altă persoană interesată. În cazul rezoluțiilor de respingere a cererii de înregistrare și a înregistrărilor care nu conduc la modificarea actului constitutiv, împotriva rezoluției directorului și/sau persoanei sau persoanelor desemnate se poate formula plângere în termen de 15 zile de la pronunțare, pentru părți, și de la data publicării pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia, pentru orice persoană interesată.
  (la 16-07-2015, Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. IV din LEGEA nr. 152 din 18 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 13 iulie 2015. )
  (4) Plângerea se depune și se menționează în registrul comerțului unde s-a făcut înregistrarea. În termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comerțului înaintează instanței plângerea.
  (la 20-05-2010, Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010. )
  (5) Plângerea formulată împotriva rezoluțiilor directorului oficiului registrului comerțului și/sau persoanei sau persoanelor desemnate se soluționează de urgență și cu precădere, în condițiile dreptului comun.(6) Instanța soluționează plângerea în complet alcătuit dintr-un singur judecător, în camera de consiliu, fără citare. Instanța poate să solicite orice lămuriri și dovezi părții sau informații scrise autorităților competente.
  (la 20-05-2010, Alin. (6) al art. 6 a fost introdus de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010. )
  (7) Hotărârea pronunțată în soluționarea plângerii este executorie și este supusă numai recursului.
  (la 20-05-2010, Alin. (7) al art. 6 a fost introdus de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010. )


  Articolul 7
  (1) Soluționarea cererilor de înregistrare prevăzute la art. 1 și 2 se realizează pe bază de înscrisuri. La solicitarea expresă a părții sau a reprezentantului acesteia, se organizează audiență publică pentru susținerea și soluționarea cererii.
  (la 20-05-2010, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010. )
  (2) Când pentru lămurirea unor împrejurări de fapt, directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoana sau persoanele desemnată/desemnate consideră necesar să cunoască părerea unor specialiști, poate/pot să dispună efectuarea unei expertize, în contul părților, precum și prezentarea oricăror alte dovezi. În același scop, părțile pot fi invitate să se prezinte la oficiul registrului comerțului.(3) Orice înscrisuri noi în susținerea cererilor de înregistrare se depun la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal, prin registratura generală, cu cel puțin o zi înainte de data soluționării. Ori de câte ori este necesară modificarea înscrisurilor depuse în susținerea cererii de înregistrare, solicitantul depune la oficiul registrului comerțului înscrisurile modificate, cele depuse inițial urmând a fi anulate de directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau de persoana ori persoanele desemnată/desemnate.
  (la 20-05-2010, Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010. )
  (4) În condițiile în care cererile de înregistrare și documentele depuse în susținerea acestora nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, se acordă, prin rezoluție, un termen de amânare de cel mult 15 zile, care poate fi prelungit o singură dată, cu maximum 15 zile, la cererea motivată a solicitantului. Termenul de 15 zile se calculează fără a se lua în considerare ziua când a început și ziua în care s-a împlinit termenul.
  (la 20-05-2010, Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010. )
  (5) Comunicarea rezoluțiilor de amânare se realizează prin afișare la sediul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului.(6) Dacă în termenul prevăzut la alin. (3) solicitantul nu își îndeplinește obligațiile dispuse prin rezoluția de amânare a directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau a persoanei sau persoanelor desemnate, cererile de înregistrare urmează a fi respinse.


  Articolul 7^1
  (1) Dacă la cererile de înregistrare sunt depuse cereri de intervenție, directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoana ori persoanele desemnată/desemnate transmite/transmit instanței întregul dosar, care cuprinde cererea de înregistrare în registrul comerțului și cererea de intervenție, precum și înscrisurile depuse în susținerea acestora. Prevederile art. 6 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.(2) Soluționarea cererilor de înregistrare și a cererilor de intervenție se face cu citarea părții și a intervenienților. Instanța se pronunță de urgență, în condițiile art. 49-56 din Codul de procedură civilă.(3) Hotărârea pronunțată în condițiile alin. (2) este executorie și este supusă numai recursului.
  (la 20-05-2010, Art. 7^1 a fost introdus de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010. )


  Articolul 8
  (1) Pe durata de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, Oficiul Național al Registrului Comerțului, prin oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, nu încasează taxa judiciară de timbru și, după caz, contravaloarea timbrului judiciar.(2) Pe perioada menționată la alin. (1) se folosesc formularele-tip aflate în uz la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.


  Articolul 9

  În cazul cererilor de înregistrare depuse la registrul comerțului până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și nesoluționate, dacă informațiile din cazierul fiscal au expirat sau urmează să expire, oficiile registrului comerțului vor solicita reconfirmarea acestora direcțiilor teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Această operațiune este scutită de plata oricăror taxe/tarife.


  Articolul 10
  (1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, directorul oficiului registrului comerțului și/sau persoana ori persoanele desemnată/desemnate nu poate/nu pot fi supuse niciunei restricții, presiuni, constrângeri sau intimidări din partea unei autorități ori a unei persoane fizice sau juridice.(2) Solicitantul, așa cum este definit de Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, răspunde pentru legalitatea, autenticitatea, exactitatea datelor cuprinse în cererile de înregistrare și în documentele depuse în susținerea acestora.(3) Sancționarea directorului oficiului registrului comerțului și/sau persoanei sau persoanelor desemnate pentru săvârșirea unor abateri în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se va face numai cu avizul directorului general al Oficiului Național al Registrului Comerțului.


  Articolul 11
  (1) În termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, directorul general al Oficiului Național al Registrului Comerțului va emite deciziile de desemnare a directorilor și, după caz, a altor persoane din cadrul instituției, care vor îndeplini atribuțiile de soluționare a cererilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(2) În cazul în care volumul de activitate o impune, persoanele menționate la alin. (1), cu excepția directorilor și directorilor adjuncți, vor exercita pe perioada desemnării exclusiv atribuțiile de soluționare a cererilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, urmând ca restul atribuțiilor care le revin potrivit fișei postului să fie redistribuite în mod corespunzător celuilalt personal din cadrul oficiilor.(3) Persoanele desemnate potrivit alin. (1) să îndeplinească atribuțiile de soluționare a cererilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență sunt salarizate, în baza deciziei directorului general al Oficiului Național al Registrului Comerțului, pe perioada exercitării efective a acestor atribuții, la nivelul de salarizare al directorului oficiului registrului comerțului în care își desfășoară activitatea.(4) Funcțiile de conducere din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și al oficiilor registrului comerțului și persoanele desemnate, cu studii de specialitate juridică, beneficiază de vechime în specialitate juridică.


  Articolul 12
  (1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare în 15 zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică până la reglementarea activității de înregistrare în registrul comerțului efectuată de registratori comerciali.(2) În termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va adopta, la propunerea Ministerului Justiției, proiectul de lege privind înființarea, organizarea și funcționarea profesiei de registrator comercial.
  (la 20-05-2010, Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010. )

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Cătălin Marian Predoiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

  București, 29 decembrie 2009.
  Nr. 116.