ORDIN nr. 4.396 din 30 mai 2023pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 5.723/2022 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2022-2023
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 31 mai 2023
  Având în vedere:– prevederile art. 241 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.434/2020, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 1.219/DGMRURS din 29.05.2023 la Proiectul de ordin privind modificarea Ordinului ministrului educației nr. 5.723/2022 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2022-2023,
  în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Anexa la Ordinul ministrului educației nr. 5.723/2022 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2022-2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 din 3 octombrie 2022, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Direcția generală management resurse umane și rețea școlară și inspectoratele școlare duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

  București, 30 mai 2023.
  Nr. 4.396.

  ANEXĂ

  (Anexa la Ordinul nr. 5.723/2022)
  CALENDARUL
  de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare
  în învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023

  până la 14.10.2022Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ
  3.10-14.10.2022Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen județene/Comisiei de examen a municipiului București
  17.10-28.10.2022
  Transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul școlar, verificarea și avizarea acestora, conform graficului elaborat și comunicat de fiecare inspectorat școlar
  Înștiințarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere
  până la finalizarea cursurilor școlare, conform structurii anului școlar
  Efectuarea inspecțiilor de specialitate:
  a) prima inspecție de specialitate până la 5 februarie;
  b) a doua inspecție de specialitate până la finalizarea cursurilor școlare, conform structurii anului școlar
  până la 3.07.2023Completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația informatică specifică
  19.07.2023Susținerea probei scrise
  25.07.2023Afișarea rezultatelor inițiale
  25.07-26.07.2023Înregistrarea contestațiilor
  26.07-31.07.2023Soluționarea contestațiilor
  1.08.2023Afișarea rezultatelor finale
  1.08-4.08.2023Transmiterea la Ministerul Educației a tabelelor nominale cu rezultatele candidaților promovați
  7.08-18.08.2023Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației

  -----