ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004
  Având în vedere necesitatea protejării populației în situații de urgență, ca urmare a multiplicării și diversificării riscurilor de natură nonmilitară care pot avea efecte dramatice asupra vieții și sănătății unui mare număr de persoane,
  pentru a asigura instituirea și implementarea, în cel mai scurt timp, a cadrului legal care să permită un răspuns adecvat și coordonat pe timpul producerii situațiilor de urgență, în scopul restabilirii rapide a stării de normalitate, ținând seama și de necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de România în procesul aderării la Uniunea Europeană, precum și de obligațiile țării noastre în calitate de membru NATO,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

  Articolul 1
  (1) Se înființează serviciile publice comunitare pentru situații de urgență, denumite în continuare servicii de urgență, ca structuri specializate în domeniul apărării împotriva incendiilor și al protecției civile, subordonate autorităților administrației publice centrale și locale, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.(2) Serviciile de urgență sunt servicii de urgență profesioniste și servicii de urgență voluntare.(3) Serviciile de urgență profesioniste se constituie în fiecare județ și în municipiul București ca servicii publice deconcentrate în subordinea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, denumit în continuare Inspectorat General.(4) Serviciile de urgență voluntare se constituie ca servicii publice descentralizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor, orașelor și comunelor.(5) Inspectoratul General se înființează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administrației și Internelor.
  2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

  Articolul 3

  Serviciile de urgență și Inspectoratul General asigură îndeplinirea atribuțiilor specifice de protecție civilă, de prevenire și stingere a incendiilor, precum și de gestionare a situațiilor de urgență, potrivit competențelor stabilite prin legile în vigoare.
  3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Serviciile de urgență profesioniste județene și al municipiului București se înființează ca structuri unificate, realizate prin reorganizarea inspectoratelor de protecție civilă județene, respectiv al municipiului București, a brigăzilor și grupurilor de pompieri militari.(2) Serviciile de urgență profesioniste funcționează ca inspectorate județene și al municipiului București, cu personalitate juridică.
  4. După alineatul (1) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Activitatea serviciilor de urgență voluntare constituite în subordinea consiliilor locale este condusă de profesioniști în domeniu, salariați ai administrației publice locale.5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

  Articolul 6
  (1) Principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului administrației și internelor.(2) Structura organizatorică și dotarea serviciilor de urgență se realizează pe baza criteriilor de performanță elaborate de Inspectoratul General și aprobate prin ordin al ministrului administrației și internelor.(3) Regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor de urgență se întocmesc pe baza regulamentului-cadru elaborat de Inspectoratul General și aprobat prin ordin al ministrului administrației și internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

  Articolul 7

  Activitatea serviciilor de urgență este coordonată de prefect, la nivel județean, respectiv al municipiului București, și de primar, la nivelul comunelor, orașelor și celorlalte municipii.
  7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

  Articolul 8
  (1) Inspectoratul General se organizează și funcționează ca structură unificată, realizată prin reorganizarea Comandamentului Protecției Civile și a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.(2) Inspectoratul General este condus de un inspector general, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administrației și internelor, și este ajutat de un prim-adjunct și un adjunct, numiți prin ordin al ministrului administrației și internelor.
  8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

  Articolul 11
  (1) Inspectoratul General, în calitate de autoritate de reglementare în domeniu, emite metodologii, norme, regulamente și proceduri care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Inspectoratul General și serviciile de urgență fac parte din sistemul național pentru managementul situațiilor de urgență, potrivit legii.(3) Inspectoratul General asigură coordonarea și controlul de specialitate al serviciilor de urgență.
  9. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

  Articolul 12

  Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Inspectoratul General colaborează cu structurile Ministerului Administrației și Internelor, cu celelalte ministere și autorități ale administrației publice centrale și locale, potrivit prevederilor legale în vigoare.
  10. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

  Articolul 13

  Organigrama și regulamentul de organizare și funcționare ale Inspectoratului General se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar statul de organizare al acestuia, prin ordin al ministrului administrației și internelor.
  11. Articolul 14 se abrogă.12. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

  Articolul 24

  Bunurile mobile și imobile din domeniul public sau privat al statului, aflate în folosința Comandamentului Protecției Civile, a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari și a structurilor subordonate acestora, se transmit în folosința Inspectoratului General și a structurilor subordonate acestuia, cu același titlu, pe bază de proces-verbal.
  13. Alineatul (2) al articolului 25 se abrogă.14. Alineatul (1) al articolului 26 se abrogă.15. Alineatul (1) al articolului 27 se abrogă.16. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

  Articolul 28
  (1) Obligațiile și acțiunile internaționale privind integrarea euroatlantică, protecția civilă, apărarea împotriva incendiilor și gestionarea situațiilor de urgență, asumate de Comandamentul Protecției Civile și de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se îndeplinesc de către Inspectoratul General.(2) Inspectoratul General este punct de contact național în relația cu organizațiile internaționale de profil.
  17. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

  Articolul 29

  Inspectoratul General și serviciile de urgență profesioniste asigură planificarea și mobilizarea resurselor proprii la instituirea măsurilor excepționale prevăzute de lege, precum și la declararea stărilor de mobilizare și război.
  18. Expresia "servicii publice comunitare" și denumirea "Inspectorat" se înlocuiesc cu "servicii de urgență", respectiv "Inspectorat General".


  Articolul II

  Profesionalizarea, elaborarea cadrului juridic specific, precum și principalele activități pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se realizează pe baza unui program elaborat de Ministerul Administrației și Internelor.
  (la 01-01-2006, Articolul II a fost modificat de Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 191 din 21 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1189 din 29 decembrie 2005 )


  Articolul III

  Ordonanța Guvernului nr. 88/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul de stat,
  ministrul administrației și internelor,
  Toma Zaharia,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru administrația publică,
  Gabriel Oprea
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Elena Dumitru
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu

  București, 21 aprilie 2004.
  Nr. 25.
  --------------