LEGE nr. 512 din 22 noiembrie 2004
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.128 din 30 noiembrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora pe capitole şi subcapitole şi al cheltuielilor pe destinaţii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi creditele externe, pentru anul 2005.


  Articolul 2

  (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04.
  (2) Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 se stabileşte la venituri în sumă de 166.323,5 miliarde lei, la cheltuieli în sumă de 161.430,1 miliarde lei, cu un excedent de 4.893,4 miliarde lei, care reprezintă rezultatul financiar al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, astfel cum este prevăzut la art. 16.
  (3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2005, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04.
  (4) Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli şi anexele la aceasta sunt prevăzute în anexa nr. 3/04.


  Capitolul II Structura şi regimul veniturilor bugetare


  Articolul 3

  (1) Constituirea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi ale bugetului asigurărilor pentru şomaj pentru anul 2005 se realizează pe baza contribuţiilor sociale şi a altor vărsăminte prelevate de la persoanele juridice şi fizice.
  (2) Contribuţiile şi celelalte venituri prevăzute la alin. (1), de orice natură şi provenienţă, se încasează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


  Articolul 4

  Inspecţia fiscală pentru stabilirea, urmărirea şi încasarea debitelor pe anii precedenţi, în limita perioadei de prescripţie, se efectuează potrivit prevederilor actelor normative în vigoare la data operaţiunilor supuse inspecţiei fiscale.


  Articolul 5

  Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 sunt în sumă de 166.323,5 miliarde lei şi se prezintă astfel:
                                                            - miliarde lei -
      VENITURI - TOTAL 166.323,5
      din care:
      Venituri curente 154.588,9
      din acestea:
        a) venituri fiscale: 153.089,5
        - impozite directe 153.089,5
        din care:
          - contribuţii pentru asigurări sociale 147.496,9
          - contribuţii de asigurare pentru accidente
          de muncă şi boli profesionale 5.592,6
        b) venituri nefiscale 1.499,4
      Subvenţii 11.734,6


  Capitolul III Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetare


  Articolul 6

  În structură economică, cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, în sumă de 161.430,1 miliarde lei, se prezintă astfel:
                                                            - miliarde lei -
      CHELTUIELI - TOTAL 161.430,1
      din care:
      1. Cheltuieli curente 161.041,2
      din acestea:
        a) cheltuieli de personal 607,7
        b) cheltuieli materiale şi servicii 5.352,2
        c) transferuri 154.648,8
        d) dobânzi 432,5
      2. Cheltuieli de capital 323,2
      3. Rambursări de credite, plăţi de dobânzi
      şi comisioane la credite 65,7
      din acestea:
        a) rambursări de credite externe 36,2
        b) plăţi de dobânzi şi comisioane 29,5


  Articolul 7

  (1) Ordonatorul principal de credite are obligaţia să se încadreze în cheltuielile de personal, în numărul maxim de posturi şi în structura posturilor prevăzute în anexa nr. 3/04, prin stabilirea şi comunicarea numărului de posturi, salariilor de bază, indemnizaţiilor de conducere şi a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege ordonatorilor secundari, iar aceştia, ordonatorilor terţiari de credite bugetare.
  (2) Sumele aferente creşterilor salariale ce se vor acorda în anul 2005 în condiţiile stabilite prin lege sunt prevăzute la articolul bugetar "Cheltuieli cu salariile", alineatul "Alte drepturi salariale". Aceste sume se vor vira de către ordonatorul principal de credite de la alineatul "Alte drepturi salariale" la celelalte alineate pentru reflectarea corespunzătoare a creşterilor salariale aprobate potrivit legii.
  (3) Aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare, referitoare la primele ce se acordă cu ocazia plecării în concediul de odihnă, precum şi a celor ale art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2005.
  (4) Plata premiului anual aferent anului 2005 pentru personalul din instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, se efectuează din prevederile bugetare pe anul 2006, începând cu luna ianuarie 2006.
  (5) Din prevederile bugetare pe anul 2005 ale instituţiilor publice prevăzute la alin. (4) se asigură plata premiului anual aferent anului 2004.


  Articolul 8

  (1) Cheltuielile pentru deplasări, detaşări, transferări, prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, nu pot fi majorate, în condiţiile legii, prin virări de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli.
  (2) În cursul anului, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, se pot efectua virări de credite bugetare de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevăzute cu această destinaţie şi în condiţiile legislaţiei în vigoare.


  Articolul 9

  În vederea monitorizării cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, ordonatorul principal de credite bugetare are următoarele obligaţii:
  a) va prezenta Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, situaţia privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii potrivit atribuţiilor stricte ale acestuia, până la sfârşitul anului;
  b) va asigura ca drepturile stabilite şi plăţile de casă aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, să nu depăşească sumele repartizate potrivit prevederilor lit. a) pentru perioada respectivă;
  c) va raporta lunar plăţile de casă aferente cheltuielilor de personal, la datele şi în structura stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, care va fi emis în termen de 20 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 10

  (1) Cheltuielile social-culturale care se finanţează de la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 se stabilesc în sumă de 157.631,8 miliarde lei, din care 2.983,0 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii şi 154.648,8 miliarde lei transferuri.
  (2) În anul 2005, din bugetul asigurărilor sociale de stat se va suporta diferenţa dintre valoarea biletului de tratament balnear sau de odihnă şi contribuţia beneficiarilor de astfel de bilete, pentru un număr de până la 445.000 de locuri, din care 380.000 de locuri la tratament balnear şi 65.000 de locuri la odihnă.
  (3) Din numărul total de 380.000 de locuri la tratament balnear se poate utiliza în cadrul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale un număr de până la 6.000 de locuri.
  (4) În anul 2005 se pot acorda gratuit 40.000 de bilete, conform reglementărilor în vigoare, pensionarilor I.O.V.R., veteranilor de război şi văduvelor de război, persoanelor cu drepturi stabilite în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, persoanelor cu drepturi stabilite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, salariaţilor care lucrează în locuri de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, categoriilor de asiguraţi prevăzute la art. 109 alin. (2) din aceeaşi lege, precum şi persoanelor cu handicap, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  (5) Tarifele pentru serviciile acordate beneficiarilor biletelor de tratament de către unităţile de tratament aflate în proprietatea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, la propunerea preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, neputând depăşi tarifele din unităţile similare cu care s-au încheiat contracte de prestări de servicii.
  (6) În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear sau de odihnă aceluiaşi beneficiar.
  (7) Biletele de tratament balnear se distribuie asiguraţilor sistemului public de pensii, sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi pensionarilor de către casele teritoriale de pensii.
  (8) Biletele de odihnă finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat sunt destinate salariaţilor din instituţiile publice, asiguraţi în sistemul public de pensii, iar contravaloarea acestor bilete, după deducerea sumelor încasate de la beneficiari, se recuperează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, de la capitolul "Asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii", titlul "Transferuri".
  (9) Contravaloarea biletelor de odihnă este decontată de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale cu prestatorii de servicii.
  (10) Criteriile, modul de distribuire şi contribuţia individuală sunt cele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor şi criteriilor pe baza cărora se acordă bilete de odihnă prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
  (11) Biletele de odihnă şi de tratament balnear, acordate în condiţiile prezentului articol, pot fi atribuite şi membrilor de familie, soţ sau soţie, după caz, şi copii minori care urmează cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ preuniversitar, acreditată conform legii, dacă însoţesc titularii de drept.
  (12) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei poate stabili, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii, numărul de bilete ce pot fi eliberate pensionarilor militari, contribuţia plătită de aceştia fiind stabilită în mod similar cu cea pentru pensionarii de asigurări sociale de stat, iar diferenţa fiind suportată din bugetele respectivilor ordonatori principali de credite.


  Articolul 11

  (1) Cheltuielile pentru alte acţiuni care se finanţează de la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 se stabilesc în sumă de 3.365,7 miliarde lei, din care 607,7 miliarde lei cheltuieli de personal, 2.369,1 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 323,2 miliarde lei cheltuieli de capital şi 65,7 miliarde lei rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite.
  (2) Cheltuielile pentru alte acţiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 3.280,0 miliarde lei pentru administrarea fondului sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi 85,7 miliarde lei pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  (3) Taxele poştale percepute de Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. pentru prestaţiile privind plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de asigurări sociale de stat şi a celor de asigurări pentru şomaj în anul 2005 sunt stabilite în sumă de 1.986,3 miliarde lei, din care 1.885,9 miliarde lei pentru asigurări sociale de stat şi 100,4 miliarde lei pentru asigurări pentru şomaj.


  Articolul 12

  Cheltuielile pentru plăţi de dobânzi şi alte cheltuieli care se suportă de la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 se stabilesc în sumă de 432,5 miliarde lei, reprezentând dobânda datorată Trezoreriei Statului.


  Capitolul IV Dispoziţii referitoare la sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale


  Articolul 13

  Veniturile şi cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2005, constituite în baza prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2005.


  Articolul 14

  Veniturile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2005 sunt în sumă de 5.892,6 miliarde lei, din care contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale 5.592,6 miliarde lei şi alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale 300,0 miliarde lei .


  Articolul 15

  (1) Cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2005 se stabilesc în sumă de 999,2 miliarde lei, din care 19,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 125,0 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 822,6 miliarde lei transferuri şi 32,4 miliarde lei cheltuieli de capital.
  (2) Cheltuielile pentru indemnizaţii, ajutoare şi alte prestaţii sociale pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabilesc în sumă de 913,5 miliarde lei.
  (3) Cheltuielile pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabilesc în sumă de 85,7 miliarde lei.
  (4) În anul 2005, pentru realizarea activităţii sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, unele atribuţii ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale se realizează cu personal al Inspecţiei Muncii, în limita unui număr de până la 300 de posturi care vor fi finanţate din bugetul Inspecţiei Muncii.


  Articolul 16

  Excedentul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte în sumă de 4.893,4 miliarde lei.


  Capitolul V Dispoziţii referitoare la bugetele fondurilor speciale


  Articolul 17

  (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2005, constituit în baza Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/06.
  (2) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2005, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/06.
  (3) Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli şi anexele la aceasta sunt prevăzute în anexa nr. 3/06.
  (4) Pentru centrele de pregătire şi perfecţionare profesională din cadrul fundaţiilor româno-germane din Arad, Sibiu şi Timişoara, stabilite prin Protocolul românogerman, semnat la Bonn la 20 ianuarie 1992, în bugetul asigurărilor pentru şomaj, la capitolul 57.06 "Învăţământ" este cuprinsă şi suma de 7,5 miliarde lei, reprezentând contribuţia părţii române la finanţarea activităţilor fundaţiilor respective, potrivit Înţelegerii dintre Guvernul României şi Guvernul Germaniei cu privire la continuarea proiectului "Promovarea calificării profesionale".
  (5) Suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1.400,0 miliarde lei.
  (6) Cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat în anul 2005 unui beneficiar de credite din suma prevăzută la alin. (5) este de 10,0 miliarde lei.


  Articolul 18

  Prevederile art. 7-9 se aplică şi bugetului asigurărilor pentru şomaj.


  Capitolul VI Responsabilităţi în aplicarea legii


  Articolul 19

  Se interzice ordonatorului principal de credite redistribuirea creditelor bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi, la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la bugetul asigurărilor pentru şomaj.


  Articolul 20

  (1) În bugetul asigurărilor sociale de stat şi în bugetul asigurărilor pentru şomaj sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională.
  (2) Ordonatorul principal de credite are obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2005, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională, precum şi cele necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană.
  (3) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatele "Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia persoanelor aflate în concediu medical, concediu medical pentru sarcină şi lăuzie sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, concediu pentru creşterea copilului până la vârsta prevăzută de reglementările legale în vigoare", "Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat" şi "Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
  (4) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externă de la titlul "Cheltuieli de capital" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investiţii.


  Articolul 21

  (1) Sumele destinate plăţii cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plăţii eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondente ale Băncii Naţionale a României pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevăzute în bugetul asigurărilor pentru şomaj la titlul "Transferuri".
  (2) În vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, precum şi a rambursărilor de credite externe, a plăţilor de dobânzi şi a comisioanelor aferente acestora, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în cursul întregului an.
  (3) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele articolului de cheltuieli "Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite".


  Capitolul VII Dispoziţii finale


  Articolul 22

  În bugetele instituţiilor publice, finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, indiferent de subordonare, nu se pot prevedea sume pentru acordarea tichetelor de masă.


  Articolul 23

  Cuantumul fix al indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul 1 de invaliditate, drept ce se acordă potrivit prevederilor art. 61 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în anul 2005 la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară.


  Articolul 24

  (1) Valoarea punctului de pensie, stabilită potrivit prevederilor art. 80 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2005, este de 2.955.592 lei şi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2005.
  (2) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 este de 9.211.000 lei.


  Articolul 25

  Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:
  a) asiguratului sau pensionarului, la 9.400.000 lei;
  b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 4.700.000 lei.


  Articolul 26

  (1) În baza art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2005 cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează:
  a) pentru condiţii normale de muncă 29,5%;
  b) pentru condiţii deosebite de muncă 34,5%;
  c) pentru condiţii speciale de muncă 39,5%.
  (2) Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale, datorată potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, este de 9,5%, indiferent de condiţiile de muncă.


  Articolul 27

  În baza art. 29 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2005 se stabilesc următoarele cote ale contribuţiilor:
  a) contribuţia datorată de angajatori conform art. 26 din lege este de 3%;
  b) contribuţia individuală datorată conform art. 27 din lege este de 1%;
  c) contribuţia datorată conform art. 28 din lege de persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj este de 4%.


  Articolul 28

  Pentru anul 2005 cota contribuţiei pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, datorată de angajatori şi de persoanele fizice care încheie contracte individuale de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, se stabileşte în funcţie de riscuri, pe sectoare economice, între limitele de 0,5 şi 4%, nivelul fiind reglementat prin hotărâre a Guvernului, conform prevederilor Legii nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 29

  Sunt interzise virările de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.


  Articolul 30

  (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţii de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj care se realizează potrivit dispoziţiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate, se pot depăşi, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului aprobat.
  (2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) şi este obligat să raporteze Ministerului Finanţelor Publice aceste modificări atât distinct, cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale.


  Articolul 31

  Anexele nr. 1/04 - 3/04 şi 1/06 - 3/06 fac parte integrantă din prezenta lege.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 22 noiembrie 2004.
  Nr. 512.


  Anexa 1/04
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
                        BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
                                    pe anul 2005
                                     -SINTEZA-
                                                                      -mii lei-
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Ca- Sub Ti- Ali- Denumire indicator Program 2005
  pi- ca- tlu ne-
  tol tol /Ar- at
          ti-
          col
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0001 04 VENITURI - TOTAL 166.323.529.647
  0002 I. VENITURI CURENTE 154.588.884.000
  0003 A. VENITURI FISCALE 153.089.491.000
  0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 153.089.491.000
  0904 CONTRIBUIŢI PENTRU ASIGURĂRI
                SOCIALE 147.496.900.000
       02 Contribuţii pentru asigurări
                sociale datorate de angajatori 98.517.040.000
       03 Contribuţii pentru asigurări
                sociale de stat datorate de
                salariaţi şi alte persoane
                asimilate 44.553.956.000
       07 Contribuţii pentru asigurări
                sociale datorate de alte persoane
                asigurate 2.001.434.000
       08 Contribuţii pentru asigurări
                sociale datorate de persoanele
                aflate în şomaj 2.424.470.000
  1104 CONTRIBUŢII DE ASIGURARE PENTRU
                ACCIDENTE DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALE 5.592.591.000
       01 Contribuţii de asigurare pentru
                accidente de munca şi boli profesionale
                datorate de angajatori 5.512.961.000
       02 Contribuţii de asigurare pentru
                accidente de munca şi boli profesionale
                datorate de alte persoane fizice
                care încheie asigurare 78.190.000
       03 Contribuţii de asigurare pentru
                accidente de munca şi boli profesionale
                pentru şomeri pe durata practicii
                profesionale 1.440.000
  1900 04 B. VENITURI NEFISCALE 1.499.393.000
  2204 DIVERSE VENITURI 1.499.393.000
       10 Alte venituri pentru asigurările de
                accidente de munca şi boli profesionale 300.000.000
       13 Contribuţii pentru bilete de tratament
                şi odihna 813.289.000
       30 Încasări din alte surse 386.104.000
  3700 04 VI. SUBVENŢII 11.734.645.647
  3704 SUBVENŢII PRIMITE DIN
                BUGETUL DE STAT 11.734.645.647
       04 Subvenţii primite de bugetul asigură-
                rilor sociale de stat 11.734.645.647
  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE
                DE STAT 161.430.147.833
                ------------------
          01 CHELTUIELI CURENTE 161.041.255.833
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 607.677.868
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 5.352.177.444
          38 TRANSFERURI 154.648.847.521
          49 DOBÂNZI 432.553.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 323.207.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
                DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 65.685.000
          85 Rambursări de credite externe şi
                plaţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 65.685.000
          85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.000
  5700 04 Partea a IlI-a CHELTUIELI
                SOCIAL-CULTURALE 157.631.861.521
          01 CHELTUIELI CURENTE 157.631.861.521
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 2.983.014.000
          38 TRANSFERURI 154.648.847.521
  6004 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII,
                PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 156.718.393.521
          01 CHELTUIELI CURENTE 156.718.393.521
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 2.892.132.000
          38 TRANSFERURI 153.826.261.521
       22 Pensii de asigurări sociale 145.244.590.521
       23 Indemnizaţii pentru incapacitate
                temporara de munca din cauza de boala
                obişnuita sau accident în afara muncii 1.403.186.000
       24 Indemnizaţii pentru concedii de
                maternitate şi îngrijirea copiilor 1.288.154.000
       26 Ajutoare acordate asiguraţilor pentru
                decese şi proteze 74.348.000
       27 Ajutoare acordate pensionarilor pentru
                decese şi proteze 1.752.090.000
       28 Tratament balnear şi odihna 2.892.132.000
       29 Concediu plătit pentru creşterea
                copiilor pana la 2 ani 3.875.143.000
       31 Compensaţii pentru pensiile refugi-
                aţilor greci repatriaţi 188.750.000
  6104 INDEMNIZAŢII, AJUTOARE ŞI ALTE
                PRESTAŢII SOCIALE PENTRU ACCIDENTE
                DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALE 913.468.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 913.468.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 90.882.000
          38 TRANSFERURI 822.586.000
       01 Indemnizaţii pentru incapacitate
                temporara de munca din cauza de boala
                profesionala sau accident de munca 297.450.000
       02 Ajutoare acordate asiguraţilor pentru
                decese şi proteze 17.240.000
       03 Tratament balnear şi odihna 39.528.000
       04 Indemnizaţii pe durata cursurilor de
                calificare şi reconversie 84.476.000
       05 Compensaţii pentru atingerea
                integrităţii 206.880.000
       06 Prestaţii şi servicii pentru
                reabilitare medicala 36.234.000
       07 Costul cursurilor de calificare şi de
                reconversie 15.120.000
       50 Alte cheltuieli privind asigurarea
                pentru accidente de munca şi boli
                profesionale 216.540.000
  7100 04 Partea a Vi-a ALTE ACŢIUNI 3.365.733.312
          01 CHELTUIELI CURENTE 2.976.841.312
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 607.677.868
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 2.369.163.444
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 323.207.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
                DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA
                CREDITE 65.685.000
          85 Rambursări de credite externe şi
                plaţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 65.685.000
          85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000
          85 02 Plaţi de dobfinzi şi comisioane 29.445.000
  7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE
                FONDULUI 3.279.992.126
          01 CHELTUIELI CURENTE 2.923.500.126
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 588.441.324
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 2.335.058.802
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 290.807.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
                DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA
                CREDITE 65.685.000
          85 Rambursări de credite externe şi plaţi
                de dobânzi şi comisioane la credite
                externe contractate de
                ordonatorii de credite 65.685.000
          85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.000
       03 Cheltuieli cu transmiterea şi
                plata drepturilor 1.960.802.000
       50 Alte cheltuieli 1.319.190.126
  7404 CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE A
                SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU
                ACCIDENTE DE MUNCA ŞI BOLI
                PROFESIONALE 85.741.186
          01 CHELTUIELI CURENTE 53.341.186
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 19.236.544
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 34.104.642
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 32.400.000
       50 Alte cheltuieli 85.741.186
  8800 04 Partea a XIII-a PLAŢI DE DOBÂNZI ŞI
                ALTE CHELTUIELI 432.553.000
  8904 PLAŢI DE DOBÂNZI 432.553.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 432.553.000
          49 DOBÂNZI 432.553.000
       02 Dobânda datorata trezoreriei statului 432.553.000
  9904 EXCEDENT/DEFICIT 4.893.381.814
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 2/04
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
                                      SINTEZA
                        cheltuielilor pe surse de finanţare,
                    capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli
                                    pe anul 2005
                                                                     -mii lei-
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Ca- Sub Ti- Ali- Denumire indicator Program 2005
  pi- ca- tlu ne-
  tol tol /Ar- at
          ti-
          col
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5000 TOTAL GENERAL 161.669.105.333
          01 CHELTUIELI CURENTE 161.125.438.333
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 622.022.868
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 5.422.014.944
          38 TRANSFERURI 154.648.847.521
          49 DOBÂNZI 432.553.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 477.982.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
                DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA
                CREDITE 65.685.000
          85 Rambursări de credite externe şi
                plaţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 65.685.000
          85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.000
  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE
                DE STAT 161.430.147.833
                ------------------
          01 CHELTUIELI CURENTE 161.041.255.833
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 607.677.868
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 5.352.177.444
          38 TRANSFERURI 154.648.847.521
          49 DOBÂNZI 432.553.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 323.207.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
                DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA
                CREDITE 65.685.000
          85 Rambursări de credite externe şi plaţi
                de dobânzi şi comisioane la credite
                externe contractate de
                ordonatorii de credite 65.685.000
          85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.000
  6004 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII,
                PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 156.718.393.521
          01 CHELTUIELI CURENTE 156.718.393.521
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 2.892.132.000
          38 TRANSFERURI 153.826.261.521
       22 Pensii de asigurări sociale 145.244.590.521
       23 Indemnizaţii pentru incapacitate
                temporara de munca din cauza de boala
                obişnuita sau accident în afara muncii 1.403.186.000
       24 Indemnizaţii pentru concedii de
                maternitate şi îngrijirea copiilor 1.288.154.000
       26 Ajutoare acordate asiguraţilor pentru
                decese şi proteze 74.348.000
       27 Ajutoare acordate pensionarilor pentru
                decese şi proteze 1.752.090.000
       28 Tratament balnear şi odihna 2.892.132.000
       29 Concediu plătit pentru creşterea
                copiilor pana la 2 ani 3.875.143.000
       31 Compensaţii pentru pensiile refugi-
                aţilor greci repatriaţi 188.750.000
  6104 INDEMNIZAŢII, AJUTOARE ŞI ALTE
                PRESTAŢII SOCIALE PENTRU ACCIDENTE
                DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALE 913.468.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 913.468.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 90.882.000
          38 TRANSFERURI 822.586.000
       01 Indemnizaţii pentru incapacitate
                temporara de munca din cauza de boala
                profesionala sau accident de munca 297.450.000
       02 Ajutoare acordate asiguraţilor pentru
                decese şi proteze 17.240.000
       03 Tratament balnear şi odihna 39.528.000
       04 Indemnizaţii pe durata cursurilor de
                calificare şi reconversie 84.476.000
       05 Compensaţii pentru atingerea
                integrităţii 206.880.000
       06 Prestaţii şi servicii pentru
                reabilitare medicala 36.234.000
       07 Costul cursurilor de calificare şi de
                reconversie 15.120.000
       50 Alte cheltuieli privind asigurarea
                pentru accidente de munca şi boli
                profesionale 216.540.000
  7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE
                FONDULUI 3.279.992.126
          01 CHELTUIELI CURENTE 2.923.500.126
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 588.441.324
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 2.335.058.802
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 290.807.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
                DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA
                CREDITE 65.685.000
          85 Rambursări de credite externe şi
                plaţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 65.685.000
          85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.000
       03 Cheltuieli cu transmiterea şi
                plata drepturilor 1.960.802.000
       50 Alte cheltuieli 1.319.190.126
  7404 CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE A
                SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU
                ACCIDENTE DE MUNCA ŞI BOLI
                PROFESIONALE 85.741.186
          01 CHELTUIELI CURENTE 53.341.186
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 19.236.544
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 34.104.642
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 32.400.000
       50 Alte cheltuieli 85.741.186
  8904 PLAŢI DE DOBÂNZI 432.553.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 432.553.000
          49 DOBÂNZI 432.553.000
       02 Dobânda datorata trezoreriei statului 432.553.000
  5014 CREDITE EXTERNE 238.957.500
                -----------------
          01 CHELTUIELI CURENTE 84.182.500
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.345.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 69.837.500
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 154.775.000
  7314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE
                FONDULUI 238.957.500
          01 CHELTUIELI CURENTE 84.182.500
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.345.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 69.837.500
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 154.775.000
       50 Alte cheltuieli 238.957.500
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/04/20/01
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
                        BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
                                      SINTEZA
              fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli
                                    pe anul 2005
                                                                   -mii lei-
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Ca- Sub- Ti- Ali- Denumire indicator Program 2005
  pi- ca- tlu ne-
  tol pi- /Ar- at
      tol ti-
           col
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5000 TOTAL GENERAL 161.669.105.333
                ---------------------
          01 CHELTUIELI CURENTE 161.125.438.333
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 622.022.868
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 5.422.014.944
          38 TRANSFERURI 154.648.847.521
          49 DOBÂNZI 432.553.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 477.982.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
                DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA
                CREDITE 65.685.000
          85 Rambursări de credite externe şi
                plaţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 65.685.000
          85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.000
  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE
                DE STAT 161.430.147.833
                ------------------
          01 CHELTUIELI CURENTE 161.041.255.833
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 607.677.868
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 5.352.177.444
          38 TRANSFERURI 154.648.847.521
          49 DOBÂNZI 432.553.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 323.207.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
                DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA
                CREDITE 65.685.000
          85 Rambursări de credite externe şi
                plaţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 65.685.000
          85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.000
  5014 CREDITE EXTERNE 238.957.500
                ---------------
          01 CHELTUIELI CURENTE 84.182.500
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.345.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 69.837.500
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 154.775.000
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/04/20/02
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
                                      SINTEZA
            bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli şi subcapitole
                                    pe anul 2005
             (sumele alocate din bugetul asigurărilor sociale de stat)
                                                                   -mii lei-
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Ca- Sub Ti- Ali- Denumire indicator Program 2005
  pi- ca- tlu ne-
  tol tol /Ar- at
          ti-
          col
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE
                DE STAT 161.430.147.833
          01 CHELTUIELI CURENTE 161.041.255.833
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 607.677.868
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 5.352.177.444
          38 TRANSFERURI 154.648.847.521
          39 Transferuri consolidabile 391.286.000
          40 Transferuri neconsolidabile 154.257.561.521
          49 DOBÂNZI 432.553.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 323.207.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
                DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA
                CREDITE 65.685.000
          85 Rambursări de credite externe şi
                plaţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 65.685.000
          85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.000
  5700 04 Partea a IlI-a CHELTUIELI
                SOCIAL-CULTURALE 157.631.861.521
          01 CHELTUIELI CURENTE 157.631.861.521
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 2.983.014.000
          38 TRANSFERURI 154.648.847.521
          39 Transferuri consolidabile 391.286.000
          40 Transferuri neconsolidabile 154.257.561.521
  6004 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII,
                PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 156.718.393.521
          01 CHELTUIELI CURENTE 156.718.393.521
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 2.892.132.000
          38 TRANSFERURI 153.826.261.521
          39 Transferuri consolidabile 376.291.000
          40 Transferuri neconsolidabile 153.449.970.521
       22 Pensii de asigurări sociale 145.244.590.521
       23 Indemnizaţii pentru incapacitate
                temporara de munca din cauza de boala
                obişnuita sau accident în afara muncii 1.403.186.000
       24 Indemnizaţii pentru concedii de
                maternitate şi îngrijirea copiilor 1.288.154.000
       26 Ajutoare acordate asiguraţilor pentru
                decese şi proteze 74.348.000
       27 Ajutoare acordate pensionarilor pentru
                decese şi proteze 1.752.090.000
       28 Tratament balnear şi odihna 2.892.132.000
       29 Concediu plătit pentru creşterea
                copiilor pana la 2 ani 3.875.143.000
       31 Compensaţii pentru pensiile refugi-
                aţilor greci repatriaţi 188.750.000
  6104 INDEMNIZAŢII, AJUTOARE ŞI ALTE
                PRESTAŢII SOCIALE PENTRU ACCIDENTE
                DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALE 913.468.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 913.468.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 90.882.000
          38 TRANSFERURI 822.586.000
          39 Transferuri consolidabile 14.995.000
          40 Transferuri neconsolidabile 807.591.000
       01 Indemnizaţii pentru incapacitate
                temporara de munca din cauza de
                boala profesionala sau accident de munca 297.450.000
       02 Ajutoare acordate asiguraţilor pentru
                decese şi proteze 17.240.000
       03 Tratament balnear şi odihna 39.528.000
       04 Indemnizaţii pe durata cursurilor de
                calificare şi reconversie 84.476.000
       05 Compensaţii pentru atingerea
                integrităţii 206.880.000
       06 Prestaţii şi servicii pentru
                reabilitare medicala 36.234.000
       07 Costul cursurilor de calificare şi de
                reconversie 15.120.000
       50 Alte cheltuieli privind asigurarea
                pentru accidente de munca şi boli
                profesionale 216.540.000
  7100 04 Partea a Vi-a ALTE ACŢIUNI 3.365.733.312
          01 CHELTUIELI CURENTE 2.976.841.312
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 607.677.868
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 2.369.163.444
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 323.207.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
                DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA
                CREDITE 65.685.000
          85 Rambursări de credite externe si
                plaţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 65.685.000
          85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.000
  7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE
                FONDULUI 3.279.992.126
          01 CHELTUIELI CURENTE 2.923.500.126
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 588.441.324
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 2.335.058.802
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 290.807.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
                DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA
                CREDITE 65.685.000
          85 Rambursări de credite externe si
                plaţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 65.685.000
          85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.000
       03 Cheltuieli cu transmiterea si
                plata drepturilor 1.960.802.000
       50 Alte cheltuieli 1.319.190.126
  7404 CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE A
                SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU
                ACCIDENTE DE MUNCA ŞI BOLI
                PROFESIONALE 85.741.186
          01 CHELTUIELI CURENTE 53.341.186
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 19.236.544
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 34.104.642
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 32.400.000
       50 Alte cheltuieli 85.741.186
  8800 04 Partea a XIII-a PLAŢI DE DOBÂNZI SI
                ALTE CHELTUIELI 432.553.000
  8904 PLAŢI DE DOBÂNZI 432.553.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 432.553.000
          49 DOBÂNZI 432.553.000
       02 Dobânda datorata trezoreriei statului 432.553.000
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/04/20/04
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
                                      SINTEZA
            bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli şi subcapitole
                                    pe anul 2005
                        (sumele alocate din credite externe)
                                                                    -mii lei-
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Ca- Sub Ti- Ali- Denumire indicator Program 2005
  pi- ca- tlu ne-
  tol tol /Ar- at
          ti-
          col
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5014 CREDITE EXTERNE 238.957.500
          01 CHELTUIELI CURENTE 84.182.500
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.345.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 69.837.500
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 154.775.000
  7314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE
                FONDULUI 238.957.500
          01 CHELTUIELI CURENTE 84.182.500
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.345.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 69.837.500
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 154.775.000
       50 Alte cheltuieli 238.957.500
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/04/20/07
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
                                      BUGETUL
       pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate
                                    pe anul 2005
            (sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)
                                                                    -mii lei-
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Ca- Sub Ti- Ali- Denumire indicator Program 2005
  pi- ca- tlu ne-
  tol tol /Ar- at
          ti-
          col
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE
                DE STAT 161.430.147.833
                --------------------------
          01 CHELTUIELI CURENTE 161.041.255.833
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 607.677.868
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 5.352.177.444
          38 TRANSFERURI 154.648.847.521
          39 Transferuri consolidabile 391.286.000
          40 Transferuri neconsolidabile 154.257.561.521
          49 DOBÂNZI 432.553.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 323.207.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
                DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA
                CREDITE 65.685.000
          85 Rambursări de credite externe si
                plaţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 65.685.000
          85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.000
  5700 04 Partea a IlI-a CHELTUIELI
                SOCIAL-CULTURALE 157.631.861.521
          01 CHELTUIELI CURENTE 157.631.861.521
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 2.983.014.000
          38 TRANSFERURI 154.648.847.521
          39 Transferuri consolidabile 391.286.000
          40 Transferuri neconsolidabile 154.257.561.521
  6004 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII,
                PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 156.718.393.521
          01 CHELTUIELI CURENTE 156.718.393.521
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 2.892.132.000
          21 Drepturi cu caracter social 2.892.132.000
          38 TRANSFERURI 153.826.261.521
          39 Transferuri consolidabile 376.291.000
          39 17 Transferuri din bugetul asigurări-
                lor sociale de stat către bugetul
                fondului naţional unic de asigurări
                sociale de sănătate reprezentând
                contribuţia persoanelor aflate in
                concediu medical, concediu medical
                pt sarcina şi lăuzie sau în concediu
                medical pentru îngrijirea copilului
                bolnav în vârsta de pana la 7 ani 376.291.000
          40 Transferuri neconsolidabile 153.449.970.521
          40 05 Pensii de asigurări sociale 145.244.590.521
          40 09 Alte ajutoare, alocaţii si
                indemnizaţii 8.016.630.000
          40 80 Alte transferuri 188.750.000
       22 Pensii de asigurări sociale 145.244.590.521
       23 Indemnizaţii pentru incapacitate
                temporara de munca din cauza de boala
                obişnuita sau accident în afara muncii 1.403.186.000
       24 Indemnizaţii pentru concedii de
                maternitate şi îngrijirea copiilor 1.288.154.000
       26 Ajutoare acordate asiguraţilor pentru
                decese şi proteze 74.348.000
       27 Ajutoare acordate pensionarilor pentru
                decese şi proteze 1.752.090.000
       28 Tratament balnear şi odihna 2.892.132.000
       29 Concediu plătit pentru creşterea
                copiilor pana la 2 ani 3.875.143.000
       31 Compensaţii pentru pensiile refugi-
                aţilor greci repatriaţi 188.750.000
  6104 INDEMNIZAŢII, AJUTOARE ŞI ALTE
                PRESTAŢII SOCIALE PENTRU ACCIDENTE
                DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALE 913.468.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 913.468.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 90.882.000
          21 Drepturi cu caracter social 39.528.000
          30 Alte cheltuieli 51.354.000
          30 07 Alte cheltuieli 51.354.000
          38 TRANSFERURI 822.586.000
          39 Transferuri consolidabile 14.995.000
          39 15 Transferuri din bugetul asigură-
                rilor sociale de stat către bugetul
                fondului naţional unic de asigurări
                sociale de sănătate reprezentând
                contribuţia persoanelor aflate in
                concediu medical din cauza de
                accident de munca şi boala
                profesionala 14.995.000
          40 Transferuri neconsolidabile 807.591.000
          40 09 Alte ajutoare, alocaţii si
                indemnizaţii 591.051.000
          40 80 Alte transferuri 216.540.000
       01 Indemnizaţii pentru incapacitate
                temporara de munca din cauza de
                boala profesionala sau accident
                de munca 297.450.000
       02 Ajutoare acordate asiguraţilor pentru
                decese şi proteze 17.240.000
       03 Tratament balnear şi odihna 39.528.000
       04 Indemnizaţii pe durata cursurilor de
                calificare şi reconversie 84.476.000
       05 Compensaţii pentru atingerea
                integrităţii 206.880.000
       06 Prestaţii şi servicii pentru
                reabilitare medicala 36.234.000
       07 Costul cursurilor de calificare şi de
                reconversie 15.120.000
       50 Alte cheltuieli privind asigurarea
                pentru accidente de munca şi boli
                profesionale 216.540.000
  7100 04 Partea a Vi-a ALTE ACŢIUNI 3.365.733.312
          01 CHELTUIELI CURENTE 2.976.841.312
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 607.677.868
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 2.369.163.444
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 323.207.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
                DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA
                CREDITE 65.685.000
          85 Rambursări de credite externe si
                plaţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 65.685.000
          85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.000
  7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE
                FONDULUI 3.279.992.126
          01 CHELTUIELI CURENTE 2.923.500.126
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 588.441.324
          10 Cheltuieli cu salariile 445.928.548
          11 Contribuţii pentru asigurări
                sociale de stat 89.186.000
          12 Contribuţii pentru asigurările
                de şomaj 13.377.856
          13 Contribuţii pentru asigurările
                sociale de sănătate 31.214.998
          14 Deplasări, detaşări, transferări 6.504.279
          14 01 -deplasări, detaşări, transferări
                în tara 3.904.279
          14 02 -deplasări, detaşări, transferări
                în străinătate 2.600.000
          16 Contribuţii pentru asigurările de
                accidente de munca şi boli profesionale 2.229.643
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 2.335.058.802
          21 Drepturi cu caracter social 2.268.000
          22 Hrana 5.033.000
          23 Medicamente şi materiale sanitare 4.892.000
          23 01 Medicamente 2.892.000
          23 02 Materiale sanitare 2.000.000
          24 Cheltuieli pentru întreţinere si
                gospodărie 145.464.000
          25 Materiale şi prestări de servicii
                cu caracter funcţional 62.110.802
          26 Obiecte de inventar de mica valoare
                sau scurta durata şi echipament 8.944.000
          27 Reparaţii curente 86.877.000
          28 Reparaţii capitale 17.751.000
          29 Cârti şi publicaţii 1.069.000
          30 Alte cheltuieli 2.000.650.000
          30 01 Calificarea, perfecţionarea si
                specializarea profesionala a
                salariaţilor 1.199.000
          30 02 Protocol 108.000
          30 03 Protecţia muncii 108.000
          30 04 Transmiterea drepturilor 1.960.802.000
          30 07 Alte cheltuieli 38.433.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 290.807.000
          72 Investiţii ale instituţiilor publice 290.807.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
                DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA
                CREDITE 65.685.000
          85 Rambursări de credite externe si
                plaţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 65.685.000
          85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.000
       03 Cheltuieli cu transmiterea si
                plata drepturilor 1.960.802.000
       50 Alte cheltuieli 1.319.190.126
  7404 CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE A
                SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU
                ACCIDENTE DE MUNCA ŞI BOLI
                PROFESIONALE 85.741.186
          01 CHELTUIELI CURENTE 53.341.186
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 19.236.544
          10 Cheltuieli cu salariile 14.239.705
          11 Contribuţii pentru asigurări
                sociale de stat 2.847.940
          12 Contribuţii pentru asigurările
                de şomaj 427.191
          13 Contribuţii pentru asigurările
                sociale de sănătate 996.779
          14 Deplasări, detaşări, transferări 653.730
          14 01 -deplasări, detaşări, transferări
                în tara 453.730
          14 02 -deplasări, detaşări, transferări
                în străinătate 200.000
          16 Contribuţii pentru asigurările de
                accidente de munca şi boli profesionale 71.199
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 34.104.642
          24 Cheltuieli pentru întreţinere si
                gospodărie 540.000
          25 Materiale şi prestări de servicii
                cu caracter funcţional 28.644.642
          26 Obiecte de inventar de mica valoare
                sau scurta durata şi echipament 540.000
          29 Cârti şi publicaţii 540.000
          30 Alte cheltuieli 3.840.000
          30 07 Alte cheltuieli 3.840.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 32.400.000
          72 Investiţii ale instituţiilor publice 32.400.000
       50 Alte cheltuieli 85.741.186
  8800 04 Partea a XIII-a PLAŢI DE DOBÂNZI SI
                ALTE CHELTUIELI 432.553.000
  8904 PLAŢI DE DOBÂNZI 432.553.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 432.553.000
          49 DOBÂNZI 432.553.000
  51
          51 02 Dobânda datorata trezoreriei
                statului 432.553.000
      02 Dobânda datorata trezoreriei statului 432.553.000
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/04/20/08
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
                              CHELTUIELI CU SALARIILE
                                    pe anul 2005
            (sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)
                                                                      -mii lei-
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Denumire indicator Cod Program 2005
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE 5004
  DE STAT
  ---------------------------------
  Fond aferent salariilor de baza 001 288.235.333
  Salarii de merit 002 10.641.390
  Indemnizaţie de conducere 003 15.045.216
  Spor de vechime 004 48.866.000
  Sporuri pentru condiţii de munca 005 3.123.000
  Alte sporuri 006 4.810.000
  Ore suplimentare 007 11.493.000
  Fond de premii 008 50.503.000
  Indemnizaţii plătite unor persoane 013
  din afara unităţii 2.278.000
  Alte drepturi salariate 014 25.173.314
  Cheltuieli cu salariile 020 460.168.253
  CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE 7304
  FONDULUI
  Fond aferent salariilor de baza 001 279.948.548
  Salarii de merit 002 10.333.000
  Indemnizaţie de conducere 003 14.931.000
  Spor de vechime 004 47.425.000
  Sporuri pentru condiţii de munca 005 3.123.000
  Alte sporuri 006 4.666.000
  Ore suplimentare 007 11.193.000
  Fond de premii 008 49.000.000
  Indemnizaţii plătite unor persoane 013
  din afara unităţii 1.500.000
  Alte drepturi salariale 014 23.809.000
  Cheltuieli cu salariile 020 445.928.548
  CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE A 7404
  SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU
  ACCIDENTE DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALE
  Fond aferent salariilor de baza 001 8.286.785
  Salarii de merit 002 308.390
  Indemnizaţie de conducere 003 114.216
  Spor de vechime 004 1.441.000
  Alte sporuri 006 144.000
  Ore suplimentare 007 300.000
  Fond de premii 008 1.503.000
  Indemnizaţii plătite unor persoane 013
  din afara unităţii 778.000
  Alte drepturi salariale 014 1.364.314
  Cheltuieli cu salariile 020 14.239.705
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/04/20/09
      Ministerul Muncii,Solidarităţii Sociale şi Familiei
           Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de baza
                                pe anii 2004 - 2005
            (SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT)
  - mii lei -
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                        Modi-
                                                        fica-
                                                        rea
                                                        numă-
                                       Număr Salariu rului Număr Fond aferent
                                       maxim mediu de maxim salariilor
                                       de de baza pos- de de bază pe
                                       posturi în luna în pos- anul 2005
                                       în anul decem- anul turi
                                       2004 brie 2005 în
                                                2004 faţă anul
                                                        de 2005
                                                        anul
                                                        2004
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
              0 1 2 3 4=1+3 5 = 2*4*
                                                                      11,5 luni
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  TOTAL: 4.281 4.281 288.235.333
  din care:
  7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE
  A FONDULUI 4.281 -100 4.181 279.948.548
  din care:
  V. A. Funcţii publice generale 3.247 -81 3.166 212.223.001
  1. Înalţi funcţionari publici 3 -l 2 510.152
  Secretar general 1 23.596 1 271.354
  Secretar general adjunct 1 20.765 1 238.798
  Director general 1 23.596 -l
  2. Funcţii publice de conducere 365 -2 363 36.753.885
  Director 11 9.518 -2 9 985.113
  Director adjunct 2 9.518 2 218.914
  Sef serviciu 19 9.500 19 2.075.750
  Director executiv 42 9.214 42 4.450.362
  Director executiv adjunct 85 9.214 85 9.006.685
  Sef serviciu 178 8.461 178 17.319.667
  Sef birou 28 8.377 28 2.697.394
  3. Funcţii publice de execuţie 2.879 -78 2.801 174.958.965
  a. Clasa I - studii superioare 1.248 -41 1.207 90.294.895
  Expert superior 18 6.757 -2 16 1.243.288
  Expert principal 20 6.111 -l 19 1.335.254
  Expert asistent 8 4.720 8 434.240
  Expert debutant 9 3.371 -5 4 155.066
  Consilier superior 54 9.470 -10 44 4.791.820
  Consilier principal 15 8.050 -2 13 1.203.475
  Consilier asistent 5 4.383 5 252.023
  Consilier juridic superior 6 9.300 -l 5 534.750
  Consilier juridic principal 4 5.647 4 259.762
  Consilier juridic asistent 2 4.383 1 3 151.214
  Consilier juridic debutant 3 3.371 3 116.300
  Auditor superior 4 12.100 4 556.600
  Auditor principal 1 8.760 1 100.740
  Inspector superior 2 6.757 2 155.411
  Inspector principal 10 6.111 -2 8 562.212
  Inspector asistent 4 4.720 8 12 651.360
  Inspector debutant 11 3.371 -10 1 38.767
  Expert superior 12 6.757 3 15 1.165.583
  Expert principal 11 6.757 1 12 932.466
  Expert asistent 7 6.500 -2 5 373.750
  Consilier superior 192 8.900 1 193 19.753.550
  Consilier principal 112 7.337 -11 101 8.521.926
  Consilier asistent 29 4.383 -2 27 1.360.922
  Consilier debutant 1 3.371 1 38.767
  Consilier juridic superior 33 7.700 6 39 3.453.450
  Consilier juridic principal 64 5.544 1 65 4.144.140
  Consilier juridic asistent 70 4.383 2 72 3.629.124
  Consilier juridic debutant 9 3.371 -4 5 193.833
  Auditor superior 34 8.373 1 35 3.370.133
  Auditor principal 6 8.321 1 7 669.841
  Auditor asistent 1 4.383 1 50.405
  Inspector superior 56 6.268 4 60 4.324.920
  Inspector principal 217 5.864 25 242 16.319.512
  Inspector asistent 161 4.820 -l 160 8.868.800
  Inspector debutant 57 3.371 -42 15 581.498
  b. Clasa II - studii superioare
  de scurta durata 85 5 90 6.384.375
  Referent de specialitate superior 4 8.321 -l 3 287.075
  Referent de specialitate principal 3 5.618 3 193.821
  Referent de specialitate asistent 2 4.406 2 101.338
  Referent de specialitate superior 16 7.931 1 17 1.550.511
  Referent de specialitate principal 33 6.411 6 39 2.875.334
  Referent de specialitate asistent 27 4.603 -l 26 1.376.297
  c. Clasa III - studii medii 1.546 -42 1.504 78.279.695
  Referent superior 38 5.093 -l 37 2.167.072
  Referent principal 38 4.401 -2 36 1.822.014
  Referent asistent 2 3.000 2 4 138.000
  Referent debutant 1 2.968 -l
  Referent superior 396 4.911 -5 391 22.082.312
  Referent principal 709 4.576 -20 689 36.257.936
  Referent asistent 353 3.980 -12 341 15.607.570
  Referent debutant 9 2.968 -3 6 204.792
  VII. Personal cu contract de munca
  a)Personal de specialitate 812 -10 802 58.635.499
  Consilier,expert,inspector de
  specialitate,revizor contabil;
  gradul IA 2 9.518 2 4 437.828
  Consilier,expert,inspector de
  specialitate,revizor contabil;
  gradul I 8.321 4 4 382.766
  Consilier,expert,inspector de
  specialitate,revizor contabil;
  gradul II 7.537 2 2 173.351
  Referent de specialitate,inspector
  de specialitate,revizor
  contabil;gradul III 2 6.757 2 155.411
  Referent de specialitate,inspector
  de specialitate,revizor
  contabil;gradul IV 5 6.072 -l 4 279.312
  Tehnician-economist, secretar
  superior, referent, interpret
  relaţii, interpret profesional,
  subinginer; gradul IA 8.321 1 1 95.692
  Tehnician-economist, secretar
  superior, referent, interpret
  relaţii, interpret profesional,
  subinginer; gradul I 6.757 1 1 77.706
  Tehnician-economist, secretar
  superior, referent, interpret
  relaţii, interpret profesional,
  subinginer; gradul II 1 6.000 -l
  Tehnician-economist, secretar
  superior, referent, interpret
  relaţii, interpret profesional,
  subinginer; gradul III 1 5.000 -l
  Consilier juridic gradul IA 1 6.890 1 79.235
  Consilier juridic gradul III 1 4.740 1 2 109.020
  Referent IA 97 4.845 -2 95 5.293.163
  Referent I 42 4.214 -2 40 1.938.440
  Referent II 22 3.919 6 28 1.261.918
  Referent III 20 3.432 1 21 828.828
  Referent IV 8 3.259 4 12 449.742
  Referent debutant 1 2.968 -l
  Medic primar 173 9.530 -16 157 17.206.415
  Medic specialist 49 7.228 49 4.072.978
  Secretar de redacţie,
  tehnoredactor I 1 5.784 1 66.516
  Fiziokinetoterapeut,
  bioinginer medical 1 5.074 1 58.351
  Asistent medical principal 49 5.277 34 83 5.036.897
  Asistent medical 23 4.466 33 56 2.876.104
  Sora medicala principala 49 4.869 -33 16 895.896
  Sora medicala 51 4.060 -37 14 653.660
  Biolog, biochimist, chimist, fizician 2 5.074 2 116.702
  Psiholog, logoped, sociolog,
  profesor C.F.M., kinetoterapeut
  asistent social; principal 3 9.734 3 335.823
  Psiholog, logoped, sociolog,
  profesor C.F.M., kinetoterapeut
  asistent social 5.100 1 1 58.650
  Profesor C.F.M., biolog, chimist; 1 5.025 -l
  Infirmiera, agent D.D.D. 18 3.247 18 672.129
  Brancardier, băieş, namolar,
  spălătoreasă, îngrijitoare 31 3.247 31 1.157.556
  Şofer autosanitara II 1 3.654 1 42.021
  Şofer autosanitara III 1 3.247 1 37.341
  Medic primar 37 12.511 -13 24 3.453.036
  Medic specialist 7 9.734 5 12 1.343.292
  Medic rezident anul IV-V-din
  anatomia patologica şi legala 12 6.773 4 16 1.246.232
  Medic rezident anul III 8 5.985 -5 3 206.483
  Farmacist primar - din anatomia
  patologica şi medicina legala 1 8.111 -l
  Farmacist specialist 8.111 1 1 93.277
  Asistent medical principal 36 7.504 -3 33 2.847.768
  Asistent medical 19 5.233 7 26 1.564.667
  Biolog, biochimist, chimist,
  fizician; principal - din
  anatomia patologica şi medicina legala 1 10.138 -1
  Profesor C.F.M.; principal 1 7.504 1 86.296
  Cercetător ştiinţific principal
  gradul II 4 13.721 4 631.166
  Cercetător ştiinţific principal
  gradul III 5 10.700 2 7 861.350
  Cercetător ştiinţific 3 8.272 3 285.384
  Asistent de cercetare ştiinţifica 5 6.509 5 374.268
  Asistenţi 1 5.203 1 59.835
  Referent de specialitate,
  inspector de specialitate; gradul
  II; economist, referent, inginer,
  gradul I 4 4.740 -2 2 109.020
  Tehnician, merceolog, contabil,
  referent; IA 4 4.265 2 6 294.285
  Tehnician, merceolog, contabil,
  referent; I 5 3.961 -l 4 182.206
  Analist, programator, inginer de
  sistem; IA 6.889 1 1 79.224
  Analist (programator) ajutor I 1 4.100 -l
  Operator, controlor date; I 2 4.100 -2
  Operator, controlor date; debutant 2.968 2 2 68.264
  VII. Personal cu contract de munca
  b)care ocupa funcţii comune 222 -9 213 9.090.049
  Secretar-dactilograf, dactilograf; IA 2 4.242 -l 1 48.783
  Secretar-dactilograf, dactilograf; I 13 3.738 -l 12 515.844
  Secretar-dactilograf, dactilograf; II 12 3.412 1 13 510.094
  Casier magaziner; I 24 4.012 24 1.107.312
  Casier magaziner; II 11 3.598 11 455.147
  Funcţionar arhivar; I 25 3.922 3 28 1.262.884
  Funcţionar arhivar; II 3 3.598 3 124.131
  Funcţionar arhivar; III 10 3.277 -3 7 263.799
  Portar, paznic, pompier, îngrijitor,
  guard, bufetier, manipulant bunuri,
  curier; I 37 3.247 -5 32 1.194.896
  Portar, paznic, pompier, îngrijitor,
  guard, bufetier, manipulant bunuri,
  curier; II 8 3.186 8 293.112
  Sofer IA 3 5.163 3 178.124
  Şofer II 1 4.334 1 49.841
  Muncitor calificat I 3 4.334 3 149.523
  Muncitor calificat II 7 4.107 7 330.614
  Muncitor calificat III 53 3.828 -l 52 2.289.144
  Muncitor calificat IV 5 3.598 5 206.885
  Muncitor calificat VI 1 3.247 -l
  Muncitor necalificat 4 3.186 -l 3 109.917
  7404 CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE A
  SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU
  ACCIDENTE DE MUNCA ŞI BOLI
  PROFESIONALE 100 100 8.286.785
  din care:
  V. A. Funcţii publice generale 92 92 7.684.737
  1. Înalţi funcţionari publici 1 1 271.354
  Director general 23.596 1 1 271.354
  2. Funcţii publice de conducere 2 2 218.914
  Director 9.518 2 2 218.914
  3. Funcţii publice de execuţie 89 89 7.194.469
  a. Clasa I - studii superioare 87 87 7.085.288
  Expert superior 6.757 2 2 155.411
  Expert principal 5.800 1 1 66.700
  Expert asistent 4.400 1 1 50.600
  Consilier superior 9.470 11 11 1.197.955
  Consilier principal 8.050 3 3 277.725
  Consilier asistent 4.383 2 2 100.809
  Inspector principal 6.111 2 2 140.553
  Consilier superior 8.900 16 16 1.637.600
  Consilier principal 7.337 19 19 1.603.135
  Consilier asistent 4.383 3 3 151.214
  Consilier juridic principal 5.544 1 1 63.756
  Inspector superior 6.268 6 6 432.492
  Inspector principal 5.864 11 11 741.796
  Inspector asistent 4.820 7 7 388.010
  Inspector debutant 3.371 2 2 77.533
  c. Clasa III - studii medii 2 2 109.181
  Referent superior 5.093 1 1 58.570
  Referent principal 4.401 1 1 50.612
  VII. Personal cu contract de munca
  a)Personal de specialitate 6 6 483.299
  Consilier,expert,inspector
  de specialitate,revizor contabil;
  gradul IA 9.518 2 2 218.914
  Referent de specialitate,inspector
  de specialitate,revizor
  contabil;gradul IV 6.072 1 1 69.828
  Referent IA 4.845 2 2 111.435
  Medic specialist 7.228 1 1 83.122
  VII. Personal cu contract de munca
  b)care ocupa funcţii comune 2 2 118.749
  Şofer IA 5.163 2 2 118.749
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/04/20/13
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
                                      BUGETUL
       pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate
                                    pe anul 2005
                        (sumele alocate din credite externe)
                                                                      -mii lei-
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Ca- Sub Ti- Ali- Denumire indicator Program 2005
  pi- ca- tlu ne-
  tol tol /Ar- at
          ti-
          col
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5014 CREDITE EXTERNE
                                                                     238.957.500
          01 CHELTUIELI CURENTE 84.182.500
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.345.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 69.837.500
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 154.775.000
  7314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE
                FONDULUI 238.957.500
          01 CHELTUIELI CURENTE 84.182.500
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.345.000
          14 Deplasări, detaşări, transferări 14.345.000
          14 01 -deplasări, detaşări, transferări
                în tara 11.325.000
          14 02 -deplasări, detaşări, transferări
                în străinătate 3.020.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 69.837.500
          26 Obiecte de inventar de mica valoare
                sau scurta durata şi echipament 16.987.500
          30 Alte cheltuieli 52.850.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 154.775.000
          72 Investiţii ale instituţiilor publice 154.775.000
       50 Alte cheltuieli 238.957.500
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/04/20/24
  *Font 7*
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SICIALE ŞI FAMILIEI
                PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE
                                                                                                    - mii lei-
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  I- credite de
  angajament TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
  II- credite bugetare EFECTUATE PRELIMINATE ______________________________________________________________
  CAPITOLUL/GRUPA/SURSA pana la în PROGRAM ESTIMĂRI
                                         31.12.2003 2004 2005 _______________________________________________________
                                                                                      2006 2007 2008 anii
                                                                                                                              ulteriori
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  TOTAL GENERAL (Tip: C. alte cheltuieli de investiţii)
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1.Total surse de I 2.793.682.755 876.986.850 394.793.905 477.982.000 383.799.000 335.948.000 324.173.000
  finanţare II 2.793.682.755 876.986.850 394.793.905 477.982.000 383.799.000 335.948.000 324.173.000
  1.1 Surse proprii I
                      II
  1.2 Credite int. I
                      II
  1.3 Credite ext. I 999.586.591 502.907.591 243.319.000 154.775.000 78.560.000 20.025.000
                      II 999.586.591 502.907.591 243.319.000 154.775.000 78.560.000 20.025.000
  1.4 Buget de asig. I
      pt.şomaj II
  1.5 Alte surse I 1.794.096.164 374.079.259 151.474.905 323.207.000 305.239.000 315.923.000 324.173.000
                      II 1.794.096.164 374.079.259 151.474.905 323.207.000 305.239.000 315.923.000 324.173.000
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Capitolul: 73.04-- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1.Total surse de I 2.655.608.755 876.986.850 394.793.905 445.582.000 349.779.000 300.737.000 287.730.000
  finanţare II 2.655.608.755 876.986.850 394.793.905 445.582.000 349.779.000 300.737.000 287.730.000
  1.1 Surse proprii I
                      II
  1.2 Credite int. I
                      II
  1.3 Credite ext. I 999.586.591 502.907.591 243.319.000 154.775.000 78.560.000 20.025.000
                      II 999.586.591 502.907.591 243.319.000 154.775.000 78.560.000 20.025.000
  1.4 Buget de asig. I
      pt.şomaj II
  1.5 Alte surse I 1.656.022.164 374.079.259 151.474.905 290.807.000 271.219.000 280.712.000 287.730.000
                      II 1.656.022.164 374.079.259 151.474.905 290.807.000 271.219.000 280.712.000 287.730.000
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/04/20/24
  *Font 7*
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
       PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE
                                                                                                - mii lei -
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   I - credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
        angajament EFECTUATE PRELIMINATE ________________________________________________________________
  II - credite bugetare pana la în PROGRAM ESTIMĂRI
  CAPITOL/GRUPA/SURSA 31.12.2003 2004 2005 ____________________________________________________
                                                                                    2006 2007 2008 anii
                                                                                                                          ulteriori
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1.Total surse de I 2.655.608.755 876.986.850 394.793.905 445.582.000 349.779.000 300.737.000 287.730.000
    finanţare II 2.655.608.755 876.986.850 394.793.905 445.582.000 349.779.000 300.737.000 287.730.000
  1.1 Surse proprii I
                   II
  1.2 Credite int. I
                   II
  1.3 Credite ext. I 999.586.591 502.907.591 243.319.000 154.775.000 78.560.000 20.025.000
                   II 999.586.591 502.907.591 243.319.000 154.775.000 78.560.000 20.025.000
  1.4 Buget de asig.I
      pt.şomaj II
  1.5 Alte surse I 1.656.022.164 374.079.259 151.474.905 290.807.000 271.219.000 280.712.000 287.730.000
                   II 1.656.022.164 374.079.259 151.474.905 290.807.000 271.219.000 280.712.000 287.730.000
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Capitol : 74.04 --CHELT.DE FUNCT.A SIST.DE ASIG.PT.ACCID.DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALE
                    (Tip : C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII)
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1.Total surse de I 138.074.000 32.400.000 34.020.000 35.211.000 36.443.000
     finanţare II 138.074.000 32.400.000 34.020.000 35.211.000 36.443.000
  1.1 Surse proprii I
                   II
  1.2 Credite int. I
                   II
  1.3 Credite ext. I
                   II
  1.4 Buget de asig.I
      pt.şomaj II
  1.5 Alte surse I 138.074.000 32.400.000 34.020.000 35.211.000 36.443.000
                   II 138.074.000 32.400.000 34.020.000 35.211.000 36.443.000
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Programul s-a obţinut din centralizarea a 4 fise.
      NOTA: Alte surse - buget asigurări sociale de stat


  Anexa 3/04/20/25
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
      Capitol 73.04--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
      Cod 20.73.04.0001
                                FISA
           OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
      a) achiziţii de imobile
      Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investiţii
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    A. Date GENERALE
      1. Date geografice :
      1.1 Judeţ/Sector
      1.2 Municipiu/Oraş/Comuna
      1.3 Amplasament
      2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1 Numărul şi data Acordului MFP
      2.2 Numărul şi data aprobării studiului de
          fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
      1. Valoarea totala aprobată (mii lei)
         (în preturi luna/anul)
      2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
      3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
      C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
        (în preturi luna/anul)
      2.Durata de realizare contractată (număr luni)
      3.Data începerii investiţiei (luna/an)
      4.Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
      5.Valoarea decontată până la 31/12/2003 (mii lei)
      6.Valoarea preliminată în anul 2004 (mii lei)
      7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2004 (mii lei) 397.400.000
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *Font 7*
      (Cod obiectiv : 20.73.04.0001)
      D.EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
        DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
       I - credite de angajament
      II - credite bugetare
                                                                                                       - mii lei-
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Surse de I/II
  finanţare şi TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
  costuri de EFECTUATE PRELIMINATE ______________________________________________________________
  funcţionare pana la în PROGRAM ESTIMĂRI
                                         31.12.2003 2004 2005 _______________________________________________________
                                                                                      2006 2007 2008 anii
                                                                                                                              ulteriori
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1.Total surse de I 397.400.000 120.000.000 90.400.000 93.500.000 93.500.000
  finanţare II 397.400.000 120.000.000 90.400.000 93.500.000 93.500.000
  din care:
  1.1 Surse proprii I
                      II
  1.2 Credite int. I
                      II
  1.3 Credite ext. I
                      II
  1.4 Buget de asig. I
      pt.şomaj II
  1.5 Alte surse I 397.400.000 120.000.000 90.400.000 93.500.000 93.500.000
                      II 397.400.000 120.000.000 90.400.000 93.500.000 93.500.000
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   2.Proiecţia cost.
   de funcţionare si
   de întreţinere
   după PIF
   (preliminări)
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         NOTA: Alte surse - buget asigurări sociale de stat


  Anexa 3/04/20/25
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
      Capitol 73.04--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
      Cod 20.73.04.0001b CNPAS
                            FISA
        OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
                       b) dotări independente
      Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investiţii
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      A. Date GENERALE
         1. Date geografice:
         1.1 Judeţ/Sector
         1.2 Municipiu/Oraş/Comuna
         1.3 Amplasament
         2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
         2.1 Numărul şi data Acordului MFP
         2.2 Numărul şi data aprobării studiului de
             fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
      B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
         1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
             (în preturi luna/anul)
         2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
         3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
      C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
         1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
             (în preturi luna/anul)
         2. Durata de realizare contractată (număr luni)
         3. Data începerii investiţiei (luna/an)
         4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
         5. Valoarea decontată până la 31/12/2003 (mii lei) 220.607.319
         6. Valoarea preliminată în anul 2004 (mii lei) 90.645.150
         7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2004 (mii lei) 417.252.000
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *Font 7*
      (Cod obiectiv : 20.73.04.0001b CNPAS)
      D.EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
        DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament
      II - Credite bugetare
                                                                                                - mii lei-
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Surse de I/II
  finanţare şi TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
  costuri de EFECTUATE PRELIMINATE ______________________________________________________________
  funcţionare pana la în PROGRAM ESTIMĂRI
                                         31.12.2003 2004 2005 _______________________________________________________
                                                                                      2006 2007 2008 anii
                                                                                                                              ulteriori
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1.Total surse de I 728.504.469 220.607.319 90.645.150 139.852.000 90.400.000 93.500.000 93.500.000
    finanţare II 728.504.469 220.607.319 90.645.150 139.852.000 90.400.000 93.500.000 93.500.000
    din care:
  1.1 Surse proprii I
                   II
  1.2 Credite int. I
                   II
  1.3 Credite ext. I
                   II
  1.4 Buget de asig.I
      pt.şomaj II
  1.5 Alte surse I 728.504.469 220.607.319 90.645.150 139.852.000 90.400.000 93.500.000 93.500.000
                   II 728.504.469 220.607.319 90.645.150 139.852.000 90.400.000 93.500.000 93.500.000
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2.Proiecţia cost. de
  funcţionare şi de
  întreţinere după PIF
  (preliminări)
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
              NOTA: Alte surse - buget asigurări sociale de stat


  Anexa 3/04/20/25
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
      Capitol 73.04--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
      Cod 20.73.04.OOO1bBM CP
                                       FISA
                 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
                               b) dotări independente
      Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investiţii
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      A.Date GENERALE
        1. Date geografice
        1.1 Judeţ/Sector
        1.2 Municipiu/Oraş/Comuna
        1.3 Amplasament
        2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
        2.1 Numărul şi data Acordului MFP
        2.2 Numărul şi data aprobării studiului de
            fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
      B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
        1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
           (în preturi luna/anul)
        2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
        3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
      C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
        1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
           (în preturi luna/anul)
        2. Durata de realizare contractată (număr luni)
        3. Data începerii investiţiei (luna/an)
        4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
        5. Valoarea decontată până la 31/12/2003 (mii lei) 656.379.531
        6. Valoarea preliminată în anul 2004 (mii lei) 304.148.755
        7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2004 (mii lei) 569.176.000
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          (Cod. obiectiv: 20. 73. 04. OOO1bBM CP)

  *Font 7*
      D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT,
         SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE
         ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament
      II - Credite bugetare
                                                                                               - mii lei-
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Surse de I/II
  finanţare şi TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
  costuri de EFECTUATE PRELIMINATE ______________________________________________________________
  funcţionare pana la în PROGRAM ESTIMĂRI
                                         31.12.2003 2004 2005 _______________________________________________________
                                                                                      2006 2007 2008 anii
                                                                                                                              ulteriori
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1.Total surse de I 1.529.704.286 656.379.531 304.148.755 185.730.000 168.979.000 113.737.000 100.730.000
    finanţare II 1.529.704.286 656.379.531 304.148.755 185.730.000 168.979.000 113.737.000 100.730.000
    din care:
  1.1 surse proprii I
                     II
  1.2 Credite int. I
                     II
  1.3 Credite ext. I 999.586.591 502.907.591 243.319.000 154.775.000 78.56O.000 20.025.000
                     II 999.586.591 502.907.591 243.319.000 154.775.000 78.560.000 2O.025.000
  1.4 Buget de asig. I
      pt.şomaj II
  1.5 Alte surse I 530.117.695 153.471.940 60.829.755 30.955.000 90.419.000 93.712.000 1O0.730.O00
                     II 530.117.695 153.471.940 60.829.755 30.955.000 90.419.000 93.712.000 100.730.000
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2.Proiecţia cost.
  de funcţionare si
  de întreţinere
  după PIF
  (preliminări)
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                NOTA: Alte surse - buget asigurări sociale de stat


  Anexa 3/04/20/25
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
      Capitol 74.04--CHELT.DE FUNCT.A SIST.DE ASIG.PT.ACCID.
                     DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALE
      Cod. 20.74.04.001
                                         FISA
                 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
                               b) dotări independente
      Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      A. Date GENERALE
         1. Date geografice:
         1.1 judeţ/Sector
         1.2 Municipiu/Oraş/Comuna
         1.3 Amplasament
         2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
         2.1 Numărul şi data Acordului MFP
         2.2 Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate
             (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
      E. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
         1. Valoarea totala aprobata (mii lei) (în preturi luna/anul)
         2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
         3. Durata, de realizare aprobată (număr luni)
      C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
         1. Valoarea totala la deschiderea finanţării (mii lei)
            (în preturi luna/anul)
         2. Durata de realizare contractată (număr luni)
         3. Data începerii investiţiei(luna/an)
         4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
         5. Valoarea decontată până la 31/12/2003 (mii lei)
         6. Valoarea preliminată în anul 2004 (mii lei)
         7. Valoarea rămasa de finanţat la 31/12/2004 (mii lei) 138.074.000
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
              (Cod obiectiv: 20.74.04.001)

  *Font 7*
      D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT,
         SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE
         ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament
      II - Credite bugetare
                                                                                                        -mii lei-
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Surse de I/II
  finanţare şi TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
  costuri de EFECTUATE PRELIMINATE ______________________________________________________________
  funcţionare pana la în PROGRAM ESTIMĂRI
                                         31.12.2003 2004 2005 _______________________________________________________
                                                                                      2006 2007 2008 anii
                                                                                                                              ulteriori
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1.Total surse de I 138.074.000 32.400.000 34.020.000 35.211.000 36.443.000
    finanţare II 138.074.000 32.400.000 34.020.000 35.211.000 36.443.0O0
    din care:
  1.1 Surse proprii I
                     II
  1.2 Credite int. I
                     II
  1.3 Credite ext. I
                     II
  1.4 Buget de asig. I
      pt.şomaj II
  1.5 Alte surse I 138.074.000 32.400.000 34.020.000 35.211.000 36.443.000
                     II 138.074.000 32.400.000 34.020.OOO 35.211.000 36.443.OOO
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2. Proiecţia cost.
  de funcţionare si
  de întreţinere
  după PIF
  (preliminări)
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             NOTA: Alte surse - buget asigurări sociale de stat


  Anexa 1/06
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
                             BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
                                      pe anul 2005
                                       -SINTEZA-
                                                                      -mii lei-
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Ca Sub Tit A-
  pi ca lu/ li
  tol pi Ar ne
      tol ti at
          col Denumire indicator Program 2005
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0001 06 VENITURI - TOTAL 20.737.665.000
  0002 I. VENITURI CURENTE 19.887.665.000
  0003 A. VENITURI FISCALE 18.914.000.000
  0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 18.914.000.000
  1006 CONTRIBUŢII LA BUGETUL
                ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ 18.914.000.000
       01 Contribuţii ale angajatorilor
                şi ale persoanelor juridice
                asimilate angajatorului 14.418.730.333
       02 Contribuţii individuale 4.428.309.667
       03 Contribuţii datorate de
                persoanele care încheie contract de asigurare
                pentru şomaj 66.960.000
  1900 06 B. VENITURI NEFISCALE 973.665.000
  2206 DIVERSE VENITURI 973.665.000
       30 Încasări din alte surse 973.665.000
  4200 06 VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA
                ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 850.000.000
  4206 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA
                ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 850.000.000
       06 Încasări din rambursarea împrumuturilor
                acordate pentru înfiinţarea si
                dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii 850.000.000
  5006 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU
                ŞOMAJ _____________________________ 20.256.154.035
          01 CHELTUIELI CURENTE 18.565.683.035
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 590.905.634
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 738.301.101
          38 TRANSFERURI 17.236.476.300
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 122.861.000
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
                DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA
                CREDITE 163.080.000
          85 Rambursări de credite externe si
                plaţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 163.080.000
          85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.000
  5700 06 Partea a III-a CHELTUIELI
                SOCIAL-CULTURALE 16.460.703.868
          01 CHELTUIELI CURENTE 16.455.703.868
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 27.801.868
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 333.045.700
          38 TRANSFERURI 16.094.856.300
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.000.000
  5706 INVATAMANT 403.955.868
          01 CHELTUIELI CURENTE 398.955.868
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 27.801.868
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 333.045.700
          38 TRANSFERURI 38.108.300
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.000.000
       20 Centre de calificare şi recalificare 70.610.700
       50 Alte instituţii şi acţiuni de
                invatamant 333.345.168
  6006 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII,
                PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 16.056.748.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 16.056.748.000
          38 TRANSFERURI 16.056.748.000
       32 Plaţi pentru stimularea mobilităţii
                forţei de munca 93.000.000
       33 Indemnizaţii de şomaj 11.064.142.000
       35 Indemnizaţii de şomaj pentru
                absolvenţi 1.163.110.000
       39 Plaţi pentru stimularea angajatorilor care
                încadrează absolvenţi 1.162.500.000
       40 Plaţi compensatorii 1.350.101.000
       46 Plaţi pentru stimularea angajatorilor
                care încadrează şomeri aparţinând unor categorii
                defavorizate 763.545.000
       49 Plaţi pentru stimularea şomerilor care se
                angajează înainte de expirarea perioadei de şomaj 460.350.000
  7100 06 Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI 2.390.920.167
          01 CHELTUIELI CURENTE 2.109.979.167
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 563.103.766
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 405.255.401
          38 TRANSFERURI 1.141.620.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 117.861.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
                ŞI COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000
          85 Rambursări de credite externe şi plaţi de
                dobânzi şi comisioane la credite externe
                contractate de ordonatorii de credite 163.080.000
          85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.000
  7206 ALTE ACŢIUNI 1.191.176.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 1.191.176.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 49.556.000
          38 TRANSFERURI 1.141.620.000
       08 Executarea silita a creanţelor
                bugetare 1.400.000
       09 Programe pentru ocuparea temporara a forţei
                de munca 1.062.720.000
       18 Masuri active pentru combaterea
                şomajului 73.500.000
       21 Servicii de preconcediere colectiva 4.851.000
       50 Alte cheltuieli 48.705.000
  7306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE
                FONDULUI 1.199.744.167
          01 CHELTUIELI CURENTE 918.803.167
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 563.103.766
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 355.699.401
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 117.861.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
                COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000
          85 Rambursări de credite externe si
                plaţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 163.080.000
          85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.000
       03 Cheltuieli cu transmiterea si
                plata drepturilor 126.044.000
       50 Alte cheltuieli 1.073.700.167
  8600 06 Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.000
  8606 ÎMPRUMUTURI 1.404.530.000
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.000
       04 Împrumuturi acordate pentru înfiinţarea
                şi dezvoltarea de întreprinderi mici
                şi mijlocii 1.400.000.000
       13 Împrumuturi acordate de agenţiile
                guvernamentale şi administrate
                prin agenţii de credit 4.530.000
  9906 EXCEDENT/DEFICIT 481.510.965
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 2/06
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
                                  SINTEZA
          cheltuielilor pe surse, capitole, subcapitole, titluri de
                       cheltuieli pe anul 2005
                                                                      -mii lei-
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Ca Sub Tit A-
  pi ca lu/ li
  tol pi Ar ne
      tol ti at
          col Denumire indicator Program 2005
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5000 TOTAL GENERAL
                _______________ 20.565.704.035
          01 CHELTUIELI CURENTE 18.667.608.035
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 599.588.134
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 831.543.601
          38 TRANSFERURI 17.236.476.300
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 198.361.000
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.536.655.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
                ŞI COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000
          85 Rambursări de credite externe şi plaţi
                de dobânzi şi comisioane la credite externe
                contractate de ordonatorii de credite 163.080.000
          85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.000
  5006 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU
                ŞOMAJ
                _____________________________ 20.256.154.035
          01 CHELTUIELI CURENTE 18.565.683.035
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 590.905.634
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 738.301.101
          38 TRANSFERURI 17.236.476.300
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 122.861.000
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
                ŞI COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000
          85 Rambursări de credite externe şi plaţi
                de dobânzi şi comisioane la credite externe
                contractate de ordonatorii de credite 163.080.000
          85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.000
  5706 INVATAMANT 403.955.868
          01 CHELTUIELI CURENTE 398.955.868
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 27.801.868
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 333.045.700
          38 TRANSFERURI 38.108.300
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.000.000
       20 Centre de calificare şi recalificare 70.610.700
       50 Alte instituţii şi acţiuni de
                invatamant 333.345.168
  6006 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII,
                PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 16.056.748.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 16.056.748.000
          38 TRANSFERURI 16.056.748.000
       32 Plaţi pentru stimularea mobilităţii
                forţei de munca 93.000.000
       33 Indemnizaţii de şomaj 11.064.142.000
       35 Indemnizaţii de şomaj pentru
                absolvenţi 1.163.110.000
       39 Plaţi pentru stimularea angajatorilor care
                încadrează absolvenţi 1.162.500.000
       40 Plaţi compensatorii 1.350.101.000
       46 Plaţi pentru stimularea angajatorilor care
                încadrează şomeri aparţinând unor categorii
                defavorizate 763.545.000
       49 Plaţi pentru stimularea şomerilor care se
                angajează înainte de expirarea perioadei de şomaj 460.350.000
  7206 ALTE ACŢIUNI 1.191.176.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 1.191.176.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 49.556.000
          38 TRANSFERURI 1.141.620.000
       08 Executarea silita a creanţelor
                bugetare 1.400.000
       09 Programe pentru ocuparea temporara a forţei
                de munca 1.062.720.000
       18 Masuri active pentru combaterea
                şomajului 73.500.000
       21 Servicii de preconcediere colectiva 4.851.000
       50 Alte cheltuieli 48.705.000
  7306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE
                FONDULUI 1.199.744.167
          01 CHELTUIELI CURENTE 918.803.167
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 563.103.766
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 355.699.401
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 117.861.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
                ŞI COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000
          85 Rambursări de credite externe şi plaţi
                de dobânzi şi comisioane la credite
                externe contractate de ordonatorii de credite 163.080.000
          85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.000
       03 Cheltuieli cu transmiterea si
                plata drepturilor 126.044.000
       50 Alte cheltuieli 1.073.700.167
  8606 ÎMPRUMUTURI 1.404.530.000
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.000
       04 Împrumuturi acordate pentru înfiinţarea
                şi dezvoltarea de întreprinderi mici
                şi mijlocii 1.400.000.000
       13 Împrumuturi acordate de agenţiile
                guvernamentale şi administrate
                prin agenţii de credit 4.530.000
  5014 CREDITE EXTERNE
                __________________ 309.550.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 101.925.000
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.682.500
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 93.242.500
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 75.500.000
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 132.125.000
  7214 ALTE ACŢIUNI 37.750.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 37.750.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 37.750.000
       18 Masuri active pentru combaterea
                şomajului 37.750.000
  7314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE
                FONDULUI 139.675.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 64.175.000
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.682.500
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 55.492.500
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 75.500.000
       50 Alte cheltuieli 139.675.000
  8614 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 132.125.000
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 132.125.000
       13 Împrumuturi acordate de agenţiile
                guvernamentale şi administrate prin
                agenţii de credit 132.125.000
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/06/20/01
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
                        BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
                                    SINTEZA
         fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli pe anul 2005
                                                                 -mii lei-
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Ca Sub Tit A-
  pi ca lu/ li
  tol pi Ar ne
      tol ti at
          col Denumire indicator Program 2005
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5000 TOTAL GENERAL
                ________________ 20.565.704.035
          01 CHELTUIELI CURENTE 18.667.608.035
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 599.588.134
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 831.543.601
          38 TRANSFERURI 17.236.476.300
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 198.361.000
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.536.655.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
                DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA
                CREDITE 163.080.000
          85 Rambursări de credite externe şi plaţi
                de dobânzi şi comisioane la credite externe
                contractate de ordonatorii de credite 163.080.000
          85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.000
  5006 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU
                ŞOMAJ
                ________________________________ 20.256.154.035
          01 CHELTUIELI CURENTE 18.565.683.035
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 590.905.634
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 738.301.101
          38 TRANSFERURI 17.236.476.300
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 122.861.000
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
                ŞI COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000
          85 Rambursări de credite externe şi plaţi de
                dobânzi şi comisioane la credite externe
                contractate de ordonatorii de credite 163.080.000
          85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.000
  5014 CREDITE EXTERNE
                __________________ 309.550.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 101.925.000
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.682.500
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 93.242.500
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 75.500.000
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 132.125.000
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/06/20/02
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
                             SINTEZA
         bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli şi subcapitole
                            pe anul 2005
           (sumele alocate din bugetul asigurărilor pentru şomaj)
                                                                      -mii lei-
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Ca Sub Tit A-
  pi ca lu/ li
  tol pi Ar ne
      tol ti at
          col Denumire indicator Program 2005
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5006 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU
                ŞOMAJ
                _____________________________ 20.256.154.035
          01 CHELTUIELI CURENTE 18.565.683.035
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 590.905.634
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 738.301.101
          38 TRANSFERURI 17.236.476.300
          39 Transferuri consolidabile 4.025.270.000
          40 Transferuri neconsolidabile 13.211.206.300
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 122.861.000
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
                ŞI COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000
          85 Rambursări de credite externe şi plaţi
                de dobânzi şi comisioane la credite externe
                contractate de ordonatorii de credite 163.080.000
          85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.000
  5700 06 Partea a III-a CHELTUIELI
                SOCIAL-CULTURALE 16.460.703.868
          01 CHELTUIELI CURENTE 16.455.703.868
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 27.801.868
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 333.045.700
          38 TRANSFERURI 16.094.856.300
          39 Transferuri consolidabile 2.962.550.000
          40 Transferuri neconsolidabile 13.132.306.300
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.000.000
  5706 INVATAMANT 403.955.868
          01 CHELTUIELI CURENTE 398.955.868
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 27.801.868
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 333.045.700
          38 TRANSFERURI 38.108.300
          40 Transferuri neconsolidabile 38.108.300
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.000.000
       20 Centre de calificare şi recalificare 70.610.700
       50 Alte instituţii şi acţiuni de
                invatamant 333.345.168
  6006 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII,
                PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 16.056.748.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 16.056.748.000
          38 TRANSFERURI 16.056.748.000
          39 Transferuri consolidabile 2.962.550.000
          40 Transferuri neconsolidabile 13.094.198.000
       32 Plaţi pentru stimularea mobilităţii forţei
                de munca 93.000.000
       33 Indemnizaţii de şomaj 11.064.142.000
       35 Indemnizaţii de şomaj pentru
                absolvenţi 1.163.110.000
       39 Plaţi pentru stimularea angajatorilor care
                încadrează absolvenţi 1.162.500.000
       40 Plaţi compensatorii 1.350.101.000
       46 Plaţi pentru stimularea angajatorilor
                care încadrează şomeri aparţinând unor
                categorii defavorizate 763.545.000
       49 Plaţi pentru stimularea şomerilor care se
                angajează înainte de expirarea perioadei
                de şomaj 460.350.000
  7100 06 Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI 2.390.920.167
          01 CHELTUIELI CURENTE 2.109.979.167
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 563.103.766
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 405.255.401
          38 TRANSFERURI 1.141.620.000
          39 Transferuri consolidabile 1.062.720.000
          40 Transferuri neconsolidabile 78.900.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 117.861.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
                ŞI COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000
          85 Rambursări de credite externe si
                plaţi de dobânzi şi comisioane la credite
                externe contractate de
                ordonatorii de credite 163.080.000
          85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.000
  7206 ALTE ACŢIUNI 1.191.176.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 1.191.176.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 49.556.000
          38 TRANSFERURI 1.141.620.000
          39 Transferuri consolidabile 1.062.720.000
          40 Transferuri neconsolidabile 78.900.000
       08 Executarea silita a creanţelor
                bugetare 1.400.000
       09 Programe pentru ocuparea temporara a
                forţei de munca 1.062.720.000
       18 Masuri active pentru combaterea
                şomajului 73.500.000
       21 Servicii de preconcediere colectiva 4.851.000
       50 Alte cheltuieli 48.705.000
  7306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE
                FONDULUI 1.199.744.167
          01 CHELTUIELI CURENTE 918.803.167
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 563.103.766
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 355.699.401
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 117.861.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
                ŞI COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000
          85 Rambursări de credite externe şi plaţi
                de dobânzi şi comisioane la credite externe
                contractate de ordonatorii de credite 163.080.000
          85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.000
       03 Cheltuieli cu transmiterea si
                plata drepturilor 126.044.000
       50 Alte cheltuieli 1.073.700.167
  8600 06 Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.000
  8606 ÎMPRUMUTURI 1.404.530.000
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.000
       04 Împrumuturi acordate pentru înfiinţarea
                şi dezvoltarea de întreprinderi mici
                şi mijlocii 1.400.000.000
       13 Împrumuturi acordate de agenţiile
                guvernamentale şi administrate prin agenţii
                de credit 4.530.000
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/06/20/04
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
                                      SINTEZA
           bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli şi subcapitole
                                    pe anul 2005
                           (sumele alocate din credite externe)
                                                            -mii lei-
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Ca Sub Tit A-
  pi ca lu/ li
  tol pi Ar ne
      tol ti at
          col Denumire indicator Program 2005
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5014 CREDITE EXTERNE
                ________________ 309.550.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 101.925.000
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.682.500
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 93.242.500
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 75.500.000
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 132.125.000
  7214 ALTE ACŢIUNI 37.750.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 37.750.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 37.750.000
       18 Masuri active pentru combaterea
                şomajului 37.750.000
  7314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE
                FONDULUI 139.675.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 64.175.000
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.682.500
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 55.492.500
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 75.500.000
       50 Alte cheltuieli 139.675.000
  8614 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 132.125.000
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 132.125.000
       13 Împrumuturi acordate de agenţiile
                guvernamentale şi administrate prin
                agenţii de credit 132.125.000
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/06/20/07
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
                                BUGETUL
      pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate
                              pe anul 2005
          (sumele alocate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj)
                                                                -mii lei-
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Ca Sub Tit A-
  pi ca lu/ li
  tol pi Ar ne
      tol ti at
          col Denumire indicator Program 2005
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5006 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU
                ŞOMAJ
                ______________________________ 20.256.154.035
          01 CHELTUIELI CURENTE 18.565.683.035
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 590.905.634
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 738.301.101
          38 TRANSFERURI 17.236.476.300
          39 Transferuri consolidabile 4.025.270.000
          40 Transferuri neconsolidabile 13.211.206.300
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 122.861.000
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
                ŞI COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000
          85 Rambursări de credite externe şi plaţi de
                dobânzi şi comisioane la credite externe
                contractate de ordonatorii de credite 163.080.000
          85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.000
  5700 06 Partea a III-a CHELTUIELI
                SOCIAL-CULTURALE 16.460.703.868
          01 CHELTUIELI CURENTE 16.455.703.868
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 27.801.868
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 333.045.700
          38 TRANSFERURI 16.094.856.300
          39 Transferuri consolidabile 2.962.550.000
          40 Transferuri neconsolidabile 13.132.306.300
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.000.000
  5706 INVATAMANT 403.955.868
          01 CHELTUIELI CURENTE 398.955.868
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 27.801.868
          10 Cheltuieli cu salariile 21.055.868
          11 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 4.211.000
          12 Contribuţii pentru asigurările
                de şomaj 632.000
          13 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 1.474.000
          14 Deplasări, detaşări, transferări 324.000
          14 01 -deplasări, detaşări, transferări
                în tara 324.000
          16 Contribuţii pentru asigurările de
                accidente de munca şi boli profesionale 105.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 333.045.700
          21 Drepturi cu caracter social 26.322.000
          24 Cheltuieli pentru întreţinere si
                gospodărie 17.237.700
          25 Materiale şi prestări de servicii
                cu caracter funcţional 226.448.000
          26 Obiecte de inventar de mica valoare
                sau scurta durata şi echipament 8.999.000
          27 Reparaţii curente 2.666.000
          28 Reparaţii capitale 44.000.000
          29 Cărti şi publicaţii 5.666.000
          30 Alte cheltuieli 1.707.000
          38 TRANSFERURI 38.108.300
          40 Transferuri neconsolidabile 38.108.300
          40 09 Alte ajutoare, alocaţii si
                indemnizaţii 7.512.000
          40 67 Plaţi pentru angajatorii care
                organizează programe de formare profesionala
                pentru proprii angajaţi 30.596.300
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.000.000
          72 Investiţii ale instituţiilor publice 5.000.000
       20 Centre de calificare şi recalificare 70.610.700
       50 Alte instituţii şi acţiuni de
                invatamant 333.345.168
  6006 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII,
                PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 16.056.748.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 16.056.748.000
          38 TRANSFERURI 16.056.748.000
          39 Transferuri consolidabile 2.962.550.000
          39 22 Transferuri din bugetul
                asigurărilor pentru şomaj către bugetul
                asigurărilor sociale de stat 2.424.470.000
          39 26 Tansferuri din bugetul asigură-
                rilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor
                sociale de sănătate 536.640.000
          39 30 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru
                şomaj către bugetul asigurărilor sociale de
                stat reprezentând asigurare pentru accidente
                de munca şi boli profesionale pentru şomeri
                pe durata practicii profesionale 1.440.000
          40 Transferuri neconsolidabile 13.094.198.000
          40 07 Indemnizaţia de şomaj 8.481.393.000
          40 09 Alte ajutoare, alocaţii si
                indemnizaţii 3.334.623.000
          40 15 Plaţi compensatorii 1.278.182.000
       32 Plaţi pentru stimularea mobilităţii forţei
                de munca 93.000.000
       33 Indemnizaţii de şomaj 11.064.142.000
       35 Indemnizaţii de şomaj pentru
                absolvenţi 1.163.110.000
       39 Plaţi pentru stimularea angajatorilor care
                încadrează absolvenţi 1.162.500.000
       40 Plaţi compensatorii 1.350.101.000
       46 Plaţi pentru stimularea angajatorilor care
                încadrează şomeri aparţinând unor categorii
                defavorizate 763.545.000
       49 Plaţi pentru stimularea şomerilor care se
                angajează înainte de expirarea perioadei
                de şomaj 460.350.000
  7100 06 Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI 2.390.920.167
          01 CHELTUIELI CURENTE 2.109.979.167
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 563.103.766
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 405.255.401
          38 TRANSFERURI 1.141.620.000
          39 Transferuri consolidabile 1.062.720.000
          40 Transferuri neconsolidabile 78.900.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 117.861.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
                ŞI COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000
          85 Rambursări de credite externe şi plaţi
                de dobânzi şi comisioane la credite externe
                contractate de ordonatorii de credite 163.080.000
          85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.000
  7206 ALTE ACŢIUNI 1.191.176.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 1.191.176.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 49.556.000
          30 Alte cheltuieli 49.556.000
          38 TRANSFERURI 1.141.620.000
          39 Transferuri consolidabile 1.062.720.000
          39 27 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru
                şomaj către bugetele locale pentru finanţarea
                programelor pentru ocuparea temporara a forţei
                de munca 1.062.720.000
          40 Transferuri neconsolidabile 78.900.000
          40 11 Contribuţii şi cotizaţii la organisme
                internaţionale 4.000.000
          40 28 Executarea silita a creanţelor bugetare 1.400.000
          40 65 Plaţi pentru stimularea creării
                de locuri de munca 73.500.000
       08 Executarea silita a creanţelor
                bugetare 1.400.000
       09 Programe pentru ocuparea temporara a forţei
                de munca 1.062.720.000
       18 Masuri active pentru combaterea
                şomajului 73.500.000
       21 Servicii de preconcediere colectiva 4.851.000
       50 Alte cheltuieli 48.705.000
  7306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE
                FONDULUI 1.199.744.167
          01 CHELTUIELI CURENTE 918.803.167
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 563.103.766
          10 Cheltuieli cu salariile 424.436.766
          11 Contribuţii pentru asigurări
                sociale de stat 84.887.000
          12 Contribuţii pentru asigurările
                de şomaj 12.733.000
          13 Contribuţii pentru asigurările sociale de
                sănătate 29.711.000
          14 Deplasări, detaşări, transferări 9.214.000
          14 01 -deplasări, detaşări, transferări
                în tara 8.378.000
          14 02 -deplasări, detaşări, transferări
                în străinătate 836.000
          16 Contribuţii pentru asigurările de
                accidente de munca şi boli profesionale 2.122.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 355.699.401
          24 Cheltuieli pentru întreţinere si
                gospodărie 118.000.000
          25 Materiale şi prestări de servicii
                cu caracter funcţional 31.240.000
          26 Obiecte de inventar de mica valoare
                sau scurta durata şi echipament 10.617.000
          27 Reparaţii curente 5.000.000
          28 Reparaţii capitale 19.000.000
          29 Cărti şi publicaţii 3.477.000
          30 Alte cheltuieli 168.365.401
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 117.861.000
          72 Investiţii ale instituţiilor publice 117.861.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
                ŞI COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000
          85 Rambursări de credite externe şi plaţi de
                dobânzi şi comisioane la credite externe
                contractate de ordonatorii de credite 163.080.000
          85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.000
       03 Cheltuieli cu transmiterea si
                plata drepturilor 126.044.000
       50 Alte cheltuieli 1.073.700.167
  8600 06 Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.000
  8606 ÎMPRUMUTURI 1.404.530.000
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.000
          80 1.404.530.000
          80 03 Împrumuturi din bugetul asigurărilor
                pentru şomaj 1.404.530.000
       04 Împrumuturi acordate pentru înfiinţarea
                şi dezvoltarea de întreprinderi mici
                şi mijlocii 1.400.000.000
       13 Împrumuturi acordate de agenţiile
                guvernamentale şi administrate
                prin agenţii de credit 4.530.000
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/06/20/08
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
                                CHELTUIELI CU SALARIILE
                     pe anul 2005 (sumele alocate de la bugetul
                           asigurărilor pentru şomaj)
                                                                    - mii lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            Denumire indicator Cod Program 2005
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU 5006
   ŞOMAJ
  Fond aferent salariilor de baza 001 263.690.063
  Salarii de merit 002 8.820.000
  Indemnizaţie de conducere 003 19.520.000
  Spor de vechime 004 56.954.951
  Alte sporuri 006 2.509.800
  Ore suplimentare 007 2.541.128
  Fond de premii 008 49.500.000
  Fond aferent plaţii cu ora 011 1.700.000
  Indemnizaţii plătite unor persoane 013 13.499.588
  din afara unităţii
  Alte drepturi salariale 014 26.757.104
  Cheltuieli cu salariile 020 445.492.634
  INVATAMANT 5706
  Fond aferent salariilor de baza 001 11.588.052
  Salarii de merit 002 350.000
  Indemnizaţie de conducere 003 520.000
  Spor de vechime 004 2.550.000
  Alte sporuri 006 50.000
  Ore suplimentare 007 541.128
  Fond de premii 008 1.500.000
  Fond aferent plaţii cu ora 011 1.700.000
  Indemnizaţii plătite unor persoane 013 399.588
  din afara unităţii
  Alte drepturi salariale 014 1.857.100
  Cheltuieli cu salariile 020 21.055.868
  CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE 7306
   FONDULUI
  Fond aferent salariilor de baza 001 252.102.011
  Salarii de merit 002 8.470.000
  Indemnizaţie de conducere 003 19.000.000
  Spor de vechime 004 54.404.951
  Alte sporuri 006 2.459.800
  Ore suplimentare 007 2.000.000
  Fond de premii 008 48.000.000
  Indemnizaţii plătite unor persoane 013 13.100.000
  din afara unităţii
  Alte drepturi salariale 014 24.900.004
  Cheltuieli cu salariile 020 424.436.766
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/06/20/09
      Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
        Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de baza
                           pe anii 2004 - 2005
          (SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ)
                                                                     - mii lei -
  ─────────────────────────────────────┬───────┬───────┬─────┬──────┬────────────┐
                                       │ │ │Modi-│ │ │
                                       │ │ │fica-│ │ │
                                       │ │ │rea │Numar │ │
                                       │ │Salariu│numă-│maxim │Fond aferent│
                                       │Număr │ mediu │rului│ de │ salariilor │
                                       │maxim │de baza│ de │pos- │ de baza │
                                       │de │in luna│ pos-│turi │ pe anul │
                                       │posturi│ dec. │turi │ în │ 2005 │
                                       │in anul│ 2004 │ în │ anul │ │
                                       │ 2004 │ │anul │ 2005 │ │
                                       │ │ │2005 │ │ │
                                       │ │ │fata │ │ │
                                       │ │ │ de │ │ │
                                       │ │ │anul │ │ │
                                       │ │ │2004 │ │ │
  ─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────┼──────┼────────────┤
                       0 │ 1 │ 2 │ 3 │4=1+3 │ 5 = 2*4* │
                                       │ │ │ │ │ 11,6 luni │
  ─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────┼──────┼────────────┤
  TOTAL: │ 3.475│ │ │ 3.475│ 263.690.063│
  din care: │ │ │ │ │ │
  5706 INVATAMANT │ 115│ │ │ 115│ 11.588.052│
  din care: │ │ │ │ │ │
  V. A. Funcţii publice generale │ 103│ │ │ 103│ 10.678.774│
                                       │ │ │ │ │ │
  2. Funcţii publice de conducere │ 10│ │ │ 10│ 1.068.824│
   Director executiv │ 5│ 9.214│ │ 5│ 534.412│
   Director executiv adjunct │ 5│ 9.214│ │ 5│ 534.412│
  3. Funcţii publice de execuţie │ 93│ │ │ 93│ 9.609.950│
  a. Clasa I-studii superioare │ 81│ │ 9│ 90│ 9.375.955│
  Expert superior │ 1│ 6.757│ 1│ 2│ 156.762│
  Expert principal │ 4│ 6.072│ -4│ │ │
  Expert asistent │ 5│ 5.618│ -5│ │ │
  Consilier superior │ 18│ 9.214│ 52│ 70│ 7.481.768│
  Consilier principal │ 18│ 8.321│ │ 18│ 1.737.425│
  Consilier asistent │ 2│ 7.537│ -2│ │ │
  Inspector superior │ 3│ 6.757│ -3│ │ │
  Inspector principal │ 17│ 6.072│ -17│ │ │
  Inspector asistent │ 13│ 5.618│ -13│ │ │
  b. Clasa II - studii superioare de │ │ │ │ │ │
   scurta durata │ 9│ │ -7│ 2│ 174.916│
   Referent de specialitate superior │ 3│ 8.321│ -2│ 1│ 96.524│
   Referent de specialitate principal │ 3│ 6.758│ -2│ 1│ 78.393│
   Referent de specialitate asistent │ 3│ 6.072│ -3│ │ │
  c. Clasa III - studii medii │ 3│ │ -2│ 1│ 59.079│
   Referent superior │ 1│ 5.093│ │ 1│ 59.079│
   Referent principal │ 1│ 4.401│ -1│ │ │
  Referent asistent │ 1│ 3.984│ -1│ │ │
  VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │
  a)Personal de specialitate │ 12│ │ -6│ 6│ 609.000│
                                       │ │ │ │ │ │
  Consilier, expert, inspector de │ │ │ │ │ │
  specialitate, revizor contabil; │ │ │ │ │ │
  gradul I A │ 11│ 9.200│ -6│ 5│ 533.600│
  Referent de specialitate, inspector │ │ │ │ │ │
  de specialitate, revizor │ │ │ │ │ │
  contabil; gradul III │ 1│ 6.500│ │ 1│ 75.400│
  VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │
  b)care ocupa funcţii comune │ │ │ 6│ 6│ 300.277│
                                       │ │ │ │ │ │
  Şofer II │ │ 4.314│ 6│ 6│ 300.277│
                                       │ │ │ │ │ │
  7306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A │ │ │ │ │ │
   FONDULUI │ 3.360│ │ │ 3.360│ 252.102.011│
                                       │ │ │ │ │ │
  din care: │ │ │ │ │ │
  V. A.Funcţii publice generale │ 3.236│ │ 25│ 3.261│ 247.448.451│
                                       │ │ │ │ │ │
  1. Înalţi funcţionari publici │ 1│ │ │ 1│ 359.020│
  Director general executiv │ 1│ 30.950│ │ 1│ 359.020│
                                       │ │ │ │ │ │
  2. Funcţii publice de conducere │ 373│ │ -1│ 372│ 39.834.307│
   Director │ 9│ 9.518│ │ 9│ 993.679│
   Sef serviciu │ 12│ 9.518│ │ 12│ 1.324.906│
   Director executiv │ 42│ 9.214│ │ 42│ 4.489.061│
   Director executiv adjunct │ 84│ 9.214│ │ 84│ 8.978.122│
   Sef serviciu │ 148│ 9.214│ -53│ 95│ 10.153.828│
   Sef birou │ 78│ 9.214│ 52│ 130│ 13.894.712│
  3. Funcţii publice de execuţie │ 2.862│ │ 26│ 2.888│ 207.255.124│
   a. Clasa I-studii superioare │ 1.383│ │ 20│ 1.403│ 125.893.478│
   Expert superior │ 9│ 6.757│ │ 9│ 705.431│
   Expert principal │ 16│ 6.072│ │ 16│ 1.126.963│
   Consilier superior │ 37│ 9.518│ 5│ 42│ 4.637.170│
   Consilier principal │ 3│ 8.321│ │ 3│ 289.571│
   Consilier juridic superior │ 1│ 9.518│ 1│ 2│ 220.818│
   Consilier juridic principal │ 7│ 8.321│ 1│ 8│ 772.189│
   Consilier juridic asistent │ 1│ 7.537│ │ 1│ 87.429│
   Auditor superior │ 1│ 10.718│ │ 1│ 124.329│
   Auditor principal │ 1│ 8.760│ │ 1│ 101.616│
   Inspector superior │ 6│ 6.757│ │ 6│ 470.287│
   Inspector principal │ 20│ 6.072│ │ 20│ 1.408.704│
   Inspector asistent │ 14│ 5.618│ │ 14│ 912.363│
   Expert superior │ 21│ 6.757│ 5│ 26│ 2.037.911│
   Expert principal │ 53│ 6.072│ │ 53│ 3.733.066│
   Expert asistent │ 24│ 5.618│ │ 24│ 1.564.051│
   Consilier superior │ 402│ 9.214│ 11│ 413│ 44.142.431│
   Consilier principal │ 208│ 8.321│ │ 208│ 20.076.909│
   Consilier asistent │ 3│ 7.537│ │ 3│ 262.288│
                                       │ │ │ │ │ │
  Consilier juridic superior │ 39│ 9.214│ 2│ 41│ 4.382.178│
  Consilier juridic principal │ 28│ 8.321│ 3│ 31│ 2.992.232│
  Consilier juridic asistent │ 25│ 7.537│ │ 25│ 2.185.730│
  Auditor superior │ 30│ 9.214│ │ 30│ 3.206.472│
  Auditor principal │ 9│ 8.321│ │ 9│ 868.712│
  Auditor asistent │ 1│ 7.537│ │ 1│ 87.429│
  Inspector superior │ 26│ 6.757│ 2│ 28│ 2.194.674│
  Inspector principal │ 243│ 6.072│ 140│ 383│ 26.976.682│
  Inspector asistent │ 155│ 5.618│ -150│ 5│ 325.844│
  b. Clasa II - studii superioare │ │ │ │ │ │
        de scurta durata │ 168│ │ 1│ 169│ 14.316.384│
   Referent de specialitate superior │ 3│ 8.321│ │ 3│ 289.571│
   Referent de specialitate principal │ 1│ 6.758│ │ 1│ 78.393│
   Referent de specialitate asistent │ 1│ 6.072│ │ 1│ 70.435│
   Referent de specialitate superior │ 65│ 8.321│ 1│ 66│ 6.370.558│
   Referent de specialitate principal │ 76│ 6.758│ │ 76│ 5.957.853│
   Referent de specialitate asistent │ 22│ 6.072│ │ 22│ 1.549.574│
  c. Clasa III - studii medii │ 1.311│ │ 5│ 1.316│ 67.045.262│
   Referent superior │ 7│ 5.093│ 8│ 15│ 886.182│
   Referent principal │ 22│ 4.401│ 5│ 27│ 1.378.393│
   Referent asistent │ 12│ 3.984│ │ 12│ 554.573│
   Referent superior │ 188│ 5.093│ 28│ 216│ 12.761.021│
   Referent principal │ 642│ 4.401│ 4│ 646│ 32.979.334│
   Referent asistent │ 440│ 3.984│ -40│ 400│ 18.485.760│
                                       │ │ │ │ │ │
   VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │
  a)Personal de specialitate │ 26│ │ -25│ 1│ 92.800│
  Consilier, expert, inspector de │ │ │ │ │ │
  specialitate, revizor contabil; │ │ │ │ │ │
  gradul I A │ 2│ 8.000│ -1│ 1│ 92.800│
  Consilier, expert, inspector de │ │ │ │ │ │
   specialitate, revizor contabil; │ │ │ │ │ │
  gradul II │ 2│ 7.500│ -2│ │ │
  Referent de specialitate, │ │ │ │ │ │
  inspector de specialitate,revizor │ │ │ │ │ │
  contabil;gradul III │ 3│ 6.700│ -3│ │ │
  Referent IA │ 10│ 4.840│ -10│ │ │
  Referent I │ 4│ 4.213│ -4│ │ │
  Referent II │ 2│ 3.918│ -2│ │ │
  Referent III │ 1│ 3.130│ -1│ │ │
  Referent IV │ 2│ 3.277│ -2│ │ │
  VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │
  b) care ocupa funcţii comune │ 98│ │ │ 98│ 4.560.760│
                                       │ │ │ │ │ │
  Secretar-dactilograf, dactilograf; I │ 10│ 3.738│ │ 10│ 433.608│
  Secretar-dactilograf, dactilograf; II│ 2│ 3.410│ │ 2│ 79.112│
                                       │ │ │ │ │ │
  Administrator I │ 5│ 4.560│ │ 5│ 264.480│
  Casier magaziner; I │ 13│ 4.010│ │ 13│ 604.708│
  Casier magaziner; II │ 5│ 3.595│ │ 5│ 208.510│
  Funcţionar arhivar; I │ 12│ 3.920│ │ 12│ 545.664│
  Funcţionar arhivar; II │ 2│ 3.590│ │ 2│ 83.288│
  Funcţionar arhivar; III │ 1│ 3.276│ │ 1│ 38.002│
  Portar, paznic, pompier, îngrijitor, │ │ │ │ │ │
  guard, bufetier, │ │ │ │ │ │
  manipulant bunuri, curier; I │ 6│ 3.247│ │ 6│ 225.991│
  Şofer IA │ 2│ 5.163│ │ 2│ 119.782│
  Şofer II │ 25│ 4.334│ │ 25│ 1.256.860│
  Muncitor calificat I │ 5│ 4.330│ │ 5│ 251.140│
  Muncitor calificat II │ 2│ 4.100│ │ 2│ 95.120│
  Muncitor calificat III │ 8│ 3.820│ │ 8│ 354.496│
  ─────────────────────────────────────┴───────┴───────┴─────┴──────┴────────────┘


  Anexa 3/06/20/13
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
                               BUGETUL
              pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli,
                    articole şi alineate pe anul 2005
                   (sumele alocate din credite externe)
                                                               - mii lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Ca S T
  pi u i
  tol b t A
       c l l
       a u i
       p / n
       i A e Denumire indicator Program 2005
       t r a
       o t t
       l i
           c
           o
           l
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5014 CREDITE EXTERNE
                ─────────────────── 309.550.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 101.925.000
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.682.500
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 93.242.500
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 75.500.000
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 132.125.000
  7214 ALTE ACŢIUNI 37.750.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 37.750.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 37.750.000
          30 Alte cheltuieli 37.750.000
       18 Masuri active pentru combaterea şomajului 37.750.000
  7314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 139.675.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 64.175.000
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.682.500
          14 Deplasări, detaşări, transferări 8.682.500
          14 01 -deplasări, detaşări, transferări
                 în tara 7.550.000
          14 02 -deplasări, detaşări, transferări
                 în străinătate 1.132.500
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 55.492.500
          26 Obiecte de inventar de mica valoare
                sau scurta durata şi echipament 22.650.000
          29 Cărti şi publicaţii 10.192.500
          30 Alte cheltuieli 22.650.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 75.500.000
          72 Investiţii ale instituţiilor publice 75.500.000
       50 Alte cheltuieli 139.675.000
  8614 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 132.125.000
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 132.125.000
          80 12 Împrumuturi acordate de agenţiile
                guvernamentale şi administrate prin
                agenţii de credit 132.125.000
       13 Împrumuturi acordate de agenţiile
                guvernamentale şi administrate prin
                agenţii de credit 132.125.000
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/06/20/24
  *Font 7*
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
                   PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE
                                                                                                                     - mii lei -
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  I - credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
       angajament EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
  II - credite bugetare pana la în PROGRAM ESTIMĂRI
   CAPITOL/GRUPA/SURSA 31.12.2003 2004 2005 ─────────────────────────────────────────────────────
                                                                                      2006 2007 2008 anii
                                                                                                                            ulteriori
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  TOTAL GENERAL (Tip : C. alte cheltuieli de investiţii)
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1.Total surse de I 1.147.022.368 428.819.518 148.651.850 198.361.000 130.039.000 121.114.000 120.037.000
    finanţare II 1.147.022.368 428.819.518 148.651.850 198.361.000 130.039.000 121.114.000 120.037.000
  1.1 Surse proprii I
                    II
  1.2 Credite int. I 613.735.368 93.380.518 44.056.850 122.861.000 116.291.000 117.109.000 120.037.000
                    II 613.735.368 93.380.518 44.056.850 122.861.000 116.291.000 117.109.000 120.037.000
  1.3 Credite ext. I 533.287.000 335.439.000 104.595.000 75.500.000 13.748.000 4.005.000
                    II 533.287.000 335.439.000 104.595.000 75.500.000 13.748.000 4.005.000
  1.4 Buget de asig.I
      soc.de stat II
  1.5 Alte surse I
                    II
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Capitol: 57.06--INVATAMANT
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1.Total surse de I 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.000
    finanţare II 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.000
  1.1 Surse proprii I
                    II
  1.2 Credite int. I 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.000
                    II 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.000
  1.3 Credite ext. I
                    II
  1.4 Buget de asig.I
  soc.de stat II
  1.5 Alte surse I
                    II
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/06/20/24
  *Font 7*
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
           PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE
                                                                                                                        - mii lei -
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  I - credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
       angajament EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
  II - credite bugetare pana la în PROGRAM ESTIMĂRI
   CAPITOL/GRUPA/SURSA 31.12.2003 2004 2005 ─────────────────────────────────────────────────────
                                                                                      2006 2007 2008 anii
                                                                                                                            ulteriori
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1.Total surse de I 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.000
   finanţare II 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.000
  1.1 Surse proprii.I
                    II
  1.2 Credite int. I 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.000
                    II 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.000
  1.3 Credite ext. I
                    II
  1.4 Buget de asig.I
   soc.de stat II
  1.5 Alte surse I
                    II
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Capitol: 73.06--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI (Tip : C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII)
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1.Total surse de I 1.002.947.152 402.087.302 148.651.850 193.361.000 93.751.000 83.556.000 81.540.000
     finanţare II 1.002.947.152 402.087.302 148.651.850 193.361.000 93.751.000 83.556.000 81.540.000
  1.1 Surse proprii I
                    II
  1.2 Credite int. I 469.660.152 66.648.302 44.056.850 117.861.000 80.003.000 79.551.000 81.540.000
                    II 469.660.152 66.648.302 44.056.850 117.861.000 80.003.000 79.551.000 81.540.000
  1.3 Credite ext. I 533.287.000 335.439.000 104.595.000 75.500.000 13.748.000 4.005.000
                    II 533.287.000 335.439.000 104.595.000 75.500.000 13.748.000 4.005.000
  1.4 Buget de asig.I
     soc.de stat II
  1.5 Alte surse I
                    II
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Programul s-a obţinut din centralizarea a 5 fise.
      NOTA: Credite interne - Buget asigurări pentru şomaj


  Anexa 3/06/20/25
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
      Capitol 57.06--INVATAMANT
      Cod 20.57.06.0001b INV
                                   FISA
             OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
                      b) dotări independente
       Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      A. Date GENERALE
       1. Date geografice:
       1.1 Judeţ/Sector
       1.2 Municipiu/Oraş/Comuna
       1.3 Amplasament
       2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
       2.1 Numărul şi data Acordului MFP
       2.2 Numărul şi data aprobării studiului de
           fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
      B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
       1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
          (în preturi luna/anul)
       2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
       3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
      C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
       1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
          (în preturi luna/anul)
       2. Durata de realizare contractată (număr luni)
       3. Data începerii investiţiei (luna/an)
       4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
       5. Valoarea decontată până la 31/12/2003 (mii lei) 26.732.216
       6. Valoarea preliminată în anul 2004 (mii lei)
       7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2004 (mii lei) 117.343.000
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *Font 7*
      (Cod obiectiv : 20.57.06.0001b INV)
      D.EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
        DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament
      II - Credite bugetare
                                                                                                              - mii lei -
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Suese de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
    finanţare EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
    şi costuri de I/II pana la în PROGRAM ESTIMĂRI
    funcţionare 31.12.2003 2004 2005 ─────────────────────────────────────────────────────
                                                                                      2006 2007 2008 anii
                                                                                                                            ulteriori
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1.Total surse de I 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.000
    finanţare II 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.000
    din care:
  1.1 Surse proprii I
                     II
  1.2 Credite int. I 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.000
                     II 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.000
  1.3 Credite ext. I
                     II
  1.4 Buget de asig. I
      soc.de stat II
  1.5 Alte surse I
                     II
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2.Proiecţia cost.
  de funcţionare si
  de întreţinere
   după PIF
  (preliminări)
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  Capitol 73.06--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
  Cod 20.73.06.001a ANOFM
  FISA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
  a) achiziţii de imobile
  Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      A. Date GENERALE
       1. Date geografice:
       1.1 Judeţ/Sector
       1.2 Municipiu/Oraş/Comuna
       1.3 Amplasament
       2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
       2.1 Numărul şi data Acordului MFP
       2.2 Numărul şi data aprobării studiului de
           fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
      B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI
         TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
       1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
         (în preturi luna/anul)
       2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
      C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
         (în preturi luna/anul)
      2. Durata de realizare contractată (număr luni)
      3. Data începerii investiţiei (luna/an)
      4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
      5. Valoarea decontată până la 31/12/2003 (mii lei)
      6. Valoarea preliminată în anul 2004 (mii lei)
      7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2004 (mii lei) 165.000.000
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *Font 7*
      (Cod obiectiv: 20.73.06.001a ANOFM)
      D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
         DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament
      II - Credite bugetare
                                                                                                              - mii lei -
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Suese de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
    finanţare EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
    şi costuri de I/II pana la în PROGRAM ESTIMĂRI
    funcţionare 31.12.2003 2004 2005 ─────────────────────────────────────────────────────
                                                                                      2006 2007 2008 anii
                                                                                                                            ulteriori
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1.Total surse de I 165.000.000 45.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000
     finanţare II 165.000.000 45.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000
     din care :
  1.1 Surse proprii I
                    II
  1.2 Credite int. I 165.000.000 45.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000
                    II 165.000.000 45.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000
  1.3 Credite ext. I
                    II
  1.4 Buget de asig.I
     soc.de stat II
  1.5 Alte surse I
                    II
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2.Proiecţia cost.
   de funcţionare si
   de întreţinere
   după PIF
   (preliminări)
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
      Capitol 73.06--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
      Cod 20.73.06.001b ANOFM
                                   FISA
                OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
                        b) dotări independente
      Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      A.Date GENERALE
       1. Date geografice:
       1.1 Judeţ/Sector
       1.2 Municipiu/Oraş/Comuna BUCUREŞTI
       1.3 Amplasament
       2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
       2.1 Numărul şi data Acordului MFP
       2.2 Numărul şi data aprobării studiului de
           fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
      B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
       1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
         (în preturi luna/anul)
       2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
       3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
      C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
       1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
          (în preturi luna/anul)
       2. Durata de realizare contractata (număr luni)
       3. Data începerii investiţiei (luna/an)
       4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
       5. Valoarea decontată până la 31/12/2003 (mii lei)
       6. Valoarea preliminată în anul 2004 (mii lei)
       7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2004 (mii lei) 129.871.950
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *Font 7*
      (Cod obiectiv: 20.73.06.001b ANOFM)
      D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
         DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPA PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament
      II - Credite bugetare
                                                                                                                    - mii lei-
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Suese de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
    finanţare EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
    şi costuri de I/II pana la în PROGRAM ESTIMĂRI
    funcţionare 31.12.2003 2004 2005 ─────────────────────────────────────────────────────
                                                                                      2006 2007 2008 anii
                                                                                                                            ulteriori
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1.Total surse de I 129.871.950 32.761.000 26.861.000 38.709.950 31.540.000
    finanţare II 129.871.950 32.761.000 26.861.000 38.709.950 31.540.000
    din care:
  1.1 Surse proprii I
                    II
  1.2 Credite int. I 129.871.950 32.761.000 26.861.000 38.709.950 31.540.000
                    II 129.871.950 32.761.000 26.861.000 38.709.950 31.540.000
  1.3 Credite ext. I
                    II
  1.4 Buget de asig. I
      soc.de stat II
  1.5 Alte aurse I
                     II
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2.Proiecţia cost.
  de funcţionare si
  de întreţinere după
  PIF (preliminări)
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
      Capitol 73.06--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
      Cod 20.73.06.001BM ANOFM
                                  FISA
                 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
                        b) dotări independente
      Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      A. Date GENERALE
       1. Date geografice:
       1.1 Judeţ/Sector
       1.2 Municipiu/Oraş/Comuna
       1.3 Amplasament
       2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
       2.1 Numărul şi data Acordului MFP
       2.2 Numărul şi data aprobării studiului de
           fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decreţ)
      B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
       1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
          (în preturi luna/anul)
       2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
       3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
      C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
       1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
          (în preturi luna/anul)
       2. Durata de realizare contractată (număr luni)
       3. Data începerii investiţiei (luna/an)
       4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
       5. Valoarea decontata până la 31/12/2003 (mii lei) 402.087.302
       6. Valoarea preliminată în anul 2004 (mii lei) 128.651.850
       7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2004 (mii lei) 112.336.050
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *Font 7*
      (Cod obiectiv: 20.73.06.001BM ANOFM)
      D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
         DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament
      II - Credite bugetare
                                                                                                      - mii lei-
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Surse de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
    finanţare EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
    şi costuri de I/II pana la în PROGRAM ESTIMĂRI
    funcţionare 31.12.2003 2004 2005 ─────────────────────────────────────────────────────
                                                                                      2006 2007 2008 anii
                                                                                                                            ulteriori
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1.Total surse de I 643.075.202 402.087.302 128.651.850 90.600.000 16.890.000 4.846.050
    finanţare II 643.075.202 402.087.302 128.651.850 90.600.000 16.890.000 4.846.050
    din care;
  1.1 Surse proprii I
                     II
  1.2 Credite int. I 109.788.202 66.648.302 24.056.850 15.100.000 3.142.000 841.050
                     II 109.788.202 66.648.302 24.056.850 15.100.000 3.142.000 841.050
  1.3 Credite ext. I 533.287.000 335.439.000 104.595.000 75.500.000 13.748.000 4.005.000
                     II 533.287.000 335.439.000 104.595.000 75.500.000 13.748.000 4.005.000
  1.4 Buget de asig. I
      soc.de stat II
  1.5 Alte surse I
                     II
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2. Proiecţia cost.
     de funcţionare
     şi de întreţinere
     după PIF
     (preliminări)
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
      Capitol 73.06--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
      Cod 20.73.06.001d ANOFM
                                     FISA
              OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
     d) cheltuieli de expertiza, proiectare şi de execuţie privind consolidările
      Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      A. Date GENERALE
       1. Date geografice:
       1.1 Judeţ/Sector
       1.2 Municipiu/Oraş/Comuna
       1.3 Amplasament
       2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
       2.1 Numărul şi data Acordului MFP
       2.2 Numărul şi data aprobării studiului de
           fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
      B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
       1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
         (în preturi luna/anul)
       2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
       3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
      C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
       1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
          (în preturi luna/anul)
       2. Durata de realizare contractată (număr luni)
       3. Data începerii investiţiei (luna/an)
       4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
       5. Valoarea decontată până la 31/12/2003 (mii lei)
       6. Valoarea preliminată în anul 2004 (mii lei) 20.000.000
       7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2004 (mii lei) 45.000.000
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *Font 7*
      (Cod obiectiv : 20.73.06.OOld ANOFM)
      D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
         DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament
      II - Credite bugetare
                                                                                                                    - mii lei-
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Surse de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
    finanţare EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
    şi costuri de I/II pana la în PROGRAM ESTIMĂRI
    funcţionare 31.12.2003 2004 2005 ─────────────────────────────────────────────────────
                                                                                      2006 2007 2008 anii
                                                                                                                            ulteriori
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1.Total surse de I 65.000.000 20.000.000 25.000.000 20.000.000
    finanţare II 65.000.000 20.000.000 25.000.000 20.000.000
    din care:
  1.1 Surse proprii I
                     II
  1.2 Credite int. I 65.000.000 20.000.000 25.000.000 20.000.000
                     II 65.000.000 20.000.000 25.000.000 20.000.000
  1.3 Credite ext. I
                    II
  1.4 Buget de asig. I
    soc.de stat II
  1.5 Alte surse I
                    II
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2.Proiecţia cost.
   de funcţionare si
   de întreţinere
   după PIF
   (preliminări)
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  -------