ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 28 iunie 2016
pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016  Având în vedere faptul că prin Legea nr. 342/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat a fost abrogat articolul 16^1 din actul normativ menţionat, fiind astfel eliminată prevederea legală conform căreia, pentru menţinerea dreptului la ajutor social, beneficiarii aveau obligaţia să îşi achite impozitele şi taxele faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, până la data de 31 martie a fiecărui an,
  ţinând cont de faptul că, începând cu luna aprilie 2016, drepturile reprezentând alocaţie pentru susţinerea familiei au fost suspendate pentru familiile beneficiare care nu şi-au îndeplinit obligaţiile legale faţă de bugetul local,
  pentru eliminarea inechităţii sociale faţă de alte familii cu venituri reduse ori familii cu copii, precum şi pentru evitarea riscului de excluziune socială a familiilor cu copii şi venituri reduse ale căror drepturi s-au suspendat începând cu luna aprilie,
  în considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 22 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 28 alineatul (1), litera f) se abrogă.
  2. Articolele 29 - 31 se abrogă.
  3. La articolul 35, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 35. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (2), art. 21, art. 23 alin. (3) şi (4), art. 25 alin. (1) şi (2), art. 33 alin. (2) şi ale art. 34 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei."


  Articolul II

  Pentru familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei, ale căror drepturi au fost suspendate începând cu luna aprilie 2016 ca urmare a neachitării obligaţiilor legale faţă de bugetul local, pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, plata acestora se reia din oficiu, inclusiv pentru perioada de suspendare.


  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ----------------

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Bucureşti, 28 iunie 2016.
  Nr. 26.
  -------