ORDIN nr. 236 din 21 mai 2013
privind modificarea tarifelor de acordare şi menţinere a licenţelor/autorizaţiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE - A.N.R.S.C.
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 28 mai 2013  Având în vedere dispoziţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările ulterioare, ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 206/2007, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 83 şi 90 din Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările ulterioare, al art. 22 alin. (3) din Normele privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (6) din Regulamentul-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 206/2007, cu modificările ulterioare, şi al art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, cu modificările ulterioare,
  preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 8 la Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Alineatul (1) al articolului 22 din Normele privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 25 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - (1) Pentru eliberarea de autorizaţii autoritatea competentă percepe următoarele tarife:
  a) 64 lei pentru analiza documentaţiei;
  b) 520 lei pentru eliberarea autorizaţiei de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire;
  c) 520 lei pentru eliberarea autorizaţiei de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire;
  d) 520 lei pentru eliberarea autorizaţiei de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum;
  e) 520 lei pentru eliberarea autorizaţiei de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum;
  f) 260 lei pentru modificarea oricărui tip de autorizaţie;
  g) 3.180 lei pentru ridicarea unei suspendări de autorizaţie."


  Articolul III

  Alineatul (1) al articolului 19 din Regulamentul-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 206/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 7 noiembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 19. - (1) Pentru eliberarea autorizaţiei, A.N.R.S.C. percepe un tarif de acordare a autorizaţiei de:
  a) 2.620 lei pentru unităţi administrativ-teritoriale cu peste 300.000 de locuitori;
  b) 1.315 lei pentru unităţi administrativ-teritoriale între 50.000 şi 300.000 de locuitori inclusiv;
  c) 660 lei pentru unităţi administrativ-teritoriale între 10.000 şi 50.000 de locuitori inclusiv;
  d) 270 lei pentru unităţi administrativ-teritoriale până la 10.000 de locuitori inclusiv."


  Articolul IV

  Tarifele prevăzute la art. I, II şi III se vor aplica începând cu data de întâi a lunii următoare publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul V

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare
  pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,
  Doru Ciocan
  Bucureşti, 21 mai 2013.
  Nr. 236.


  Anexa
  (Anexa nr. 8 la regulament)
  Tarife pentru acordarea şi menţinerea licenţelor
  A.1. Tarifele pentru acordarea licenţelor, respectiv tarifele anuale pentru menţinerea licenţelor sunt cele din tabelul următor:
  *Font 9*
                                                                                   - lei -
  ┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
  │ │ │Valoarea tarifului pentru eliberarea│
  │Nr. │ │ licenţei (lei) │
  │crt.│ Serviciul/Activitatea ├────────────┬────────────┬──────────┤
  │ │ │ Clasa I │ Clasa II │ Clasa III│
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 1.│serviciul public de alimentare cu apă şi de │ │ │ │
  │ │canalizare │ 30.650│ 13.600│ 1.640│
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 2.│serviciul public de alimentare cu apă │ 20.450│ 10.250│ 1.360│
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 3.│captarea şi tratarea apei brute │ 13.600│ 6.800│ 960│
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 4.│captarea apei brute │ 5.450│ 2.750│ 960│
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 5.│tratarea apei brute │ 8.200│ 4.150│ 1.360│
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 6.│transportul apei potabile şi/sau industriale │ 8.850│ 4.450│ 610│
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 7.│distribuţia apei potabile şi/sau industriale │ 8.850│ 4.450│ 610│
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 8.│serviciul public de canalizare │ 12.300│ 4.150│ 830│
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 9.│colectarea şi transportul apelor uzate de la │ │ │ │
  │ │utilizatori la staţiile de epurare │ 6.100│ 2.100│ 420│
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 10.│epurarea apelor uzate şi evacuarea apei │ │ │ │
  │ │epurate în emisar │ 6.100│ 2.100│ 420│
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 11.│colectarea, evacuarea şi tratarea adecvată a │ │ │ │
  │ │deşeurilor din gurile de scurgere a apelor │ │ │ │
  │ │meteorice şi asigurarea funcţionalităţii │ │ │ │
  │ │acestora │ 2.500│ 900│ 420│
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 12.│evacuarea apelor pluviale şi de suprafaţă din │ │ │ │
  │ │intravilanul localităţilor │ 2.500│ 900│ 420│
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 13.│evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor│ │ │ │
  │ │şi a altor deşeuri similare derivate din │ │ │ │
  │ │activităţile serviciului public de canalizare │ 2.500│ 900│ 420│
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 14.│furnizarea apei potabile │ 1.400│ 1.000│ 420│
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 15.│serviciul public de salubrizare a │ │ │ │
  │ │localităţilor │ 40.750│ 20.450│ 2.050│
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 16.│precolectarea, colectarea, transportul şi │ │ │ │
  │ │depozitarea deşeurilor municipale │ 27.200│ 13.550│ 1.640│
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 17.│înfiinţarea depozitelor de deşeuri menajere şi│ │ │ │
  │ │administrarea acestora │ 13.550│ 6.800│ 1.360│
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 18.│colectarea, transportul şi depozitarea │ │ │ │
  │ │deşeurilor rezultate din activităţi de │ │ │ │
  │ │construcţii şi demolări │ 4.150│ 1.400│ 690│
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 19.│organizarea prelucrării, neutralizării şi │ │ │ │
  │ │valorificării materiale şi energetice a │ │ │ │
  │ │deşeurilor │ 8.200│ 4.150│ 690│
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 20.│măturatul, spălatul, stropitul şi întreţinerea│ │ │ │
  │ │căilor publice │ 9.550│ 4.800│ 690│
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 21.│depozitarea controlată a deşeurilor menajere │ 6.800│ 3.450│ 690│
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 22.│curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile │ │ │ │
  │ │publice şi menţinerea în funcţiune a acestora │ │ │ │
  │ │pe timp de polei sau îngheţ │ 10.900│ 5.450│ 830│
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 23.│sortarea deşeurilor municipale │ 10.900│ 5.450│ 690│
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 24.│dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea │ 13.550│ 6.800│ 1.080│
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 25.│serviciul public de alimentare cu energie │ │ │ │
  │ │termică produsă centralizat │ 13.550│ 6.800│ 1.360│
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 26.│producerea energiei termice în sistem │ │ │ │
  │ │centralizat │ 11.950│ 6.000│ 1.200│
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 27.│transportul, distribuţia şi furnizarea │ │ │ │
  │ │energiei termice produse centralizat │ 9.000│ 4.500│ 750│
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 28.│serviciul de iluminat public local │ 40.750│ 16.350│ 2.700│
  └────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┘

  A.2. Tariful de analiză a documentaţiei de licenţiere este de 64 lei.
  A.3. Furnizorii/Prestatorii care asigură serviciul pentru mai puţin de 5.000 locuitori vor achita pentru acordarea licenţei un tarif unic de 408 lei şi un tarif anual de menţinere a licenţei de 136 lei.
  ----------