ORDIN nr. 1.501 din 13 noiembrie 2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 noiembrie 2006
  Având în vedere prevederile art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul administrației și internelor emite următorul ordin:

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Autoritatea competentă pentru coordonarea înmatriculării și radierii autovehiculelor și remorcilor, autorizarea provizorie sau pentru probe este Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.(2) Înmatricularea, autorizarea provizorie și eliberarea unui certificat de înmatriculare se efectuează de serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor în a căror rază de competență proprietarii își au domiciliul, sediul ori reședința în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate, la cererea acestora.
  (la 11-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )
  (3) La cererea persoanei juridice, autovehiculul sau remorca se poate înmatricula la autoritatea competentă în raza căreia persoana juridică are reprezentanțe, filiale, sucursale, puncte de lucru ori unități subordonate.(4) Autoritățile competente să efectueze înmatricularea, autorizarea provizorie pentru circulație și autorizarea pentru probe încasează tarifele aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare și provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării combinației numărului de înmatriculare, precum și contravaloarea certificatelor de înmatriculare și a autorizațiilor provizorii.
  (la 11-08-2020, Alineatul (4) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )
  (5) Sumele prevăzute la alin. (4) pot fi achitate prin una dintre modalitățile prevăzute la art. 11^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 12-06-2017, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 )


  Articolul 1^1

  În situația în care, potrivit dispozițiilor prezentului ordin, pentru efectuarea operațiunilor solicitate este necesară copia unui document, aceasta poate fi transmisă și în format electronic, prin e-mail, la adresa pusă la dispoziție în acest scop și publicată pe pagina de internet a instituției prefectului din care face parte serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.
  (la 12-06-2017, Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 )


  Articolul 2
  (1) Proprietarii de vehicule sau mandatarii acestora sunt obligați să solicite înmatricularea ori înregistrarea, după caz, înainte de a le pune în circulație și să solicite radierea lor din evidență, în cazurile prevăzute de lege, potrivit prevederilor prezentului ordin.(2) În cazul schimbării oricăror date înscrise în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, titularul acestuia este obligat să solicite autorității emitente eliberarea unui nou astfel de document, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit modificarea.(3) Titularul certificatului de înmatriculare sau înregistrare este obligat să solicite eliberarea unui nou document sau a unei/unor plăcuțe cu număr de înmatriculare sau înregistrare în locul celor furate, pierdute sau deteriorate, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a intervenit una dintre aceste situații.
  (la 11-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )


  Articolul 3
  (1) Înmatricularea, înregistrarea și autorizarea provizorie sau pentru probe se efectuează pe numele proprietarului de vehicul.(2) La cererea scrisă a proprietarului unui vehicul, în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se poate înscrie și o altă persoană decât proprietarul, specificându-se calitatea în care aceasta poate utiliza vehiculul. În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se menționează și datele de identificare a utilizatorului.


  Articolul 4
  (1) Înmatricularea, înregistrarea și autorizarea provizorie sau pentru probe a vehiculelor se consideră efectuate de la data înscrierii acestora în registrul național de evidență a vehiculelor înmatriculate, respectiv în evidențele Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Apărării, Serviciului Român de Informații și ale consiliilor locale, în cazul înregistrării.(2) Odată cu înmatricularea, înregistrarea, autorizarea provizorie sau pentru probe, autoritatea competentă eliberează solicitantului certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, autorizația de circulație provizorie ori pentru probe, după caz, împreună cu plăcuțele cu numărul de înmatriculare, de înregistrare, provizoriu ori pentru probe aferent, după caz.(3) În cazul transmiterii certificatului de înmatriculare prin serviciile poștale, serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor eliberează solicitantului un document, cu valabilitate pentru 15 zile, care atestă înmatricularea vehiculului și emiterea certificatului de înmatriculare corespunzător.
  (la 12-06-2017, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 )


  Articolul 5

  Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Apărării, Serviciul Român de Informații și consiliile locale își stabilesc reguli proprii de procedură privind înregistrarea și radierea vehiculelor.


  Capitolul II Înmatricularea autovehiculelor și remorcilor

  Articolul 6
  (1) Înmatricularea se face numai pentru autovehiculele și remorcile omologate, potrivit legii, de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român".(2) Înmatricularea poate fi permanentă sau, prin excepție, temporară.(3) Înmatricularea permanentă este continuă, în sensul că de la admiterea în circulație în România și până la scoaterea definitivă din circulație a unui vehicul, acesta este înscris permanent în registrul național al vehiculelor înmatriculate, pe numele proprietarului sau, după caz, al proprietarilor succesivi.(4) Înmatricularea temporară se realizează în cazul vehiculelor de proveniență străină care beneficiază de regimul vamal de admitere temporară sau pentru vehiculele destinate exportului.


  Articolul 7
  (1) Înmatricularea permanentă sau înmatricularea temporară se efectuează pe baza depunerii următoarelor documente:
  (la 11-08-2020, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 7 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )

  a) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin; în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menționa în mod explicit acest lucru în cuprinsul cererii;
  (la 11-08-2020, Litera a) din Alineatul (1), Articolul 7 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )

  b) dovada înregistrării în evidența organului fiscal al autorității publice locale în a cărei rază de competență proprietarul sau utilizatorul, în cazul vehiculelor care fac obiectul unui contract de leasing, își are domiciliul, sediul ori reședința în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate. În cazul înmatriculării temporare a vehiculelor ce urmează a fi înmatriculate în alt stat nu este necesară depunerea dovezii înregistrării în evidența organului fiscal competent al autorității administrației publice locale;
  (la 11-08-2020, Litera b) din Alineatul (1), Articolul 7 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )

  c) cartea de identitate a vehiculului, în original și în copie;
  d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original și în copie. În situația în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă și o altă persoană, se va prezenta și documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original și în copie; în cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conțină cel puțin părțile, obiectul și durata contractului, datele de identificare ale vehiculului și semnăturile părților;
  (la 12-06-2017, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 )

  e) actul de identitate al solicitantului, în original și în copie. În situația în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă și o altă persoană, se vor prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul, în copie;
  f) dovada efectuării inspecției tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia, cu excepția autovehiculelor și remorcilor noi;
  g) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulație, în termenul de valabilitate a acesteia;
  h) dovada efectuării formalităților vamale de import definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor și al remorcilor dobândite din străinătate, în cazurile prevăzute de lege, în original sau copie legalizată a acesteia;
  i) abrogată;
  (la 12-06-2017, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 )

  j) abrogată;
  (la 12-06-2017, Litera j) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 )

  k) dovada plății contravalorii certificatului de înmatriculare;
  l) dovada plății contravalorii plăcuțelor cu numărul de înmatriculare sau plăcuțelor cu număr de înmatriculare a căror combinație a fost păstrată anterior, în condițiile prevederilor art. 27 alin. (1);
  (la 11-08-2020, Litera l) din Alineatul (1), Articolul 7 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )

  m) certificatul de autenticitate al vehiculului, cu excepția vehiculelor noi, a autovehiculelor destinate competițiilor sportive și a vehiculelor istorice;
  n) procura specială în formă autentică, după caz.
  (la 11-08-2020, Litera n) din Alineatul (1), Articolul 7 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )
  (1^1) Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent verifică dacă din documentele prevăzute la alin. (1) rezultă că persoana care solicită înmatricularea a realizat achiziția intracomunitară a vehiculului, în sensul titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. În acest caz, serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent verifică pe cale informatică dacă persoana care solicită înmatricularea mijlocului de transport achiziționat din alt stat membru al Uniunii Europene este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, situație în care nu mai este necesară prezentarea altor documente. Verificarea pe cale informatică se realizează în condiții stabilite prin protocol încheiat între Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Agenția Națională de Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.
  (la 05-05-2016, Alin. (1^1) al art. 7 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 148 din 1 februarie 2016/ORDINUL nr. 61 din 11 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 5 mai 2016. )
  (1^2) Dacă persoana care a realizat achiziția intracomunitară a mijlocului de transport și solicită înmatricularea acestuia nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) aceasta trebuie să depună, după caz:
  a) formularul «Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport», prevăzut de Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor «Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport» și «Certificat», precum și a procedurii de eliberare a acestora; sau
  b) formularul «Certificat», prevăzut de ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor «Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport» și «Certificat», precum și a procedurii de eliberare a acestora.
  (la 05-05-2016, Alin. (1^2) al art. 7 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 148 din 1 februarie 2016/ORDINUL nr. 61 din 11 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 5 mai 2016. )
  (2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea. Plăcuțele cu numărul de înmatriculare prevăzute la alin. (1) lit. l) se restituie pe loc solicitantului, numai dacă acestea îndeplinesc cerințele impuse de standardele în vigoare, iar combinația numărului de înmatriculare nu a fost restricționată conform legii. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea certificatului de înmatriculare a vehiculului sau a documentului prevăzut la art. 4 alin. (3).
  (la 11-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 7 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )
  (2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. n), înmatricularea unui vehicul nou poate fi solicitată în numele proprietarului de către operatorul economic care a comercializat vehiculul și care are ca obiect de activitate vânzarea vehiculelor noi, în baza depunerii contractului de mandat încheiat între aceștia. În aceste situații, anual, cu ocazia depunerii primei solicitări, precum și ori de câte ori intervin modificări, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) și, după caz, alin. (7), vor fi depuse și documente care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul desemnat al mandatarului.
  (la 11-08-2020, Articolul 7 din Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )
  (3) În cazul vehiculului de proveniență străină care a mai fost înmatriculat în alt stat și care se înmatriculează pentru prima dată în România, solicitantul trebuie să depună, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), și documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine, în original, precum și plăcuțele cu numărul de înmatriculare.
  (la 11-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 7 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )
  (4) În cazul existenței unor indicii cu privire la falsificarea documentelor prevăzute la alin. (1) sau (3) ori în absența celor prevăzute la alin. (3), se vor efectua verificări prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Administrației și Internelor cu competențe în domeniu, la solicitarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, în condiții stabilite prin dispoziție a directorului Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.(5) În cazul absenței documentelor prevăzute la alin. (3), serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent va înmatricula un vehicul care provine dintr-un stat membru al Uniunii Europene numai după obținerea confirmării de la acest stat a faptului că solicitantul este îndreptățit să reînmatriculeze vehiculul în România. Procedura de solicitare a confirmării statului membru al Uniunii Europene din care provine vehiculul care urmează a fi înmatriculat în România se stabilește prin dispoziție a directorului Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.(6) Până la clarificarea situațiilor prevăzute la alin. (4) și (5), solicitantului i se pot atribui succesiv mai multe autorizații de circulație provizorii.(7) Persoana juridică solicitantă a înmatriculării trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) și (3), și acte care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal, în copie.


  Articolul 8
  (1) Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul se efectuează în baza depunerii următoarelor documente:
  (la 11-08-2020, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )

  a) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă; în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menționa în mod explicit acest lucru în cuprinsul cererii;
  (la 11-08-2020, Litera a) din Alineatul (1), Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )

  b) dovada înregistrării în evidențele organelor fiscale ale autorităților administrației publice locale în a căror rază de competență noul proprietar sau utilizatorul, în cazul vehiculelor care fac obiectul unui contract de leasing, își are domiciliul, sediul ori reședința, în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate;
  (la 11-08-2020, Litera b) din Alineatul (1), Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )

  c) cartea de identitate a vehiculului, în original și în copie;
  d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original și în copie. În situația în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă și o altă persoană, se va prezenta și documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original și în copie; în cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conțină cel puțin părțile, obiectul și durata contractului, datele de identificare ale vehiculului și semnăturile părților;
  (la 12-06-2017, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 )

  e) actul de identitate al solicitantului, în original și în copie. În situația în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă și o altă persoană, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul, în copie;
  f) dovada efectuării inspecției tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;
  g) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulație, în termenul de valabilitate a acesteia;
  h) abrogată;
  (la 12-06-2017, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 )

  i) certificatul de înmatriculare emis pe numele fostului proprietar;
  (la 11-08-2020, Litera i) din Alineatul (1), Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )

  j) plăcuțele cu numărul de înmatriculare și, după caz, plăcuțele a căror combinație a numărului de înmatriculare a fost păstrată anterior de către solicitant, în condițiile art. 27 alin. (1);
  (la 11-08-2020, Litera j) din Alineatul (1), Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )

  k) dovada plății contravalorii certificatului de înmatriculare;
  l) dovada plății contravalorii plăcuțelor cu numărul de înmatriculare, cu excepția cazului în care acestea se transferă automat noului proprietar, în condițiile art. 24 alin. (4) din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau acesta a optat anterior pentru păstrarea unei combinații a numărului de înmatriculare, în condițiile art. 27 alin. (1), iar forma, dimensiunile și conținutul plăcuțelor îndeplinesc cerințele din standardele în vigoare;
  (la 11-08-2020, Litera l) din Alineatul (1), Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )

  m) abrogată;
  (la 12-06-2017, Litera m) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 )

  n) procura specială în formă autentică, după caz.
  (la 11-08-2020, Litera n) din Alineatul (1), Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )
  (2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea. Plăcuțele cu numărul de înmatriculare prevăzute la alin. (1) lit. j) se restituie pe loc solicitantului, când acestea se transferă automat noului proprietar sau dacă fostul proprietar a optat pentru păstrarea combinației numărului de înmatriculare și numai dacă acestea îndeplinesc cerințele impuse de standardele în vigoare, iar combinația numărului de înmatriculare nu a fost restricționată conform legii. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea certificatului de înmatriculare a vehiculului sau a documentului prevăzut la art. 4 alin. (3).
  (la 11-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )
  (3) Persoana juridică solicitantă a transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), și acte care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal, în copie.(4) Transcrierea dreptului de proprietate asupra vehiculului se comunică în termen de 30 de zile, de către autoritatea care a efectuat-o, organului fiscal competent al autorității administrației publice locale.


  Articolul 8^1

  Abrogat.

  (la 11-08-2020, Articolul 8^1 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )

  Articolul 9
  (1) Verificarea existenței și a valabilității inspecției tehnice periodice și a încheierii asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule se poate face și pe cale informatică, în condiții stabilite prin protocol încheiat între Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor și Regia Autonomă "Registrul Auto Român", respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, caz în care documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. f) și g), precum și la art. 8 alin. (1) lit. f) și g) nu mai sunt necesare.(2) Abrogat.
  (la 12-06-2017, Alineatul (2) din Articolul 9 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 )
  (3) Societățile abilitate să comercializeze vehicule noi și societățile de leasing care au încheiat protocoale, conform legii, cu Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor pot solicita, pe cale informatică, înmatricularea sau autorizarea provizorie pentru circulație a vehiculelor și depun documentele necesare eliberării certificatelor de înmatriculare sau a autorizațiilor provizorii pentru circulație a vehiculelor și a plăcuțelor aferente simultan cu primirea acestora, verificarea actelor fiind efectuată ulterior.(4) În cazul transcrierii transmiterii dreptului de proprietate pentru vehiculul al cărui certificat de înmatriculare este model 1997 sau mai vechi, noul certificat de înmatriculare se eliberează doar după efectuarea de verificări în evidențele manuale în care vehiculul a fost înmatriculat.


  Articolul 10
  (1) Înmatricularea temporară pentru export se realizează pentru o perioadă de maximum 30 de zile, dar care nu poate depăși termenul de valabilitate a asigurării internaționale - carte verde.(2) Pentru vehiculele aflate în regim vamal de admitere temporară, perioada de înmatriculare temporară nu poate depăși sfârșitul anului în curs, dacă solicitarea a fost făcută în primele 9 luni ale anului respectiv, ori sfârșitul anului următor, dacă solicitarea a fost făcută în ultimele 3 luni ale anului în curs. Perioada de înmatriculare temporară nu poate depăși termenul limită acordat de autoritatea vamală sau durata dreptului de ședere de care beneficiază cetățenii străini.(3) Pentru autovehiculele și remorcile care se introduc în România printr-o operațiune de leasing extern sau care sunt de proveniență străină și comercializate în România în sistem leasing, durata de înmatriculare temporară nu poate depăși valabilitatea contractului de leasing și termenul limită stabilit pentru importul temporar.


  Articolul 11
  (1) Autovehiculele și remorcile aparținând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și membrilor acestora, precum și altor organizații și persoane străine cu statut diplomatic sau consular, care își desfășoară activitatea în România, se înmatriculează, la cererea celor interesați, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, pe baza documentelor prevăzute la art. 7, cu excepția taxei de înmatriculare și a dovezii plății taxei asupra mijloacelor de transport/impozitului pe mijloacele de transport, stabilită potrivit legii, dacă, pe bază de reciprocitate, se acordă scutiri pentru acestea.(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), înmatricularea se poate realiza și la solicitarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat".


  Articolul 12

  Termenul în care se soluționează cererile pentru eliberarea certificatelor de înmatriculare nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare.


  Articolul 13
  (1) Eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare se efectuează de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor care a efectuat înmatricularea, la solicitarea titularului certificatului de înmatriculare, în baza depunerii următoarelor documente:
  (la 11-08-2020, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 13 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )

  a) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă;
  (la 11-08-2020, Litera a) din Alineatul (1), Articolul 13 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )

  b) abrogată;
  (la 11-08-2020, Litera b) din Articolul 13 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )
  c) certificatul de înmatriculare deteriorat sau, după caz, declarația de pierdere sau furt a acestuia;
  (la 12-06-2017, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 13 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 )

  d) dovada plății contravalorii certificatului de înmatriculare;
  e) actul de identitate al solicitantului, în original și în copie.
  f) procura specială în formă autentică, după caz.
  (la 11-08-2020, Alineatul (1), Articolul 13 din Capitolul II a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )
  (2) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. e) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta.
  (la 11-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )


  Articolul 14
  (1) Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare în situația modificării unor date înscrise în acesta se efectuează de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent conform art. 1 alin. (2), la solicitarea proprietarului, titular al certificatului de înmatriculare, în baza depunerii următoarelor documente:
  (la 11-08-2020, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 14 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )

  a) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă;
  (la 11-08-2020, Litera a) din Alineatul (1), Articolul 14 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )

  b) cartea de identitate a vehiculului, în situația în care au fost efectuate modificări tehnice de Regia Autonomă «Registrul Auto Român»;
  (la 11-08-2020, Litera b) din Alineatul (1), Articolul 14 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )

  c) certificatul de atestare fiscală emis de către organul fiscal competent al autorității administrației publice locale, care conține noile date tehnice sau de identificare a solicitantului, numai în cazul modificărilor care vizează datele tehnice în baza cărora se calculează impozitul pe mijloace de transport, ori care se referă la schimbarea domiciliului sau, după caz, a reședinței, pentru cetățenii străini, ori a sediului.
  (la 11-08-2020, Litera c) din Alineatul (1), Articolul 14 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )

  d) vechiul certificat de înmatriculare;
  e) dovada plății contravalorii certificatului de înmatriculare;
  f) actul de identitate al solicitantului, în original și în copie;
  g) dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, în termenul de valabilitate a acesteia.
  (la 12-06-2017, Alineatul (1) din Articolul 14 , Capitolul II a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 )

  h) plăcuțele cu numărul de înmatriculare, în cazul în care proprietarul solicită atribuirea unui alt număr de înmatriculare;
  (la 11-08-2020, Alineatul (1) al Articolului 14 din Capitolul II a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )

  i) procura specială în formă autentică, după caz.
  (la 11-08-2020, Alineatul (1) al Articolului 14 din Capitolul II a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )
  (2) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. f) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta. Plăcuțele cu numărul de înmatriculare se restituie pe loc solicitantului, când acesta a optat pentru păstrarea combinației numărului de înmatriculare, numai dacă îndeplinesc cerințele impuse de standardele în vigoare, iar combinația numărului de înmatriculare nu a fost restricționată conform legii. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea noului certificat de înmatriculare a vehiculului sau a documentului prevăzut la art. 4 alin. (3).
  (la 11-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 14 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )
  (3) În cazul solicitării atribuirii unui alt număr de înmatriculare, se vor depune în plus față de documentele prevăzute la alin. (1) plăcuțele cu numărul de înmatriculare, dovada de plată a contravalorii celor noi și, după caz, a tarifului legal de atribuire a unei combinații preferențiale a numărului de înmatriculare.(4) Abrogat.
  (la 11-08-2020, Alineatul (4) din Articolul 14 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )


  Capitolul III Autorizarea provizorie pentru circulație a autovehiculelor și remorcilor

  Articolul 15
  (1) Până la înmatriculare, serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competente potrivit art. 1 alin. (2) autorizează provizoriu circulația autovehiculelor și a remorcilor neînmatriculate.
  (la 12-06-2017, Alineatul (1) din Articolul 15 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 )
  (2) Autorizația de circulație provizorie se emite pentru o perioadă de maximum 90 de zile sau pentru perioade mai scurte, care, cumulat, nu pot depăși 90 de zile. Valabilitatea autorizației de circulație provizorie nu poate depăși data la care expiră asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.
  (la 12-06-2017, Alineatul (2) din Articolul 15 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 )
  (3) Perioada de 90 de zile prevăzută la alin. (2) nu se aplică în cazul vehiculelor aflate în situația prevăzută la art. 7 alin. (4) și (5).(4) Autorizația de circulație provizorie dă dreptul titularului acesteia de a circula numai pe teritoriul României.


  Articolul 16
  (1) Autorizația de circulație provizorie se eliberează în baza depunerii următoarelor documente:
  (la 11-08-2020, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 16 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )

  a) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă;
  (la 11-08-2020, Litera a) din Alineatul (1), Articolul 16 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )

  b) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulație, în termenul de valabilitate a acesteia;
  (la 11-08-2020, Litera b) din Alineatul (1), Articolul 16 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )

  b^1) documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine, în cazul vehiculului de proveniență străină care a mai fost înmatriculat în alt stat, în original și în copie;
  (la 11-08-2020, Alineatul (1) al Articolului 16 din Capitolul III a fost completat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )

  c) abrogată;
  (la 12-06-2017, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 16 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 )

  d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului, în original și în copie;
  (la 11-08-2020, Litera d) din Alineatul (1), Articolul 16 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )

  e) actul de identitate al solicitantului, în original și în copie, sau, în cazul persoanei juridice, documentele care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul, în copie;
  f) dovada plății contravalorii plăcuțelor cu număr provizoriu;
  (la 12-06-2017, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 16 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 )

  g) dovada plății contravalorii autorizației de circulație provizorie;
  h) copia declarației vamale, după caz, pentru vehiculele de proveniență străină pentru care se solicită autorizarea de circulație provizorie pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau pentru perioade care, cumulate, depășesc 30 de zile
  (la 12-06-2017, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 16 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 )

  i) procura specială în formă autentică, după caz.
  (la 11-08-2020, Alineatul (1) al Articolului 16 din Capitolul III a fost completat de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )
  (2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. b^1), d) și e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.
  (la 11-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 16 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )
  (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și ale art. 15 alin. (2), în cazul absenței documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b^1), serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent va autoriza provizoriu circulația unui vehicul înmatriculat anterior în alt stat, pentru o perioadă de maximum 5 zile, dar care nu poate depăși data la care expiră asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.
  (la 11-08-2020, Articolul 16 din Capitolul III a fost completat de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )


  Articolul 17
  (1) Autorizațiile de circulație provizorie pot fi eliberate în alb societăților abilitate să comercializeze vehicule noi sau societăților de leasing care dețin spațiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor și au un volum mediu de vânzări de cel puțin 5 vehicule într-un interval de o lună.(2) Eliberarea autorizațiilor de circulație provizorie prevăzute la alin. (1) se efectuează în baza depunerii următoarelor documente:
  (la 11-08-2020, Partea introductivă a Alineatului (2) din Articolul 17 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )

  a) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă;
  (la 11-08-2020, Litera a) din Alineatul (2), Articolul 17 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )

  b) copii de pe facturile fiscale de vânzare și jurnalul de vânzări al societății din care să rezulte că aceasta a comercializat un număr de vehicule care să justifice acordarea autorizațiilor de circulație provizorie;
  c) abrogată;
  (la 12-06-2017, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 17 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 )

  d) documentele care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal, în copie;
  e) dovada plății contravalorii plăcuțelor cu număr provizoriu;
  (la 12-06-2017, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 17 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 )

  f) dovada plății contravalorii autorizației de circulație provizorie.(3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) se prezintă anual, cu ocazia primei solicitări de eliberare a autorizațiilor de circulație provizorie.(4) Persoanele juridice vor completa ulterior autorizațiile pe numele propriu sau al clienților, numai pentru vehiculele noi comercializate de acestea. Fiecare autorizație va fi însoțită de asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.(5) Societățile abilitate să comercializeze vehicule noi și societățile de leasing vor asigura permanent, la cererea poliției, identificarea operativă a titularilor autorizațiilor de circulație provizorie pe care le-au completat în condițiile alin. (4).(6) În cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (4) și (5), societățile abilitate să comercializeze vehicule noi și societățile de leasing pierd dreptul de a primi autorizații de circulație provizorie în alb pentru o perioadă de 3 luni de la data constatării.


  Articolul 18

  Termenul în care se soluționează cererile pentru eliberarea autorizațiilor de circulație provizorie nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare.


  Capitolul IV Autorizarea pentru probe a autovehiculelor și remorcilor

  Articolul 19
  (1) Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent potrivit alin. (2) autorizează pentru probe vehiculele care:
  a) fac obiectul unor activități de testare în vederea omologării, precum și cele incomplete care efectuează deplasări de la producători la operatorii economici care le carosează, la solicitarea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea, modificarea ori testarea vehiculelor, sistemelor, componentelor, unităților tehnice separate, pieselor sau echipamentelor, destinate vehiculelor respective;
  b) se supun înmatriculării și se comercializează, în vederea efectuării probelor solicitate de clienți, la cererea persoanelor juridice care dețin spațiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor și au un volum de vânzări de cel puțin 60 de vehicule în ultimele 6 luni.
  (la 11-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 19 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )
  (2) Autorizația de circulație pentru probe este valabilă un an de la data emiterii și se eliberează persoanei juridice, proprietar al vehiculelor, sau, după caz, persoanei juridice autorizate să efectueze activități de testare a vehiculelor, sistemelor, componentelor, unităților tehnice separate, pieselor sau echipamentelor, destinate acestora, mandatată de către producător, la solicitarea acesteia, de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor în a cărui rază de competență aceasta își are sediul.
  (la 11-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 19 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )
  (3) Autorizația de circulație pentru probe este valabilă doar pe teritoriul României, pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), și doar pe teritoriul județului sau al municipiului București, în raza căruia solicitantul își are sediul, pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. b).
  (la 11-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 19 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )
  (4) Formularul autorizației de circulație pentru probe este identic cu cel al certificatului de înmatriculare, fiind însoțit de o anexă completată de titularul autorizării, care cuprinde elementele de identificare a vehiculului.


  Articolul 20

  Autorizația de circulație pentru probe se eliberează în baza depunerii următoarelor documente:
  a) cererea solicitantului;
  b) documentele care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și persoana desemnată, în copie;
  c) copii de pe actul constitutiv al solicitantului, din care să rezulte ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea, modificarea ori testarea vehiculelor, sistemelor, componentelor, unităților tehnice separate, pieselor sau echipamentelor, destinate vehiculelor respective, pentru vehiculele aflate în situația prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. a);
  d) o adeverință de la Regia Autonomă «Registrul Auto Român» din care să rezulte că solicitantul este abilitat să efectueze activități de testare a vehiculelor sau sistemelor, componentelor, unităților tehnice separate, pieselor ori echipamentelor destinate acestor vehicule, în vederea omologării, după caz;
  e) copii de pe actul constitutiv al solicitantului din care să rezulte ca obiect de activitate comercializarea vehiculelor rutiere și copii de pe facturile fiscale de vânzare care să ateste un volum de vânzări de cel puțin 60 de vehicule în ultimele 6 luni, precum și copii de pe actele care atestă deținerea unui spațiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor supuse vânzării, pentru vehiculele aflate în situația prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. b);
  f) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulație, în termenul de valabilitate a acesteia, pentru fiecare autorizație solicitată;
  g) documentul care atestă faptul că solicitantul autorizației de circulație pentru probe este mandatat de către producător să efectueze activități de testare a vehiculelor sau sistemelor, componentelor, unităților tehnice separate, pieselor ori echipamentelor destinate acestora, după caz;
  h) dovada plății contravalorii plăcuțelor cu număr pentru probe;
  i) dovada plății contravalorii certificatului de înmatriculare.

  (la 11-08-2020, Articolul 20 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )


  Articolul 21
  (1) Titularii autorizațiilor de circulație pentru probe vor completa la momentul punerii în circulație a unui vehicul cu plăcuțe cu număr pentru probă o anexă care trebuie să cuprindă datele de identificare a vehiculului pe care se montează plăcuțele cu număr pentru probe, astfel: categoria, marca, tipul, masa totală maxim autorizată, numărul de identificare și culoarea. Datele din anexe se înscriu și într-un registru aflat la sediul societății.(2) Titularii autorizațiilor de circulație pentru probe vor asigura permanent, la cererea poliției, identificarea operativă a vehiculelor care circulă cu număr de probă.(3) Autovehiculele și remorcile care circulă în baza autorizației de circulație pentru probe nu pot efectua transport comercial de bunuri și persoane.(4) Autorizația de circulație pentru probe nu poate fi folosită pentru autovehicule și remorci de proveniență străină pentru care nu au fost efectuate formalitățile vamale în România și nici pentru vehicule care nu aparțin titularului autorizației de probe.(5) În cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (1)-(4), precum și la art. 19 alin. (3), persoanele juridice autorizate în condițiile art. 19 pierd dreptul de a primi autorizații de circulație pentru probe pentru o perioadă de 6 luni de la data constatării.


  Articolul 22

  Termenul în care se soluționează cererile pentru eliberarea autorizațiilor de circulație pentru probe nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare.


  Capitolul V Înregistrarea vehiculelor

  Articolul 23
  (1) Se înregistrează la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București numai tractoarele agricole sau forestiere, remorcile destinate a fi tractate de către acestea, troleibuzele, mopedele și cvadriciclurile ușoare așa cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri, omologate potrivit legii, pentru care Regia Autonomă «Registrul Auto Român» a emis cartea de identitate a vehiculului, mașinile autopropulsate pentru care Regia Autonomă «Registrul Auto Român» a emis atestatul tehnic, precum și tramvaiele și vehiculele cu tracțiune animală.
  (la 11-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 23 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )
  (2) Înregistrarea vehiculelor în condițiile prevăzute la alin. (1) se realizează de către compartimentele de specialitate de la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București, pe a căror rază teritorială își au domiciliul, reședința ori sediul proprietarii vehiculelor respective.
  (la 11-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 23 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )
  (3) Procedura de înregistrare, evidență și radiere a vehiculelor la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București se stabilește prin hotărâre a consiliului local, cu avizul consultativ al Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.
  (la 11-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 23 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )
  (4) Autovehiculele, remorcile și tractoarele agricole sau forestiere din dotarea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, precum și a Serviciului Român de Informații se înregistrează la aceste instituții numai dacă au fost omologate potrivit legii și dețin carte de identitate a vehiculului emisă de Regia Autonomă «Registrul Auto Român», iar mașinile autopropulsate numai dacă dețin atestat tehnic emis de Regia Autonomă «Registrul Auto Român». Autovehiculele și remorcile cu excepția remorcilor destinate a fi tractate de către tractoarele agricole sau forestiere pot, după caz, să fie înmatriculate, în condițiile legii.
  (la 11-08-2020, Alineatul (4) din Articolul 23 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )
  (5) Procedura de înregistrare și radiere a vehiculelor din dotarea instituțiilor prevăzute la alin. (4) se stabilește prin ordin al conducătorului instituției respective, care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:
  a) structura din cadrul instituției care efectuează înregistrarea;
  b) documentele pe baza cărora se efectuează înregistrarea, respectiv radierea;
  c) situațiile și condițiile în care se eliberează, pentru un vehicul înregistrat, un nou certificat de înregistrare, respectiv un nou set de plăcuțe cu număr de înregistrare.
  (6) Odată cu înregistrarea vehiculelor, autoritățile competente trebuie să elibereze un certificat de înregistrare, precum și plăcuțele cu număr de înregistrare.


  Capitolul VI Radierea din circulație a vehiculelor

  Articolul 24
  (1) Proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate pot depune o cerere privind radierea din circulație, al cărei model este prevăzut în anexă, dacă fac dovada depunerii acestora într-un spațiu adecvat.
  (la 12-06-2017, Alineatul (1) din Articolul 24 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 )
  (2) Proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate sunt obligați să solicite radierea din circulație în termen de 30 de zile de la data:
  a) când vehiculul a fost dezmembrat, casat sau predat unei unități specializate, în vederea dezmembrării;
  b) scoaterii definitive din România a vehiculului;
  c) declarării furtului vehiculului;
  d) trecerii vehiculului înregistrat în proprietatea altei persoane.
  (3) Vehiculul declarat, prin dispoziție a autorității administrației publice locale, fără stăpân ori abandonat se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea dispoziției respective.(4) Vehiculul pentru care poliția rutieră a dispus radierea din circulație, potrivit legii, se radiază de la data comunicării măsurii.(5) Situația vehiculelor radiate se comunică electronic, lunar, de către autoritatea care a efectuat-o organului fiscal competent al autorității administrației publice locale.
  (la 11-08-2020, Alineatul (5) din Articolul 24 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )


  Articolul 25
  (1) Radierea se efectuează de către autoritatea care a efectuat înmatricularea pe baza depunerii certificatului de înmatriculare sau de înregistrare și a plăcuțelor cu număr de înmatriculare ori de înregistrare, după caz, a cărții de identitate a vehiculului (doar pentru vehiculele înmatriculate după 1 iulie 1993), a certificatului de atestare fiscală, precum și a documentelor care atestă faptul că a intervenit una dintre situațiile prevăzute la art. 24 alin. (1)-(4).
  (la 11-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 25 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )
  (2) În cazul vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1993, care dețin certificate de înmatriculare și numere de înmatriculare modele vechi sau care au o vechime de fabricație mai mare de 30 de ani, radierea se poate efectua în baza unei declarații pe propria răspundere a titularului înmatriculării ori a moștenitorilor legali ai acestuia, care să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulație și nu mai circulă pe drumurile publice.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul vehiculelor menționate la art. 24 alin. (2) lit. a), radierea poate fi efectuată și din oficiu, numai în baza notificării primite de la autorități competente sau operatori economici autorizați să emită certificatul de distrugere, care atestă faptul că vehiculul a fost definitiv scos din uz, iar în cazul celor aflate în situația prevăzută la art. 24 alin. (2) lit. b), radierea poate fi efectuată și la solicitarea titularului certificatului de înmatriculare sau, după caz, din oficiu, numai în baza notificării primite de la autorități competente, care atestă faptul că vehiculul a fost înmatriculat permanent în alt stat.
  (la 11-08-2020, Articolul 25 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 36, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )


  Capitolul VII Numerele de înmatriculare, de înregistrare, provizorii și pentru probe

  Articolul 26
  (1) Indicativele județelor și al municipiului București, alcătuirea numerelor de ordine, formele, dimensiunile, culorile fondului plăcuțelor și ale înscrisurilor aplicate, precum și condițiile de calitate pentru plăcuțele cu număr de înmatriculare, provizoriu sau pentru probe, după caz, sunt stabilite prin standard de stat, potrivit legii.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), alcătuirea numerelor de ordine poate fi modificată cu aprobarea ministrului administrației și internelor.


  Articolul 27
  (1) Păstrarea combinației numărului de înmatriculare poate fi solicitată de către titularul certificatului de înmatriculare autorității care a efectuat înmatricularea, până la momentul radierii vehiculului, al expirării solicitării anterioare de păstrare sau al transcrierii transmiterii dreptului de proprietate pe numele dobânditorului, după caz, cu plata tarifului aferent. Solicitarea înscrierii acesteia în evidențele autorității competente se face în baza depunerii următoarelor documente:
  a) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă;
  b) actul de identitate al solicitantului sau documentele care atestă dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul persoanei juridice, în original și în copie;
  c) dovada achitării tarifului de păstrare a combinației numărului de înmatriculare.
  (la 11-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 27 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )
  (1^1) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. b) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta.
  (la 11-08-2020, Articolul 27 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 38, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )
  (1^2) Valabilitatea păstrării combinației numărului de înmatriculare este de un an de la data solicitării, cu posibilitatea de prelungire consecutivă pe o perioadă de maximum trei ani.
  (la 11-08-2020, Articolul 27 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 38, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )
  Notă
  Potrivit art. II din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020, în cazul combinațiilor numărului de înmatriculare păstrate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, termenele prevăzute la art. 27 alin. (1^2) din Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul ordin, se calculează începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.
  (1^3) Responsabilitatea asigurării continuității păstrării combinației numărului de înmatriculare revine solicitantului operațiunii respective.
  (la 11-08-2020, Articolul 27 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 38, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )
  (2) Solicitantul înmatriculării permanente, al transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul sau al eliberării unui nou certificat de înmatriculare ca urmare a modificării unor date înscrise în acesta poate opta pentru o combinație preferențială a numărului de înmatriculare, dacă aceasta este disponibilă, cu plata contravalorii tarifului legal.
  (la 11-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 27 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )
  (3) În cazul în care solicitantul transcrierii transmiterii dreptului de proprietate are domiciliul, reședința ori sediul în alt județ decât titularul certificatului de înmatriculare anterior, acesta poate primi o combinație la rând a numărului de înmatriculare sau poate opta pentru o combinație preferențială, dacă aceasta este disponibilă, cu plata contravalorii tarifului legal.
  (la 11-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 27 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )
  (4) Depunerea documentelor prevăzute la art. 13 alin. (1), art. 25 alin. (3) și art. 27 alin. (1) poate fi înlocuită prin transmiterea solicitărilor către autoritatea de înmatriculare competentă, în format electronic, prin intermediul unei aplicații informatice puse la dispoziția publicului pe pagina de internet a Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, cu respectarea condițiilor prevăzute de reglementările legale în vigoare.
  (la 11-08-2020, Articolul 27 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 40, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )
  (5) Modele ale documentelor necesare solicitării efectuării operațiunilor prevăzute la alin. (4) sunt puse gratuit la dispoziția publicului, pe pagina de internet a Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.
  (la 11-08-2020, Articolul 27 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 40, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )


  Articolul 27^1
  (1) Eliberarea unei/unor noi plăcuțe cu număr de înmatriculare, ca urmare a pierderii, deteriorării sau furtului, se face în baza depunerii următoarelor documente:
  a) cererea solicitantului;
  b) dovada plății contravalorii plăcuței/plăcuțelor cu numărul de înmatriculare;
  c) actul de identitate al solicitantului sau documentele care atestă dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul persoanei juridice;
  d) plăcuța/plăcuțele deteriorată/deteriorate ori, după caz, declarația de pierdere sau dovada declarării furtului acesteia/acestora emisă de către autorități competente;
  e) procura specială în formă autentică, după caz.
  (2) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. c) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta.
  (la 11-08-2020, Capitolul VII a fost completat de Punctul 41, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )


  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale

  Articolul 28

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, nu se mai efectuează serviciile de rezervare a unei combinații a numărului de înmatriculare. Persoanele care au achitat anterior contravaloarea tarifului de rezervare a unui număr de înmatriculare beneficiază în continuare de serviciile achitate, dar nu mai mult de un an de la achitarea acestora.


  Articolul 29

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga

  București, 13 noiembrie 2006.
  Nr. 1.501.

  Anexă

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.
  (la 11-08-2020, Anexa a fost modificată de Punctul 42, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020 )