ORDIN nr. 6.552 din 13 decembrie 2011
pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 19 ianuarie 2012  În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 50 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor naţionale, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei, cercetării,
  tineretului şi sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Bucureşti, 13 decembrie 2011.
  Nr. 6.552.


  Anexa
  METODOLOGIE
  privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională,
  orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor,
  a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) În vederea evaluării, asistenţei psihoeducaţionale, orientării şcolare şi orientării profesionale a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, se înfiinţează serviciul de evaluare şi orientare şcolară şi profesională, denumit în continuare SEOSP, în cadrul centrelor judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională (CJRAE), respectiv al Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi de Asistenţă Educaţională (CMBRAE).
  (2) Finanţarea posturilor nou-înfiinţate în cadrul SEOSP se va realiza de către consiliul judeţean/al municipiului Bucureşti, prin CJRAE/CMBRAE.
  (3) Din SEOSP fac parte: 2 profesori psihologi atestaţi în psihologie educaţională, un profesor psihopedagog, un profesor de educaţie specială, un asistent social, medic pediatru.
  (4) În cazul copiilor/elevilor/tinerilor aparţinând minorităţilor naţionale se va asigura, după caz, un interpret, specialist în domeniu, în limba minorităţii respective.
  (5) În cazul copiilor/elevilor/tinerilor cu deficienţe senzoriale se va asigura, după caz, un interpret, specializat pentru deficienţa respectivă.
  (6) Hotărârea privind orientarea şcolară şi profesională a copiilor, elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale aparţine comisiei de orientare şcolară şi profesională, denumită în continuare COSP, la propunerea SEOSP din cadrul CJRAE, respectiv CMBRAE.


  Articolul 2

  În înţelesul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
  a) deficienţă - absenţa, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei funcţii (leziune anatomică, tulburare fiziologică sau psihologică) a individului, rezultând în urma unei maladii, accident sau perturbări, care îi împiedică participarea normală la activitate în societate;
  b) educaţie specială - ansamblul proceselor de punere în aplicare a programelor, activităţilor de învăţare şi asistenţă complexă de recuperare-compensare (psihoterapeutică, medicală, socială, culturală) adaptate persoanelor care nu reuşesc independent să atingă, temporar sau pe toată durata şcolarizării, un nivel de dezvoltare corespunzător vârstei, pentru formarea competenţelor de bază în vederea pregătirii pentru viaţa de adult;
  c) şcoală specială - unitate de învăţământ în care se asigură educaţie şi intervenţie psihopedagogică de către profesori specializaţi persoanelor cu diferite tipuri şi grade de dizabilităţi/deficienţe;
  d) cerinţe educaţionale speciale (CES) - necesităţi educaţionale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate particularităţilor individuale şi celor caracteristice unei anumite deficienţe/dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare ori de altă natură, precum şi o asistenţă complexă (medicală, socială, educaţională etc.);
  e) integrare (şcolară) - procesul de adaptare a persoanei cu cerinţe educaţionale speciale la normele şi cerinţele şcolii pe care o urmează, de stabilire a unor relaţii afective pozitive cu membrii grupului şcolar (grupă/clasă) şi de desfăşurare cu succes a activităţilor şcolare;
  f) incluziune (şcolară) - procesul permanent de îmbunătăţire a serviciilor oferite de unităţile de învăţământ pentru a cuprinde în procesul de educaţie toţi membri comunităţii, indiferent de caracteristicile, dezavantajele sau dificultăţile acestora;
  g) şcoala incluzivă - unitatea de învăţământ în care se asigură o educaţie pentru toţi copiii, reprezentând mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare şi segregare. Copiii/Elevii din aceste unităţi de învăţământ beneficiază de toate drepturile şi serviciile educaţionale, psihoterapeutice, medicale şi sociale, conform principiilor incluziunii sociale, echităţii şi asigurării egalităţii de şanse;
  h) adaptare curriculară - corelarea conţinuturilor componentelor curriculumului naţional cu posibilităţile elevului cu CES, din perspectiva finalităţilor procesului de adaptare şi de integrare şcolară şi socială a acestuia;
  i) profesor itinerant şi de sprijin - cadrul didactic cu studii superioare în domeniul psihopedagogic care desfăşoară activităţi de învăţare, stimulare, compensare şi recuperare cu persoanele cu CES integrate în unităţile de învăţământ de masă, în colaborare cu toţi factorii implicaţi;
  j) planul de servicii individualizat - modalitatea de programare şi coordonare coerentă a resurselor şi serviciilor individualizate pentru copiii/elevii/tinerii cu CES integraţi în unităţi de învăţământ de masă, focalizată pe nevoile de dezvoltare ale acestora;
  k) programul de intervenţie personalizat - un instrument de proiectare şi implementare a activităţilor educaţional-terapeutice, utilizat pentru eficientizarea activităţilor de intervenţie şi atingerea finalităţilor prevăzute în planul de servicii personalizat;
  l) CJRAE/CMBRAE - unitate specializată a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, coordonată metodologic de inspectoratul şcolar, care desfăşoară servicii de asistenţă psihoeducaţională pentru părinţi, copii şi cadre didactice şi care coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean, activitatea şi serviciile educaţionale oferite de către centrele logopedice interşcolare şi cabinetele logopedice, centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică, mediatorii şcolari;
  m) certificat de orientare şcolară şi profesională - document/act oficial eliberat de către CJRAE/CMBRAE, conform prevederilor cuprinse în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care precizează diagnosticul/deficienţa şi orientează copiii, elevii şi tinerii cu CES în învăţământul de masă sau în învăţământul special;
  n) incapacitate - limitări funcţionale cauzate de disfuncţionalităţi/deficienţe fizice, intelectuale sau senzoriale, de condiţii de sănătate ori de mediu şi care reduc posibilitatea individului de a realiza o activitate, motrice sau cognitivă, ori un comportament;
  o) handicap - dezavantaj social rezultat în urma unei deficienţe sau incapacităţi şi care limitează ori împiedică îndeplinirea de către individ a unui rol aşteptat de societate;
  p) dizabilitate - rezultatul sau efectul unor relaţii complexe dintre starea de sănătate a individului, factorii personali şi factorii externi care reprezintă circumstanţele de viaţă ale acestui individ. Datorită acestei relaţii, impactul diverselor medii asupra aceluiaşi individ, cu o stare de sănătate dată, poate fi extrem de diferit. Dizabilitatea este termenul generic pentru afectări, limitări ale activităţii şi restricţii de participare conform CIF;
  q) CIF - Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii - document elaborat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Geneva, 2001;
  r) afectare - o pierdere sau o anormalitate a structurii corpului ori a unei funcţii fiziologice, inclusiv a funcţiilor mintale. Prin anormalitate în sensul prezentului ordin se înţelege variaţiile semnificative de la norma stabilită statistic, adică o deviaţie de la media populaţiei stabilită conform normelor standard măsurate, termenul trebuind utilizat exclusiv în acest sens, conform CIF;
  s) funcţionarea - termen generic pentru funcţiile organismului, structurile corpului, activităţi şi participare, care denotă aspectele pozitive ale interacţiunii dintre individ (care are o problemă de sănătate) şi factorii contextuali în care se regăseşte (factori de mediu şi personali), conform CIF;
  t) adaptarea curriculară - corelarea conţinuturilor componentelor curriculumului naţional cu posibilităţile elevului cu CES sau alte tipuri de cerinţe educaţionale din perspectiva finalităţilor procesului de adaptare şi de integrare şcolară şi socială a acestuia;
  u) educaţia incluzivă - proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor persoanelor din cadrul unei comunităţi;
  v) şcoala profesională specială - instituţie şcolară care, prin organizarea, desfăşurarea procesului de predare-învăţare-evaluare facilitează integrarea socioprofesională a elevilor prin certificarea calificărilor profesionale;
  w) liceu special - unitate de învăţământ care organizează şi desfăşoară procesul de predare-învăţare-evaluare pentru elevii/tinerii cu CES;
  x) centrul de zi, centrul de pedagogie curativă şi alte tipuri de centre - centre care pot fi organizate conform Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, de către autorităţile locale/judeţene, organizaţii neguvernamentale etc. în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) şi care au ca scop şi finalitate recuperarea, compensarea, reabilitarea şi integrarea şcolară şi socială a diferitelor categorii de copii/elevi/tineri cu CES. Acestea sunt considerate alternative de educaţie specială al căror conţinut poate fi fundamentat şi pe anumite pedagogii experimentale: Montessori, Freinet, Waldorf etc.;
  y) atelier protejat - spaţiu adaptat nevoilor persoanelor cu CES/dizabilităţi, unde aceştia desfăşoară activităţi de perfecţionare şi dezvoltare a abilităţilor, în vederea integrării în viaţa activă a tinerilor; poate funcţiona în locaţii din comunitate, în centre de zi, în centre rezidenţiale sau în unităţi de învăţământ special.


  Articolul 3

  (1) Scopul evaluării, asistenţei psihoeducaţionale, orientării/reorientării şcolare şi profesionale a copiilor, elevilor şi a tinerilor cu CES este identificarea nevoilor specifice ale acestora şi asigurarea condiţiilor optime de integrare şcolară, profesională şi socială.
  (2) Finalitatea evaluării, asistenţei psihoeducaţionale, orientării/reorientării şcolare şi profesionale a copiilor, elevilor şi a tinerilor cu CES este aceea de a asigura integrarea socială şi profesională a acestora prin egalizarea şanselor.


  Articolul 4

  Principiile profesionale care guvernează învăţământul special şi special integrat sunt următoarele:
  a) principiul echităţii - din perspectiva dreptului la educaţie, în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare;
  b) principiul relevanţei - în baza căruia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi social-economice;
  c) principiul eficienţei - în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale maxime, prin gestionarea resurselor existente;
  d) principiul asigurării egalităţii de şanse - în scopul facilitării accesului la orice formă de educaţie şi asigurării şanselor egale oricărui copil, elev, tânăr, indiferent de rasă, etnie, naţionalitate, limbă, religie, apartenenţă la o categorie defavorizată;
  e) principiul incluziunii sociale;
  f) principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia;
  g) principiul participării şi responsabilizării părinţilor.


  Articolul 5

  (1) Beneficiile aplicării prezentei metodologii sunt asigurarea dreptului constituţional la educaţie, a egalizării şanselor pentru copiii, elevii şi tinerii cu CES.
  (2) Beneficiari direcţi ai prezentei metodologii sunt:
  a) toţi copiii, elevii şi tinerii cu CES din învăţământul special şi special integrat;
  b) copiii, elevii şi tinerii propuşi spre evaluare de către comisiile interne de evaluare continuă (CIEC);
  c) copiii, elevii şi tinerii propuşi spre evaluare, după caz, la cererea: părinţilor, conducerilor unităţilor de învăţământ, cadrelor didactice care au lucrat cu copiii/elevii/tinerii în cauză, psihologilor şcolari, conducerilor centrelor de plasament, conducerilor centrelor de primire a minorilor, autorităţilor locale;
  d) copiii, elevii şi tinerii cu CES din unităţile de învăţământ cu dublă subordonare - MECTS şi Ministerul Justiţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Sănătăţii.
  (3) Beneficiari indirecţi ai prezentei metodologii sunt familia, cadrele didactice, instituţiile de învăţământ şi comunitatea.


  Capitolul II Evaluarea copiilor, elevilor şi tinerilor cu CES


  Articolul 6

  Evaluarea, în sensul prezentei metodologii, este un proces complex, continuu şi dinamic, realizat cu scopul de a cunoaşte în profunzime şi de a estima din punct de vedere cantitativ şi calitativ particularităţile dezvoltării, limitele şi potenţialul copilului/elevului/tânărului cu CES.


  Articolul 7

  Scopul evaluării este de a stabili dacă elevul/copilul/tânărul are sau nu CES, în vederea orientării şcolare şi/sau profesionale a acestuia.


  Articolul 8

  Beneficiarii serviciilor de evaluare sunt copiii/elevii/tinerii din învăţământul preuniversitar.


  Articolul 9

  Finalitatea evaluării este de a orienta decizia şi acţiunea educaţională şi de a propune programe ameliorativ-formative pe anumite paliere de dezvoltare, de a stabili serviciile educaţionale optime în funcţie de nevoile specifice ale copilului/elevului/tânărului cu CES.


  Articolul 10

  Se va asigura în cadrul SEOSP, după caz, un interpret, specialist în domeniu, în limba minorităţii respective/specializat pentru deficienţa respectivă.


  Articolul 11

  Cererea de realizare a evaluării poate fi făcută, după caz, de către părinte/tutore legal instituit/şcoală/instituţii educaţionale/instituţii ale statului.


  Articolul 12

  Principiile evaluării sunt următoarele:
  a) evaluarea trebuie să fie subordonată interesului superior al copilului, în vederea creşterii nivelului de implicare activă în planul vieţii individuale şi sociale a acestuia;
  b) evaluarea trebuie axată pe potenţialul real de dezvoltare al copilului;
  c) evaluarea necesită o abordare complexă şi completă a elementelor relevante (sănătate, nivel de instrucţie şi educaţie, grad de adaptare psihosocială, situaţie economică etc.), precum şi a interacţiunii dintre acestea;
  d) evaluarea trebuie să fie unitară, să urmărească şi să opereze cu aceleaşi obiective, criterii, metodologii pentru toţi copiii, elevii şi tinerii;
  e) evaluarea trebuie să aibă un caracter multidimensional, să determine nivelul actual de dezvoltare, pentru a oferi un prognostic şi recomandări privind evoluţia viitoare a copilului, în integralitatea sa;
  f) evaluarea presupune o muncă în echipă, cu participarea mai multor specialişti (psihologi, medici, pedagogi, profesori, educatori, sociologi, asistenţi sociali, logopezi etc.);
  g) evaluarea se bazează pe un parteneriat autentic cu beneficiarii direcţi ai acestei activităţi, respectiv copilul şi persoanele care îl au în ocrotire.


  Articolul 13

  Evaluarea copilului, elevului sau a tânărului poate fi:
  a) medicală;
  b) psihologică;
  c) educaţională;
  d) socială.


  Articolul 14

  (1) Evaluarea medicală presupune examinarea clinică şi efectuarea unor investigaţii de laborator şi paraclinice, la nevoie, pentru stabilirea unui diagnostic complet.
  (2) Evaluarea medicală iniţială se va face de către medicul de familie la care este înscris copilul/elevul/tânărul.
  (3) Medicul de familie va cere consult de specialitate acolo unde este cazul.


  Articolul 15

  (1) Evaluarea psihologică presupune stabilirea nivelului de dezvoltare a funcţiilor şi proceselor psihice, în vederea raportării la standardele existente.
  (2) Evaluarea psihologică se realizează de către profesorii psihologi din cadrul SEOSP.
  (3) Evaluarea psihologică se realizează utilizând metode variate şi doar instrumente validate, conform setului de instrumente de expertizare şi evaluare prezentate în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie, aplicabile în situaţii formale şi informale, inclusiv informaţii furnizate de părinţi.
  (4) Profesorul psiholog are obligaţia de a alege şi a folosi, după caz, acele instrumente psihodiagnostice care corespund cel mai bine investigării fenomenului psihic vizat şi de a le completa cu date obţinute prin observaţie, analiza comportamentului celui investigat, chestionare, interviuri.


  Articolul 16

  (1) Evaluarea educaţională presupune stabilirea nivelului de cunoştinţe şi a gradului de asimilare şi corelarea acestora cu posibilităţile şi nivelul intelectual al copilului/elevului/tânărului, a nivelului de adaptare la mediul şcolar şi social, precum şi identificarea problemelor şi CES.
  (2) Sunt necesare investigaţii suplimentare în cazul în care există o discrepanţă între nivelul de achiziţii şi nivelul intelectual al copilului/elevului/tânărului, în sfera exprimării orale, citit-scrisului, calculului elementar.
  (3) Evaluarea educaţională se va realiza de către cadrele didactice direct implicate în procesul educaţional.


  Articolul 17

  (1) Evaluarea socială presupune, după caz, investigarea mediului de dezvoltare a copilului/elevului/tânărului: locuinţa, hrana, îmbrăcămintea, igiena, securitatea psihică şi fizică, factorii de mediu, factorii personali.
  (2) Acest tip de evaluare este realizată, de regulă, de către serviciile specializate din cadrul primăriilor de pe raza de domiciliu a copilului/elevului/tânărului sau, în cazuri speciale, de către asistenţii sociali din cadrul CJRAE/CMBRAE ori al centrului şcolar pentru educaţie incluzivă/şcolii speciale.


  Articolul 18

  (1) La finalul evaluării iniţiale în vederea orientării şcolare/profesionale, dosarul va cuprinde rezultatele evaluării medicale (referat medical/scrisoare medicală eliberat/eliberată de medicul de familie/medicul specialist), ale evaluării psihologice (fişă psihologică eliberată de profesorul psiholog), ale evaluării educaţionale (fişă psihopedagogică eliberată de unitatea de învăţământ) şi ale evaluării sociale (anchetă socială), precum şi recomandarea SEOSP din cadrul CJRAE/CMBRAE.
  (2) Reevaluarea se realizează, de regulă, când apar schimbări la nivelul performanţei şcolare şi al funcţionalităţii copilului/elevului/tânărului şi/sau la cererea părintelui şi/sau profesorului, cel mult una pe an şi cel puţin una pe nivel de învăţământ.
  (3) Evaluarea continuă a copiilor/elevilor/tinerilor din învăţământul special se va face de către CIEC din cadrul instituţiilor de învăţământ special.
  (4) Evaluarea continuă a copiilor/elevilor/tinerilor din învăţământul special integrat se va face de către comisia de expertiză din cadrul CJRAE/CMBRAE.


  Articolul 19

  CIEC funcţionează la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ special.


  Articolul 20

  (1) Din CIEC fac parte, după caz: profesor psihopedagog/profesor logoped, profesor de educaţie specială, profesor itinerant şi de sprijin, profesor kinetoterapeut, asistent social, medic şcolar.
  (2) CIEC este compusă din 3-7 membri numiţi de către consiliul de administraţie, la propunerea consiliului profesoral din cadrul instituţiei de învăţământ special.
  (3) Atribuţiile CIEC sunt următoarele:
  a) evaluează, diagnostichează şi urmăreşte evoluţia şcolară a copiilor/elevilor/tinerilor cu CES din instituţiile de învăţământ special şi special integrat;
  b) realizează şi monitorizează aplicarea planurilor de servicii personalizate pentru copiii/elevii/tinerii cu CES;
  c) propune reorientarea copiilor/elevilor/tinerilor cu CES din instituţiile de învăţământ special spre instituţii de învăţământ de masă;
  d) asigură servicii de asistenţă psihoeducaţională copiilor/elevilor/tinerilor cu CES;
  e) asigură servicii de consiliere şi asistenţă psihoeducaţională cadrelor didactice care furnizează programe de educaţie remedială;
  f) promovează învăţământul incluziv.


  Capitolul III Asistenţa psihoeducaţională a copiilor, elevilor şi tinerilor cu CES


  Articolul 21

  Asistenţa psihoeducaţională reprezintă un ansamblu de servicii specializate pentru copiii/elevii/tinerii cu CES vizând, după caz: consiliere psihopedagogică, terapii specifice, recuperator-compensatorii, anchetă socială, mediere şcolară.


  Articolul 22

  Scopul asistenţei psihoeducaţionale îl reprezintă oferirea de sprijin pedagogic şi psihologic copiilor cu CES în vederea optimizării procesului educaţional, adaptării şi integrării sociale şi profesionale.


  Articolul 23

  Asistenţa psihoeducaţională pentru copiii/elevii/tinerii cu CES se asigură prin instituţii de învăţământ special şi instituţii de învăţământ special integrat de către personalul abilitat, cu finanţare de la bugetul consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti.


  Articolul 24

  Personalul abilitat pentru activităţile de asistenţă psihoeducaţională poate fi, după caz: profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică, profesor logoped, cadru didactic itinerant/de sprijin/domiciliu, profesor psihopedagog, profesor de psihopedagogie specială, kinetoterapeut, profesor-educator, profesor preparator, învăţător-educator, educatoare/educator, asistent social, mediator şcolar.


  Articolul 25

  Activităţile de asistenţă psihoeducaţională se derulează în parteneriat educaţional, în vederea asigurării de şanse egale copiilor/elevilor/tinerilor cu CES.


  Articolul 26

  Monitorizarea activităţilor de asistenţă psihoeducaţională este realizată, după caz, de SEOSP din cadrul CJRAE/CMBRAE sau de către CIEC din cadrul şcolilor speciale.


  Articolul 27

  Beneficiarii serviciilor de asistenţă psihoeducaţională sunt copiii/elevii/tinerii:
  a) cu certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia pentru protecţia copilului din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;
  b) cu certificat de orientare şcolară şi profesională eliberat de COSP din cadrul CJRAE/CMBRAE.


  Articolul 28

  Documentele de referinţă ale asistenţei psihoeducaţionale sunt, după caz: Programul de intervenţie personalizat (PIP), prevăzut în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezenta metodologie, planul de servicii individualizat (PSI), prevăzut în anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezenta metodologie, portofoliul educaţional al copiilor/elevilor/tinerilor.


  Capitolul IV Orientarea şcolară şi profesională a copiilor, elevilor şi tinerilor cu CES


  Articolul 29

  Orientarea şcolară şi profesională este ansamblul de norme, metode şi tehnici prin care se asigură educaţie şi formare profesională de calitate, în acord cu particularităţile fizice, fiziologice şi psihologice ale individului.


  Articolul 30

  Scopul orientării şcolare şi profesionale vizează valorificarea potenţialului aptitudinal, a intereselor, aspiraţiilor, cunoştinţelor, abilităţilor, deprinderilor şi a altor particularităţi psihocomportamentale, precum şi consilierea asupra modului de integrare socioprofesională adecvată în vederea asigurării egalităţii de şanse.


  Articolul 31

  Orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor/elevilor/tinerilor cu CES se realizează de către COSP, numită prin decizie a inspectorului şcolar general al judeţului/al municipiului Bucureşti, la propunerea SEOSP din cadrul CJRAE/CMBRAE.


  Articolul 32

  Componenţa COSP este următoarea:
  a) directorul CJRAE, preşedinte al comisiei;
  b) inspectorul şcolar pentru învăţământul special şi special integrat;
  c) un reprezentant din partea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;
  d) un reprezentant din partea consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti;
  e) un reprezentant din partea fiecărei instituţii de învăţământ special cu personalitate juridică;
  f) un asistent social din cadrul SEOSP, cu rol de secretar al COSP.


  Articolul 33

  Competenţele COSP sunt următoarele:
  a) emite certificatele de orientare/reorientare şcolară şi profesională, la propunerea SEOSP din cadrul CJRAE/CMBRAE;
  b) colaborează cu direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/a municipiului Bucureşti, cu instituţiile de învăţământ, cu părinţii, cu asociaţiile persoanelor cu dizabilităţi, cu reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi societăţii civile, cu cabinete medicale, în scopul orientării copiilor cu CES în concordanţă cu particularităţile lor individuale.


  Articolul 34

  Orientarea/Reorientarea şcolară şi profesională va fi realizată cel puţin odată pentru un nivel de învăţământ, la cererea părintelui/tutorelui legal instituit sau la cererea instituţiilor educaţionale.


  Articolul 35

  (1) Finanţarea COSP se realizează prin CJRAE/CMBRAE din bugetele consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti.
  (2) COSP se întruneşte bilunar în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare.
  (3) COSP este legal constituită în prezenţa majorităţii membrilor săi.
  (4) Convocarea şedinţelor se face de către secretarul comisiei, iar în absenţa acestuia, de către directorul CJRAE/CMBRAE.
  (5) Convocarea se face în scris cu cel puţin 3 zile înainte de data şedinţei şi cuprinde în mod obligatoriu ordinea de zi a acesteia.
  (6) Prezenţa membrilor COSP la şedinţă este obligatorie. În cazul în care un membru al COSP absentează de la şedinţe de două ori consecutiv, fără motive temeinice, consiliul judeţean, respectiv consiliul local al sectorului municipiului Bucureşti va fi cel care va propune sancţionarea celui în cauză. Punerea în aplicare a sancţiunii se va face de către instituţia din care face parte cel sancţionat.
  (7) Şedinţele COSP nu sunt publice. COSP poate admite să fie de faţă şi alte persoane decât cele chemate, dacă apreciază că prezenţa lor este utilă.
  (8) Salarizarea membrilor comisiei se stabileşte în regim de plată cu ora sau de indemnizaţie de şedinţă.


  Articolul 36

  Beneficiarii certificatelor de orientare şcolară şi profesională sunt:
  a) copiii/elevii/tinerii cu certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia pentru protecţia copilului din cadrul consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti, prin serviciul de evaluare complexă al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;
  b) copiii/elevii/tinerii cu CES evaluaţi de serviciul de evaluare şi orientare şcolară şi profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE.


  Articolul 37

  Pentru copiii/elevii/tinerii încadraţi în grad de handicap de către comisia pentru protecţia copilului din cadrul consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti sunt necesare următoarele acte în vederea obţinerii certificatului de orientare şcolară şi profesională:
  a) cererea părintelui/tutorelui legal instituit adresată COSP;
  b) copie a certificatului de încadrare în grad de handicap.


  Articolul 38

  Secretarul COSP va solicita serviciului de evaluare complexă a copilului din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului o copie a documentelor din dosarul copilului/elevului/tânărului încadrat în grad de handicap.


  Articolul 39

  Pentru copiii/elevii/tinerii cu CES neîncadraţi în grad de handicap, orientarea şcolară şi profesională se va realiza la propunerea/prin SEOSP din cadrul CJRAE/CMBRAE, în baza următoarelor documente:
  a) cererea părintelui/tutorelui legal instituit adresată COSP;
  b) copie a actelor de identitate ale părinţilor/tutorelui legal instituit (copia sentinţei de divorţ - dacă este cazul);
  c) copie a actelor de identitate ale copilului/elevului/tânărului (certificat de naştere/carte de identitate);
  d) referat/scrisoare medicală de la medicul de familie/specialist;
  e) fişă de evaluare complexă, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie, eliberată de specialişti calificaţi;
  f) fişă psihopedagogică eliberată, de regulă, de unitatea de învăţământ sau de profesorul psihopedagog din cadrul SEOSP al CJRAE/CMBRAE, însoţită, dacă este cazul, de recomandări ale cadrelor didactice care lucrează efectiv cu copilul/elevul/tânărul în vederea orientării/reorientării şcolare şi profesionale;
  g) fişă privind traseul educaţional (anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta metodologie);
  h) fişă medicală sintetică (anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta metodologie);
  i) foaie matricolă (copie xerox), dacă este cazul;
  j) ultimul certificat de orientare şcolară şi/sau profesională, dacă este cazul.


  Articolul 40

  COSP va elibera certificatul de orientare şcolară şi profesională în 3 exemplare originale: un exemplar pentru părinte/tutore legal instituit, un exemplar pentru instituţia de învăţământ spre care a fost orientat, un exemplar pentru SEOSP, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta metodologie.


  Articolul 41

  Certificatul de orientare şcolară şi profesională este valabil de la data emiterii până la finalizarea nivelului de învăţământ pentru care a fost orientat sau până la o nouă reorientare şcolară şi profesională.


  Articolul 42

  Hotărârea COSP este executorie.


  Articolul 43

  Eventualele contestaţii privind orientarea şcolară şi profesională se depun în termen de 48 de ore de la data comunicării sub semnătură a certificatului de orientare şcolară şi profesională la SEOSP din cadrul CJRAE/CMBRAE.


  Articolul 44

  CJRAE/CMBRAE are obligaţia să soluţioneze în termen de 30 de zile de la data depunerii contestaţia privind orientarea şcolară şi profesională, prin desemnarea unei alte comisii cu aceeaşi structură a membrilor.


  Articolul 45

  Decizia comisiei nou-constituite privind orientarea şcolară şi profesională poate fi atacată doar în justiţie.


  Capitolul V Dispoziţii finale


  Articolul 46

  Specialiştii în evaluare, asistenţă psihoeducaţională, orientare şcolară şi profesională vor respecta dreptul persoanei/familiei de a sista, fără nicio justificare, participarea sa la serviciul furnizat, în calitate de client.


  Articolul 47

  În cadrul evaluării psihologice se vor utiliza (administra, interpreta, măsura) metodele şi tehnicile de evaluare în strictă conformitate cu normele legale în vigoare.


  Articolul 48

  Specialiştii implicaţi în evaluare, asistenţă psihoeducaţională, orientare şcolară şi profesională nu vor furniza informaţii despre rezultatele activităţii lor, pentru a nu produce prejudicii, voluntar sau involuntar, beneficiarilor.


  Articolul 49

  Specialiştii implicaţi în evaluare, asistenţă psihoeducaţională, orientare şcolară şi profesională nu deleagă propriile responsabilităţi unor persoane care nu au competenţele necesare pentru activităţile respective.


  Articolul 50

  Specialiştii implicaţi în evaluare, asistenţă psihoeducaţională, orientare şcolară şi profesională manifestă cel mai înalt grad de integritate morală şi profesională în toate relaţiile lor.


  Articolul 51

  Specialiştii implicaţi în evaluare, asistenţă psihoeducaţională, orientare şcolară şi profesională nu fac publice datele cu caracter personal obţinute, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, protejând copilul/elevul/tânărul cu CES de orice formă de exploatare şi abuz şi prevenind devalorizarea acestor date.


  Articolul 52

  SEOSP va solicita consimţământul informat al familiei/tutorelui legal instituit pentru serviciile de evaluare.


  Articolul 53

  SEOSP va oferi informaţii despre caracteristicile psihologice ale copiilor/elevilor/tinerilor cu CES familiei/tutorelui legal constituit şi unităţii şcolare unde aceştia învaţă numai după ce s-a realizat o evaluare adecvată, care să susţină ştiinţific şi metodologic afirmaţiile şi concluziile lor, indiferent dacă este vorba de recomandări, rapoarte sau evaluări, precizând limitele afirmaţiilor, concluziilor şi recomandărilor lor.


  Articolul 54

  SEOSP, prin conducerea CJRAE/CMBRAE, are obligaţia de a sesiza şi a implica forurile superioare ale autorităţilor locale/judeţene în cazul în care se constată că familia/tutorele legal nu acţionează în interesul superior al copilului/elevului/tânărului cu CES, pentru asigurarea egalităţii de şanse.


  Anexa 1
  Set de instrumente de expertizare şi evaluare
  Setul de instrumente de expertizare şi evaluare care poate fi utilizat de CIEC/SEOSP poate cuprinde:
  1. Evaluarea nivelului de dezvoltare cognitivă
  A. teste de inteligenţă generală:
  a) matricele progresive colorate Raven;
  b) matricele progresive standard Raven;
  c) Dearborn;
  d) fraze absurde;
  e) ce s-a schimbat 1;
  f) ce s-a schimbat 2;
  B. teste de inteligenţă globală:
  a) W.P.P.S.I.; scara Wechsler-Bellvue;
  b) WISC; scara Wechsler-Bellvue;
  c) WAIS; scara Wechsler-Bellvue;
  d) Kaufman (inteligenţă globală şi stiluri cognitive);
  e) Binet-Simon (de reetalonat);
  f) N.E.M.I. (R. Zazzo şi colaboratorii) - noua scară metrică a inteligenţei;
  g) cuburile Kohs pentru adulţi, de Goldstein;
  h) cuburile Kohs pentru copii, de H. Santucci;
  i) testul cărămizilor;
  j) testul Columbia;
  C. probe de inteligenţă specifică:
  a) probe de evaluare a funcţiei perceptiv-motorii;
  - Santucci (4-6 ani);
  - Bender-Santucci (7-11 ani) - etalonat de T. Kulcsar;
  b) probe de evaluare a capacităţii de orientare şi structurare spaţială:
  - Kohs-Goldstein (adaptat de Santucci şi etalonat de V. Preda);
  c) probe de inteligenţă pentru desen:
  - Goodenough;
  d) evaluarea capacităţii de discriminare a identicului de simetric în structurile grafice:
  - R.E.V.E.R.S.A.L.;
  e) ce vede în imaginile Rorschach;
  f) domino.
  2. Evaluarea motricităţii şi psihomotricităţii
  a) proba Ozeretski-Guillmain;
  b) Gesell, scara de dezvoltare;
  c) scara Odette Brunet şi Irene Lezine;
  d) proba de lateralitate Harris;
  e) testul pentru gnozia digitală, Gertsmann;
  f) proba pentru sinkinezia membrelor superioare;
  g) test de sinkinezie a membrelor superioare, Stambak;
  h) proba de motricitate digitală, A. Rey;
  i) probe de asamblare (pătrat, triunghi);
  j) proba Piaget-Head (orientare în spaţiu);
  k) testul Head (mână, ochi, ureche);
  l) Denver;
  m) Portage.
  3. Examinarea psihologică a personalităţii
  a) chestionare de personalitate;
  b) CAT, testul de apercepţie pentru copii;
  c) TAT, testul tematic de apercepţie;
  d) Lucher, testul culorilor;
  e) Szondi, proba pulsiunilor;
  f) Catell şi R. Zazzo, proba de perseverare;
  g) testul casă-arbore-om;
  h) testul arborelui;
  i) testul Rorschach;
  j) Freiburg;
  k) STAI I;
  l) STAI II;
  m) testul cu 20 de propoziţii neterminate ("Eu sunt ...") (TST).
  4. Probe pentru evaluarea activităţii psihice
  A. percepţia:
  a) testul figurilor complexe, A. Rey;
  b) testul de orientare spaţială, H. Head;
  c) testul frenaj voinţă, A. Rey;
  B. afectivitatea:
  a) testul de frustraţie Rosenzweig;
  b) completarea de povestiri;
  c) asociere de cuvinte;
  d) fabulele DUSS;
  C. limbajul:
  a) scara de dezvoltare a limbajului, C. Paunescu;
  b) proba de evaluare a capacităţii cititului, M. Lobrot (Bovet);
  c) Bender-Santucci;
  d) probe de flexibilitate asociativă;
  e) A. Rey adaptată;
  D. imaginaţia:
  a) proba de desen liber;
  b) proba Wartegg;
  c) proba Collin (completarea lacunelor dintr-un desen);
  d) desenul familiei, Corman;
  E. memoria:
  a) proba A. Rey pe bază de cuvinte;
  b) proba A. Rey pe bază de figuri geometrice;
  c) testul figurilor complexe, A. Rey;
  d) proba Pieron;
  e) WISC (proba de memorie);
  F. atenţia:
  a) proba Toulouse-Pieron;
  b) proba de dublu baraj, R. Zazzo;
  c) proba Bourdon-Amfimov;
  d) proba Praga;
  e) labirinturi;
  f) completarea lacunelor;
  g) proba de discriminare perceptivă.
  5. Probe pentru evaluarea deficienţei de vedere
  a) scala Barraga pentru deficienţa vizuală;
  b) scala de evaluare Blounsky;
  c) scala Reynell-Zinkin;
  d) scala Maxfield-Bucholz;
  e) proiectul Oregon;
  f) chestionarul "Priveşte şi gândeşte".
  6. Probe de evaluare a nivelului intelectual pentru deficienţii de auz
  a) Borelli-Oleron;
  b) testul Sans-paroles;
  c) testul Snijdern-Oomen;
  d) scala Webster.
  7. Scala de evaluare a intervenţiei timpurii
  a) Portage;
  b) Frohlich.[/grila: d131c]
  8. Alte teste/probe de evaluare validate ştiinţific şi etalonate pe populaţia României


  Anexa 2
  FIŞA DE EVALUARE COMPLEXĂ
  Trimis de .............................................................
  Motivul trimiterii ....................................................
  ANCHETA SOCIALĂ
  Date generale şi familiale:
  Numele ......................., prenumele .............................
  Data naşterii ................, locul naşterii ........................
  Domiciliul ............................................................
  Tatăl (nume, prenume, profesie, loc de muncă) .........................
  Mama (nume, prenume, profesie, loc de muncă) ..........................
  Condiţii de locuit ....................................................
  Relaţiile între părinţi ...............................................
  Relaţiile între părinţi şi copii ......................................
  Atitudinea părinţilor faţă de educaţia copilului ......................
  Surse de venit ........................................................
  Influenţe ambientale ..................................................
  Menţiuni speciale .....................................................
  Întocmit de: Semnătura
  ...................... .............
  Data
  ......................
  EVALUAREA PSIHOLOGICĂ
  Tipul de dizabilitate .................................................
  Dizabilităţi asociate .................................................
  Dezvoltare senzorial-perceptivă .......................................
  Dezvoltare psihomotrică ...............................................
  Nivel de dezvoltare cognitivă (vârsta de dezvoltare, coeficientul de dezvoltare): se precizează testul/proba psihologică folosită.
  .......................................................................
  Gândirea (inclusiv nivelul operaţional) ...............................
  Memoria ...............................................................
  Atenţia ...............................................................
  Imaginaţia ............................................................
  Limbajul şi comunicarea ...............................................
  Afectivitatea .........................................................
  Motivaţia .............................................................
  Voinţa ................................................................
  Temperamentul .........................................................
  Atitudinile ...........................................................
  Aptitudinile ..........................................................
  Nivelul maturizării psihosociale ......................................
  Comportamentul ........................................................
  Recomandările psihologice .............................................
  Întocmit de: Semnătura
  ...................... .............
  Data
  ......................
  EVALUAREA LOGOPEDICĂ
  Vocabular .............................................................
  Limbaj receptiv .......................................................
  Limbaj expresiv .......................................................
  Particularităţi fiziologice de limbaj .................................
  Pronunţie .............................................................
  Ritm şi fluenţă a vorbirii ............................................
  Lexie .................................................................
  Grafie ................................................................
  Calculie ..............................................................
  Diagnostic logopedic ..................................................
  Alte menţiuni .........................................................
  Întocmit de: Semnătura
  ...................... .............
  Data
  ......................


  Anexa 3
  FIŞĂ PRIVIND TRASEUL EDUCAŢIONAL
  Numele şi prenumele copilului .............., data naşterii ...........
  Grădiniţa/Şcoala .................. Grupa/Clasa .......................
  Programe educaţionale la vârsta preşcolară (grădiniţă, centre de zi, centre de recuperare timpurie etc.). Se vor preciza: denumirea instituţiei, tipul programului, rezultatele obţinute.
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  Pregătirea şcolară. Se vor preciza: denumirea instituţiei, tipul de şcolarizare, rezultatele obţinute.
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  Activităţi de sprijin anterioare şi prezente (inclusiv extraşcolare)
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  Comportamentul în timpul activităţilor şcolare anterioare şi prezente
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  Comportamentul în afara şcolii
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  Atenţia ...............................................................
  Motivaţia de învăţare .................................................
  Receptivitatea, participarea şi implicarea ............................
  .......................................................................
  Relaţiile sociale (cu colegii şi profesorii) ..........................
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  Capacitatea de adaptare la cerinţele şcolare ..........................
  .......................................................................
  Recomandări pentru forma de şcolarizare:
  Grădiniţă specială
  Grădiniţă de masă
  Şcoală generală
  Şcoală generală cu profesor de sprijin
  Şcoală generală cu curriculum adaptat
  Şcoală specială
  Şcolarizare la domiciliu
  Frecvenţă redusă în grupa sau şcoala specială

  Alte servicii/programe educaţionale (specificaţi) ......................
  ........................................................................
  ........................................................................
  ........................................................................
  ........................................................................
  ........................................................................
  Numele persoanei care a completat fişa
  ......................................
  Semnătura
  ......................................
  Numele psihologului/psihopedagogului
  ......................................
  Semnătura
  ......................................
  Coordonator CIEvC
  ......................................
  Semnătura
  ......................................
  Data Director
  .............. ............


  Anexa 4
  Dosar nr. ...............................
  Data înregistrării ......................
  Numele medicului ........................
  Şef serviciu ............................
  FIŞĂ MEDICALĂ SINTETICĂ
  Numele ..................., prenumele .............., vârsta ..........
  I. Anamneza
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  II. Diagnosticul medical (se specifică şi nr. cod ICD 10)
  - principal ...........................................................
  .......................................................................
  ......................................................................;
  - altele ..............................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  Certificatele medicale actuale (Se specifică numărul, data, instituţia emitentă şi numele medicului care a eliberat certificatul.)
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  III. Tratamente urmate şi recomandate
  Nr. crt. Tipul tratamentelor Tratamentele urmate (scurtă descriere) Tratamentele recomandate (se bifează)
  1. Medicamentoase
  2. Recuperare neuromotorie
  3. Chirurgicale
  4. Ortopedice
  5. Protezare
  6. Psihoterapie
  7. Recuperare psihică
  8. Oftalmologie
  9. Audiologie
  10. O.R.L.
  11. Cardiologie
  12. Fizioterapie
  13. Endocrinologie
  14. Gastroenterologie
  15. Neurologie
  16. Altele (cu specificaţie)

  IV. Rezultatul tratamentelor urmate (per ansamblu):
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  În cazul absenţei oricărui tratament, enumeraţi motivele pe care le invocă familia:
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  V. Stadiul actual al bolii (înconjuraţi etapa care se potriveşte): de debut, de stare evolutiv sau stabilizat, terminal
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  VI. Concluzii şi recomandări
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  Data Semnătura şi parafa medicului
  ............... .............................


  Anexa 5
  ANTET
  Centrul judeţean de resurse şi de asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi de Asistenţă Educaţională
  CERTIFICAT
  de orientare şcolară şi profesională
  Copilul/Elevul ...........................................................
  mama ................................ tatăl ..............................
  născut la data de ..........., în localitatea ............, judeţul .........., domiciliat în .........., str. ........ nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ......., posesor al B.I./C.I. seria ...... nr. ......., CNP .........., având:
  a) tipul de deficienţă/handicap ..........................................;
  b) gradul/nivelul de deficienţă ......................................... .
  Este orientat/reorientat pentru:
  - unitate de învăţământ special ..........................................;
  - grupă/clasă specială în unitate obişnuită de învăţământ ................;
  - şcoală (grădiniţă) de masă (integrare, menţinere, reintegrare/reorientare) - cu sau fără structuri/servicii de sprijin (se precizează care, dacă se recomandă) ....................................................................
  ..........................................................................;
  - meseria/meseriile (învăţământ profesional) .............................;
  - şcolarizare în regim de zi, şcolarizare în regim de internat (săptămânal sau trimestrial)
  ..........................................................................;
  - alte situaţii ......................................................... .
  Conform raportului de evaluare complexă nr./data .........., eliberat de ..........., cu recomandările prevăzute în programul de servicii personalizate a copilului cu dizabilităţi.
  Prezentul certificat este valabil până la data de ....................... .
  Prezentul certificat s-a întocmit în ............. exemplare.
  Coordonator Comisia de orientare şcolară şi profesională
  Membri


  Anexa 6
  PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP)
  Numele şi prenumele beneficiarului ....................................
  Data şi locul naşterii ................................................
  Domiciliul ............................................................
  Şcoala/Instituţia .....................................................
  Echipa de lucru
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  Problemele cu care se confruntă copilul/elevul/tânărul (rezultatele evaluării complexe)
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  Priorităţi pentru perioada (se specifică intervalul de timp)
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  Structura programului de intervenţie personalizat
  Obiective Conţinuturi Metode şi mijloace de realizare Perioada de intervenţie Criterii minimale de apreciere a progreselor Metode şi instrumente de evaluare

  Evaluarea periodică
  ● Obiective realizate
  ● Dificultăţi întâmpinate
  ● Metode cu impact ridicat:
  - pozitiv
  - negativ
  Revizuirea programului de intervenţie educaţional-terapeutică (în funcţie de rezultatele evaluărilor periodice)
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  Recomandări particulare
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................


  Anexa 7
  PLAN DE SERVICII INDIVIDUALIZAT (PSI)
  Funcţiile planului de servicii personalizat sunt:
  - stabilirea cerinţelor prioritare ale dezvoltării beneficiarului/copilului prin raportare la potenţialul şi capacităţile acestuia, pe domenii de intervenţie;
  - stabilirea scopurilor/obiectivelor, serviciilor şi programelor de intervenţie pentru beneficiar;
  - precizarea responsabilităţilor, identificarea resurselor şi a serviciilor disponibile în comunitate;
  - stabilirea bugetului de timp pentru realizarea obiectivelor.
  Numele şi prenumele beneficiarului ....................................
  Data şi locul naşterii ................................................
  Domiciliul ............................................................
  Şcoala/Instituţia .....................................................
  Concluziile evaluării complexe:
  - din punct de vedere medical:
  .......................................................................
  ......................................................................;
  - din punct de vedere psihopedagogic: .................................
  ......................................................................;
  - din punctul de vedere al competenţelor şcolare (pe discipline, deprinderi şi capacităţi):
  .......................................................................
  ......................................................................;
  - din punct de vedere social ........................................ .
  Structura unui plan de servicii personalizat
  Tipuri de servicii (educaţionale, compensatorii, medicale, terapeutice, alte tipuri) Competenţe (Ce poate face subiectul?) Dificultăţi (Ce nu poate face subiectul?) Priorităţi (Ce ar trebui să achizi- ţioneze?) Finalităţi (Scopuri şi obiective)

  Echipa de caz
  - Coordonator - Psihopedagog
  - Educator - Logoped
  - Asistent social - Terapeut
  - Medic - Alţi membri
  - Părinţi
  Repartizarea activităţilor pe fiecare tip de serviciu/membru al echipei de caz:
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  Prezentul program va fi completat de proiectele de recuperare individuală, rapoartele de evaluare periodice, schiţele sau planurile de activitate periodice (lunare, săptămânale etc.).
  ------------