ORDIN nr. 1.440 din 15 decembrie 2017pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.440 din 15 decembrie 2017
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.277 din 14 decembrie 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 15 decembrie 2017
  Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 13.551 din 15.12.2017 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 2.865 din 14.12.2017 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5), art. 221 alin. (1) lit. k) și art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“, litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 494 se introduce o nouă poziție, poziția 495, cu următorul cuprins:

  „495

  W58577002

  J04AC01

  ISONIAZIDUM

  IZONIAZIDA ATB 300 mg

  COMPR.

  300 mg

  ANTIBIOTICE - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE X 150 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR.

  S/P-RF

  1.500

  0,272473

  0,322426

  0,000000“
  2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“, litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 101 se introduce o nouă poziție, poziția 102, cu următorul cuprins:

  „102

  W58577002

  J04AC01

  ISONIAZIDUM

  IZONIAZIDA ATB 300 mg

  COMPR.

  300 mg

  ANTIBIOTICE - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE X 150 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR.

  S/P-RF

  1.500

  0,272473

  0,322426

  0,000000“


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Laurențiu-Teodor Mihai

  ----