ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 2 septembrie 2009
pentru completarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 9 septembrie 2009  Ţinând seama de starea generală a societăţii româneşti, precum şi de dinamica situaţiei operative datorate recesiunii economice,
  în vederea asigurării unui climat de ordine şi siguranţă la nivel naţional, precum şi pentru protejarea valorilor statului, a cetăţenilor şi bunurilor acestora,
  având în vedere faptul că în contextul situaţiei economico-financiare actuale Ministerul Administraţiei şi Internelor întâmpină dificultăţi în asigurarea spaţiilor de locuit corespunzătoare, respectiv în acordarea compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate şi poliţiştilor, potrivit legii, fiind astfel afectată desfăşurarea activităţii specifice în domeniul ordinii şi siguranţei publice,
  întrucât toate aceste elemente constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  La articolul 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
  "(5^1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structurile componente subordonate, poate închiria, pe perioadă determinată, în condiţiile legii, spaţii locative necesare cazării personalului propriu, ce se dau în folosinţă gratuită poliţiştilor şi cadrelor militare în activitate care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 31 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi de art. 20^1 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare. Structurile componente subordonate, criteriile şi condiţiile de închiriere şi repartizare a spaţiilor locative se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor."


  Articolul II

  Cheltuielile privind închirierea spaţiilor locative prevăzute la art. 17 alin. (5^1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, se suportă din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor de la titlul "Bunuri şi servicii".
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Viceprim-ministru,
  ministrul administraţiei şi internelor,
  Dan Nica
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 2 septembrie 2009.
  Nr. 96.
  __________