ORDIN nr. 449 din 1 august 2005
pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT A1-2002, ediţia 1, "Cerinţele tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi"
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 9 august 2005  În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 182/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 28 martie 2005,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere referatul de aprobare prezentat,
  ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:

  Articolul I

  Prescripţia tehnică PT A1-2002, ediţia 1, "Cerinţele tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 397/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 11 septembrie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:
  - La punctul 6.5.2, litera f) va avea următorul cuprins:
  "f) lista cuprinzând personalul propriu de specialitate.
  Având în vedere natura lucrărilor ce se execută (montare/instalare, punere în funcţiune, reglaje, service/reparaţii, verificări tehnice periodice la aparate consumatoare de combustibili gazoşi), lucrări care implică intervenţii la circuite sub tensiune electrică, conducte sub presiune conţinând apă caldă până la 105°C, conducte şi dispozitive sub presiune conţinând gaze combustibile, tubulaturi de gaze arse conţinând gaze potenţial nocive, orice execuţie necesită o echipă de minimum două persoane.
  Având în vedere nivelul de responsabilitate sub care se desfăşoară aceste lucrări şi necesitatea identificării personalului care răspunde de calitatea şi garanţia lucrărilor, agenţii economici trebuie să aibă:
  - personal de execuţie;
  - personal de supraveghere tehnică şi avizare a conformităţii lucrărilor executate.
  Agenţii economici autorizaţi de ISCIR pentru verificări tehnice periodice trebuie să dispună de personal tehnic cu studii superioare, calificat şi specializat corespunzător prin cursuri organizate de ISCIR.
  În acest sens se va prezenta o listă cuprinzând personalul propriu al agentului economic şi precizarea tipului de activitate pe care o prestează (execuţie, supraveghere tehnică şi/sau avizare a conformităţii lucrărilor).
  La această listă trebuie să se anexeze documente din care să rezulte:
  - pregătirea profesională;
  - calificările şi specializările personalului;
  - atestări acordate de producători;
  - experienţa în domeniu (curriculum vitae).
  ISCIR poate solicita şi verificarea documentelor din care să reiasă că personalul tehnic de specialitate propus de agentul economic pentru autorizare este angajat al acestuia şi are experienţă în domeniu.
  NOTĂ:
  Agenţii economici care solicită autorizarea pentru verificări tehnice periodice şi avizarea rapoartelor trebuie să aibă cel puţin un angajat cu studii tehnice superioare, care urmează să fie verificat în vederea autorizării pentru supravegherea tehnică, avizarea conformităţii lucrărilor executate şi semnarea documentelor specifice autorizării de funcţionare a aparatelor."


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul economiei şi comerţului,
  Codruţ Ioan Şereş
  Bucureşti, 1 august 2005.
  Nr. 449.
  ___________