ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 29 iunie 2011(*actualizată*)
pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local
(actualizată până la data de 13 aprilie 2013*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 13 aprilie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 78 din 5 aprilie 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Având în vedere necesitatea respectării prevederilor Deciziei Comisiei 2005/842/CE din 28 noiembrie 2005 privind aplicarea art. 86 alin. (2) din Tratatul CE la ajutorul de stat, sub forma compensaţiei pentru obligaţia de serviciu public, acordat anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 312 din 29 noiembrie 2005, şi ale Orientărilor comunitare privind finanţarea aeroporturilor şi ajutorul la înfiinţare pentru companiile aeriene cu plecare de pe aeroporturi regionale, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 312 din 9 decembrie 2005,
  ţinând cont de măsurile prioritare elaborate cu Comisia Europeană, DG Regio, privind creşterea gradului de absorbţie şi implementare a POS-T, precum şi calendarul asumat de Autoritatea de management POS-T privind deschiderea finanţărilor pentru infrastructura de transport aerian,
  luând în considerare că trebuie asigurat cadrul legislativ naţional necesar conformării faţă de cerinţele Uniunii Europene până la sfârşitul lunii iunie 2011, întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la nerespectarea obligaţiilor asumate faţă de Comisia Europeană, DG Regio, ceea ce ar avea ca rezultat blocarea finanţării regiilor aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, şi pe cale de consecinţă închiderea respectivelor regii, având în vedere faptul că acestea se vor afla în imposibilitatea de a asigura condiţiile caracteristice desfăşurării activităţii aeroportuare în condiţii de siguranţă şi securitate,
  având în vedere că acestea constituie o situaţie extraordinară, de urgenţă,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Cheltuielile de investiţii ale regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, aferente suprafeţelor de mişcare aeronave - piste, căi rulare, platforme -, precum şi echipamentelor conexe acestora, aflate în administrarea regiilor, se pot finanţa şi din fonduri europene şi în completare de la bugetul de stat.


  Articolul 2

  Finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, de la bugetul local, din fonduri europene şi în completare de la bugetul de stat pentru cofinanţarea proiectelor se face cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.


  Articolul 3

  Regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, li se poate încredinţa, prin hotărâre a consiliului judeţean, prestarea unui serviciu de interes economic general şi, de asemenea, li se poate impune o obligaţie de serviciu public în condiţiile îndeplinirii cerinţelor specifice din Decizia Comisiei 2005/842/CE din 28 noiembrie 2005 privind aplicarea articolului 86 alineatul (2) din Tratatul CE la ajutorul de stat, sub forma compensaţiei pentru obligaţia de serviciu public, acordat anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 312 din 29 noiembrie 2005, şi din Orientările comunitare privind finanţarea aeroporturilor şi ajutorul la înfiinţare pentru companiile aeriene cu plecare de pe aeroporturi regionale, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 312 din 9 decembrie 2005.


  Articolul 4

  Responsabilitatea asigurării că un serviciu de interes economic general ce urmează să fie încredinţat unei regii autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, este compatibil cu legislaţia europeană specifică revine consiliului judeţean sub autoritatea căruia funcţionează respectiva regie.


  Articolul 5

  Hotărârea consiliului judeţean prin care se încredinţează prestarea serviciului de interes economic general trebuie să conţină obligatoriu următoarele elemente:
  a) datele de identificare ale regiei autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, inclusiv teritoriul în cauză;
  b) natura şi durata obligaţiilor de serviciu public impuse;
  c) natura drepturilor exclusive sau speciale acordate;
  d) parametrii de calcul, control şi revizuire a compensaţiei pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiei de serviciu public;
  e) modalităţile de rambursare a eventualei supracompensaţii şi mijloacele de evitare a supracompensaţiei.


  Articolul 6

  Calculul compensaţiei pentru ducerea la îndeplinire de către regie a obligaţiei de serviciu public se face în conformitate cu prevederile anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.


  Articolul 7

  Regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, cărora li s-a încredinţat prestarea unui serviciu de interes economic general şi care beneficiază de compensaţie pentru ducerea la îndeplinire a unor obligaţii de serviciu public ţin evidenţa contabilă separată pentru activităţile din domeniul serviciului de interes economic general, în cazul în care respectivele regii desfăşoară şi activităţi economice care nu au legătură cu serviciul încredinţat.


  Articolul 8

  Nu pot face parte din activităţile aferente serviciului de interes economic general activităţile comerciale care nu sunt legate în mod direct de activităţile de bază ale aeroportului şi care includ construirea, finanţarea, utilizarea şi închirierea terenului şi a clădirilor sau porţiunilor din acestea, nu numai pentru birouri şi depozitare, dar şi pentru hoteluri şi operatori economici situaţi în incinta aeroportului, precum şi pentru magazine, restaurante sau parcări.


  Articolul 9

  Pe perioada în care o regie autonomă aeroportuară cu specific deosebit, de interes local, beneficiază de compensaţie pentru ducerea la îndeplinire a unor obligaţii de serviciu public, tarifele aeroportuare practicate de aceasta se aprobă de către consiliul judeţean sub autoritatea căruia funcţionează regia şi se aplică în mod transparent şi nediscriminatoriu tuturor utilizatorilor infrastructurii aeroportuare.


  Articolul 10

  Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se pot aplica şi în cazul schimbării formei de organizare a administratorului aeroportului.


  Articolul 11

  În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, consiliile judeţene care au sub autoritate regii autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, şi care au încredinţat acestora prestarea unei obligaţii de serviciu public verifică şi asigură respectarea legislaţiei Uniunii Europene din domeniul ajutorului de stat, în cazul finanţării de la bugetul local a acestora.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ----------------
  p. Ministrul transporturilor
  şi infrastructurii,
  Gheorghe Dobre,
  secretar general
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Gheorghe Emacu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 29 iunie 2011.
  Nr. 61.


  Anexa
  Compensarea obligaţiei de serviciu public
  Art. 1. - (1) Cuantumul alocărilor sub forma compensaţiei pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiei de serviciu public nu va depăşi suma necesară acoperirii totale a costurilor aferente prestării serviciului.
  (2) Cuantumul compensaţiei include toate avantajele acordate de stat, de unităţile administrativ-teritoriale sau de alte organisme care administrează resurse ale statului ori ale colectivităţilor locale, indiferent de forma acestora, precum şi, după caz, cuantumul finanţării prin programele de finanţare externă nerambursabilă.
  (3) Costurile luate în calcul la stabilirea cuantumului compensaţiei vor include în general toate cheltuielile efectuate pentru prestarea activităţilor aferente serviciului de interes economic general încredinţat. Acestea se calculează pe baza principiilor de evidenţiere şi urmărire a cheltuielilor, general acceptate, după cum urmează:
  a) în cazul în care activităţile prestatorului se limitează doar la cele aferente serviciului de interes economic general, se pot lua în calcul toate costurile acestuia;
  b) în cazul în care prestatorul desfăşoară şi alte activităţi, care nu sunt legate de serviciul de interes economic general, se iau în calcul numai costurile legate de serviciul de interes economic general;
  c) costurile alocate serviciului de interes economic general pot acoperi toate costurile variabile ocazionate de asigurarea respectivului serviciu şi o contribuţie proporţională la costurile fixe comune atât serviciului de interes economic general, cât şi altor activităţi, în conformitate cu Decizia Comisiei 2005/842/CE din 28 noiembrie 2005 privind aplicarea articolului 86 alineatul (2) din Tratatul CE la ajutorul de stat, sub forma compensaţiei pentru obligaţia de serviciu public, acordat anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general;
  d) costurile legate de investiţii, cu precădere cele privind infrastructura, pot fi luate în calcul atunci când acest lucru este necesar pentru funcţionarea serviciului de interes economic general.
  (4) Venitul care trebuie luat în considerare la calculul compensaţiei pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiei de serviciu public include cel puţin întregul venit obţinut din prestarea activităţilor aferente serviciului de interes economic general. În cazul în care regia în cauză deţine drepturi speciale sau exclusive legate de un alt serviciu de interes economic general care generează un profit ce depăşeşte profitul rezonabil, astfel cum este definit de art. 5 alin. (4) din Decizia Comisiei 2005/842/CE , sau beneficiază de alte avantaje acordate din fonduri publice, atât profitul suplimentar, cât şi avantajul cuantificat vor fi luate în considerare în calculul veniturilor sale.
  Art. 2. - (1) Cuantumul compensaţiei pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiei de serviciu public va fi stabilit anual, urmând ca la încheierea fiecărui exerciţiu financiar să se facă regularizarea acestuia pentru a se evita supracompensarea. Acordarea compensaţiei se va face pe baza unei fundamentări a nivelului cheltuielilor necesare pentru buna desfăşurare a serviciului de interes economic general.
  (2) Fiecare autoritate care a acordat fonduri pentru compensare va face verificări periodice ori se va asigura că astfel de verificări sunt făcute, pentru a se constata dacă regia primeşte sau nu compensaţii mai mari decât cuantumul determinat, ceea ce ar conduce la o supracompensare a serviciului.
  (3) În actele de încredinţare a unui serviciu de interes economic general vor fi stabilite modalităţile de recuperare a sumelor care constituie supracompensare.
  Art. 3. - Activităţile în sarcina regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, ce pot face parte din serviciul de interes economic general încredinţat, sunt următoarele:
  a) construirea infrastructurii aeroportuare şi a echipamentelor: piste de decolare, terminale, platforme, turn de control sau a instalaţiilor care le sprijină în mod direct: instalaţii de stingere a incendiilor, echipamente de securitate sau de siguranţă;
  b) operarea infrastructurii, a echipamentelor şi a instalaţiilor care le sprijină în mod direct, cuprinzând întreţinerea, repararea, modernizarea şi administrarea infrastructurii aeroportului;
  c) furnizarea de servicii aeroportuare auxiliare transportului aerian.
  -----------
  Lit. c) a art. 3 din anexă a fost modificată de art. unic din LEGEA nr. 78 din 5 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 aprilie 2013.
  Art. 4. - (1) Autorităţile care alocă compensaţii pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor de serviciu public vor transmite Consiliului Concurenţei raportarea anuală a sumelor alocate, în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.
  (2) Informaţiile privind compensaţiile vor fi păstrate cel puţin 10 ani de la data acordării ultimei compensaţii.
  (3) Beneficiarii compensaţiilor ţin evidenţa specifică a acestora pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data ultimei alocări.
  Art. 5. - La solicitarea Comisiei Europene sau a Consiliului Concurenţei, autorităţile administrativ-teritoriale vor furniza toate informaţiile pe care acestea le consideră necesare pentru a stabili dacă compensaţiile acordate pentru ducerea la îndeplinire a unei obligaţii de serviciu public sunt conforme cu Decizia Comisiei 2005/842/C E.
  ---------