ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 13 iunie 2002
pentru modificarea şi completarea Legii cetateniei române nr. 21/1991
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 iunie 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. După alineatul 1 al articolului 10 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:
  "Dispoziţiile alin. 1 se aplică şi foştilor cetăţeni români care înainte de data de 22 decembrie 1989 au pierdut cetăţenia română din diferite motive, precum şi celor cărora li s-a ridicat cetăţenia română fără voia lor sau din alte motive neimputabile lor şi descendenţilor acestora."
  2. După alineatul 2 al articolului 18 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:
  "Împotriva comunicării ministrului justiţiei persoana nemultumita se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, în termen de 15 zile de la primirea acesteia."
  3. După alineatul 2 al articolului 20 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:
  "Nedepunerea jurământului de credinţa faţă de România în termenul prevăzut la art. 19 alin. 1, din vina persoanei căreia i s-a acordat cetăţenia română, conduce la încetarea efectelor hotărârii Guvernului de acordare a cetateniei române faţă de persoana în cauza."
  4. Articolul 35 se abroga.
  5. Alineatul 2 al articolului 36 va avea următorul cuprins:
  "Prin derogare de la prevederile alin. 1, redobandirea cetateniei române potrivit art. 10 alin. 2 este scutită de plată taxelor prevăzute de lege."


  Articolul 2

  Cererile de redobandire a cetateniei române, depuse anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se soluţionează potrivit reglementărilor în vigoare la data depunerii cererii.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul justiţiei,
  Rodica Mihaela Stanoiu
  Ministru de interne,
  Ioan Rus
  -------------