LEGE nr. 399 din 7 octombrie 2003
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 10 octombrie 2003  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul I

  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 12 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 307/2002, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:
  "(2) M.F.P. va încheia cu banca trezoriera un acord de administrare a resurselor şi de implementare a proiectului, prin care se vor stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, inclusiv marja percepută pentru acoperirea costurilor activităţilor efectuate de aceasta şi care va fi suportată de instituţiile financiare participante."
  2. După alineatul (2) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
  "(2^1) Prin instituţii financiare participante se înţelege: bănci participante intermediare, societăţi de leasing, bănci private de credit sau furnizori de servicii, după caz, asa cum sunt definiţi la art. I secţiunea 1.02 din acordul de împrumut."
  3. Alineatul (3) al articolului 2 va avea următorul cuprins:
  "(3) M.F.P. va încheia acorduri de împrumut subsidiar, acorduri de participare, acorduri de agent şi cofinantare, după caz, asa cum sunt definite la art. I secţiunea 1.02 din acordul de împrumut, cu instituţiile financiare participante, selectate pe baza procedurilor de achiziţie ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a criteriilor de eligibilitate prevăzute în acordul de împrumut."
  4. Litera b) a articolului 4 va avea următorul cuprins:
  "b) taxe şi impozite datorate şi plătibile pe teritoriul României, aferente activităţilor prevăzute în partea C(1) şi (2) din anexa nr. 2 la acordul de împrumut."
  5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - Rambursarea împrumutului, plata dobânzilor şi comisioanelor aferente vor fi efectuate de M.F.P. astfel:
  a) din sumele de la instituţiile financiare participante pentru activităţile finanţate în cadrul părţii A din anexa nr. 2 la acordul de împrumut, prin recuperare de la băncile participante intermediare, societăţile de leasing şi beneficiarii microcreditelor;
  b) de la instituţiile financiare participante pentru activităţile finanţate în cadrul părţii B din anexa nr. 2 la acordul de împrumut;
  c) de la bugetul de stat, prin bugetul M.F.P.- <<Acţiuni generale>>, pentru:
  - ratele de capital şi dobânzile aferente activităţilor finanţate în cadrul părţii C(1) şi (2) din anexa nr. 2 la acordul de împrumut;
  - comisionul de angajament de 0,75%, aplicat sumelor neutilizate din împrumut, acesta urmând să fie parţial recuperat de la instituţiile financiare participante, pe măsura tragerii sumelor din împrumut şi subimprumutarii acestora beneficiarilor finali;
  - comisionul iniţial de 1% din valoarea împrumutului, acesta urmând să fie parţial recuperat de la instituţiile financiare participante."
  6. Litera b) a articolului 6 va avea următorul cuprins:
  "b) în proporţie de cel puţin 25% de către furnizorii de servicii şi de până la 75% de către Guvern, de la bugetul de stat, prin bugetul M.F.P.- <<Acţiuni generale>>, în cazul microimprumuturilor acordate în cadrul părţii A(3) a anexei nr. 2 la acordul de împrumut, respectiv proporţional cu volumul surselor de finanţare pentru acoperirea proiectelor."
  7. La articolul 6 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
  "(2) În vederea acoperirii riscului de neplata, furnizorii de servicii vor asigura constituirea de garanţii reale şi/sau personale de către beneficiarii microimprumuturilor."
  8. După articolul 6 se introduc doua noi articole, articolele 6^1 şi 6^2, cu următorul cuprins:
  "Art. 6^1. - Se aprobă efectuarea de operaţiuni în valută pe teritoriul României pentru plata bunurilor şi serviciilor necesare la realizarea proiectului, finanţate prin Proiectul de finanţare rurală şi contractate cu persoane juridice sau fizice rezidente.
  Art. 6^2. - Plata comisioanelor şi spezelor bancare aferente derulării împrumutului se asigura de către U.M.P. din dobânda bonificata la disponibilităţile păstrate temporar în conturile deschise la banca prin care se derulează fondurile împrumutului sau din contribuţia României la realizarea proiectului, dacă suma dobânzii bonificate este mai mica decât suma comisioanelor şi spezelor bancare reţinute de banca. La sfârşitul fiecărui an soldul favorabil al dobânzii bonificate se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie, urmând ca la terminarea proiectului soldul favorabil să se vireze la bugetul de stat."


  Articolul II

  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 12 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 307/2002, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Bucureşti, 7 octombrie 2003.
  Nr. 399.
  ------------