REGULAMENT din 21 iunie 2018de organizare și funcționare a Regiei Autonome "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 29 iunie 2018 Notă
  Conținut de Hotărârea Guvernului nr. 451 din 21 iunie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 545 din 29 iunie 2018.


  Capitolul I Denumirea, forma juridică, sediul, durata, scopul, obiectul de activitate

  Articolul 1 Denumirea(1) Denumirea regiei autonome este Regia Autonomă „Administrația Canalului Navigabil Bega“ Timiș, cu firma „A.C.N.B. - R.A. Timiș“.(2) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile emanând de la Regia Autonomă „Administrația Canalului Navigabil Bega“ Timiș, denumită în continuare Regia, se menționează denumirea acesteia, urmată de cuvintele „regie autonomă“ sau de inițialele „R.A.“, sediul social, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal.


  Articolul 2 Forma juridică
  Regia este persoană juridică română și funcționează ca regie autonomă sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu prezentul regulament de organizare și funcționare.


  Articolul 3 Sediul(1) Sediul Regiei este în str. General Magheru nr. 23, municipiul Timișoara, județul Timiș, în spațiul pus la dispoziție în baza unui contract de comodat de către Primăria Municipiului Timișoara.(2) Regia poate înființa sau desființa pe teritoriul României sau în străinătate sedii secundare: reprezentanțe, agenții, sucursale și alte asemenea unități fără personalitate juridică, cu aprobarea consiliului de administrație.


  Articolul 4 Durata
  Regia este constituită pe o perioadă nelimitată, cu începere de la data înmatriculării acesteia în registrul comerțului.


  Articolul 5 Scopul
  Regia este organizată în scopul asigurării condițiilor de navigație pe sectorul românesc al canalului navigabil Bega și pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului român din convențiile și acordurile internaționale la care România este parte și care i-au fost încredințate prin delegare de competență de către Ministerul Transporturilor, în conformitate cu legislația în vigoare.


  Articolul 6 Obiectul de activitate(1) Regia este administrație de cale navigabilă interioară pe sectorul românesc al canalului navigabil Bega, în lungime de 42,444 km.(2) În calitatea sa de administrație de cale navigabilă interioară, Regia are ca obiect de activitate, potrivit legislației în vigoare:
  a) asigurarea gabaritelor minime de navigație stabilite în conformitate cu prevederile naționale și internaționale aplicabile, prin dragaje de întreținere;
  b) asigurarea semnalizării costiere și plutitoare;
  c) efectuarea de măsurători topohidrografice;
  d) ducerea la îndeplinire a unor obligații ce revin statului român din convențiile și acordurile internaționale la care România este parte și care i-au fost încredințate prin delegare de competență de către Ministerul Transporturilor;
  e) îndeplinirea și a altor activități care îi revin în conformitate cu legislația în vigoare.
  (3) Pentru activitățile pe care le efectuează în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce i-au fost delegate potrivit alin. (2) lit. d), Regia îndeplinește funcția de autoritate de cale navigabilă interioară.(4) În realizarea obiectului de activitate, Regia îndeplinește, potrivit legii, următoarele atribuții și obligații:
  a) asigurarea adâncimilor de navigație prin dragaj de întreținere;
  b) executarea măsurătorilor topohidrografice în scopul urmăririi evoluției adâncimilor pe șenalul navigabil, cunoașterii și urmăririi situației morfologice și a depunerilor aluvionare, a măsurătorilor privind debitele de apă și de aluviuni și a măsurătorilor privind viteza curentului;
  c) întocmirea sau, după caz, avizarea documentațiilor privind realizarea lucrărilor de întreținere și reparații la lucrări hidrotehnice speciale și de protecție a malurilor pentru asigurarea și îmbunătățirea condițiilor de navigație;
  d) efectuarea și întreținerea semnalizării costiere și plutitoare;
  e) dirijarea navigației în sectoarele dificile prin stații semaforice și de supraveghere;
  f) elaborarea regulamentului de navigație și a altor reguli speciale de navigație și supunerea lor spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor;
  g) culegerea și prelucrarea datelor hidrometeorologice, elaborarea prognozelor privind variațiile de nivel al apelor canalului navigabil Bega în sectorul românesc;
  h) întocmirea și difuzarea de avize pentru navigatori;
  i) avizarea studiilor și proiectelor privind lucrări hidrotehnice și alte lucrări care se execută pe canalul navigabil Bega ori în zona de siguranță a acestuia;
  j) avizarea studiilor și proiectelor privind lucrări de traversare sau subtraversare a canalului navigabil Bega;
  k) urmărirea derulării lucrărilor prevăzute la lit. i) și j), în conformitate cu proiectele avizate;
  l) avizarea amplasamentelor în vederea executării de lucrări de extracție a agregatelor și produselor de balastieră din canalul navigabil Bega;
  m) avizarea lucrărilor de extracție a agregatelor și produselor de balastieră din canalul navigabil Bega;
  n) stabilirea locurilor de deversare a materialelor rezultate din dragajele de întreținere pentru asigurarea adâncimilor minime de navigație;
  o) stabilirea și avizarea locurilor de deversare a materialelor rezultate ca urmare a efectuării lucrărilor prevăzute la lit. i) și j);
  p) întreținerea și repararea tuturor bunurilor proprietate publică a statului date în administrare și a bunurilor proprietate privată a Regiei;
  q) punerea la dispoziția tuturor utilizatorilor a infrastructurii de transport naval care i-a fost dată în administrare, constituită din bunuri proprietate publică a statului, precum și a bunurilor proprietate privată a Regiei prin contracte de închiriere sau prestări de servicii ori prin asociere, în conformitate cu prevederile legale;
  r) asigurarea infrastructurii pentru servicii de informare fluvială;
  s) elaborarea programelor anuale și de perspectivă pentru principalii indicatori de întreținere a șenalului navigabil: măsurători topohidrografice, semnalizare, dragaj, precum și pentru întreținere, reparare și modernizare a bunurilor proprietate publică a statului și a bunurilor proprietate a Regiei;
  ș) contractarea de credite la bănci sau la alte instituții financiare pentru realizarea obiectivelor propuse, în condițiile legii;
  t) încheierea de contracte de vânzare-cumpărare cu operatori economici români și străini pentru echipamente, instalații, materiale, piese de schimb, combustibil și altele, destinate activității proprii, conform legislației privind achizițiile publice;
  ț) participarea la activități sau asocierea cu operatori economici, organizații economice patronale și profesionale, din țară și din străinătate, pentru realizarea unor activități sau acțiuni specifice domeniului său de activitate;
  u) valorificarea, după caz, a materialelor rezultate din dragajul de întreținere;
  v) participarea la consfătuiri, reuniuni și sesiuni pe probleme tehnice și de navigație, la târguri și expoziții;
  w) ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin României din acordurile și convențiile internaționale la care este parte, în condițiile legii;
  x) orice alte operațiuni în legătură cu realizarea obiectului său de activitate.


  Capitolul II Patrimoniul

  Articolul 7

  Valoarea patrimoniului este de 20.000 mii lei.


  Articolul 8
  (1) Patrimoniul Regiei este utilizat în scopul realizării obiectului său de activitate, în condițiile legii. În exercitarea dreptului de proprietate, Regia posedă, folosește și dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le deține cu acest titlu în patrimoniul său, în condițiile legii.(2) Regia poate avea în administrare bunuri proprietate publică.(3) În cadrul administrării bunurilor prevăzute la alin. (1) și (2) Regia are obligația de a efectua reparații, întrețineri, de a dezvolta și de a moderniza aceste bunuri, în condițiile legii, inclusiv potrivit prevederilor art. 26 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (4) Consiliul de administrație al Regiei aprobă scoaterea din funcțiune, în condițiile legii, a unor active, dezmembrarea și valorificarea acestora.


  Articolul 9
  (1) Regia poate să se asocieze, în condițiile legii, pentru realizarea în comun a unor activități productive și de comercializare cu regii autonome, societăți comerciale, persoane fizice și juridice române sau străine. (2) Regia poate efectua direct operațiuni de comerț exterior, în condițiile legii.


  Capitolul III Structura organizatorică

  Articolul 10

  Structura organizatorică a Regiei se aprobă de consiliul de administrație.


  Articolul 11

  În cadrul Regiei se pot constitui departamente/direcții, servicii și birouri, în funcție de necesitatea și de volumul activității, atribuțiile acestora fiind stabilite prin regulament propriu de organizare și funcționare, aprobat de consiliul de administrație.


  Capitolul IV Organele de conducere

  Articolul 12
  (1) Conducerea Regiei este asigurată de către un consiliu de administrație compus din 5 membri, condus de un președinte, în condițiile legii.(2) Până la organizarea și definitivarea procesului de selecție a membrilor consiliului de administrație al Regiei în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, se desemnează administratori provizorii prin ordin al ministrului transporturilor, în condițiile legii.(3) Până la organizarea și definitivarea procesului de selecție a membrilor consiliului de administrație al Regiei, administratorii au statut de administratori provizorii și contract de mandat pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, inclusiv remunerație stabilită conform legii.(4) Administratorii provizorii vor fi reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, Ministerului Finanțelor Publice și Administrației Naționale „Apele Române“ - Administrația Bazinală de Apă Banat, în condițiile legii.


  Articolul 13
  (1) Până la organizarea și definitivarea procesului de selecție, directorul general al Regiei este numit în funcție, provizoriu, prin ordin al ministrului transporturilor. Directorul general interimar încheie cu Regia un contract de mandat pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare.(2) Până la organizarea procesului de recrutare, directorii generali adjuncți și directorii executivi ai Regiei pot fi numiți, revocați și suspendați din funcție prin decizie a directorului general.


  Articolul 14

  Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare și funcționare.


  Articolul 15

  Consiliul de administrație are următoarele atribuții și competențe:
  a) aprobă regulamentul propriu de organizare și funcționare;
  b) aprobă regulamentul de ordine interioară;
  c) aprobă strategia de dezvoltare a Regiei;
  d) aprobă structura organizatorică și numărul de posturi;
  e) aprobă înființarea/desființarea sediilor secundare: reprezentanțe, agenții, sucursale și alte asemenea unități fără personalitate juridică;
  f) aprobă statul de funcții;
  g) avizează raportul anual de activitate, întocmit de conducerea executivă, care este supus spre aprobare conducerii Ministerului Transporturilor;
  h) aprobă programele de investiții și listele de dotări în limita bugetului anual;
  i) numește și revocă directorii executivi, la propunerea directorului general, și stabilește drepturile salariale ale acestora, în condițiile legii;
  j) numește și revocă înlocuitorul directorului general în situația în care acesta nu își poate îndeplini temporar atribuțiile;
  k) aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează să fie negociat cu reprezentanții salariaților, potrivit legii;
  l) analizează clauzele contractului colectiv de muncă negociat, în condițiile legii;
  m) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli cu avizul Ministerului Transporturilor, în condițiile legii, și asigură execuția acestuia;
  n) aprobă modalitățile de finanțare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite și/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanția statului, pe care le poate derula în condițiile legii;
  o) aprobă tarifele pentru activitățile și prestările de servicii, în conformitate cu legislația în vigoare;
  p) aprobă rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul Regiei;
  q) aprobă închirierea de clădiri, spații, terenuri și alte bunuri;
  r) aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea, în condițiile legii, a bunurilor din patrimoniul Regiei;
  s) stabilește indemnizația secretarului consiliului de administrație;
  ș) aprobă situația financiară și contul de profit și pierdere;
  t) aprobă deplasarea directorului general și a directorilor executivi în străinătate, în exercitarea atribuțiilor ce le revin potrivit competenței;
  ț) aprobă programele anuale de lucrări pentru asigurarea condițiilor de navigație;
  u) exercită orice alte atribuții ce îi revin din prevederile legale, din regulamentul propriu de organizare și funcționare și din ordinele ministrului transporturilor.


  Articolul 16

  Pentru luarea unor decizii consiliul de administrație poate atrage în activitatea sa consilieri și consultanți de specialitate, care pot fi remunerați în condițiile legii.


  Articolul 17
  (1) Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea președintelui ori a unei treimi din numărul membrilor săi.(2) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 5 zile înainte de data ședinței.(3) Ședința este prezidată de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru al consiliului de administrație delegat de către președinte.(4) Ședințele consiliului de administrație se desfășoară în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor acestuia.(5) Hotărârile consiliului de administrație se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.


  Capitolul V Atribuțiile directorului general

  Articolul 18
  (1) Directorul general are următoarele atribuții și competențe:
  a) asigură conducerea operativă a Regiei;
  b) reprezintă Regia în relațiile cu terții și semnează actele ce o angajează față de aceștia, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație și ale celor conferite de legislația în vigoare;
  c) propune structura organizatorică a organelor teritoriale operative;
  d) propune numirea și, după caz, revocarea directorilor executivi ai Regiei;
  e) numește, suspendă sau demite personalul de conducere al Regiei, altul decât cel numit de consiliul de administrație, conform reglementărilor legale;
  f) angajează și concediază personalul Regiei, în condițiile legii;
  g) exercită orice atribuții care îi revin conform prevederilor legale, regulamentului de organizare și funcționare, precum și hotărârilor consiliului de administrație.
  (2) În exercitarea atribuțiilor sale directorul general emite decizii.(3) Pentru fondurile primite de la bugetul de stat directorul general este ordonator terțiar de credite.


  Articolul 19

  Drepturile și obligațiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu membrii consiliului de administrație, care constituie anexă la contractul individual de muncă.


  Capitolul VI Venituri și cheltuieli

  Articolul 20

  Regia efectuează încasări și plăți în lei. De asemenea, efectuează și operațiuni în valută, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 21

  Veniturile și cheltuielile se stabilesc prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru fiecare exercițiu financiar, conform legislației în vigoare.


  Capitolul VII Bugetul de venituri și cheltuieli, situația financiară și contul de profit și pierdere

  Articolul 22

  Regia întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, situația financiară și contul de profit și pierdere, conform metodologiei stabilite de Ministerul Finanțelor Publice.


  Articolul 23

  Situația financiară anuală și contul de profit și pierdere ale Regiei se aprobă conform prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 24

  În cazul în care în cursul exercițiului financiar mijloacele Regiei nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor curente, aceasta poate contracta credite, cu respectarea legislației în vigoare.

  ----